center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Magyarország jövőképe a poszt-információs korra
Varga Csaba, www.találjuk-ki.hu, 2006, február 6.

Ha jelenleg nincs átfogó magyar – Magyarországra vonatkozó – jövőkép és ebből eredő nemzeti stratégia, akkor ennek hiánya miatt bármilyen nemzeti fejlesztési terv szükségképpen érvényes társadalmi dialógus és nemzeti egyetértés nélkül születik meg. Nincs nyomorultabb állapot, mint az, ha nincs jövőképünk. Ha az embertől elveszik a holnapot, az legalább olyan szörnyűség, mint ha felszámolják a múltját. Csakhogy van egy új, univerzális jelenség: a jövőkép hiányának „bűne” egyre kevésbé terhelhető arra, aki ettől a hiánytól szenved.
Ha a jelen globális modelljét valamilyen összetett, sokjelzős fogalommal írjuk körbe, például avval, hogy fenntartható, innováció vezérelte információs kor, akkor a tízes évek jövőállapota bizonyára a posztinformációs és modernizációs kor lesz, ami egyenlő a tudás- és tudatfejlesztő társadalommodellel; a változás tehát változatlanul olyan gyors és katartikus marad, hogy egy-két évtized alatt újabb modellváltás következik be. Miről is szól ez a rejtett paradigma? Nem pusztán arról, hogy valami elképesztően gyorsan és evvel párhuzamosan gyökeresen változik, hanem kitüntetetten arról, hogy a változássorozat normális észlelésére nem vagyunk alkalmasak, vagy nem vagyunk felkészülve rá. És mert az észleléshez önmagában is olyan tudás, bölcsesség, új tudatállapot és megújulási készség kell(ene), ami talán csak az optimális jövő sajátja lesz, így a jelenben lévő jövőhiány miatt az optimális jövő elérhetősége már-már reménytelen.

Most minden csupa paradoxon és poszt-paradoxon. A jövő ugyanakkor ma – még az észlelési problémák mellett is – láthatóbb, mint a puha diktatúra időszakában, ám mégis sokkal inkább titok, mint mondjuk az ötvenes évek végén. A jövő értelmezése azért is kétséges, mert már nem történhet meg a hagyományos (szakszóval: normál) tudomány alapján. Egy-két évtized alatt soha nem észlelt mértékben nyílik szét a tudás-olló kettős értelemben: a magas tudomány és az iparosított tudomány, valamint a tudomány és a tudománytól elszakadt közgondolkodás között. A jövő önmagában is labilis, s a csúcstudomány hangadói évtizedek óta hangsúlyozzák, hogy az egy jelen, egy jövő logikai zsákutca, a tényleges valóság pedig több jelen és több jövő, sőt egyre inkább párhuzamos jövővalóságokat jelent. Holott ebben semmi meglepő nincs: ha Magyarországon ma egyszerre van poszt-feudalizmus, kora (külön késői) kapitalizmus, poszt-szocializmus, pénzkapitalizmus és információs társadalom, akkor miért és hogyan gondolhatnánk, hogy a különböző kollektív tudás-tudatmodellek, s az ezekhez köthető gazdasági-társadalmi modellek egyszerre megszűnnek, vagy bármelyik utoléri a másikat, vagy akár egyszerre és közösen átalakulnak egy egészen más paradigmává. Ennyi egyneműsítő és átformáló erő nincs az információs korban.

Új modernizációs modell előtt
Nincs alternatíva: csak a kor szintjén lehet tervezni.
Nézzünk csak szembe az új felismerésekkel. A régi ipari (fordista, posztfordista) világmodell és ennek gondolkodásmódja (a normál-tudomány) véget ért. Az egyik domináns, de nem az egyetlen új (információs társadalomnak hívott) világmodell sem hoz megváltást, mert nem a tudásra, hanem az információs világgazdaságra és társadalomra rendezkedett be – ezért jött el a posztinformációs korszak. Új irány, új ígéret – és nem az utolsó. Nálunk a döntéshozók tudatába most fészkelődik be a fenntartható fejlődés világmodellje, noha ez önmagában – mint az várható volt – képtelen megoldani az összefüggő problémákat. Az aktuális Európa okkal nem talál jobbat, mint a tegnap folytatását, ezért a Barroso-program a meglévő fejlesztési modellek integrációjával és dinamizálásával kísérletezik. Kicsit kerülöm, hogy a politikai-hatalmi teret elemezzem, mert szinte mindenki ezen a terepen forgolódik, de hát a vak is láthatja, hogy az európai politikai és irányítási modell, a jelenlegi demokrácia és kormányzási technika egyre hatástalanabb. Hova és hogyan tovább? Eddig elég volt, ha a múlt század közepi modernizációs modellekben gondolkodtunk, ma viszont itt vannak a poszt-modernizációs modellek – mit kezdjünk velük?

