center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Megyei önkormányzati pr
A fejlesztés: sztráda vagy dűlőút? Szarvas Zoltán, www.prherald.hu, 2005. január 13.

Konzervatívvá az teszi az embert, hogy ha nem bízik az emberekben. Ez pedig általánosítása annak, hogy nem bízik magában.
(Osvát Ernő)

J. S. Mill azt írta másfél évszázaddal ezelőtt: „az olyan kitételek, mint „önkormányzat”, „a nép hatalma önmaga felett”, nem fedik a tényleges helyzetet. Az a „nép”, mely a hatalmat gyakorolja, nem mindig azonos azzal, melyen a hatalom gyakoroltatik; a sokat emlegetett önkormányzat nem azt jelenti, hogy ki-ki önmagát kormányozza, hanem azt, hogy minden egyes ember alá van vetve az összes többi kormányzásának. A nép akarata gyakorlatilag a nép legnagyobb vagy legaktívabb részének akaratát jelenti; a többség akaratát, vagy azokét, akiknek sikerült többség gyanánt elfogadtatni magukat; következésképp valóban lehetséges, hogy a nép elnyomja az összesség egy részét; s ez ellen legalább annyira szükséges óvintézkedéseket tenni, mint a hatalommal való visszaélés bármely más formája ellen. Ezért aztán a kormányzat hatalmának korlátozása az egyén fölött semmit sem veszít fontosságából, még akkor sem, ha a közösség, illetve annak legerősebb pártja rendszeresen felelősségre vonja a hatalom birtokosait…
a politikai gondolkodásban „a többség zsarnoksága” azon legfőbb rosszak egyike lett, melyekkel szemben a társadalomnak okvetlenül védekeznie kell”.
Érdekes, hogy ez ma is így van.
A pr: az együttműködés stratégiája
a public relations nem reklám, és nem marketing! Mi több! Nem is turisztikai marketing!

Az önkormányzati pr lényege
a lakosság, mint az arra leginkább hivatott „önkormányzók”, és az általuk bizalmat és tőlük feladatot kapott hivatásos és amatőr politikusok, valamint az őket segítő tisztviselők és alkalmazottak közötti együttműködés kialakítása, szervezése, folyamatos – az élet által megkövetelt – korrekciókkal való működtetése.

A megyei önkormányzati pr tartalma
csak kommunikáció-szervezési, együttműködés-szervezési lehetőségek felvillantására vállalkozhatom, szinte teljesen függetlenül attól mi lesz jogilag a megyékkel.
Elsősorban gyakorlati oldalról, de nem is annyira a konkrét módszerekről, mint inkább azokról az igényekről és lehetőségekről, amelyek szinte tálcán kínálják a módszereket és eszközöket is.

Mire nem vállalkozom?
A téma keretének (mármint a közigazgatási és benne az önkormányzati reform) jogi, szociológia vagy pártpolitikai megvilágítására semmiképp.

A megyék jelenlegi állapota
„2006-ban ismét megyei közgyűléseket választanak, hiszen az új kormány a további célkitűzések között jelölte meg a regionális önkormányzatok kialakítását.” (comitatus, 2004. november, tudósítás az „európában a megye!” pécsi konferenciáról).

A megye, a megyerendszer nem beteg (betegség: 1. Szervezet életműködésében keletkező rendellenes elváltozás, kóros állapot, zavar; 2. Valaminek bajokat, visszásságokat mutató állapota / magyar értelmező kéziszótár), diagnózist tehát nem állíthatok fel, ebből következően terápiára sincs szükség! Szerintem!

A mai magyar helyzet bemutatásának nehézségei
3145-féle önkormányzat közös jellegzetességeit kell leírni!

