center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

On-line újságíró-kutatás 2005
Bellai László, www.muosz.hu, 2005. november 10. 

Az újságírók munkáját segítő – online sajtótájékoztatók eszközeként használható – internetes portál felépítésén dolgozó Pressonline a MÚOSZ, a T-mobile és a Média Hungária közreműködésével szeptemberben online újságíró-kutatást végzett. A kutatás célja az volt, hogy mélyebben megismerhessük az újságírók véleményét, attitűdjeit munkájukkal, munkakörülményeikkel, kiemelt módon az online eszközök használatával kapcsolatban. A csak interneten elérhető kérdőívre 421 gyakorló újságíró, a megszólítottak mintegy 10 százaléka válaszolt. A kutatás szakmai-módszertani irányítója, a Suvet:Research 5%-os értékelhetőségi küszöböt határozott meg, ez a válaszadási arány tehát biztosította az érdemi összegzés lehetőségét.

A válaszadók 45%-a több mint két helyen dolgozik
A „megkérdezett” újságírók nagy többsége számára az újságírás főfoglalkozást jelent (70%), 13%-uk végzi az újságírást másodállásban, míg közel egyötödük csak alkalmanként, kiegészítő tevékenységként cikkez. Emellett viszont igaz az is, hogy ha még főtevékenységüknek tekintik is az újságírást, ezt nem egy szerkesztőségnek végzik, többségük (61%) legfontosabbnak tekintett újságírói munkahelye mellett máshol is dolgozik (a válaszadók 45%-a több mint két helyen dolgozik).

A mintába került újságírók többsége – önmeghatározása szerint – a munkája során elsősorban a magyar társadalom kérdéseivel foglalkozik (46%). Belpolitikai kérdésekről 19%-uk, gazdasági témákról 15%-uk, a nemzetközi eseményekről 9%-uk ír. Elsősorban bulvárhírekkel 5%, sporttal 6%-uk foglalkozik. Legtöbben (72%) Budapestet tekintik elsődleges újságírói székhelyüknek, további egytizednyien valamelyik megyeszékhelyt, egyéb településről 9%-nyian dolgoznak, míg kizárólag internetes újságírással szintén 9% foglalkozik. A válaszoló újságírók csoportját – annak ellenére, hogy a kérdőív online volt – nem csak fiatalok alkotják: a minta kb. fele (47%) 40 éven aluli (20% 20-29 éves), további 42% 40-59 éves.

Mintegy 30%-nak nincs újságírói képesítése
A válaszolók kétötöde diplomás újságíró (22%-nak egyetemi diplomája van), egynegyedük (23%) nem iskolai rendszerben szerzett újságírói képesítést, 8%-uknak középfokú újságírói végzettsége van, és közel egyharmaduk (30%) ír újságírói képesítés nélkül. Az újságírásban eltöltött idő szerint a minta 20%-a tekinthető valamennyire kezdőnek (max. 5 éve vannak a szakmában), velük együtt közel kétharmadnyian vannak (61%) azok, akik a rendszerváltás után kezdtek az újságíráshoz.

A kutatás kizárólag online jellege miatt nem meglepő, mégis tény: a mintába nem került olyan újságíró, akinek otthonában vagy munkahelyén ne lenne legalább modemes internet-kapcsolata. Az otthoni és a munkahelyi ellátottság egyaránt 90 százalék feletti (93, illetve 92 százalék). A megkérdezettek kevesebb, mint egytizede (7,4%) tudja kizárólag a munkahelyén elérni az internetet, 8 százalékuk pedig csak otthonról. A kétharmadot is meghaladja azok aránya (72,1%), akik legalább az egyik helyen minimum ADSL kapcsolattal rendelkeznek, a válaszoló újságírókra pedig az jellemző a legnagyobb arányban (31,8%), hogy otthon is és munkahelyükön is ADSL-kapcsolaton keresztül interneteznek.


