center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A politikai marketing elmélete és gyakorlata az 1998-as parlamenti választásokon
A politikai marketing elmélete és gyakorlati megvalósulása az 1998-as magyarországi parlamenti választások alkalmával. Tettamanti Iván, www.iroga.hu, II. évfolyam, 2. szám, 2002. március


Részlet a tanulmányból

1. Előszó
A rendszerváltást követően 1998-ban harmadjára választott demokratikusan az ország. A korábbi választásoktól eltérően a legutóbbi választások alkalmával szinte berobbant a közéletbe a tömegdemokrácia marketing eszköztára. A választási kampány ezúttal nem csupán plakát- és nyilatkozatháborúra korlátozódott. Az 1990-es, majd 1994-es leváltós, protest hangulatot követően 1998-ban a választópolgárok jelentős része közönnyel figyelte a politikai erők küzdelmét, így csak az a párt tudott sikereket elérni, amely ezeket a tömegeket fel tudta rázni passzivitásukból. Természetesen a választások eredményeit a politikai marketing hatásain túl megannyi egyéb tényező is befolyásolta.
Dolgozatomban a hangsúlyt a marketingmunka jelentőségére, tervezésére és felépítésére helyeztem, vizsgálva, hogy ezek mennyire befolyásolják a választó-társadalmat. A tanulmány első része a politikai marketing elméletéről és tervezési szintjeiről szól, majd a későbbiekben a Fidesz –Magyar Polgári Párt politikai marketing tevékenységének vizsgálatával foglalkozom, viszonyítva azt a Magyar Szocialista Párt tradicionális kommunikációs stílusának eszközeihez.

 
2. A politikai marketing
2.1 A politikai marketing kialakulása, sajátosságai
A politikai marketing, amely a marketing speciális ága, meglehetősen új keletű tudomány. Maga a marketing, mint rendszerré szerveződött tudomány is csupán félévszázados múltra tekint vissza. Az elmúlt évszázadban elkezdődött óriási változások a piaci környezetben a vállalatokat arra kényszerítették, hogy fennmaradásuk és sikerességük érdekében a lehető legjobban alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez. A továbbiakban nem volt már elegendő egyszerűen értékesíteni termékeiket, szolgáltatásaikat, hanem szükség volt egy újfajta szemléletmódra fogyasztóik megtartása érdekében. Nagyjából innen számítható a marketing fejlődésének, kialakulásának kezdete.

A marketing középpontjában a fogyasztó áll, az ő igényéből, magatartásából kiindulva kell a vállalatnak gondolkodását, cselekedeteit alakítania. A marketing a vállalat egészére (nemcsak egy-egy részterületre) kiterjedő látásmód, filozófia kell, hogy legyen, csak így tud hatékonyan működni. A marketing szorosabb értelemben a gazdasági szférához kötődik, ez kialakulásának színtere, azonban tágabb értelemben a marketing kiterjeszthető más, – minden értékkel rendelkező jószággal foglalkozó – területre is. Napjainkban a marketing tehát egyre tágabb teret kap, kiterjed az üzleti szférán túl más területekre is, mint a kultúra, a politika, oktatás stb.

Ami a marketing ezekben a szférákban való gyors elterjedését generálta, az egyrészt az, hogy itt is megjelent a viszonylag szabad verseny a korábbi bürokratikus és etikai koordináció helyett.

Másrészt a piaci és nem piaci szférákban a szükségletfeltárás, a szükségletteremtés és szükséglet-kielégítés folyamatai igen hasonló alapokon szerveződnek és eszköztáruk is lényegében megegyezik. A marketing előtt tehát nincsenek szektoriális korlátok, átjárhatatlan falak, mert a különböző szférákban kisebb-nagyobb különbséggel nagyjából ugyanazokra a módszertani eljárásokra van szükség. A marketing alkalmazhatósága tehát abban nyilvánul meg, hogy „technikailag”, függetlenül a profitkényszertől bármely természetű szükséglet kielégítésének elérését képes igen hatékonyan szolgálni.

Amikor azt mondjuk, hogy az üzleti világban a marketing célja nagyon egyszerűen fogalmazva egy adott termék értékesítése, felmerül a kérdés: a politikában mi a termék, mi a marketing célja. Az adott párt a választások alkalmával arról igyekszik meggyőzni a választókat, hogy a párt által felvázolt jövő a prosperitás, a fellendülés útja, ezért arra ösztönöz, hogy az adott pártot, illetve az adott személyt támogassuk, jelen esetben, szavazatunkat adjuk rá.