És tódulnak elénk az új dilemmák is. Ha a globális világban, vagy Európában a tízes években minimum a tudásközpontú világmodell válik uralkodóvá, akkor elfogadható-e, hogy a magyar távlati stratégia (és a nemzeti fejlesztési terv) középpontjában nem a tudás termelése és alkalmazása áll? Ha ígérete ellenére az Európai Unió se 2010-re, se 2015-re nem, vagy csak részlegesen lesz fenntartható és innovációs tudásközpontú kontinens, akkor Magyarország hogyan reagálja le ezt a nyomasztó kontinentális késést? Vagy: ha tíz-tizenöt év múlva az új uralkodó modell várhatóan már egy következő (tudástársadalom utáni) és egyben egy másik világmodell lesz, akkor ezt előre hogyan lehet megérteni és megismerni, valamint erre hogyan lehet felkészülni? Ha Magyarország az Európai Unió fejlesztési ciklusa miatt csak hétévente változtathat jelentősen jövőirányain, akkor idén mennyire tervezzen bátran és dinamikusan, tudva, hogy legközelebb csak 2011 körül kezdhet megint forgatni egyet a tervezés kormánykerekén?

Egyelőre nem várható, hogy komoly válaszok születnének. Nincs kormányzati és szakmai érdeklődés a maholnap kérdései iránt. Mégis, mi történik akkor, ha van vagy lesz annyi politikai és szellemi akarat, hogy valóban előre nézünk 2015–2020-ig? Ha ezt vállalni merjük, akkor a jövőtervezés (konkrétan a második nemzeti fejlesztési terv) milyen modernizációs modellre alapuljon?

Miért maradtunk le az európai versenyben?
Az elmúlt harminc évben könyvek és cikkek sorjáznak a globális tudáspiac hagyományos modernizációs modelljeiről. A kategóriák (erőforrás, befektetés vagy például innováció vezérelte modernizáció) meglehetősen ismertek, de Magyarországnak még nem állt módjában nagyon kipróbálni se az innováció-, se az információvezérelt modernizációt. Az elmúlt évtizedben nálunk – az információs társadalom stratégiája helyett – folyamatosan az infrastruktúra-fejlesztés maradt a középpontban, de ki érti azt, hogy hiába volt az infrastruktúra, vagy a hozzáférés-modernizáció az előtérben, mert minden erőfeszítés ellenére ebben is rendesen lemaradtunk az európai versenyben? Ideje lenne az okokat és következményeket feltárni. Néhány hipotézist megkockáztatok:

1. A modernizációs modellek ugyan soha nem állították, hogy egy közepesen fejlett országban az infrastruktúra-fejlesztésnek előbb, vagy minden más fejlesztési dimenziót megelőzve kell végigfutnia, ám nálunk az informatikai piac érdeke és a gyors kormányzati sikerigény egyaránt a modellhasznosítási technológiát erőltette.

2. A modernizációs hátrány másik – és mélyebb – oka, hogy az európai lemaradásunk a kutatás-fejlesztésben (K+F) vagy az innovációban nagyobb, mint a digitális infrastruktúra fejlesztésében.

3. Viszont az igazi ok, a problémák gyökere a társadalom és a polgárok felkészületlensége, de felkészületlenségen most ne csak szociális vagy területi hátrányokat értsünk, hanem elsősorban tudásbeli és tudati lemaradásokat.