Leggyakrabban hír- és információkeresésre és levelezésre használják a netet

Az elért újságírók mindössze 1 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem használ internetet. A használók kevesebb, mint egyharmada (összesen a minta 31 százaléka) elsősorban a munkájához, 68 százalékuk a munkán kívül szórakozáshoz is igénybe veszi az internet nyújtotta lehetőségeket. A netet leggyakrabban hír- és információkeresésre (99%), illetve levelezésre (98%) használják, de a megkérdezettek több mint fele legalább ritkán igénybe veszi az e-bank szolgáltatást (52%) vagy az interneten vásárol (51%). Minden második válaszoló (49%) szokott filmet vagy zenét letölteni, az ingyenes tárhely használata (45%), a személyes tartalmak elhelyezése (43%) vagy valamilyen IP-telefon használata (35%) azonban a többségre nem jellemző. Interaktív alkalmazásokat 25%-uk rendszeresen, 51%-uk ritkán, 21%-uk egyáltalán nem használ.

A munkája során felhasznált források között az újságírók 86 százaléka rendszeresnek, további 13 százalékuk alkalmanként előfordulónak minősítette az internetet – ezzel ez a leginkább használt forrás. Az internet-használók közül szinte mindenki igénybe vesz magyar nyelvű tartalmakat (99%), négy újságíróból három angol nyelvű információkból is dolgozik (74%), egyharmaduknak pedig a német oldalak is segítséget nyújthatnak (29%). Arra a kérdésre, hogy mióta használják hírforrásként az internetet, a megkérdezett újságírók többsége – minden korcsoportban és függetlenül attól, hogy mióta dolgozik újságíróként – az 1998 és 2000 közötti intervallumot jelölte meg (a teljes mintában 48%).

A legtöbben háttéranyagokat gyűjtenek az interneten (93%), de munkájukról információval szolgálók szintén nagy arányban használják az online adatbázisokat (74%), a hírügynökségi információkat (60%), vagy keresnek sajtóközleményeket a neten (55%). Ezeken felül egyéb feladatuk ellátásához 26 százalékuk veszi igénybe a világhálót. Az egyéb feladatok között említették a témakeresést (5%), a meglévő adatok ellenőrzését (3%), a kapcsolattartást (3%), a fotók és illusztrációk felkutatását (2%), a munka közbeni kikapcsolódást (2%), valamint a fórumok és blogok böngészését (1%). A válaszolók ezekre az egyéb feladatokra tartják a leghatékonyabbnak az internetet; négyötödük (81%) szerint nincs is jobb eszköz erre a feladatra. Ugyanilyen mértékben (81%) tartják hatékonynak a netet az online adatbázisok elérésében és a háttéranyagok gyűjtésében (79%), és valamivel kevésbé a hírügynökségi információk (69%), illetve sajtóközlemények (69%) megtalálásában.


A megkérdezettek kétharmada legalább alkalmanként látogatja a MÚOSZ honlapjait

Az internet használata a mindennapi gyakorlatban leginkább az országos hírportálok (94%) és hírkereső oldalak (65%) látogatását jelenti, de a mintába került újságírók természetesen igénybe veszik a sajtófigyelők (42%), a gazdasági portálok (41%) és az előfizetéses adatbázisok, illetve archívumok (36%) szolgáltatásait. A megkérdezettek kétharmada legalább alkalmanként látogatja a MÚOSZ homepage-ét (73%) és az eMaSa portált (68%). Érdekesség, hogy az eMasát a válaszadók 30%-a, a muosz.hu-t „csak” 21%-a látogatja rendszeresen, ugyanakkor az alkalmanként honlapjainkra látogatók közül többen olvassák a muosz.hu-t (52%), mint az eMasát (38%).

Mivel biztosan nem az ellátottságról, feltehetően az elérhető tartalmak minőségéről vagy a tájékozódási szokásokról árulkodik, hogy a fentiek ellenére az online kérdőívvel elért újságírók többségének (58%) nem elsődleges hírforrása az internet, a vezető hírekről elsőként mindössze 47 százalékuk szokott onnan értesülni. Ez az arány nem alacsony, minden más forrásnál magasabb, de az újságírók 17 százaléka továbbra is a rádióból, 15 százaléka a televízióból, 14 százaléka a nyomtatott sajtóból, 7 százaléka pedig egyéb helyről értesül elsőként a vezető hírekről.

