center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A közt szolgáló televízió
Heltai Péter, Magyar Hírlap 1998. január 15.

A választásokhoz közeledve egyre szaporodnak a médiáról, a televízióról, a közszolgálatról, az újságírók felelősségéről, kötelezettségéről és szerepéről megjelenő cikkek, tanulmányok. Rejtett vagy nem kimondottan rejtett üzenetük, hogy még idejében felhívják az érintettek figyelmét arra, vigyázzanak majd, miként nyilvánulnak meg a választásokat megelőzően. Az MTV jelenlegi átmeneti állapotában is törekszik megőrizni higgadtságát. Hozzáfog önmaga átalakításához, a médiatörvénynek megfelelő funkciójának meghatározásához. Még akkor is, ha kampányidőszak kezdetén, kereskedelmi televíziókkal körülvéve kell újrafogalmaznia alapvető feladatát, a közszolgálatiságot.

Ez utóbbi követelménye a kereskedelmi adók megjelenése előtt is létezett, ám kétségtelen, hogy e változás következtében új megvilágításba került. A közszolgálati televíziózás ugyanis rákényszerül arra, hogy magát a kereskedelmi televízióktól megkülönböztesse, és ezáltal megkülönböztető jegyét - a közszolgálatot - markánssá tegye. A kereskedelmi adóktól való legkézenfekvőbb különbözése az, hogy az MTV nem profitorientált. Nem a költségek minimalizálása és a bevétel maximalizálása jelenti működésének alaplogikáját - létezésének oka máshonnan származik.

Ha úgy tetszik, azt is mondhatjuk, hogy míg a kereskedelmi televízió műsort gyárt azért, hogy pénzt (profitot) termeljen, addig vele szemben a közszolgálati televízió pénzt keres, hogy műsort készíthessen. Nem pusztán fogyasztónak, hanem strukturált, de mégis közös érdekek és értékek által szervezett közösség tagjainak tekinti a közönséget, és ekként közelíti meg őket. Célja nem pusztán az egyéni igényeknek való megfelelés, hanem az, hogy fenntartson és újratermeljen egy értékként tételezett érdek- és értékközösséget. Azaz: legőbb kötelességének azt tartja, hogy - mint a szocializáció egyik fontos csatornája - a közösséget összetartó érdekeket és értékeket, más szóval a közjót, a közösséget bomlasztó tendenciákkal, a közérdekek ellen ható magánérdekekkel szemben képviselje és érvényesítse.

A közszolgálat tartalmát tehát a közjóról alkotott felfogás, a társadalom működését szabályozó jogi, erkölcsi, esztétikai normákban testet öltő követelmények, előírások, és ítéletek, vagyis "az élő alkotmány" határozza meg. A közszolgálat tartalmi meghatározottsága - a közjó mibenlétéről alkotott felfogás változásait követve - történelmileg változik. Az európai társadalomfejlődésre a közfeladatok, s ennek megfelelően a közszolgálat igen jelentős tartalmi bővülése volt jellemző. A liberális demokráciák állama - a közjó érvényesítésére hivatkozva - egyre szélesebben értelmezte a közfeladatok körét, és a magánszféra ellenében egyre inkább kiterjesztette a közszféra területét (közigazgatás, közoktatás, közegészségügy, közjólét, közművelődés). A technikai megoldások különböznek, ám a terjedelmében rendkívül megnövekedett közfeladatok ellátása végső soron a közhatalmi szervek felelősségének körébe tartozik. Ennek megfelelően a köz- (közösségi) intézmények gazdálkodásához rendszerint a törvényhozás által meghatározott adókat szednek be, és a közpénzek felhasználását törvényekkel szabályozzák.

Az évszázados trendeknek megfelelően az elektronikus média Európában már eleve közfeladatok ellátására szolgáló, közpénzekből létesített és közpénzekből is fenntartott intézményként szerveződött meg, illetve ha nem, akkor gyorsan betagolódott a közintézmények sorába. Demokratikus alkotmány esetén a közjó tartalmi meghatározására - elvileg - a közösséget alkotó egyének mindegyike befolyást gyakorol, ám a közösségi és az egyéni érdekek ebben az esetben sem azonosak: a közérdek teret nyit az egyéni törekvések érvényesülésének, s ugyanakkor korlátot is szab.