Nos, mi a megoldás, ha van egyáltalán esély? A fejlett világ ugyanúgy, mint a fejletlen világ, mert minden állítással szemben ebben nincs különbség, hasonló modernizációs pokoljáráson megy át. A horizonton megjelentek a poszt-modernizációs modellek. A modellváltás lényege, hogy a külső erőforrások után a belső erőforrások mozgósítása kerül előtérbe, ami tudásteremtés nélkül lehetetlen. Az egész világ azzal szembesül, amivel mi magunk is: nem csak egy, hanem párhuzamosan több új (a mai modernizáción gyökeresen túlmutató) modell jelenik meg. Íme: a tudás vezérelte, a részvételi (és elektronikus) demokrácia központú, a tudat vezérelte, a társadalomhoz visszakötött etikai/spirituális gazdaság (stb.) „modernizációs” modellje. Az új irányok még kiforratlanok, vitathatók és globális garanciát még nem ígérnek. Magyarország ezekre se fejben, se lélekben, se politikailag vagy gazdaságilag nem érett, miközben az érési folyamat gyorsabban halad, mint a technikai-technológiai fejlődés.

A modernizációs dráma a következő öt éven belül prognosztizálható. Ennek aktuális politikai/közpolitikai jele akkor válik látványossá, amikor az egy-másfél éve hivatalba lépett Európai Bizottság két-három éven belül kénytelen lesz felismerni, hogy a lisszaboni (egyébként jó) program dinamizálása nem segített az öreg kontinensen. Európa most éppen abban nem versenyképes, amiben sokáig előnye volt: egy évtizede nem információs technológiai, hanem információs társadalmi stratégiát választott, de jelenleg a jóval szegényebb és fejletlenebb kontinensek vagy államcsoportok gyakran több belső (spirituális, lelki, szellemi, közösségi) erőforrást képesek mozgósítani. Nálunk várhatóan leggyorsabban a gazdaság, például az IKT-szektor veszi észre és tudatosítja, hogy a társadalom, a lokális világ belső „ellenállása” az európai és közép-európai versenyben is hátrányt okoz. Ezt a modernizációs válságot egyszerre kifejezi és növeli az, hogy Európa a tudásversenyben sincs az élen, de nem csak arról beszélünk, hogy kutatás-fejlesztésben mennyire lemaradtunk mondjuk Észak-Amerikához képest, mert van ennek mélyebb oka is: hogy a normál tudomány racionalista-pozitivista jelen- és jövőképe alapján növekvő mértékben lehetetlen a globális felzárkózás.
Ez a felismerés ma a hangadók többségének is elfogadhatatlan.

Lehetséges forgatókönyvek
A hazai jövő-forgatókönyvek megfogalmazása és elfogadtatása alapvetően függ a mediatizáltsággal egyneműsödő szellemi állapotoktól. Mégiscsak van abban valami képtelenség, hogy itthon a globalizáció-lokalizáció törvényei, folyamatai nem jól, avagy előítéletesen ismertek, ami miatt sokszor – főként mentális alapon – élesen elutasítják őket. A globalizáció értelmezése nem is végezhető el igen/nem logikával. Ha a jelenkép súlyosan tisztázatlan, a globális világról sincs jövőképünk. Ez a kívülre néző tanácstalanság ráadásul ötvöződik azzal, hogy az ötvenes évek eleje óta Magyarország (és/vagy a magyar nemzet) jövőképe egyfelől kidolgozatlan, másfelől ideológiailag megfogalmazhatatlan, mert évtizedekig felülről hamis jövőképeket erőltettek, harmadrészt pedig (a rendszerváltás rövid eufóriájától eltekintve) mentálisan gyengék vagyunk, gyakran és sok társadalmi csoportban dominál a remény-hiány, a szorongás, vagy „csak” a puszta várakozás eltűnése. A látlelet persze most sem lehet fekete/fehér, mert például nem csak egyes társadalmi (szellemi-lelki) elitcsoportokban, hanem olykor a hazai régiók kisebb térségeiben is – váratlanul, nem racionálisan – megszületnek messzire látó jövőelképzelések, és távlatos cselekvések indulnak.