70%-uk kipróbálná az online sajtótájékoztatót
A kérdőívet kitöltőktől – rövid tájékoztatást követően – azt kérdeztük, részt vennének-e egy online sajtótájékoztatón. A néhány soros leírás az online sajtótájékoztató hagyományoshoz való hasonlóságát, az előre rögzített kezdési időt, a kérdésfeltevés lehetőségét és a sajtóanyagok könnyű elérhetőségét emelte ki. Ezt követően a megkérdezettek több mint kétharmada (70%) biztosra ígérte részvételét egy esetleges online sajtótájékoztatón, további egytizede (11%) valószínűsítette azt. Az online kérdezésben résztvevők mindössze 4 százaléka zárta ki, hogy kipróbálná az új lehetőséget, 15 százaléka pedig ugyan nem zárta ki, de inkább azt válaszolta, hogy nem venne részt. Logikusnak tűnik, hogy az internetes és gyakrabban megjelenő (pl. elektronikus) médiumoknál dolgozó újságírók fogékonyabbnak tűnnek az online sajtótájékoztató iránt, mint a hagyományos, nyomtatott és ritkábban megjelenő médiumok munkatársai: az utóbbiak között kétszer annyian (31%) zárkóztak el a kipróbálás elől, mint az előbbiek körében (15%). Az internethasználattal való összevetésből kitűnik, hogy azokat is jobban érdekli az online sajtótájékoztató, akik nem csak munkájukhoz használják az internetet, hanem szórakozáshoz is.

Egy ingyenesen elérhető újságírói portálon az online interjúkészítést használnák a felsoroltak közül a legkevesebben (53%) – bár további egyharmad talán kipróbálná. Elsősorban gyakori témákhoz kapcsolódó háttér-információs, illetve szóvivői adatbázisok, háttéranyagok letöltését kedvelnék és használnák az újságírók, és szívesen vennék, ha a portálon őket személyesen érintő online tanácsadással is találkozhatnának. Mindehhez többségük (63%) személyes adatait is szívesen megadná. A kutatás eredményei szerint tehát a kollégáknak elsősorban az újságírókat érdeklő adatbázisokra, hírekre, háttéranyagokra van szükségük. Egyéb szolgáltatások – a speciális vásárlási kedvezményektől kezdve, a szakmai továbbképzésen, állásközvetítésen, karriertanácsokon át az ingyenes tárhelyekig – lényegesen kevesebb látogatót remélhet. A válaszoló újságírók háromötödét (61%) személyes érdeklődése, kíváncsisága vonzotta a pályára, a válaszok alapján a második leggyakoribb ok azonban a véletlen (15%). Az újságírói szakma személyükre ható vonzerejének fontos elemeként említik továbbá a foglalkozást körüllengő romantikus elképzeléseket (8%), a homályos határterületek miatt lehetséges könnyű, észrevétlen belesodródást (7%) és az esetek 5 százalékában a családi hagyományok folytatását.

Minden második újságíró kiszolgáltatottnak és rosszul keresőnek érzi magát
Személyes vonzalmukon felül a mintába kerültek a szakma legfőbb erényei között tartják számon, hogy érdekes, változatos (88%), széles körű tájékozottsággal (63%) és általában nagy fokú függetlenséggel (42%) jár, lehetőséget nyújt a színfalak mögött zajló folyamatokra való rálátásra (32%), és magas színvonalú munkát tesz lehetővé (30%). Tíz százalék alatti, de érdemi említettséggel a pozitívumok között szerepel még, hogy a foglalkozáshoz egyéb előnyök is kapcsolódnak (9%), illetve jó a társaság (8%). Alig néhányan említették a jó érdekérvényesítő képességet és a megbecsülést (4-4 százalék), a más szakmákhoz képest nagyobb befolyást (3%), a jó keresetet az összetartó szakmai közösséget (2%).

