center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Élet és hagyomány: interjú Sebő Ferenccel
Székely Ilona, www.talaljuk-ki.hu, 2005. december 7.

Korszerű műveltség csak arra építhető fel, ami a sajátunk, ami elérhető számunkra, s ezért el is tudunk mélyedni benne. Az emésztetlen import ellenben bennszülöttekké változtat bennünket a saját ezeréves kultúránk romhalmazain. – Székely Ilona interjúja Sebő Ferenccel.

– Az Énekelt versek című lemezének dallamvilága generációk számára egybeforrt József Attila és Weöres Sándor soraival. Honnan az éneklés és a népzene szenvedélyes szeretete? Talán a családjából hozta magával?
– Nem egészen. Szüleimet sosem hallottam énekelni. Apám célratörő és racionális ember lévén a legfontosabbnak azt tartotta, hogy nyelvet tanuljak. Így kerültem 1959-ben Drezdába egy német családhoz csereüdülésre. Itt viszont az egész család zenélt. A papa nagy Mozart-rajongó volt, hatalmas lemezgyűjteménnyel rendelkezett. A nagymama zongoraművésznő volt, vele Beethoven-négykezeseket játszottunk. A középső gyerek, Andreas a Luxemburg rádión hallgatta a beatzenét, és gitárján próbálgatta az akkordokat. Freimut haveromtól – aki evangélikus ifjúsági körbe járt – rengeteg német népdalt tanultam. A kommunikációs nehézségeket eleinte a zene segítségével hidaltuk át. Így aztán német népdalokat előbb tudtam énekelni, mint magyarokat. Hazatérve feltámadt bennem az igény, hogy megismerjem a mi dalainkat.

– Kezdetben mégsem a zenei pálya, hanem a tisztes polgári foglalkozás mellett döntött. Úgy tudom, a Műszaki Egyetem elvégzése után építészként helyezkedett el. Miért lett mégis élete fő célja a paraszti kultúra és a népzenei hagyomány megőrzése és megismertetése?
– Először is, én ezt a hagyományt az európai műveltség részének tartom, nem csupán „népinek” vagy parasztinak, mert ezek az elnevezések szinte kirekesztőek. Az igaz, hogy ennek az európai műveltségnek a Kárpát-medencében fennmaradt részéhez, e régió kulturális történetéhez jószerével már csak a parasztság hagyományain keresztül juthatunk hozzá. Nálunk a török háborúkat követően a parasztság maradt az egyetlen olyan társadalmi réteg, amely közösségként vészelte át ezeket a századokat, s így közege lehetett a hagyományátadásnak. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert már Kodályékat is parasztimádattal vádolták, holott őket a paraszti szájhagyományból kinyerhető információtömeg érdekelte. Írásos anyag nagyon kevés maradt fenn. Leégtek a könyvtárak, tönkrementek a kastélyok. Ami nem égett le, azt a „proletárhatalom” verte szét, vagy hagyta széthordani 1945 után. Ezért volt fontos Kodály nemzedéke számára, hogy ezt a szájhagyományos örökséget írásossá tegyék. A zeneszerző arra is rámutatott, hogy az így rögzített anyag a meglévő írott emlékekkel összeillesztve remekül értelmezhető, és tudományos kutatások forrása lehet. A helyzet kicsit hasonlít az első ezredfordulóra, amikor a liturgikus zenéről (gregorián) gondolták úgy, hogy most már le kellene írni. És akkor is majdnem egy ezredév szájhagyományos hagyatékát rögzítették a kódexekben.

Amikor ennek én is felfogtam a jelentőségét, Martin György biztatására belevetettem magam a falusi gyűjtőmunkába. Az 1970-es évek óta azon dolgozom, hogy ez a hagyományanyag az életbe is visszajusson, hogy a lerögzített szájhagyományos örökség mindenki számára hozzáférhető legyen. (Ennek a szándéknak intézményes megvalósulása a Hagyományok Háza)

Kárpát-medence különösen értékes a népzenei hagyományok szempontjából. A történelmi mozgások hatására szinte minden nyugati hatás beszivárgott ide és elkeveredett a helyi hagyományokkal. A régió történelmi elmaradottságának egyetlen előnye az számunkra, hogy időutazás-szerű élményként vonultatja fel az értők előtt régi idők még működő zene- és táncdivatjait, az elődeinkben munkálkodó kreativitást. Élő formában láthatunk olyasmiket, amiket Európa nyugati felében a historikus mozgalmak traktátusokból próbálnak kisilabizálni. Nekünk meg csak be kell gyűjteni, ügyesen értelmezni, s máris meg tudjuk mutatni az általános amnéziában szenvedő Európának a saját múltját. Ha már így leszorultunk a pályáról, legalább ezt a helyzetet illene kihasználni.

