center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

MPRSZ-program
Varga Mihály, www.prherald.hu, 2006. február 12.
 
A fejlődés fókuszpontjai
A Magyar Public Relations Szövetség új elnökségének szakmafejlesztési céljai: a public relations hivatás reputációjának növelése, elismertségének fejlesztése, a szövetség vonzerejének és tekintélyének növelése, az érdekvédelem erősítése, a kollégák etikus gyakorlatának fejlesztése és a hazai szakemberek felkészültségének fejlesztése. Mindezt a pr közélet fórumainak újrateremtésével, a szövetség médiajelenlétének további erősítésével, az MPRSZ nemzetközi kapcsolatrendszerének szélesítésével, a regionális vezető-szerep visszaszerzésével, a szövetség szakmai bázisának erősítésével, a szövetségen belüli kommunikáció fejlesztésével, a legújabb szakmai ismeretek terjesztésével, széleskörű megismertetésével, továbbá a szövetség offenzív társadalmi szerepvállalásához és professzionális szervezeti irányításához szükséges pénzügyi feltételrendszer megteremtésével kívánjuk megvalósítani.

Ma már mindenki számára nyilvánvaló, hogy sürgősen ténylegessé és valóságossá kell tenni a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) szakmai érdekvédelmi és érvényesítő alapfunkcióját. Erre a lapkiadóknak a sajtófigyelők ellen indított – a szerzői jogokra irányuló –, kampánya és kezdeményezése, valamint a CSR terén kialakult hazai média-anomáliák (RTL Klub - ORTT) aktuális lehetőséget nyújtanak. A törvényhozók felé kezdeményezni kell az érdekvédelmi munkát jelenleg nehezítő, illetve érintő létező joghézagok és törvényi hiányok megszüntetését, ezért az MPRSZ most munkába lépő elnöksége kezdeményezi a jövőbeni törvénymódosítások szakmai szempontokat helyesen alkalmazó tartalmának értelmezési és értékelési kereteit. (pl. Média törvény).

A gyakorlat fejlesztése
Az EU jövőbeni kommunikációs tendereivel kapcsolatban mind gyakrabban felmerülő jelentős ügynökségi előfinanszírozási probléma megoldására az MPRSZ banki támogatást és együttműködést kezdeményez, az ügynökségek előfinanszírozás alóli tehermentesítése érdekében. Az új elnökség vitát kezdeményez a public relations ügynökség kiválasztásával (tenderkiírási és elbírálási gyakorlattal) kapcsolatos nemzetközi gyakorlat és ajánlás átvételére, hazai meghonosítására. A Council of Public Relations Firms (USA) kidolgozta és közzétette a pr-ügynökség kiválasztásának szempontrendszerét, ajánlott eljárásrendjét, mind a megbízás előtti aktivitásra, mind a megbízás alatti munkára és üzleti problémákra (pl. konfliktuskezelés) vonatkozó szerződésformákkal együtt. Ezek magyarítására konzultációt kezdeményeznek az ügynökségi tanácsadókkal, és a jogászokkal. Kiemelten kívánnak foglalkozni a pr-tevékenység mérésére és a hatékonysági kritériumok érvényesítésére. Vitát kezdeményeznek a CSR, a CSI, a TBL, a GRI, a Corporate Citizenship, a Corporate Governance, a Risk Management témakörökben. Elsőként a mindennapi munkát erőteljesen befolyásoló korszerű szoftverek bemutatót szervezik meg.

Állásfoglalások
Folytatódik a szakmai állásfoglalások kidolgozásának és kiadásának korábban sikeres gyakorlata, ezekkel lehet ugyanis elősegíteni a kedvezőbb munkahelyi megítélést, a kollégák anyagi és erkölcsi megbecsülését. Útmutatást terveznek a régóta polémia tárgyát jelentő „pr-cikk” létével vagy nemlétével kapcsolatban; a sajtófigyelés és értékelés gyakorlatáról: a reklám-egyenértékszámítás tarthatatlanságáról. Olyan szakmai ajánlásokat kívánnak kezdeményezni, melyek a globális jelentőségű témakörök (planetáris tudat, környezettudatosság) széleskörű társadalmi elfogadását, a szükséges szemléletváltást segítik.

Akkreditáció
Dr. Szeles Péter, az MPRSZ elnöke felvette a kapcsolatot a Univers Accreditation szervezettel, együttműködést kezdeményezett a nemzetközileg elismert minősítési rendszer átvételéhez és hazai adaptálásához. Már bekérték a Univers Accreditation felkészítő- és vizsgarendszerét és megkezdődött az anyagok magyarítása. A hazai akkreditáció szervezeti keretei és díjrendszere – a jelenlegi tervek szerint – kísérleti jelleggel kerül majd bevezetésre a jelen elnökségi ciklus alatt. A CSR fejlesztési programot kidolgozása is megkezdődött az érintett szervezetekkel kooperálva. A témakörben nyomást kell gyakorolni a sajtó, mind a kormányzat fokozottabb megértése, aktivitása, illetve elkötelezettsége érdekében!