A szakma előnyei között 2 százalékos említettséggel szereplő létbiztonság már csak azért sem vehető komolyan, mert 73 százalékkal ennek hiánya vezeti a hátrányok rangsorát – ennek ismeretében előnynek valószínűleg csak egy kivételes helyzetű csoport szempontjából tűnhet. A válaszoló újságírók 50 százalék körüli arányban panaszkodnak a kiszolgáltatottságra (55%) és a rossz kereseti lehetőségre (45%), ráadásul a mintába kerültek egyharmada szerint a közösség sem összetartó (36%), egynegyedük pedig a megbecsültség hiányát is a legjelentősebb hátrányok egyikének tartja (24%). A rossz érdekérvényesítő képességen (21%) és a munkára általánosan jellemző alacsony színvonalon (12%) felül alig néhányan említenek hátrányokat, többek között, a munka unalmasságát (3%), a rossz társaságot (2%) és az általános tájékozatlanságot (1%). Látható tehát, hogy a szakma megítélése nem egységes, ugyanazt egyesek hátránynak, mások előnynek érzékelik. Az újságíró szakma tehát nem különbözik a többi hivatástól abban, hogy egységes önképpel rendelkezik. Egyedül az előnyként megjelenő színfalak mögé való belátást nem cáfolta a másik oldal. A megbecsültség azonban olyan általánosan fontosnak tartott érték, amit érdemes közelebbről megvizsgálni: a mintába került újságírók háromnegyedének (75%) fontos, ezen belül 41 százalékuknak nagyon fontos.

78%-uk mégis büszke arra, hogy újságíróként dolgozik
A megkérdezettek 61 százaléka úgy érzi, hogy megkapja a neki járó megbecsülést (további 4 százaléka egyenesen „nagy megbecsülésnek örvend”), 30 százaléka azonban hiányolja a megbecsülést. Az online kérdőívvel elért újságírók fele egyetért abban, hogy az újságírókat övező esetleges megbecsülés forrása feltételezett befolyásuk (50%), 18 százalékuk szerint a személyes ismertség és népszerűség eredményezi a megbecsülést, de lehetséges magyarázatként említik még rejtélyesnek tartott foglalkozásukat (10%), eszüket (9%), illetve azt, hogy az igazságmegmondó szerepében tűnnek fel („végül is ők mondják meg, hogy mi az igazság”).

A mintába került újságíróknak attitűdállítások közül kellett választaniuk, hogy kiderüljön, összességében mit gondolnak megbecsültségükről, szakmai kilátásaikról, személyes helyzetükről. A válaszok alapján az újságírók 92 százaléka úgy gondolja, összességében jó dolog újságírónak lenni, döntő többségük szerint „mégis az a jellemző, hogy az újságírókat övezi valamifajta tisztelet, megbecsülés” (83%), és mindent összevetve az újságírók semmivel sem rosszabb helyzetűek, mint bármely más értelmiségi szakma művelői (82%). A megkérdezettek az előbbiekkel közel azonos arányban éreznek büszkeséget amiatt, hogy újságíróként dolgoznak (78%). Ez azzal együtt bíztató, hogy azt csak valamivel több, mint a válaszadók fele érzi, hogy újságíróként is csinálhat karriert (58%).  A válaszadók közül 248-an vállalkoztak arra,  hogy a kérdőív második részében található kérdéssorozatra is választ adjanak. Ez a kérdéssor európai összehasonlításban vizsgálta az újságírók munkakörülményeit, a választott szakmájukkal kapcsolatos érzéseket, véleményeket.