Ha a régiókat nézzük, teljesen más a nyugat-dunántúl (655) vagy dél-dunántúl (654), ahol több mint 600, vagy pl. A dél-alföld, ahol összesen 254 helység van közép-magyarországról nem is beszélve ahol (budapestet most itt nem számolva) 187.
Megyei elemzéskor, borsod-abaúj-zemplén megyével (a maga 357 önkormányzatával) szemben csongrád megye 60-nal „rendelkezik”. Vajon emiatt nehezebb összefogni őket egyik vagy másik helyen? Nem, csak helyenként más és más módszerek az alkalmasabbak.

A „pr” fogalom az önkormányzati (1990. Évi lxv.) törvényben
miért is jelenne meg (és ez komoly!), de „lazítsunk” egy kicsit, megjelenik pl. A következő szavakban: kéményseprő-ipari, program, non-profit, probléma, próbálja, privatizációs, kompromisszum, április, praktikus, propaganda, napra és profilú.

A „lakossági kapcsolatok”, az „állampolgári kapcsolatok”, a „sajtókapcsolatok”, a „kommunikáció” szópárok és szavak egyszer sem szerepelnek, de maga a „kapcsolatok” szó is csak egyetlen egyszer a „költségvetés kapcsolatokkal” szópárban.
A „nyilvánosság” szó az ötv-ben
a törvény több mint 91 ezer szava között mindösszesen húszszor szerepel, jórészt az alábbiak szerint:

a helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot…

a törvény - a 12-18. §-ához fűzött indokolás szerint - a képviselő-testület működésének, döntéshozatalának alapkérdéseit szabályozza, amelyek a törvényesség, az önkormányzati értékek, a demokratikus működés érvényesítését, a nyilvánosságot, a kisebbségi vélemények figyelembe vételét szolgálják…

az ötv.-nek … a rendelkezése főszabályként kimondja a nyilvánosság elvét, vagyis meghatározza, hogy a képviselő-testület ülése általában nyilvános. Ez a demokratikus önkormányzati működés egyik törvényi garanciája, amely abból ered, hogy az önkormányzás joga a választópolgárok közösségét illeti meg. A választópolgároknak ebből eredően joguk van arra, hogy figyelemmel kísérjék a képviselő-testület tevékenységét, működését. Ez történhet a helyi lapok, helyi televízió tudósítása révén, de lehetőséget biztosít az állampolgároknak arra is, hogy megjelenjenek a testület ülésén, részt vegyenek azon a testületi munka zavarása nélkül…

az ülés nyilvánossága nemcsak azt jelenti, hogy a választópolgárok részt vehetnek az ülésen, hanem ebből eredően a képviselő-testületi ülés előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe is betekinthetnek, melyről az ötv. 17. § (3) bekezdésében rendelkezik…

a nyilvánosság elvének gyakorlati érvényesüléséhez feltétlenül szükséges, hogy a kellő időben kapjanak tájékoztatást a választópolgárok az ülésekről, azok napirendjeiről és megfelelő helyet biztosítsanak számukra…

a demokratikus működés, a nyilvánosság érdekében a fontosabb képviselő-testületi dokumentumokat (önkormányzati rendelet, költségvetés) például a könyvtárban is indokolt hozzáférhetővé tenni. Növekvő szerepet tölthetnek be a képviselő-testületek hivatalos lapjai, a helyi stúdiók a képviselő-testületek döntéseinek széles körű ismertetésében…

a közgyűlés feladat- és hatáskörében szabadon dönthet. A közgyűlés felelős vezetője a közgyűlés elnöke. Az elnök: előkészíti, összehívja és vezeti a közgyűlés ülését, biztosítja széleskörű nyilvánosságát, demokratikus működését…

a törvényességi ellenőrzés joga kiterjed pl. Annak vizsgálatára, hogy a testület rendelkezett-e a döntéshozatalhoz szükséges hatáskörrel, határozatképes volt-e, betartották-e a döntéshozatalhoz előírt törvényi, vagy a saját szervezeti és működési szabályzatbeli előírásokat, az ülés nyilvánosságához fűződő követelményeket érvényesítették-e…

a kisebbségi önkormányzat társadalmi megbízatású elnökének a főbb feladatai a következők: gondoskodás a kisebbségi önkormányzat működéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, a települési önkormányzattal való kiegyensúlyozott együttműködésről, a polgármesteri hivatal adminisztrációs közreműködési szakértelmének igényléséről, az szmsz előkészítéséről, a nyilvánosság megteremtése, a helyi fórumok megszervezése, a kisebbséghez tartozó választópolgárok álláspontjának megismerése, a realitásokkal történő megismertetése…
ha ez mind megvalósulna!?