Továbbképzés
Negyedévente regionális pr-konzultációk lesznek az adott régióban dolgozó szakemberek összehívásával. Meg fog kezdődni a hazai felsőoktatási intézmények szakképzéseinek tartalmi átvilágítása, mivel értékelhetővé kell tenni azok minőségét (tematikák, oktatási anyagok, jegyzetek, oktatók, tantárgystruktúrák). Az eredményeket széles körben nyilvánossá teszik. A szövetség szakmai képzésre vonatkozó ajánlását (IPRA, 1979.) össze kell hangolni a szakmai akkreditáció kialakítandó rendszerével, és erről konzultálni szükséges a szakképzést végző hazai felsőoktatási intézmények képzési felelőseivel.

Fel kell lépni az OKJ képzések szakmai tartalmával, struktúrájával szemben, kezdeményezni kell a public relations szakma presztízse érdekében szükséges továbbképzés és specializáció tartalmak általánossá tételét, illetve a képzések módosítását. Az MPRSZ átfogó kutatást kezdeményez a hazai szakmai gyakorlat felmérésére, különös tekintettel az általános, illetve a „lehetséges legjobb gyakorlat” feltárására. Együttműködve az angol pr-szövetséggel, adaptálni fogják a felsőfokú továbbképzés ottani rendszerét,azaz ismét felmerült a „pr-akadémia” létrehozásának korábbi terve. Felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek nem kellene sokadszorra is alapozó képzéseken részt venni, ismételten olyan vizsgákat tenni, melyek nem közvetlenül az alapismeretekről szólnak. A képzések teljes időkerete specializáltan, egy-egy kérdéskörre fókuszáltan a szakmai ismeretek elsajátítására lenne fordítható. Ennek érdekében az MPRSZ regionális oktatási központokat tervez létrehozni a helyi egyetemekkel kooperálva, egységes tematika, tananyag és oktatógárda alapján.

Klub és tapasztalatcsere
A szövetség korábban sikeres klubéletét újra kell éleszteni, a klubrendezvények programjainak tervezése és szervezése során a tagság igényeit és az elfogadott fejlesztési és munkaprogramot veszik majd figyelembe. Ki kell alakítani a tagok szakmai tapasztalatcseréjére alkalmas fórumokat, hogy ismerjék egymást, tapasztalatokat tudjanak cserélni, és konzultálni tudjanak az őket érdeklő szakkérdésekről vagy problémákról.

Konferenciák, rendezvények
Évente legalább egy olyan szakmai konferenciát szerveznek majd, mely a gyakorlat fejlesztése szempontjából leginkább releváns szakkérdésekre fókuszál, hogy az információkból a tagság profitálhasson. Évente diák pr-verseny lesz, továbbá minden év aktuális időszakában hallgatói állásbörzét is szerveznek. Szakmai kirándulásokat szervezünk a tagságon belüli kapcsolatok elmélyítése érdekében, kooperálva a vidéki tagozatainkkal.  A szövetség honlapját végre megreformálják, és informatívvá teszik, annak érdekében, hogy nagyobb mértékben szolgálja a tagság tájékoztatását, az aktualitásokkal és az elnökségi ülések tartalmi kivonataival folyamatosan feltöltik.

Tagozatok
A szövetség titkárságát megreformálják és elérhetővé, hatékonnyá teszi annak működését. A szövetség tagnyilvántartásának ellenőrizése megkezdődött: minden korábbi tagot ismerni kell, sőt rendszeres tájékoztatással el akarják érni, hogy visszatérjenek a szövetségi tagság soraiba. A tagnyilvántartás jelenleg hiányos és pontatlan. A szövetségi tagsági igazolványokat évente elkészítik, és bővíteni kívánják annak funkcióit (pl. a kártya digitális aláírással történő összekapcsolása.)

Támogatás-politika
A szövetség anyagi helyzetének stabilizálásához üzleti szellemű tarifarendszert dolgoztak ki és léptettek életbe.  Elfogadhatatlan, hogy a szakmai szövetségnek állandóan koldulnia kell működésének fenntartásához. Rendszeres bevételekre kellene alapozni a működést, a fejlesztési célokhoz anyagi forrásokra is szükség van. A jövőben következetesen érvényesíteni fogják a szövetségi rendezvények, kiadványok, szolgáltatások és információk igénybevevőivel szemben. A tagság nem ingyenességet jelent, hanem kedvezményeket. A kedvezmények rendszerét persze ki kell még dolgozni.