–Napjaink belpolitikai palettájára nézve feltűnő, hogy több párt úgy tünteti fel magát, mint a magyar hagyományok egyetlen igaz őrzőjét. A melldöngető magyarkodás a kirekesztés gondolatával jár együtt, holott mindenki tudja, hogy Magyarország a történelem folyamán micsoda olvasztótégelye volt a különféle nemzeteknek.
– A közmegegyezéses közös értékeket egyetlen politikai párt sem sajátíthatja ki. Ez az az oltár, amelyből tilos barikádot csinálni. Erre mindenkinek az adományát illendő lerakni, amelynek legfeljebb a mértékével határozhatja meg magát bárki is. Hogy például mennyire tartja szeme előtt az egész társadalom üdvét, előrehaladását saját hatalmi érdekei mellett. Jól néznénk ki, ha a beszélt nyelvet próbálnák valamelyik párt számára kisajátítani. A zene és a tánc is egy nyelv, a közösség kommunikációjának eszköze. Legjobban az tükrözi egy politika valódi szándékait, hogy – üres fecsegés helyett – mennyit és hogyan költ e közös nyelv iskoláira, háttérintézményeire.

Tudjuk jól, hogyan lehet elvinni a közösségi érzéseket szélsőséges irányba. Mindenki emlékszik a Kabaré című filmben arra a jelenetre, amikor egy bajor sörkertben egy népviseletbe öltözött fiatalember vidáman egy népdalt énekel, majd egyre többen felállnak, a ritmus egyre keményebb lesz, a hangulat egyre militánsabb. E filmkockákon lepereg előttünk, hogyan él vissza e népnemzeti érzéssel a demagóg, populista politika. Hogy a tömegbe verődött kisebbségi érzés hogyan növi ki magát odáig, hogy mások rovására tudja csak megfogalmazni önmagát. A II. világháború után a németek meg is itták ennek a levét. Több alkalommal előfordult, hogy sikeres németországi koncertjeim végén ledermedt a közönség, amikor arra biztattam őket, hogy énekeljünk el együtt egy német népdalt. Ez pedig nagy baj. Nagy európai baj. Egy levitézlett politikai kurzus aljassága miatt egy évezredes hagyományanyag kerül a süllyesztőbe, s marad ki az egységesülő Európa színképéből? Mindig alávalóság, ha politikai erők rövid távú sikerpropaganda érdekében használják ki az emberek hagyománytisztelő érzelmeit. Ezt általában olyanok teszik, akik valójában semmit sem tesznek az emberekért, a hagyományozás továbbéltetéséért, hiszen folyamatosan az az érzésük, hogy velük kezdődik a világ.

Ami pedig a kirekesztést illeti, szükségesnek tartom leszögezni, hogy amikor a mi hagyományaink megőrzéséről beszélek, akkor ennek a régiónak a megőrzött értékeiről van szó, ahol az etnikai különbségek szinte lényegtelenek, hiszen – a nyelvet leszámítva – e hagyományok fényében teljesen egy népnek számítunk.

– A zsidó közösségekben is előfordult, hogy az I. világháború után a mezüze alatt őrizték a történelmi, nagy Magyarország térképét. Szerették a hazájukat, és megrendítette őket az ország szétdarabolása.
– Igen. Bűntény, amit ezekkel az emberekkel történt. Mert ők is mi voltunk, és azzal, hogy nem védtük meg őket, a saját kezünket vágtuk le. És ez még nem volt elég. Ha repülni kezd egy kő, ki tudja, hol áll meg… Azok a társadalmi rétegek, melyek még őrizték közös értékeinket, a 30-as évektől kezdve folyamatos pusztulásra ítéltettek. Először a zsidó származásúnak ítélt magyarok estek áldozatul, aztán jöttek az arisztokraták, a nagypolgárok, a kispolgárok, az értelmiségiek, majd a művelt, szorgalmas parasztságot tették tönkre. Szinte szisztematikusan ledarálták az egész társadalmat, nagyon is rövid távú hatalmi ambíciók kedvéért.