Hol is tart közösségi tudatunk a jövőképalkotásban? Ha jelenleg nincs átfogó magyar – Magyarországra vonatkozó – jövőkép és ebből eredő nemzeti stratégia, akkor ennek hiánya miatt bármilyen nemzeti fejlesztési terv szükségképpen érvényes társadalmi dialógus és nemzeti egyetértés nélkül születik meg. Kétes, de átmeneti kiútként ott lehetne az a megoldás, hogy megint a politikai vagy gazdasági csoportok hangadó képviselői konstruálnak jövővíziót. Ennek az vet gátat, hogy a politikai pártok egyfelől csak közismert szlogenekben képesek gondolkodni, másfelől csak kvázi módon képesek bármiben megegyezni, harmadrészt pedig – ez az egyik szokatlan jelenség – a közpolitika mai nyelvén nem is lehet jövőképet fogalmazni és közhírré tenni. Végül, a politikának a tudományos gondolkodás sem sokat segít, mert a tudomány nem tekinti feladatának a jövő teremtését, és nincs olyan szellemi intézmény, amely a tudományágak felismeréseit egyesítve nemzeti jövőképet generálna. A jövőkép már nem születik úgy, hogy néhány nemzeti nagyság a történelem valamelyik ideális pillanatában a közösség helyett, de a közösség vágyait kifejezve utat mutat a sötétnek látszó jövőbe. A jövőképhez nálunk tehát se „kép”, se „jövő”, se jövőalkotó módszer nincs, miközben a globális tudástérben – ezt még egyszer hangsúlyozom – a várható jövőalternatívák látványosan eltérnek a jelentudatoktól.

A Stratégiakutató Intézet interdiszciplináris műhelyében azonban öt-hat évvel ezelőtt megfogalmaztuk és részben publikáltuk is Magyarország várható jövőforgatókönyveit az új század első felére. Módszertanilag az eleve újdonságot jelentett, hogy egyszerre készültek – négy változatban – univerzális forgatókönyvek, több mint húsz forgatókönyvként globális szcenáriók, majd öt alternatívában és számos forgatókönyvbe sűrítve itthoni lokális jövő-változatok. A két külső és az egy belső forgatókönyv-hálózat ütközési mezőjének elemzésével íródtak le a nemzeti forgatókönyvek, méghozzá tíz alternatíva és öt alapszcenárió segítségével. Nincs lehetőség arra, hogy ezeket itt most ismertessük. Mindenesetre annyit jeleznék, hogy az ipari kor normál tudományának jövőképe szerint született meg három (egyszerre gazdasági, társadalmi, ökológiai és tudás-) jövőmenetrend: a fekete (világvége), a sötétszürke (alámerülés) és a világosszürke (libikóka) forgatókönyv. Mondanom sem kell, hogy a történelem az ezredforduló óta is a libikóka forgatókönyvet részesíti előnyben. A három „hagyományos” menetrend mellé a poszt-normál tudomány új paradigmái szerint két további menetrend kifejtése kapcsolódott: a kék (tudástársadalom) és a fehér (egységteremtő, új tudatosságot mutató) alternatíva, amely már az új század harmadik negyedéről beszélt.

Nincs abban semmi meglepő, hogy egy jövőképet kutató-kereső társadalom és politika nem sokat kezdhet egy bonyolult jövőkép-hálózattal. A döntéshozók ugyanakkor egyelőre aligha képesek mást tenni, mint hogy Magyarország aktuális (rövid- és középtávú) jövőlátványát az Európai Unió politikai és szakpolitikai jövőképeihez igazítják, és ezeket adaptálják a második nemzeti fejlesztési terv átfogó céljai számára. Ez egyébként rendjén is van. A gondot azonban az okozza, hogy ez is összetett-sokrétű jövőkép, csakhogy megértése és tudatos vállalása változatlanul gondot okoz. Az a lehetőség pedig súlyos kihívás, hogy a magyar hatalmi elitek a szakpolitikai keretek között óvatosan új felismeréseket és irányokat is építsenek bele a magyar nemzeti jövőképbe. Merthogy ilyenek nincsenek is a hazai társadalmi jövőtudatban. Meddig marad ez így? Megítélésem szerint a változást nem a bölcs felismerés hozza, hanem valamelyik legközelebbi tervezési válság. Ha várhatóan néhány éven belül látványosan kiderül, hogy a Barroso-korszak nem oldotta meg Európa felzárkózását, akkor az évtized végén elkerülhetetlen lesz a gyökeres jövőkép-paradigmaváltás. Addigra talán jobban tudatosul, hogy csak poszt-modernizációs alternatíva választható.