Pedig van bennük jócskán értelem és szépség! Satrov írta egyszer: „… a baj oka, a szó és tett közti szakadás. És mivel lehet gyógyítani? Természetesen a politikai élet nyilvánosságával! A teljes nyilvánossággal minden szinten! A nyilvánosság olyan kard, amely begyógyítja az általa ejtett sebeket…”

Személyes kitérő
több mint két éve (s jelenleg is) megyei önkormányzatnál dolgozom főfoglalkozású pr-tanácsadóként (más és más típusú önkormányzati munkahelyeimet is összevetve csaknem másfél évtizede!), de tisztelettel kérem: senki ne kutasson az után, hogy mi valósult meg ennél az önkormányzatnál és mi nem, hisz tapasztalataim szinte mind a 19 megyétől való információszerzéseim alapján összegzem.
A két nagy gond az önkormányzatokkal
jórészt csak divatfogalmakkal, -szavakkal és -tartalmakkal foglalkoznak beillesztve ezt egy kormánypárti-ellenzéki (többnyire, és a választások közeledtével egyre inkább személyeskedő és egymást bántó) szócsatába.

Unió, jogharmonizáció, területfejlesztés, kistérségek és kistérségi társulások, régiók, közigazgatási tér, forrásteremtések, közös működtetésű intézmények gondjai, adók, iso, emas, haccp, sap, phare, sapard, operatív programok gvop, kiop, hefop, avop, rop, pályázatok és pályázatírók, kac-pályázat… és a polgár előbb elkezd kac-agni majd sír-ni (bár ez utóbbit, mint mozaikszót nem ismerem). Tessék mondani, most mit is jelent a polgárbarát-szolgáltató önkormányzat, polgár-közeli lakossági ügyintézés? Az helyes, ha az önkormányzat testülete, bizottságai és hivatala komolyan foglalkozik az előző kérdésekkel, de még helyesebb, ha mindezekről a megye lakosságának többi 95 %-a magyarul, közérthetően hall, élete javításának további lehetőségei érdekében.

1989 őszén népszavazáshoz készülődtünk. A szavazólapon 4 kérdés szerepelt („négy igenes népszavazás”), és utólag is bevallom, a másodiknak sorolt kérdéssel akkor bajban voltam. „kivonuljanak-e a pártszervezetek a munkahelyekről?” Bár már előtte csaknem fél évvel kiléptem az akkori mszmp-ből, és azóta sem sikerült egyik pártnak sem meggyőzni engem arról, hogy ők (valamennyien) nem részérdekeket, hanem össztársadalmi érdekeket képviselnek.
Nekem a „nem” válasz volt szimpatikusabb, és valószínűleg arra is szavaztam. Mit hozott a végeredmény? Csaknem 4,3 millió érvényes szavazatból több mint négy-millióan az „igen”-t jegyezték meg. 95%! A végzetes többség véleményét elfogadtam, mi több, rövid időn belül azonosulni is tudtam vele.

A közigazgatással foglalkozó hivatalok nagyon nagy részében (minisztériumok, megyei és városi önkormányzatok, sőt sok községben is) sok függ attól, hogy az első számú vezető melyik politikai párthoz tartozik. Ma még mindig több a megengedettnél az elvtelen hízelgő és valószínűleg túl sok a latens ellenző. És ha az első számú vezető nem figyel oda, vagy hiúbb esetleg akaratosabb a kelleténél, elsősorban a becsületesen dolgozó munkatársak sínylik meg a következményeket.

