center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A közélet és a közszereplés fogalmának változásai a webes társadalomban
Dr. Bayer Judit, www.mediakutato.hu, 2005. ősz

Részlet a tanulmányból

Vállalati rágalmazás vagy fogyasztói kritika?
Amerikában gyakoriak a jó hírnév interneten történt megsértése miatt indított perek. Ezek közül külön típusba sorolhatók azok, amelyeket cégek indítanak eredetileg anonim hozzászólók ellen, akik fórumban, társalgóban (chat room) vagy egyéb spontán nyilvános fórumon, esetleg saját honlapjukon tettek kritikus megjegyzéseket valamely cégre, annak termékeire vagy vezetőire. Két új jelenség találkozása hívja életre az új szokást: a „nagyvállalat kontra internetfelhasználó” közötti pereket az internetes kommunikáció sajátossága és a nagyvállalatok befolyásának növekedése eredményezi. A vállalatok visszaélésszerűen hivatkoznak személyiségi jogaikra, és ezzel esetenként a jogos kritikát vagy a közéleti vitát fojtják el.

Az internetes írásbeliség sajátosságai
Az internetes interaktív kommunikáció egyfajta hamis meghittségérzetet ébreszt a felhasználókban, amely újszerű stílusjegyek megjelenését indukálja. E kommunikációt a számítógép előtti magány és a világ nyilvánosságának ellentéte, valamint a spontán közlés és az írott beszéd keveredése teszi újszerűvé. Míg a hagyományos írott szövegek esetében hozzászoktunk a szabatosabb hangvételhez és a szerkesztett formához, az internetes kommunikáció a szóbeliség stílusjegyeit hordozza, sőt alkalmanként még annál is informálisabb. A gyakori rövidítések, az esetenkénti fonetikus írásmód, a helyesírási hibák és a szaggatott stílus miatt még a szóbeli kommunikációnál is pongyolábbnak tűnhet a fórumokba, társalgókba (chat-room) írt szöveg. A fő szempont a gyorsaság, és nem a minőség. A nyomtatott szöveggel ellentétben a hozzászólás nem megy keresztül a szerkesztő vagy a lektor szűrőjén, de még maga az író sem kontrollálja magát oly mértékben, mint a nyomtatásra szánt szövegnél. Az interneten közzétett szöveg nem az örökkévalóságnak készül, egy kattintással törölhető, és tárgyiasult megjelenése sincs. Többnyire a szerző nem is óhajt nagyobb nyilvánosságot szerezni közlésének, mint a spontán helyzet aktuális közönsége. Csakhogy mivel e közönség létszáma bizonytalan, potenciálisan tömegeket is magában foglalhat, ezért az ilyen módon tett közlés is nagy nyilvánosság előtti elkövetésnek minősül. Lehet, hogy többen elolvassák, mint ahányan egy nyomtatott könyvet. Tehát az internet stílusa minőségileg különbözik mind az írásos, mind a szóbeli, mind a tömeg- és a magánkommunikációtól, mindegyikből merítve bizonyos jellegzetességeket.

Ennek árnyoldala, hogy az anonimitás fátyla alá rejtve gyakran születnek sértő közlések az online fórumokon, hirdetőtáblákon (bulletin board), társalgókban. Az anonim közlések mögött álló személyek azonban többnyire felderíthetők. Amerikában immár nagy számban indítanak személyiségi jogi pereket (kezdetben) ismeretlen személy ellen az interneten megjelent megjegyzések miatt. Az amerikai Elektronikus Kommunikáció Magánélet-védelmi törvénye (Electronic Communications Privacy Act, ECPA) kötelezi az internetszolgáltatókat a személyes adatok kiadására, ha ezt bírósági felszólítás (subpoena) útján kérik tőlük.1 A törvény meglehetősen tág teret enged a személyes adatok megszerzésének.2 Kormányzati szervek csak a törvényben előírt feltételek esetén kérhetik, ekkor azonban kötelező azokat kiadni. Talán ennek köszönhető, hogy a cégek általában nem közvetlenül a szolgáltatótól kérik ki az adatokat, hanem a biztos választ jelentő bírósági felszólításhoz folyamodnak (18. U.S.C. 2702. (c)(5), 2703.).