Nagy bajokat mutat az integráló légkör hiánya. A kiegyezés utáni korszak óriási ütemű építkezése mindenkinek csillantott valami lehetőséget. Akkor mindenki akart, és méghozzá magától akart magyar lenni, nem egyfajta politikai offenzíva eredményeként. (Német anyanyelvű emberek szóltak rá egymásra az utcán, hogy tessék magyarul beszélni.) Csóválhatja-e vajon a farok a kutyát?

Nagyon aggódom amiatt, ami itt most folyik. A szétaprózódás, a csoportokra bomlás, a kirekesztések rendszere, a mindenféle buta álidentitás-keresés nem vezethetnek semmi jóra egy ilyen kis létszámú közösség esetében. Gazdasági létünk függ a közös érdekek egyértelmű megfogalmazásától és képviseletétől. Egy ilyen tízmilliós piac (jobb államban egy megye) nem lehet életképes, nem tudja ellátni saját magát. Ebben a léptékben fölösleges és káros is birodalmi álmokat szőni, ahogy ez a kelet-európai régiók elmaradott országaiban szokás. Már azok az országok is az EU-ba törekszenek, akik megengedhetnék maguknak az önállóságot. Nagy hátrány olyan eszmékért lelkesedni, amelyek már elavultak.

– Véleménye szerint a globalizáció veszélyezteti a nemzeti hagyományokat?
– A világ több ezer évig egy elég homogén struktúrában élt. Most húznunk kell egy határvonalat. Egy korszak lezárult. Világjelenség, hogy a kultúra több szelete időtől és tértől függetlenül egyszerre hozzáférhető. Óriási a kínálat. A néger faszobrászattól a japán udvari zenéig minden elérhető és érdekes lehet, ha megfelelő propagandával eljut a közönséghez. Rétegművészetek alakulnak. Aki nem elég művelt, nehezen tájékozódik. Óriásira nőtt a propaganda szerepe. Csak a populáris zene tarol, egyszerű formái miatt. De hát a népzene a populáris zene múltja, afféle historikus popzene! Arról szól, hogyan kommunikálnak az emberek évezredek óta. A zene és a tánc, ami hajdan kapcsolatteremtő nyelvként működött, a mai korban is összehozza az embereket. Csak a technika változik, az emberi vágyak, érzelmek nem. Ma is ugyanúgy keressük a szerelmet, a közösséget, a fiatalok ugyanúgy dübörögni akarnak, mint régen. A világzene kísérlet arra, hogy megújítsa a fiatalok számára a szórakoztató zenét. A régi zene megértését és megőrzését azért tartom fontosnak, mert új értékek születhetnek belőle. Tartós alapokon pedig jó eséllyel lehet építkezni. Ezért nem szabad a hagyományt kollektív emlékezetünkből kitörölni.

A globalizáció feltartóztathatatlan és szükségszerű, nincs értelme tusakodni vele. Igenis mindenki fel akar zárkózni, igenis polgárok akarunk lenni, akár a római birodalom népei. Álszent dolog lenne ennek az ellenkezőjét állítani. Emlékezzünk a nagy bécsi bevásárló-rohamokra. A probléma inkább a műveltség fogyatkozása és a provinciális gondolkodásmód meggyökeresedése. Az a fajta gondolkodás, amely azt hiszi, hogy ami jó, az csak külföldről jöhet, amely fel sem tételezi, hogy a saját hazájában is teremhet virág. Aztán ha mégis terem, letapossa. A művelt embernek nincs kisebbségi érzése, mert maga tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Korszerű műveltség viszont csak arra építhető fel, ami a sajátunk, ami elérhető számunkra, s ezért el is tudunk mélyedni benne. Az emésztetlen import ellenben bennszülöttekké változtat bennünket a saját ezeréves kultúránk romhalmazain. A hagyományőrzés tehát nem elmaradottság, nem kirekesztés, nem nemzeti gőg, hanem a műveltséghez vezető egyik út. Amelynek révén hozzájárulhatunk a közös jövőhöz.

Székely Ilona

Élet és hagyomány: interjú Sebő Ferenccel, www.talaljuk-ki.hu, 2005. december 7.