A magyar újságírók 19%-ának munkaintenzitása kiemelkedő
Az újságírók háromnegyede úgy érzi, hivatása nagyon kemény munkavégzést igényel, nagy többségük (65%) mindig nagyon gyorsan és nagyon szoros határidőkkel dolgozik. A válaszadók fele rendszeresen túlórázik, és ugyanennyien vannak, akik úgy érzik, a rendelkezésre álló idő sosem elég munkájuk elvégzésére. A magyar újságírók 19%-ának munkaintenzitása tekinthető kiemelkedőnek. Ez – az Eurobarometer 2001-es felvételére hagyatkozva – azt jelenti, hogy az újságírók munkaintenzitása nem tér el jelentősen az átlagostól hazánkban. Az EU-országok között Magyarország e tekintetben a hatodik helyet foglalja el; hazánkban a kiemelkedően magas intenzitással dolgozó munkavállalók aránya meghaladja az EU és az újonnan csatlakozott országokban tapasztalt arányt.

A válaszoló újságírók között az online frissülő és a napi megjelenésű médiumok képviselői között 23%, illetve 26% a kiemelkedően magas intenzitással dolgozók aránya (szemben a heti vagy ritkábban megjelenők között tapasztalható 12%, ill. 15%-kal! A munkavégzés megélt intenzitása legerősebben a médium megjelenésének gyakoriságával függ össze. A munkavégzés intenzitásával kapcsolatos változókból skálát képezve, a skálaátlagokat újságírói csoportonként tekintve kitűnik, hogy a leggyakoribb megjelenésű médiumok keményebb, gyorsabb munkavégzést követelnek. A napi megjelenésű és az online frissülő médiumok újságírói a többi újságírónál intenzívebb munkát végeznek.

43%-uk kiemelkedően sok időt tölt munkával
A válaszoló újságírók között átlagosan 43,5 órát töltenek hetente újságírással. Alig felük, 46%-uk dolgozik hetente – a teljes állásnak megfelelő – legfeljebb 40 órát. Ha azokat vesszük, az Eurobarometer útmutatása szerint, akik egy héten több mint 48 órát töltenek munkával, a magyar újságírók 43%-áról mondható el, hogy kiemelkedően sokat dolgozik. Magyarország e tekintetben nemcsak az EU15-k, hanem az újonnan csatlakozott országok átlagát is megelőzi, 37% azok aránya, akik kiemelkedően sokat dolgoznak. Úgy tűnik a hazai átlagnál az újságírók heti munkával töltött ideje ennél is több, de erről az alacsony esetszám miatt kevéssé állíthatunk biztosat.

E tekintetben is a napi megjelenésű médiumoknál dolgozók tűnnek a legelfoglaltabbaknak (48,3 óra), őket az online-újságírók követik (47 óra). Legkevesebbet a hetente megjelenő médiumok újságírói dolgoznak (38,9 óra). Az újságírók „szakterülete” nem befolyásolja a munkával töltött időt, a gazdasági újságírók sem dolgoznak többet. Egyedül a nyomtatott sajtónak írók dolgoznak valamivel kevesebbet (41 óra), mint az elektronikus médiumoknál dolgozók (49 óra). Az újságírók, minél tapasztaltabbaknak tartják magukat, annál többet dolgoznak egy héten, a pályakezdők (22,8 óra) és a csak pár éves tapasztalattal rendelkezők (40,1 óra) lényegesen kevesebbet írnak hetente, mint például a magukat széles körben ismert, tapasztalt újságírók (49,6 óra).

Autonómiájuk magas, lojalitásuk közepes
Az újságírók saját megítélésük szerint meglehetősen magas autonómiával rendelkeznek munkájukban mind a feladataik tartalmát, mind az elvégzésük módját tekintve. Közel kétharmaduk (63%) érzi úgy, hogy nagy befolyással van arra, hogy milyen feladatokat és azokat hogyan végzi el, alacsony fokú autonómiáról az esetek mindössze 4%-a árulkodik. Az EU15-ök esetében a munkájukat tekintve alacsony autonómiával rendelkezők átlagosan 17%-ot tesznek ki, Magyarországon ennél jóval többen, 31%-nyian vannak. Viszont látható, hogy az újságírók jóval magasabb fokú önálló döntéslehetőséggel rendelkeznek munkájuk során, mint a többi foglalkozás képviselője.