A John Doe-ügyek: az anonimitás természete elméletben és gyakorlatban
A tipikus pereket gazdasági vállalkozások indítják magánszemélyek ellen olyan, valamely pénzügyi topikban tett megjegyzés miatt, amely rontja hírnevüket, ennek következtében csökkentheti részvényeik tőzsdei árfolyamát. Az eljárás megindításakor a vállalat a „John Doe”3 állandó álnéven jelöli meg az alperest, és egyidejűleg kéri a bíróságot személyazonosságának feltárására kötelező végzés kibocsátására. Az internetszolgáltató ilyenkor köteles kiadni az adatokat. Nincs előírás arra nézve, hogy az internetszolgáltatónak értesítenie kell-e a felhasználót adatainak kiadásáról, illetve az ellene beadott subpoenáról. Néhány internetszolgáltató ezt mégis megteszi, de a Yahoo! például éveken keresztül nem így járt el.

Előfordult, hogy a felperes sem kívánta feltárni személyazonosságát, és magát Azonosítatlan Korlátolt Felelősségű Társaságként jelölte meg. A bíróság így nem fogadta el a keresetet: annak bizonyítását kérte, hogy olyan kivételes, speciális kár érné a személyazonosság feltárása esetén, mint például a társadalmi megbélyegzés vagy a rendkívüli mértékű anyagi kár. A felperes inkább elállt szándékától (Kaplan, 2001).
Az alperesek személyazonosságának megszerzése után a felperes gyakran visszavonja a keresetet. Gyanítható, hogy ilyenkor a tényleges cél csupán a személyazonosság feltárása. Néhány esetben a cég munkavállalóját találták az internetes fantázianév (nickname) mögött, akit emiatt azután elbocsátottak (Raytheon Co. v. John Does, lásd Sobel, 2000: III. B. 15.).

A keresetek visszavonásának másik oka az lehet: a magánszemélyek anyagi háttere általában nem teszi lehetővé, hogy a sértett vállalkozás érdemi kártérítést érvényesítsen velük szemben, ezért inkább eltekint a pereskedéstől. Ugyanebből az okból a bíróság a HealthSouth Corp. v. Krum esetben a pervesztes felet elégtételadásra, havi 50 USD értékű jótékonysági célú adakozásra, és két éven át heti három óra közmunka végzésére kötelezte.

A vállalati pletykálást elősegíti, hogy mind több vállalat tart fenn fórumot a részvényesekkel történő kapcsolattartás céljából. Ezeken közlik a cégükről szóló aktuális híreket, a nyilvánosságra hozni kívánt operatív döntéseket, és igyekeznek bizalmat építeni a befektetőikben. Az interaktív oldalakon rosszízű pletykák és hazugságok is megjelenhetnek, amelyek ugyancsak a részvények árának csökkenését eredményezik. A pletykák az igazgatóság tagjainak magánéletétől kezdve üzleti hazugságokig terjedhetnek. Elképzelhető, hogy valaki nyereségszerzési céllal igyekszik árfolyamesést előidézni a negatív információ terjesztésével, hiszen bizonyos tőzsdei tranzakciók esetén kifejezetten előnyös a részvényárfolyamok zuhanása (Lidsky, 2000: 880).

A sorozatban folyó ügyek a véleménynyilvánítási szabadságot védő aktivisták hangos tiltakozását váltották ki, hiszen tőkeerős nagyvállalatok perelnek kiszolgáltatott kisembereket. Gyakran a termékkel vagy a vállalat üzletpolitikájával kapcsolatos jogos kritika képezte az ügy tárgyát. Egyfelől indokolt lehet a jogvédők aggodalma, másfelől viszont az is tény, hogy az internet sajátos természete miatt a hagyományos erőviszonyok nem ugyanúgy érvényesülnek, mint a megszokott médiumok esetében.