E körülmények között az önkormányzati pr-es mire figyeljen igazán? A saját magatartására! „a társadalom közmegbecsülését élvező demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező, pártatlan köztisztviselők intézzék…” (ktv.) Ne felejtsük, a politikai munkatárs is köztisztviselői esküt tesz. Már ahol!<
A megye – mint közigazgatási régió az önkormányzati törvénytervezetekben a megye, jellemzően három lényegi változatban jelent, jelenik meg: önkormányzati jelleggel, társulásos jelleggel és közigazgatási jelleggel. A közigazgatási reform kapcsán az egyik kulcskérdés az önkormányzatok finanszírozási reformja.

„a kistérségi reform kapcsán …a kétharmados törvényi módosítást igénylő változatot terjesztettük az országgyűlés elé. A törvényjavaslat azonban a parlamenti vitában nem kapta meg a szükséges támogatást…” (Lamperth Mónika, 2004. szeptember 17., Siófok). Ezek szerint nem volt jól érzékelhető többség! Ezek szerint nem volt egyetértés! Ezek szerint nem jött létre együttműködés!
Ám, valahol „lentebb” megjelent egy egyszerű többség zsarnoksága, és jött egy karácsonyi kommunális adó (az ország egyik megyei jogú városában – állam az államban), majd jött egy polgári engedetlenségi mozgalom, végül jött egy döntésvisszavonás.
Az együttműködő partnerek
megfelelni elsősorban a megbízó választópolgárok számára kell (annak ellenére, hogy a megyénél szinte egyáltalán nincs közvetlen ügyfélforgalom.

„a szolgáltató-szemlélet széles körű háttérbe szorítottságát mutatja az is, hogy (egy közelmúlti felmérés adatai szerint) a megyei (fővárosi) önkormányzatok 56%-ánál működik ügyfélszolgálati iroda.”
(jegyző és közigazgatás 2004/5.)

A képviselőtestületnek (elnök, alelnökök és a testület többi tagja, bizottságok) úgy kell politikailag alkalmasnak lenniük, hogy a megye (200 ezer - 1.1 millió) lakosságának lehető legnagyobb része érezze hasznosságukat. Ehhez a megválasztottaknak, megbízottaknak szabadság és felelősség kell, de azzal az önkontrollal is rendelkezzenek, hogy a testületi ülések és nyilvános beszélgetések, a pártok közötti vita, ne csupán rágalmazások sora legyen, sőt az, egyáltalán ne!

A képviselő-testület hivatalában (főjegyző és beosztottai) közigazgatási, közszolgálati alkalmassággal bíró szabad és felelős személyek dolgozzanak. A vertikális kapcsolatok (vezető és beosztotti viszony a hivatal alá-és fölérendeltjei között) korrektek legyenek, a politikai vezetéshez lojális, de ne szervilista módon fűződjenek! A horizontális kapcsolatoknál az szmsz, a munkaterv és az egyetemes emberi együttélési normák szerint működjenek együtt a szervezeti egységek és dolgozóik.

A megyéből „kifelé” egységes megyei érdekvédelmet kell felmutatni (természetesen az őszinteség szigorú betartásával).
A megyében levő települési önkormányzatokkal (politikai: polgármesterek és testület; jogi: jegyző és hivatali dolgozók; társadalmi: a településen élő emberek civil szervezeteikkel együtt) a segítség szándékával működjenek együtt. A városoknál a vonzáskörzetbe tartozó településekre is külön figyelmet kell szánni!

A más megyékkel, a megyei jogú városokkal (egyesek szerint a mjv-k: „lyukak a megyék sajtjában!”), kistérségekkel, állami dekoncentrált szervekkel, kormányzati szervekkel… való jórészt mellérendeltségi, partneri kapcsolatot szintén elsősorban a saját megyei érdekek kell, hogy meghatározzák.