Az egyes újságírói csoportok közül az online médiumoknak dolgozók rendelkeznek a legnagyobb autonómiával munkájuk során, köztük a magas fokú autonómiával rendelkezők aránya 77%. A napi és a heti megjelenéssel dolgozók között közel egyező a magas autonómiával jellemezhetők aránya (58, ill.56%). A ritkább megjelenésű médiumok újságírói esetében a magas autonómiával rendelkezők aránya is magasabb (62%), viszont közöttük találjuk a legtöbb kifejezetten alacsony autonómiával rendelkezőt is (7%).

Az újságírói területtel nem függ össze az autonómia, viszont az újságírói vélt és valós tapasztalat nagyban meghatározza. Az iskolai végzettség, a szakmában eltöltött idő és az önbesorolás alapján kialakult tapasztalati mutató szerint a legtapasztaltabbak között a kifejezetten magas autonómiával rendelkezők aránya 90%-os, a legkisebb tapasztalattal rendelkezők esetében ugyanez az arány mindössze 59%. Az önállóságot támasztja alá az is, hogy az újságírók munkaadó iránti lojalitása kifejezetten közepesnek mondható (átlag: 3,4 az ötfokú skálán), és elenyésző azok aránya (1,4%), akik kifejezetten magas fokú lojalitással rendelkeznek.

Valamivel jellemzőbb rájuk, hogy büszkék a munkahelyükre (3,9), hogy hajlandóak annak sikeréért keményen dolgozni (4), és hogy azonosulni tudnak a munkahelyük által vallott értékekkel (3,8), de mindez nem jelenti azt, hogy elutasítanának egy magasabb fizetéssel járó állást, hogy saját szervezetüknél maradjanak (2,9), és nem számítanak előrejutásra saját munkahelyükön (2,7), ennél még azt is jobban el tudják képzelni, hogy másik szervezetnél találnak majd jobb állást (2,9). Az egyes újságírói csoportokról csak az mondható el, hogy az online és a napi megjelenésű médiumoknál dolgozók valamivel nagyobb esélyt látnak az előrelépésre a saját szervezetükben, és kevésbé bíznak abban, hogy másik vállalatnál jobb állást találnak a közeljövőben.

A válaszadók egyötöde legalább gyakran veszélyesnek vagy egészségtelennek ítéli munkakörülményeit
A mintába került újságírók kevesebb, mint egyötöde ítéli legalább gyakran veszélyesnek vagy egészségtelennek (16%) munkakörülményeit, 19 százalékuk tapasztalja, hogy gyakran vagy mindig megfájdul a feje munka közben, illetve azt, hogy a munka után izomfájdalmai vannak (22%). A három kérdésre adott válaszokból létrehozott mutató alapján megállapítható, hogy az elért újságírók és az összes magyar munkavállaló azonos hányada végez fizikailag megterhelő munkát (17%).

A magyar átlag magasabb a 15 tagú (12%) vagy a kibővített Európai Unióban (13%) mértnél, az új tagok közül megegyezik a szlovák aránnyal, és alacsonyabb, mint Litvániában (18%), Máltán (19%), vagy Lengyelországban (27%). A megkérdezett újságírók válaszai alapján beigazolódni látszik, hogy a naponta frissülő vagy online médiumoknál végzett munka nagyobb arányban (20%) terheli meg az újságírókat, mint a ritkábban megjelenőknél végzett (14%). A fizikai leterheltség attól függően nem tér el érdemben, hogy az egyes újságírók milyen területtel foglalkoznak. Annyi azonban alacsony elemszámok mellett is valószínűsíthető, hogy a gazdasági újságírók a nemzetközi és a bulvárhírekkel foglalkozó kollégáiknál kellemesebb körülmények között dolgoznak.

Az újságírók 32%-t pszichológiailag megterheli a munkája
A kérdőívet kitöltő újságírók több mint háromötöde (63%) gyakran vagy mindig stresszesnek érzi munkáját – mindössze 3 százalékot tesznek ki azok, akikre ez soha nem igaz. A megkérdezettek felével fordul elő, hogy gyakran vagy mindig kimerülten megy haza munkahelyéről (50%), 40 százalékának pedig gyakran vagy mindig nehezére esik ellazulni a munkanap végeztével. A munkával járó szóbeli sértegetésben a többségnek egyáltalán nincs (33%), vagy csak ritkán (35%) van része.