Az internet sokat hangoztatott demokratikus természete lehetővé teszi, hogy bárki ugyanakkora súllyal szólhasson, és hangja ugyanannyi személyhez jusson el, akár tőkeerős nagyvállalkozás tesz közzé valamit, akár egy egyszerű magánszemély. Természetesen az interneten is működnek az érdekérvényesítésben meglévő hagyományos különbségek, hiszen a tőkeerős vállalat fizetett hirdetést is közzétehet a sokat látogatott honlapokon, míg az egyszeri felhasználó közleményére talán senki sem kattint rá. Mindazonáltal nehéz lenne azt állítani, hogy egy fórumon belül ne lennének egyenlők a feltételek. Ebből az is következik, hogy hiába tőkeerős egy nagyvállalat, az internetes környezetben hasonlóan védtelen a rágalmak ellen, mint egy magánszemély. Az elektronikus környezetben közzétett megjegyzésnek akár nagyobb hatása is lehet, mint egy szaklapban közzétett cikknek, különösen, ha a fórumot olyan személyek olvassák, akik az ottani, „naprakész” információkat közvetlen gazdasági döntéseik alátámasztására kívánják felhasználni. Az elektronikus megjegyzést át lehet másolni más honlapokra, így megtöbbszörözni, és még nagyobb közönség elé tárni. Ismert, hogy ami egyszer megjelenik a virtuális világban, azt csaknem lehetetlen onnan kiirtani. Ezért ha egy felhasználó gátlástalan vagy akár csak gondatlan, súlyos gazdasági károkat okozhat a vállalatnak. A vállalatnak még így is számos eszköz áll a rendelkezésére ahhoz, hogy jó hírnevét helyreállítsa, de a kisemberek véleménye ma nagyobb hatást gyakorolhat a vállalatokra, mint bármikor az internet előtt.

Mindettől függetlenül is jogos az igény, hogy a személyiségi jogokat valóban sértő állítások miatt a sértett fél elégtételt kapjon. Ennek érdekében akár az is indokolt lehet, ha a bíróság személyazonossága felfedésére kötelezi a jogsértő felet. Ugyanakkor viszont káros lenne, ha a személyazonosság felfedése és a perrel való fenyegetés a jogos kritikával szembeni fegyverré válna, vagy ha az anonim közzététel kerülne veszélybe.

Ismert tény, hogy az anonim hozzászólást lehetővé tevő fórumokon rendszeresen eldurvul a hangnem, aminek megelőzésére gyakran moderátort alkalmaznak, aki kiszűri a trágár megjegyzéseket. Az udvarias formában megfogalmazott hazugságokkal szemben azonban a moderátor is tehetetlen. Az anonim közlés pozitív és negatív vonásait szemlélteti a következő két eset. Egy amerikai egyetemen az internetről szóló szeminárium résztvevői álneveken működtetett fórumot hoztak létre az órák közötti eszmecsere céljából. Néhány héttel a kezdet után az egyik résztvevő rasszista megjegyzéseket tett, amit követően heves, indulatos vita alakult ki. A szeminárium tagjai már az órákon is gyanakodva méregették egymást, elmaradoztak: a kísérlet csúful végződött (Lessig, 1999: 80–82). A másik esetben egy baráti társaság tagjai társalogtak (chateltek) egymással rendszeresen. Felvetődött az ötlet, hogy szexuális problémákat is megvitassanak egymással. E célból úgy döntöttek, hogy az őszinteség megkönnyítése érdekében álneveket fognak használni. Ők a javukra fordították az internetes kommunikáció e lehetőségét.