A nemzetközi kapcsolatokban a magyarságtudat és a magyar nemzeti identitás legyen erősen érezhető.

Új módszerek

a személyes kapcsolatok a legfontosabbak, és mivel 1990 óta ez jottányit sem javult, ezért én ezeket „új módszerként” sorolom. (lehet, hogy itt-ott mégiscsak fellelhetők a betegség tünetei?)

A sajtóval való együttműködés (szerkesztőségekkel, munkatársakkal és egyéb publicitás) során szinte csak egyetlenegy dolgot kell betartani: a kölcsönös igazmondást (vö. Deák ferenc egymondatos sajtótörvény javaslata!). Talán itt a legcélszerűbb utalni az önkormányzati fenntartású médiumok szerepére is, de a politikai értékelésével kapcsolatos, az újságírói szakmában való „köz-nem-megegyezés” miatt erre most részletesen nem térek ki.

Az internet jelentősége a nyilvánosság szempontjából – felbecsülhetetlen! A megyei honlapoknak (az állampolgárok szempontjából) minden nélkülözhetetlent közölni kell, folyamatos frissítéséről gondoskodni kell.

Call center-ek kialakításának szükségessége a lakosság felvilágosítása, az interaktív ügy(el)intézés érdekében.

Társadalom- és közvélemény-kutatások. A reklám fontossága kapcsán hallottam egyszer: „piackutatás nélkül jó reklámot készíteni olyan, mint szőrmekormányos nagypolszkival, kis műbőrtáskát lóbálva felcsípni claudia schiffert egy forgatási szünetben. Van rá esély, csak kevés.” Ám a kutatásoknak is csak akkor van értelme, ha a megrendelő (pl. Megyei önkormányzat) az abban foglaltak alapján úgy dolgozik, hogy az időben következő elemzéseknél már azt tapasztalja, hogy a negatívumok egyre inkább megszűnőben vannak.

A következő probléma – amit szintén szándékosan kerülök ki e mostani összegzésben – a politikai marketing megítélése és a politikai pr-hez való viszonya. Egy leegyszerűsített mondatot mégiscsak közlök véleményemként. A célkitűzési prioritások sorrendje más. Míg a politikai marketingben a hatalmi piacszerzés a cél, és szinte minden ennek van alárendelve, addig a politikai pr-ben a legfontosabb a felelősségteljes és a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt végzett jó munka, és az elvégzettek értékelése során a választópolgárok majd eldöntik, hogy kedvező-e számunkra ez a magatartás és tett-sorozat vagy sem.

A „köznép” óhaja: hiteles, teljes körű, gyors, közérthető, kulturált tájékoztatások, véleménykérések és azok tanulmányozása, beépítése a tervekbe, végrehajtási folyamatokba.

A nép mindenkori magatartásának mindenkori tudomásulvétele.
„a magyar nép nem vizsgázott jól testvériségből és szolidaritásból.” – nyilatkozta egy megyei képviselő a kettős állampolgársági népszavazás eredmény(telenség)e kapcsán. Vajon milyen jogon bírálta a népet?

A megyeszékhelyi kommunális adó viszontagságainak két nagy tanulsága: 1. Ha van annyi önkontrollunk (vagy a külső demokratikus kontroll elég erős), hogy észrevegyük hibánkat, a lehető leggyorsabban korrigálni kell 2. (és ez a fontosabb!) Döntéseinket mindig kellő körültekintéssel hozzuk meg (a klasszikus vezetési folyamat első fázisa a tájékozódás és tájékoztatás).

„Nincs is nagyobb igazságtalanság, mint ha a népet azzal vádolják, hogy rosszul választá vezetőit. Nehéz pillanatokban mint egyesek, úgy a nép is nem választja, hanem vezetőjének azt fogadja, ki e szerep elvállalására elég bátorsággal bír, s éppen nem csodálatos, hogy ezek nem mindig a legildomosabb s lelkiismeretesebb emberek soraiból kerülnek ki.” – írja Eötvös József a 19. század közepén).