A négy kérdés összevonásával kialakított mutató alapján az újságírók valamivel kevesebb, mint egyharmadát (32%) pszichológiailag megterheli a munkája. Ez néhány százalékponttal magasabb, mint a nemzetközi felmérésben szereplő magyar átlag (26%). Az országos arány a harmadik legmagasabb a kibővített Európai Unióban, megközelíti a 25 tagú unió átlagának (16%) kétszeresét; Görögországon (37%) és Cipruson (28%) kívül senki nem áll Magyarország előtt a rangsorban. A mintába került újságírókon belül a gyakoribb megjelenésű médiumnál dolgozók megterhelőbbnek érzik munkájukat, a belpolitikával és a bulvárhírekkel foglalkozókat pedig a többiekhez képest lelkileg jobban megterheli a munkájuk (bár a részletes bontás az alacsony elemszámok miatt csak fenntartásokkal fogadható el). Ugyanígy óvatosan állapítható csak meg az – az egyébként logikusnak tűnő összefüggés –, hogy a pszichológiai megterhelés nagyobb az otthonukon kívül aránylag többet dolgozók körében.

A magyar újságírók családjának 47%a megszenvedi a munkahelyi megterhelést
A pszichológiai megterheléshez hasonlóan Magyarország abban is dobogós az EU-országok rangsorában, hogy lakosai magánéletére mekkora mértékben telepednek rá a munkahelyi problémák. A nemzetközi összehasonlító vizsgálat alapján elmondható, a magyarok 34 százalékának családja megszenvedi a munkahelyi megterhelést, míg a kibővített unióban ez csak a lakosság ötödére (20%) jellemző.

A 4 kérdés válaszait figyelembe vevő mutató alapján a magyar újságírók körében a hátrányos helyzetű csoport 47%-ot tesz ki. A három összehasonlítási szempont közül ez mutatja a legnagyobb eltérést. A megkérdezettek közel felével (47%) legalább gyakran előfordul, hogy munkája miatt nem jut elég ideje partnerére, családjára – csupán 8 százalék olyan szerencsés, hogy ez sosem fordul elő vele. Az elért újságírók négytizede (41%) ritkán, további négytizede (41%) gyakran vagy mindig úgy érzi munkája után, hogy túl fáradt ahhoz, hogy élvezze az otthon végzett tevékenységeket. Ugyancsak 40 százalék körüli azoknak az aránya (38%), akik gyakran vagy mindig a munka utáni fáradtságra vezetik vissza, hogy nem találkoznak barátaikkal – ilyen helyzetbe mindössze 9 százalékuk nem kerül soha. A kifejezetten munkahelyi feszültségből származó családi, magánéleti konfliktus sem ritka, a mintába kerültek egyötöde (21%) úgy véli, partnere, családja gyakran vagy mindig megelégeli az újságírói hétköznapokból eredő feszültséget. Az újságírók egyötödének (20%) nincs ilyen tapasztalata.

Az újságírói csoportok közötti érdemi eltérést egyedül a foglalkozási terület szerinti összevetés mutat, de – mint az előző esetekben – az alacsony elemszámok itt sem tesznek lehetővé határozott megállapításokat. A bulvárújságírással foglalkozók tűnnek a legrosszabb helyzetben lévőknek, de a kulturális-tudományos területen tevékenykedők is valószínűleg nagyobb arányban érintettek, mint más kollégáik. Valódi összefüggésnek tűnik azonban, hogy a nagyobb arányban otthon végzett munka nem növeli, hanem csökkenti a magánélet munkának való alárendelődésének esélyét.

Az írás a Pressonline és a Suvet:Research által készített kutatási elemzéseken alapul.

Bellai László

Online újságíró kutatás 2005, www.muosz.hu, 2005. november 10.