center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Mezítelen marketing
Ballai László, www.ballai.vasaros.com, 2000. április 26.

Részlet a tanulmányból

II. A marketingkánon és az animált közgazdaságtan


„Ha valamihez hozzá akarsz fogni, emlékeztesd magad rá, hogy milyen az a dolog.”
Epiktétosz

A marketing olyan ágas-bogas tevékenység, melynek mibenlétét a tapasztalatok alapján annál nehezebb lesz meghatározni, minél többet foglalkozik vele a szakember.

Azt a hangvételt és terminológiát, amely minden marketingelmélet sajátja, és azokat az alapelveket, amelyek hasonló tartalommal jelennek meg a különböző marketingirányzatokban marketingkánonnak nevezhetjük. A marketingkánon Philip Kotler, a neves szakember gondolatainak tömörítésével, vagy idézésével kerül bemutatásra. A kotleri eszmefuttatások szedése kurzív betűvel történt.
A marketing igyekszik animálni, lélekkel megtölteni, életre kelteni saját gazdatudományát, a közgazdaságtant. Ez a törekvés egyfelől zavarossá, nem ritkán értelmetlenné teszi a marketingterminológiát, másfelől eufemisztikus módon felhígítja a közgazdaságtant, olyannyira, hogy a marketing mint tudományos módszer önmagát cáfolja meg. Az animáció jelenségére az egyes marketingszövegek után mutatunk rá, a normál betűvel szedett bekezdésekben.

Philip Kotler véleménye szerint a marketing az emberi szükségletekből és igényekből indul ki. Az emberi szükségletek az ember biológiai felépítéséből, az emberi létből következnek. A szükségletek alapvető kielégítetlensége hiányérzetet okoz. Az igények az alapvető szükségletek konkrét kielégítésére irányulnak. „A kereslet egy konkrét termék iránti olyan igény, ami mögött vásárlóképesség és vásárlási hajlandóság áll.” Mindezekhez Kotler gyorsan hozzáfűzi: „Ezek a különbségek tisztázzák a marketinget a bírálók által gyakran felhozott vád alól, miszerint a »szükségleteket a marketinggel hozzák létre«, vagy a »marketing olyan dolgok megvásárlására veszi rá az embereket, amelyeket azok nem is akarnának«. A marketing nem teremt szükségleteket; azok már megjelenése előtt is léteztek. A marketingszakember az igényeket formálja [sic!].”

Furcsa, hogy valaki még azelőtt kezdi védeni a tudományát a kritika ellen, mielőtt azt egyáltalán bemutatná, mindazonáltal a kotleri ellenérvrendszer nem csupán esetleges, de sem logikailag, sem közgazdaságilag nem állja meg a helyét. Ha ugyanis az igények a szükségletek kielégítésére szolgálnak, akkor az igények formálása igenis visszahat a szükségletekre. A szükségletek és az igények megkülönböztetése pedig felesleges tautológia, de legalábbis ködösítő finomkodás akkor, amikor a szükségletek fogalma közgazdasági értelemben pontosan definiált: a szükségletek mindazon termékek, szolgáltatások és tevékenységek iránti igények(!), amelyek a társadalmi-egyéni lét fenntartását lehetővé teszik. A szükségletek tárgyuk szerint lehetnek termelési és fogyasztási szükségletek, fontosságuk szerint lehetnek elemiek – azaz a létfenntartáshoz nélkülözhetetlenek – és másodlagosak, természetük szerint rugalmatlanok – azaz a jövedelemváltozástól függetlenül fennállók –, vagy rugalmasak, jellegük szerint lehetnek effektívek, látensek és virtuálisak. Marketingszemlélet ott képviselhető, ahol a szükségletek rugalmasak, egyszersmind látens vagy virtuális mivoltukból effektívvé formálhatók.
Kotler felfogásában a marketing elsődleges feladata nem a termék jellemzőinek a bemutatása, hanem a termékben foglalt előnyök eladása.

Előnyt nem lehet venni, ahogy eladni sem, az előnyt legfeljebb élvezni lehet. A termék kézzelfogható, közgazdaságilag definiált, konkrét kategória, az előny kézzel-foghatatlan, szubjektív absztrakció. Aki előnyöket akar eladni, az kilép minden eladhatóság szubsztanciája, a közgazdaságtan tárgyi világából, és az életre keltett dolgok lelkével akar a fogyasztók lelkére hatni.

A marketing alapfeltételét Kotler a csereügyletben látja, melynek résztvevői kölcsönösen előnyhöz jutnak. Szerinte sokféle ügylet létezik, úgymint kereskedelmi, munkavállalási, állampolgári, vallási, jótékonysági ügylet. Az ügylet lebonyolítása során a marketingszakember a másik fél kívánságlistájából indul ki.

Az animáció arra a fokára hágott, ahol már nem is szükségletekről, esetleg igényekről, hanem egyenesen „kívánságlistáról” lehet beszélni. Megjegyzendő, hogy a „termék előnyeinek eladása” nem válasz a „kívánságlistára”, logikailag itt inkonzisztencia keletkezik, ami alapvetően meghatározza a marketing mint elmélet jellegét, és duális rendszerré teszi, ahol a duális paradoxon egyik ágán a fogyasztói, másik ágán pedig a termékeladói érdekek mentén mozognak az öntörvényű folyamatok. És végső soron Kotler ezt még ki is nyilvánítja, amennyiben nem ismeri fel a saját szövegében rejlő súlyos kohéziós hibát, hogy a végső gyönyör felé vezető szubjektív előnyök hangsúlyozása közben mindaz, ami életünket kiteljesíti, értékessé teszi – munka, vallás, rászorulók segítése – kiüresedik, és „ügyletté” silányul.

Az Amerikai Marketingszövetség által jóváhagyott meghatározás szerint, amint azt Kotler idézi: „A marketing a tervezésnek és a végrehajtásnak az a folyamata, melynek során áruk, szolgáltatások teremtése, árazása, ösztönzése és elosztása megy végbe annak érdekében, hogy a cserén keresztül megvalósuljanak az egyéni és szervezeti célok.”

Ha ez a szentencia igaz, akkor a marketing maga a termelési folyamat – melynek során az ember a természet tárgyait elsajátítja, munkával átalakítja, alkalmassá teszi szükségleteinek kielégítésére, és olyan javakat hoz létre, amelyeket elfogyaszt –, de legalábbis a termelés animája, lelke, és az, hogy valaki, mondjuk, krumplit vessen, malacot neveljen, vízvezetéket szereljen, hidat tervezzen vagy repülőgépet vezessen, lehetetlenség lenne speciális marketingtudás nélkül. Ez az álláspont erősödik a következőkben is:

Kotler szerint a marketing alapjainak lefektetésére a stratégiai tervezés során kerül sor, melynek lépései a vállalat küldetésének megfogalmazása, a vállalat stratégiai üzletágainak meghatározása, az üzletági portfolió elemzése, a vállalat új üzletági portfoliójának elkészítése. A marketingmenedzsment a vállalati stratégiai tervezés meghatározottságában, ugyanakkor annak meghatározójaként kielemzi a marketinglehetőségeket, felkutatja és szegmentálja a célpiacokat, kialakítja a marketingstratégiákat, megtervezi a marketingprogramokat, megszervezi a marketingműveleteket, végrehajtja, és ellenőrzi azokat.

A tanulmány letöltése (.rtf formátum, 287 Kb)

Ballai László

Mezítelen marketing, www.ballai.vasaros.com, 2000. április 26.