center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Kereskedelmi televízió és demokrácia
Jenei Ágnes, www.mediakutato.hu, 2005 ősz

Részlet a tanulmányból

Vajon mi a kereskedelmi televízió társadalmi jelentése? Lehet-e neki egy közösség szempontjából fontos szerepet tulajdonítani? Az alábbi tanulmány arra a meghökkentő következtetésre jut, hogy például a vallomásos és kibeszélő talk-show-k is – amelyek a kiugróan magas nézettségi mutatók ellenére a közvélekedés szerint az erkölcsi és társadalmi értékek szétzüllesztői – társadalmilag meglehetősen hasznosak. Többek között azért, mert egy széles, demokratikus nyilvános szférát jelenítenek meg, és ezen keresztül bekapcsolják a műsorban szereplőket és a nézőket a társadalmi kommunikációba, beleszólási lehetőséget kínálva nekik az értékek, normák kulturális és társadalmi konstrukciójába. Lehetőséget adnak a participációra.

1. Bevezető
A tanulmány a kereskedelmi televíziók által, különösen a talk-show-k által létrehozott nyilvánosság feltárásával és elemzésével foglalkozik. Ehhez először szükségesnek tűnik néhány, az írás szempontjából fontos premissza tisztázása, valamint az alkalmazott szemléleti keret bemutatása. A bevezetőt követően, a kereskedelmi televízió nyilvánosságának feltárásához célszerű egyrészt magából a kereskedelmi televízióból, a kereskedelmi televíziózás logikájából, műsorszerkesztési elvéből, műfaji sajátosságaiból, majd a habermasi nyilvánosságkoncepció főbb pontjaiból kiindulni. Bár szinte minden pontját kritizálták Habermas polgári nyilvánosságelméletének, mégis évtizedek óta ez a paradigma uralja a társadalomtudományi diskurzust, így jelen esetben is ez fog vonatkozási keretként szolgálni. A kereskedelmi televíziózás és a habermasi nyilvánosságkoncepció vázlatos ismertetése után a talk-show-nak mint a kereskedelmi televízió legjellemzőbb nyilvánosságának elemzése következik. Végül a konklúzió kísérletet tesz arra, hogy a kereskedelmi televíziót elhelyezze egy modern nyilvánosságfelfogásban, és összefoglalja annak lehetséges társadalmi hasznát.

1.1. Erős kontra gyenge hatás
A kereskedelmi televízióval kapcsolatos társadalmi diskurzus közkedvelt témája a szexuális és az erőszakos jelenetek felülreprezentáltsága, illetve a kereskedelmi televízió feltételezett káros hatása. Az itt következő megközelítés nem a televízió hatásával, hanem műsorainak értelmezési lehetőségével és használatával foglalkozik. Ezzel nem a hatás problematikáját kívánja megkerülni, egyszerűen más kérdésekre keres választ. A médiával, jelen esetben a kereskedelmi televízióval kapcsolatban feltehető egyik legfontosabb kérdés kétségkívül az, hogy milyen hatást gyakorol a nézők strukturált tudásrendszereire, gondolataira, hiedelmeire, véleményére, attitűdjeire. Érdemes azonban leszögezni, hogy az 1920-as évek óta tartó hatásvizsgálatok eredményei (összefoglalóan lásd például McQuail, 2003) meglehetősen ellentmondásosak, a hatáskutatások pedig tulajdonképpen zsákutcába jutottak.