A politikát, mint terméket többek között az a tulajdonsága is megkülönbözteti a többitől, hogy míg szokványos esetekben a vevők személyesen, közvetlenül nyerhetnek kézzel fogható tapasztalatokat a választott áru milyenségéről, s győződhetnek meg a reklám által közvetített termékjellemzők valódiságáról, a választópolgárok számára ez a lehetőség nem adatik meg. Itt csak az áru közvetett tesztelése jöhet szóba.

A kommunikációs rendszer az a csatorna, amely eljuttatja a vevőhöz az árut, és ma a média befolyásolási lehetősége óriási. A politikai szférában működő szervezetek is szükségleteket kívánnak támasztani „termékük” iránt, akárcsak a piaci szereplők, és ezeket a szükségleteket valamilyen, a nyereség kategóriájának megfelelő „siker” elérésével kívánják kielégíteni. A piaci siker mércéje hosszú távon a profit. A politikai élet résztvevőinek a siker a hatalom megszerzésében rejlik. Ez sokféle lehet a pártok számára, például parlamenti vagy önkormányzati szerepkör, esetleg a pártok hierarchiájában elért helyezés, a közvélemény figyelmének felhívása bizonyos kérdésekre.
 
A politikai marketing tevékenységet célszerű két ágra osztani:
A választási kampány időszaka körüli marketing tevékenység, amelynek mai formáját Eisenhower vezette be 1952-ben. Ő alkalmazott először politikai piackutatást és ennek eredményét hasznosítva módosított kampányán. (A 30 másodperces tv-spotot is ő alkalmazta először.) A választási kampány időszakán kívül megjelenő marketing tevékenység, amely kormányok és egyéb pártok, illetve azok ügynökségeinek folyamatos választásközi kommunikációjára épül.


2.2  A klasszikus marketingmódszerek politikai adaptációja
A klasszikus marketingmódszerek közül néhány teljesen analóg módon alkalmazható a politikai marketing területére is. Vannak azonban olyan módszerek, amelyek a politika vonatkozásában nem értelmezhetőek, értelmüket vesztik, vagy más jelentéstartalommal bírnak.
 
2.2.1 A marketing-mix politikai adaptációja
1. Termékdöntések
A marketing értelmezése szerint minden, ami eladható – legyen az jószág, szolgáltatás, ötlet – terméknek minősül. A termékpolitika terén adódik azonban a személyes érintettség és további hatótényezők okán néhány, a marketing alapelveknek való megfelelést eleve korlátozó mozzanat is. Ilyen mindenekelőtt az ideológia mentén szerveződő pártok esetében a rugalmasság. Ezeket a szervezeteket vagy személyeket az alaptermékekhez, az adott eszméhez, a célok megvalósítását szolgáló stratégiai és taktikai programokhoz való kényszerűen nagy kötöttség erősen korlátozza abban, hogy az övéknél népszerűbb igények (eszmék) felé piaci szellemben szabadon orientálódhassanak.
 
2. Marketingcsatorna-döntések
A politikai termékek fogyasztókhoz történő eljuttatása, az adott célt legjobban megközelítő közvetítő közeg(ek), kiválasztása és működtetése technikai szempontból analóg a problémák piaci megoldásaival.
 
3. Piacbefolyásolási döntések
A promóció célpiacokat informáló, befolyásoló és meghódítani hivatott eszközeinek szerepe a piacon és a politikai terepen egyaránt azonos. Ennek belátásához elégséges a pártok és politikusok arculattervezési (CI) törekvéseire, míg mások ki- és átalakítása, illetve ápolása (PR) terén tett erőfeszítéseikre, a fogyasztóik ösztönzése érdekében bevetett pszichológiai trükkökre (SP) vagy a személyes megjelenés és rábeszélés hatásosságának jelentős javítását célzó metakommunikációs tréningek intenzív igénybevételére gondolni. Itt kell továbbá megemlíteni a politikai reklámok szerepét, amelyek elsősorban a választási kampány időszakában játszanak fontos szerepet. Jelentőségüknél fogva a választási törvény részletesen szabályozza a politikai reklámok alkalmazását, biztosítva ezáltal a kisebb erőforrásokkal rendelkező pártok megjelenését is. Tehát azonos eszköztár, azonos elvek, eljárások és technikák, azonos médiumok, sőt (részben) azonos marketing (reklám) ügynökségek jellemzik ezt az eszközcsoportot.
.
.
A tanulmány teljes terjedelmben itt olvasható.


Tettamanti Iván

A politikai marketing elmélete és gyakorlati megvalósulása az 1998-as magyarországi parlamenti választások alkalmával. www.iroga.hu, II. évfolyam, 2. szám, 2002. március.