Mi érdekli a helyi lakost?
Nem az érdekli, hogy kiegyensúlyozott-e a megyei önkormányzat éves költségvetése, hanem az, hogy az ő településén, közvetlen környezetében milyen pozitív dolgok fognak a közeljövőben történni, mi fog épülni, szépülni;

nem az, hogy egy megyei kórházban valamely osztályt az átlagosnál jobban fejlesztik-e vagy sem, hanem az, hogy az ő gyógyításának milyen lehetőségei és esélyei vannak;

nem az, hogy a megye északi részén lesz-e csatornaépítés vagy sem, hanem az, hogy az ő szennyvize biztoságosan távolítható-e el vagy sem;
nem az, hogy a fővárosba el tud-e menni egy színházi előadásra (bár itt viszonylag kis helyen csaknem 70 színház működik, majdnem kétszer annyi, mint az ország többi helységében), hanem az, hogy gyorsan és olcsón el tud-e utazni a megye egyik vagy másik színházi előadására, mi több saját településén megnézheti-e valamely darabot;

nem az, hogy az EU mennyi agrártámogatást ad magyarországnak vagy az ország egyik régiójának, hanem az, hogy mi jut ebből neki saját magának;

nem érdekli az, hogy a közigazgatás regionális reformjait előkészítők győznek-e vagy sem az „ellenzékkel” szemben, de az igen, hogy a vita mielőbbi lezárása után ő hogyan tudja leggyorsabban, legkulturáltabban és legolcsóbban elintézni jogi ügyeit;

az is érdekli, hogy kikérik-e véleményét a megyei fejlesztési, és gazdálkodási tervek készítésénél, de sokkal inkább az, hogy hasznosítható javaslatait beépítik-e vagy sem;

az embereknek általában fogalmuk sincs arról, hogy a területfejlesztési és -rendezési törvény az elmúlt év végétől miként rendelkezik a területi monitoring rendszer feladat- és hatásköréről (és ne is izgassák fel magukat ezzel!).

Az azonban nagyon is idegesíteni fog, ha a „figyelőszolgálat” nem figyel fel olyan problémákra, melyek megnehezítik az életet, vagy pl. Ha a megszervezett helyi önkormányzati területfejlesztési társulás szerinte mindent fejleszt csak éppen a mi településünket nem…

az is érdekli, hogy vajon miért kellett a (megyeszékhelyi köztisztviselői) munkahelyére és onnan visszautazásának költségeit megadóztatni, de sokkal inkább az, hogy „miért nem jártak ugyanígy” a cégvezetők, vagy pl. A parlamenti képviselők …

A hatékony önkormányzati pr feltételei
észre kell venni azt, hogy mi van a mai világban, a mai magyarországon, a mai magyar megyékben.

Meg kell teremteni a napi együttműködést a megválasztottak, a kiválasztottak, a vállalók valamint a megbízók között, hogy a „köznép” óhaja mindenkor a lehető legoptimálisabban valósulhasson meg.

Minden olyan eszközt és módszert fel kell használni, amit tisztességes gondolatokkal el lehet képzelni, és meg lehet valósítani, figyelembe véve a már más helyen jól működő formulákat vagy a kudarcokat.

A vezetői feladatokkal bíróknak minden körülmények között: embernek kell maradni!

Ha a megye – a politikai intézményrendszer eleme – jó, akkor nagy esély van arra, hogy pr-munkáját is jól lehet végezni.
Ha egy adott megye önkormányzatának munkája objektíven jónak értékelhető, akkor a megyében élő emberek információs „éhségét” is jól lehet kielégíteni és könnyű együttműködésre késztetni őket.

Bízni kell bennük!

Szarvas Zoltán
Megyei önkormányzati pr. A fejlesztés: sztráda vagy dűlőút? www.prherald.hu, 2005. január 13.