Ez a tanulmány nem tagadja, hogy a kereskedelmi televízió hosszú távon bizonyos domináns ábrázolási minták kultivációjával (Gerbner, 2000) ne venne részt a nézők világképének formálásában. Ugyanakkor feltételezi, hogy a televízió hatása mellett egyéb hatások (más médiumok, oktatás, család, barátok, mikrokörnyezetünk véleményirányítóinak hatása) is érik a befogadókat, amelyek felerősíthetik, ugyanakkor semlegesíthetik is az említett hatásokat. A kereskedelmi televízió csak egyike a szocializációs és véleményformáló ágenseknek. A tömegkommunikáció hatásmechanizmusa nem lineáris, hanem minimum kétlépcsős2 (Lazarsfeld in Wolf, 1985), így – normális körülmények3 között – a televízió hatása csak áttételes, és a számos változót, valamint az ellentétes előjelű hatásokat is figyelembe véve semmiképp sem automatikus, hanem csak esetleges. Ráadásul a befogadásvizsgálatok4 eredményei szerint a nézők elsősorban a már meglévő véleményeik, attitűdjeik megerősítésére használják a médiát (szelektív észlelés, lásd Kendall in Wolf, 1985), és az előzetes véleményüktől távol eső tartalmakat is „félre” dekódolják, hogy azok ne keltsenek disszonanciát már meglévő tudásrendszereikben.
A mindenható, de legalábbis nagy társadalomformáló erővel bíró média koncepciójában úgy tűnik, mintha a média a társadalmat felülről vagy valahonnan kívülről manipulálná, holott természetesen a média is a társadalom, a rendszer része. Mindaz, amire hatással van, vissza is hat rá. Nem a társadalmi valóság fölött vagy azon kívül áll, nem egyszerűen „utána jön” és mesél róla (Stella, 2004), hanem annak része, és tevékenyen részt vesz a társadalmi valóság építésében, miközben az is alakítja, formálja a médiatartalmakat.

1.2. Passzív kontra aktív néző
Az empirikus vizsgálatok kimutatták, hogy a nézők egy adott műsort valóban sokféleképpen interpretálnak (Morley, 1992), bár az értelmezésnek is vannak határai (Eco, 1990). A néző vagy elfogadja a szöveg által felkínált, sugalmazott, „preferált” jelentést, vagy vitatkozik vele, egyezkedik a jelentésen, vagy elutasítja, hogy egy alternatívát dolgozzon ki (lásd Hall ide vonatkozó kódolás-dekódolás elméletét [1980] vagy az elmélet empirikus tesztelését végző Morley befogadásvizsgálatának leírását [Morley, 1980]). A műsorok végső jelentéseit tehát maguk a befogadók hozzák létre, a jelentésalkotás egyezkedési folyamat eredménye (erről összefoglalóan lásd McQuail, 2003).

A befogadásvizsgálatok eredménye szerint a néző nem passzív, védtelen áldozat, korlátlanul manipulálható báb, egyszerű objektum a média, jelen esetben a televízió kezében, hanem aktív, a látottakat-hallottakat értelmező befogadó, tehát cselekvő szubjektum, aki társadalmi helyzete és egyéb tényezők (kor, társadalmi nemi szerep, motiváció, kulturális kompetencia stb.) által meghatározott tényezőktől függően különféle értelmezési stratégiákat alkalmaz a televíziós tartalmak befogadására, és több intertextuális kapcsolaton keresztül5 végül kialakítja egy adott televízióműsor számára érvényes jelentését.

1.3. Normatív kontra interpretatív szemlélet
Kérdés, hogy az aktív, értelmező nézők mit kezdenek a kereskedelmi televízió műsoraival. A választ keresve e tanulmány nem normatív, hanem leíró megközelítést alkalmaz. Nem úgy teszi fel a kérdést, hogy mit kellene tennie a kereskedelmi tévének ahhoz, hogy mindenki elégedett legyen a teljesítményével, hanem úgy: mit tesz? És annak, amit tesz és ahogyan teszi, vajon mi a kulturális, társadalmi jelentése? Mi a kereskedelmi televízió társadalmi szerepe?

A kereskedelmi televíziónak tehát nem politikai, gazdasági összefüggésben történő vizsgálata következik, nem is a közvetített tartalmak minőségéről lesz szó. Az írás a kommunikáció szimbolikus aspektusait helyezi előtérbe. Ehhez az új amerikai kulturális szociológiai irányzat neodurkheimi szemlélete tűnik a legmegfelelőbb keretnek (összefoglalóan lásd Császi, 2002). Ez az interpretatív megközelítés nem a jelenségek minősítésére, értékelésére, hanem azok megértésére törekszik. A tanulmány állításainak alátámasztására különféle (a megfelelő pontokon hivatkozott) elméleti jellegű írások és egy empirikus vizsgálat eredményei szolgálnak alapul (Manga, 2001).