A szövetség anyagi támogatásának bővítéséhez és kiszámíthatóvá tételéhez olyan támogatáspolitikát alakítottak ki, amely értékalapon bővíti a szövetség előtt álló feladatok finanszírozhatóságát és a szövetségi adminisztráció és titkárság működtetését.  A támogatásokat a kezdeményezett programokhoz kapcsolták, és támogatók számára évente egyszer tételesen beszámolnak a felhasználásról. (Lehetővé tették például, hogy egy-egy jelentős szövetségi program egy-egy mentor, támogató neve alatt valósuljon meg)

Politikai kapcsolatok
Az új EU-pályázati lehetőségekkel kapcsolatban kezdeményezik a magyar piaci sajátosságok és ügynökségi érdekek érvényre juttatását. Felveszik a kapcsolatot az államigazgatási szervekkel és fórumokkal, a politikai pártok kommunikációs és média-szakembereivel, együttműködést kezdeményezünk a szakmát és a fejlesztést (különös tekintettel a szakma interpretálását) érintő kérdésekben. Útmutatás kialakítását kezdeményezik az ügynökség kiválasztásával, feladatokkal történő megbízásával (tenderkiírási és elbírálási gyakorlattal) kapcsolatos hazai állami gyakorlat javítása, a mind gyakoribb szakmai állásfoglalás-igények és minősítési problémák proaktív kezelése érdekében. Ezzel összefüggésben a közbeszerzési eljárások jelenlegi rendszerével kapcsolatban a minőségi kommunikációt, és tapasztalatokat helyesen értelmező és értékelő gyakorlat elterjesztését szorgalmazzák. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos bizalom visszaállítása érdekében, a korrupciós lehetőségeinek felszámolása céljából kezdeményezzük az eljárások módosítását, és fokozottabb szakmai szempontrendszer tiszta érvényesülését.

Médiakapcsolatok
AZ MPRSz Közvetlen kapcsolatot ápol a szakmai folyóiratok szerkesztőségeivel (félévente konzultáció, állásfoglalások közzététele).
A szövetségi sajtólista újságírói részére témajavaslatokat, és időszakonként összefoglaló hírleveleket küldenek. Évente trendelemző sajtótájékoztatót szerveznek. Az MPRSZ Elnöksége átfogó ismertető programot kezdeményez a magyar sajtó szerkesztőségei felé a „public relations” elnevezés, fogalom helyes megítélése és értelmezése, valamint interpretálása érdekében. A szövetség hírlevelének szerkesztését és kiadását rendszeressé teszik, a tagságon kívül a szövetségi tagsággal nem rendelkező szakembereket is folyamatosan tájékoztatják az aktuális hírekről.

Társszakmai kapcsolatok
Az MPRSz elnöksége felvette a kapcsolatot a társszakmai szövetségek és egyesületek vezetőivel. Folyamatos konzultációt kezdeményeztek az érintettekkel a fejlesztési aktivitásokkal kapcsolatban.

Nemzetközi kapcsolatok
Az MPRSz felveszi a kapcsolatot a nemzetközi szakmai szövetségekkel és szervezetekkel, együttműködést kezdeményez a fejlesztést érintő kérdésekben. Folyamatos konzultációt folytatnak az érintett nemzetközi szakmai szervezetekkel a hazai érdekek érvényesítése és a fejlesztési aktivitás érdekében. (IPRA - Media Transparency program évenkénti felméréseinek értékelési korrekciójának kezdeményezése).
Az új elnökség aktív, kezdeményező szerepet kíván vállalni a Kelet-európai Network (az EU csatlakozás előtt álló szomszédos országok között létrejött hálózat) munkájában, összegezve a magyarországi csatlakozás kommunikációs tapasztalatait, elősegítve a magyar szakemberek tanácsadói szerepvállalását.

Lobbimunka
A közbeszerzési eljárások jelenlegi rendszerével kapcsolatban az MPRSZ Elnöksége nagyobb mértékben kívánja elismertetni a minőségi kommunikációt, a szaktudást és tapasztalatot. Ennek érdekében kezdeményezik a Közbeszerzési Tanácsnál a jelenlegi eljárások rendjének felülvizsgálatát, és mielőbbi módosítását. A közbeszerzési eljárások jelenleg tapasztalható bujtatott korrupciós lehetőségeinek felszámolása érdekében, javasolják az eljárások módosítását. A politikai pártok médiapolitikusaival – a kommunikációs szakmákat érintő törvények leendő módosításával kapcsolatban – egyeztető találkozókat kezdeményeztek, annak érdekében, hogy a public relations szempontok következetesebben érvényre jussanak.

Varga Mihály

MPRSZ-program, www.prherald.hu, 2006. február 12.