Az anonim közzététel valódi érték, amelyet kár lenne veszni hagyni néhány felelőtlen rágalmazó miatt. A kommunikáció fejlődésére kedvező hatással lehet, ha némi felelősségérzet alakul ki a hozzászólókban, amennyiben tisztában vannak azzal, hogy ha valakit megsértenek személyiségi jogaiban, akkor azért felelősségre vonhatók. Csakhogy ha valakit akkor is fenyeget a pereskedés és a leleplezés veszélye, ha nem lép túl a véleménynyilvánítási szabadság határain, az kedvezőtlen, bénító hatást (chilling effect) fejt ki. Annak eldöntése, hogy hol végződik a véleménynyilvánítási szabadság és hol kezdődik a másik személy jogsérelme, sokszor a bíróságok számára is nehézséget okoz. Nem lenne helyes, ha állandó veszély fenyegetné azt, aki jogos kritikát fogalmaz meg, vagy olyan nézetének ad hangot – kulturált formában –, amely mások nemtetszését válthatja ki. Egy magánszemély számára nemcsak az elmarasztaló ítélet jelenti a problémát, hanem maga a pereskedés ténye is: ügyvédről kell gondoskodnia, és megjelenési kötelezettsége van, amely számos járulékos költséggel jár. Learned Hand bíró azt állította magáról, hogy a betegségen és a halálon kívül semmitől sem fél jobban, mint a pereskedéstől (Lidsky, 2000: 12).
A perrel fenyegetés elrettentő erejét ki is használta a Healthsouth vállalat a Peter Krummal szemben nyert pere után. Ugyanazon a fórumon, amelyen korábban a vele szembeni rágalmak is megjelentek, közleményben figyelmeztette a résztvevőket, hogy ha valótlan és sértő megjegyzéseket tesznek közzé, személyazonosságuk felderíthető lesz. A közleményt Peter Krum – bíróság által elrendelt – helyreigazító közleménye nyomatékosította (Lidsky, 2000: 888).

A perrel való fenyegetőzés megfélemlítés céljával történő alkalmazását és az átlagember kiszolgáltatottságát jelzi az Osborne v. U-Haul International Inc. eset. John Osborne gépkocsit bérelt, amely útja során többször is lerobbant, és még a javítás költségeit is vele akarták megfizettetni. Hiába emelt panaszt a megfelelő fórumokon, nem kapott orvoslatot. Vigaszul létesített egy honlapot, amelyen közzétette a történetét, és fórumot teremtett más, hasonló cipőben járó fogyasztók számára is. A vállalat erre jó hírnév megsértése címén eljárást indított Osborne ellen, méghozzá székhelyén, Arizona államban, amely az alperes lakhelyétől (Georgia) igen távol esett. Osborne úgy érezte, a pereskedés helyének kiválasztása arra irányul, hogy ne vehessen részt az eljárásban, és így védekezés hiányában elmarasztaló ítélet születhessen. Két, a szabadságjogokért küzdő civil szervezet, az ACLU (American Civil Liberties Union) és az EFF (Electronic Frontier Foundation) azonban elvállalta az illető ingyenes jogi képviseletét, mire az U-Haul visszavonta a keresetet.

A személyazonosság feltárása után visszavont keresetek magas száma miatt szükségessé vált, hogy a bíróságok érdemben is megvizsgálják az igényt, mielőtt elrendelik a személyazonosság feltárását. Elvárható lenne, hogy a bíróság csak akkor bocsássa ki a személyazonosság felderítését elrendelő végzést, ha legalább valószínűnek látja a jogsértést. Ehhez előzetesen meg kell vizsgálnia az ügyiratot, és egy előzetes véleményt kell alkotnia az esetről. Félő azonban, hogy ezzel a bíróság prejudikálna, és a későbbiekben már a tüzetesebb vizsgálatot mellőzve, automatikusan adna helyt a kérelemnek. A másik, véleményem szerint kedvező lehetőség, hogy a személyazonosságot felderítik ugyan, de azt a bíróság zártan kezeli mindaddig, amíg az elmarasztaló ítéletet meg nem hozta. Ezzel elejét venné annak a gyakorlatnak is, hogy pusztán a személyazonosság kiderítésének szándékával indítsanak keresetet, amelyet azután visszavonnak, mert ez a bíróságokra is felesleges terhet ró. Még biztonságosabb lenne, ha az internetszolgáltató csak annyit jelezne vissza, hogy meg tudta-e állapítani az illető személyazonosságát, és azt készenlétben tartaná arra az esetre, ha elmarasztaló ítélet születik az illetővel szemben. Az eljárás során a bíróság sem szerezne tudomást a személyazonosságról. E módszer hátránya viszont, hogy a bíróság nem lenne képes az alperes körülményeinek megítélésére, ami az adott esetben lényeges lehet, és a bizonyítási eljárás lefolytatása is nehézségekbe ütközne.

A tanulmány teljes terjedelemben itt olvasható.

Dr. Bayer Judit

A közélet és a közszereplés fogalmának változásai a webes társadalomban, www.mediakutato.hu, 2005. ősz.