Egyfelől jogszabályokkal támogat, illetve tilt bizonyos törekvéseket, cselekedeteket. Másfelől a demokratikus értékrend elsajátítását célzó szocializációs intézmények (iskolarendszer, közszolgálati média stb.) segítségével "állítja elő" a demokratikus intézmények működéséhez elengedhetetlenül szükséges, a demokratikus etosz által (is) irányított embereket. Demokratikus társadalmakban a közszolgálati média tehát két igénynek kell hogy megfeleljen. Egyfelől ki kell elégítse a közösség köldökzsinórjától jórészt valóban elszakadt, saját sorsát - legalábbis részben - maga intéző szabad individuumnak tekinthető - egyének igényeit, másfelől azonban ezt az egyént a közösség tagjává kell nevelnie. Kettős értelemben is hozzá kell járuljon a közösségfenntartó értékek elsajátításához, illetve segítenie kell a közéletben való részvételhez elengedhetetlenül szükséges készségek, képességek kialakulását.

Ha igaz, hogy az elektronikus média a legjelentősebb, legnagyobb hatású szocializációs csatorna, a köz nem mondhat le a közjó érdekében történő felhasználásáról. Közszolgálatot természetesen nem csupán közszolgálati televízió láthat el, ám a közjó érvényesüléséért közvetlen felelősséggel csak a köz által fenntartott intézmények tartoznak. (A közhatalom előírhat szabályokat és követelményeket magántársaságok számára is, ám alapirányultságukat nem változtathatja meg.) A közszolgálati média megőrzése mellett tehát a médiára háruló közfeladatokra hivatkozva lehet érvelni.

A profitorientált, magánszemélyek vagy részérdekek uralta, a sajtószabadság körülményei között tartalmilag alig korlátozható orgánumokkal szemben a közszolgálati médiumoknak az alábbiakat lehet többé-kevésbé számon kérhetően előírni: az "élő alkotmányban" megtestesült összes érték következetes képviseletét; az állampolgárok teljes, torzításoktól, manipulációktól mentes információs igényének kielégítését; a pártatlanság, kiegyensúlyozottság, sokoldalúság követelményeinek teljesítését; a közösségi szempontoknak a magán- és csoportérdekekkel szemben való képviseletét; a folyamatosan újratermelhető, az érzelmi közösség által megkövetelt, a nemzeti kultúra ápolását; a nem piacképes, de a közösség és egyén számára fontos értékek megjelenítését; a nyomásgyakorlás eszközeit csak korlátozottan birtokoló csoportok érdekérvényesítő képességének növelését.

Ha a demokratikus értékrend, a törvénytisztelet valóban széleskörűen jellemzi a társadalmat, továbbá ha az alapértékek elfogadottságát illetően a társadalom kellően homogén, ha az "élő alkotmányt" a közintézmények és a magántársaságok, a közösségi emberek és a magánemberek (a citoyenek és a burzsoák) nagyjából azonosan értelmezik, ha a vasárnapi és a hétköznapi tudat (a törvény és a mindennapokat szabályozó íratlan normák) nem mondanak egymásnak élesen ellent, akkor megvan a valószínűsége annak, hogy a profitorientált és közszolgálati tevékenység - legalábbis részben - egy irányba húz. De a különbség ez esetben is döntő: a profitorientált tevékenység tetszeni akar, tehát alkalmazkodik a magánember elvárásaihoz, a közszolgálat viszont a magánszférából való kiemelkedésre, erőfeszítésre késztet. Ebből a szempontból föltétlenül hangsúlyozandó, hogy életveszélyes játék a közszolgálati televíziót ugyanazon a versenypályán futtatni, amelyen a kereskedelmi televíziók versenyeznek.

A közszolgálati televíziónak semmiképpen nem lehet kizárólagos törekvése a reklámbevételek maximalizálása, vagyis a nézettség - bármi áron történő - növelése. Mert ebben az esetben éppen alapfunkciójától kénytelen nagy ívben eltérni. Szerencsés esetekben a profitorientáltság és a közszolgálati tevékenység egymás mellett, egymást erősítve jelenhet meg. De ez sohasem fedheti el minőségi különbségüket. Hisz a két magatartás különböző módon közelíti meg az embert, és ugyanakkor különböző világképet tükröz. Az egyik az embert érdeklődése, érzékenysége, megfoghatósága - az ember esendő volta - oldaláról közelíti meg, és azt nyújtja, amire vágyik. De míg a sztárok, bálványok intim viszonyaiba való bepillantás mélyebb nyomokat nem hagy, s az úgynevezett szenzációk (bűn, katasztrófák stb.) megrendülést nem okoznak, addig a közszolgálati feladatokat ellátó orgánum az emberben lévő másfajta lehetőségek kibontakoztatására törekszik.

Mégpedig oly módon, hogy - a liberális demokráciaelméletek alapját jelentő perfektibilitás jegyében - egyre több teret szentel a tájékoztatásnak, a lehető legsokoldalúbb információáramlás biztosításával. Így kívánja szolgálni az embert és a társadalmat.

Heltai Péter
A közt szolgáló televízió, Magyar Hírlap 1998. január 15.
A szerző az MTV Rt. Információs Műsorok Főszerkesztőségének főszerkesztője.