2. A kereskedelmi televíziózás
Mivel ez az írás a kereskedelmi televízió egyik reprezentatív műsora, a talk-show tanulmányozását tűzte ki céljául, logikusnak tűnik először magát a kereskedelmi televíziót, a kereskedelmi televíziózás logikáját, műsorszerkesztési elvét, jellegzetes műfajait megvizsgálni.

2.1. A „neotelevízió”
Nyugat-Európában a kezdetekben a közszolgálati modell terjed el a televíziózásban. Az 1970-es évek közepétől jelenik meg egyre több nyugat-európai országban a kereskedelmi televízió (kivétel Nagy-Britannia, ahol a duális rendszer már 1955-ben létrejön) (Menduni, 2004). Magyarországon az 1990-es évek második felében liberalizálják a televíziós piacot a „médiatörvény” (a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény) hatálybalépése után. Kezdetben az európai közszolgálati televíziós műsorok nézése ritka, ünnepi és több családot összefogó, társas esemény. A műsorszórás azonban hamar hétköznapi tevékenységgé válik, a fogyasztás családi körben folytatódik. Manapság már az egyéni televízióhasználat van terjedőben.

A kereskedelmi televízió, amint megjelenik a piacon, a közszolgálati adó által üresen hagyott műsorsávokat is kitölti, azt sugallva a nézőnek, hogy bármikor bekapcsolhatja, rá mindig lehet számítani. Természetesen a kereskedelmi televízió szerkesztői tisztában vannak azzal, hogy piaci versenyben az győz, aki képes meghódítani és hűségessé tenni a nézőt. A kereskedelmi modell elterjedésével tehát a néző és a televízió kapcsolata hétköznapivá válik, a sok csatorna mindig a közönség rendelkezésére áll bőséges (de nem feltétlen változatos) kínálatával. Ennek következtében megváltozik a nézői attitűd, a korábbi kitüntetett, fókuszált figyelem helyett diffúz figyelem kíséri a műsorokat, általánossá válik a háttér-televíziózás (Rizza, 1989).

A műsorgyártás kénytelen a megváltozott nézői szokásokhoz igazodni, hiszen hirdetői számára biztosítania kell a megfelelő nézettséget. A háttér-televíziózást folytató nézők figyelmének felkeltése és lekötése érdekében a kereskedelmi televízió elveti a hagyományos statikus műsorstruktúrát, amelyben egymást követték a különböző műsorok, és egymásba láncszemszerűen kapcsolódó, dinamikus, látványos, pergő ritmusú műsorfolyamokat hoz létre (Williams, 1974), amelyekben (lehetőleg) minden egyes műsor utal egy következőre, különféle előzetesek, promók, az egyes műsorokban elhangzó felhívások vagy figyelemkeltő feliratok segítségével (Rizza, 1989). Az így kialakított autoreferenciális rendszer a nézőben állandó várakozást kelt (Eco, 1983).

Ez a televízió gyökeresen különbözik a kezdetek televíziójától: ez már a „neotelevízió” (Eco, 1983). Kaleidoszkópszerű, gyors, látványos, élvezetes mininarratívákkal szórakoztatja közönségét úgy, hogy az akkor se essen ki a műsorfolyamból, ha a házimunka végzése közben háttér-televíziózik vagy ide-oda kapcsolgat a távirányítóval. A gyártás ezzel a műsorszerkesztési stratégiával igazodik a megváltozott fogyasztási szokásokhoz.

A neotelevízió megjelenésével elmondható, hogy az addig „üres”-nek tekinthető médium, amely évtizedekig más kulturális formákat (mozi, színház, rádió) reprodukált, „megtelik”: specifikusan televíziós műsoraival önálló kulturális formává válik. Mivel a figyelem felkeltése és fenntartása az elsődleges cél, egyre inkább a látványosság elve dominál (Eco, 1983).
A szórakoztatást szolgáló gyors, különleges, látványcentrikus képek közzététele mellett gyakoriakká válnak az élő közvetítések, mert egyre fontosabb szerkesztési elvvé válik a valósághatás keltése a nézőben, az „ablak vagyunk a világra”-szerep hangsúlyozása. Megjelenik a műsorok belső közönsége, a külső helyszíneken az „utca” embere is szót kap, láthatóvá válik a kommunikátor és a közönség kapcsolata (Eco, 1983). A szerkesztők arra törekednek, hogy (előre eltervezett céllal, előre meghatározott pontokon) bevonják a közönséget műsoraikba, ezzel fokozva a nézők motivációját az adott műsor követésére. Az interaktivitás formái folyamatosan bővülnek: a belső közönség bekiabálhat, a külső közönség tagjai pedig betelefonálhatnak, sms-ezhetnek, e-mailezhetnek.

A műfajok terén kisebbfajta „forradalom” történik. A tájékoztatás és a szórakoztatás, valamint a hagyományos műfajok (hírek, sport, színházi előadás, dokumentumfilm) közti határok elmosódnak, vegyes, elsősorban szórakoztatásra szánt műfajok (talk-show, educainment, infotainment stb.) jönnek létre (Bettetini et al., 2004).

2.2. A tabloidok
A neotelevízió műfajai túlnyomórészt a tabloidok.6 A tabloidokban a szórakoztatás cél, és a szubjektív hangvétel a meghatározó. Ezek a műsorok nem az értelemre, hanem elsősorban az érzelmekre kívánnak hatni, szeretnének meghatni, felkavarni, felháborítani, megbotránkoztatni. A sztárkultuszra építve, híres emberek hétköznapi történeteivel, magánügyeivel szórakoztatnak, ugyanakkor megjelennek a hétköznapi emberek is nem mindennapi vagy nagyon is mindennapi, ugyanakkor tabukat feszegető témákkal. Előnyt élvez mindaz, ami a testiséggel, a szexualitással, a pénzzel és a bűnözéssel kapcsolatos, és lehetőség szerint szélsőséges, botrányos, deviáns viselkedésről szól.

A fent említett tematikával a tabloidok a nézők kíváncsiságát, érzelmeit, ösztön alapú vágyait, szorongásait célozzák meg. Az egyes történetek feldolgozása során a szereplőket szélsőségesen polarizálják („jók” és „rosszak”), majd különféle dramaturgiai eszközökkel, gyors vágásokkal, a kameraállások váltogatásával, hangeffektusok segítségével feszültséget, konfliktust teremtenek, ütköztetik a szereplők álláspontjait, nézeteit, értékekeit, majd végül feloldják a helyzetet.

A tabloidok nem bízzák a véletlenre – és a néző kulturális kompetenciájára – az értelmezést: a narrátor vagy a műsorvezető dolga meghatározott irányba terelni a néző tudattartalmait. Nincs olyan bonyolult lelki probléma, szövevényes kapcsolat, játszma,7 komplex élethelyzet, amelyet a szerkesztők – a műsor elején keretezés8 céljából, a műsor közepén emlékeztetés gyanánt, a műsor végén a konklúzió levonására – ne lennének képesek összefoglalni egy sablonos, erkölcsi tanulságot tartalmazó, leegyszerűsítő mondatban. A történet explicit módon megfogalmazott következtetése segíti a nézőt, hogy minél közelebb kerüljön a műsorban kódolt néző olvasatához (a műsorban kódolt néző, a mintanéző – lettore modello – fogalmát lásd Eco, 1979). A műsor végén gyakran egy jól ismert közmondás segíti a közönséget, hogy minél könnyebben emlékezzen a műsor által felkínált értelmezésre.

2.3. A kereskedelmi modell sikerének titka
A kereskedelmi televízió új műsorainak bevezetését rendszeresen moralizáló túlreagálás kíséri abban az európai kulturális környezetben, amelyben a televízió szerepét a kezdetektől fogva kulturális és társadalmi misszióként értelmezték. Ugyanakkor a nézettségi mutatók szerint a kereskedelmi adások óriási népszerűségnek örvendenek. A kereskedelmi televízió feltehetőleg azért sikeres, mert:

(1) Egyenrangú félként szólítja meg a nézőt, behívja a stúdióba, beszélget vele, kíváncsi a véleményére. Szórakoztatni akarja, nem nevelni, és nem igyekszik őt mindenáron örök érvényű igazságokról meggyőzni. Célja, hogy a közönség úgy érezze magát, mintha például egy kényelmes vonat fülkéjében üldögélne, ahol a hosszú utazás során utastársaival együtt, nyilvános keretek között tárgyalhatja meg a köz- és egymás legintimebb magánügyeit. Ahol mindenki vitába szállhat mindenkivel, mint ahogy a néző is megkérdőjelezheti a kereskedelmi televízió által közzétett álláspontokat, véleményeket.

(2) Nem akar mindenáron objektívnek tűnni, kizárólag puszta tényeket közölni. Sőt: elsősorban szubjektív hangokat, nézőpontokat közvetít. Azonosulási lehetőséget kínál a néző számára, hogy az átérezhessen és így megérthessen bizonyos magánjellegű vagy társadalmi alaphelyzetet. A kereskedelmi televízió tehát figyelembe veszi, hogy a hétköznapi gondolkodásban a szubjektum, a részlet jelenti az elrugaszkodási pontot. A valóságnak – Angelusz állítása szerint – az ember csak azon szeleteit, összefüggéseit veszi számításba, amelyek a szubjektum nézőpontjából átláthatók (Angelusz, 1983).

(3) Különféle, emberi érdeklődésre számot tartható történetekkel, az infotainment műsorokban sok „kis színessel”9 szórakoztatja a közönséget. A néző10 pedig fogékony a sztorikra, mert narratív lény, aki történeteken keresztül értelmezi és érti meg a világot (Levorato, 1988). A kereskedelmi televízió, így a tabloidok történetei is fontos szerepet játszanak egy közösség szociális reprezentációinak (összefoglalóan lásd László, 1999) kialakulásában, terjesztésében. Szociális reprezentációk nélkül pedig a társadalmi valóság az egyes ember számára nem ragadható meg.11

2.4. Kereskedelmi és közszolgálati televíziózás
A kereskedelmi televíziót általában a közszolgálatival szembeállítva szokás említeni. Funkcióját tekintve azonban nemcsak konkurenciát jelent a közszolgálati televíziónak, hanem ki is egészíti azt.
Európában eredetileg a közszolgálati televíziózás honosodott meg. A paternalista, többnyire hatalomtisztelő, a hatalommal lojális közszolgálati televízió „kopogós hírekről” (Jenei, 2001), kiemelkedő politikai és gazdasági eseményekről és emberekről kíván tájékoztatni, tényprezentáló attitűddel, és az objektivitás eszményét (legalább a szándék szintjén) szem előtt tartva. Oktatni-nevelni és művelni kívánja közönségét. Stílusát választékosság, hivatalos hangnem, távolságtartás jellemzi. Ez az alapvetően paternalista felfogás még mindig tetten érhető például a mai magyar közszolgálati televízión (bár az sem „menekülhet” a tabloidizáció folyamata elől).

A szenzációhajhász, közvetlen, szubjektív hangokat megszólaltató kereskedelmi televízió a hivatalos eseményekről szóló híreket, közéleti témákat is azok emberi oldaláról világítja meg, tehát kiegészíti a közszolgálati televízió funkcióját.

A kereskedelmi televízióban a kommunikációnak nem elsősorban a tartalmi síkja fontos, azaz, hogy a közönség rajta keresztül mennyi tényt, számszerűsíthető adatot, információt tud meg a valóságról, hanem a kommunikáció kapcsolati síkja, tehát az, ahogyan a néző a bemutatott világ egyes mikrohelyzeteihez kapcsolódhat, viszonyulhat, és az, amit némi empátia és interszubjektív élmények segítségével megtapasztalhat. Az így megvalósuló (tömeg)kommunikációban nem az információátadás, hanem a részvétel a fontos.12

A tanulmány teljes szövege itt olvasható.

Jenei Ágnes

Kereskedelmi televízió és demokrácia, www.mediakutato.hu, 2005 ősz.