Addig hiába javaslom, hogy a második magyar nemzeti fejlesztési tervbe óvatosan, vagy nyíltan, de legalább részben tervezzük bele a tízes-húszas évek követelményei szerinti fejlesztéseket.

Tudatfejlesztő társadalom?
Amikor 1993-ban először kezdtünk beszélni az információs társadalommodell közeledtéről, természetesen nekünk sem hitt senki. Amikor két éve először jeleztük a tudatfejlesztő társadalommodell várható érkezését, szükségképpen senki nem hitt nekünk. Ettől persze még tévedhetünk. Ennek ellenére azt állítjuk, hogy a következő tizenöt évben a fenntartható tudástársadalom alternatíva a legfőbb jövőváltozat, amely azonban fokozatosan átalakul tudatfejlesztés-központú világmodellé. Nos, aki csak egy jövőképet keres, ebben akár azt is megtalálhatja, ám ne felejtsük, hogy ez egyaránt jelent gazdasági, társadalmi, tudásbeli és főként emberi (avagy személyes, nemzeti, univerzális és transzcendens) tudatfejlesztést. És ennek nem csak az az oka, hogy a földi civilizáció természeti, gazdasági-pénzügyi és politikai erőforrásai gyors tempóban merülnek ki, hanem sokkal inkább az, hogy – noha ezt általánosítva kimondani kockázatos – az emberiség, különösen az euroatlanti kultúra megelégelte az elmúlt két-háromszáz év fejlődési pályáit és állapotait. Ami sokáig jó és vonzó volt, az ma nem jó és elviselhetetlen.

Nézzünk csak néhány – tegnapi és mai – felismerést. A személyes és társadalmi tudás befogadása és alkalmazása alapvetően tudatállapot- és tudatfejlesztés-függő. A társadalmi kohézió és a társadalmi együttműködés változatlanul elsősorban tudatminőség kérdése. Az európai, a nemzeti vagy a lokális identitás erősítése mindenekelőtt az egyén tudatától és tudatosságától függ. A személyes és közösségi egészség alapvetően a tudat/öntudat egyértelműen tudatos fejlesztésén és magas szintű használatán múlik. Még a funkcionális, bürokratikus állam problémamegoldó képessége és cselekvése is a társadalom és az állami alkalmazottak tudatállapotától és az ebből fakadó kötelességvállalásától függ. Ha a gazdaság jövőjét elsősorban a kutatás-fejlesztés, vagy tágabban az innováció határozza meg, akkor sem mondtunk egyebet, mint azt, hogy a technikai-technológiai vagy gazdasági innovátorok tudatállapota a kulcskérdés. Ma már a társadalmi-nemzeti kommunikációknak sem lenne más dolga, mint az egyéni-közösségi tudatok önfejlesztését szolgálni. A felismerések tehát egyáltalán nem újak, csak az a gyökeresen új, hogy a tudatfejlesztés a társadalmi-gazdasági fejlődésmodell középpontjába kerül.

Hogyan lehet átkapaszkodni a szakadék fölött, amely ma a hazai jelenvilág és a jövőt jelentő tudattársadalom között van?

Lehet-e erre a feladatra kormányprogramokat tervezni? Két lehetséges és evidens kormányzati lépést ajánlok példaként.

1. Először is, stratégiailag teljesen helyénvaló, hogy ma Európa kiemelten a kutatás-fejlesztésre, vagy tágabban az innováció, s többek között a tudásfejlesztés ösztönzésére koncentrál. Így az első kérdés mindjárt az, hogy mikor és milyen minőségű hazai tárcaközi kutatás-fejlesztés kormányprogram lesz, ami nem szűkíthető le se a technológia, se az oktatás, se a műszaki innováció fejlesztésére, de ugyanakkor nem azonos a versenyképességi stratégiával. (Ide tartozik, hogy ha majd lesz – pártközi konszenzussal – elfogadott K+F kormányprogram, azt a kormányzat milyen szinten valósítja meg?)

2. Másodszor, ha várható az egyéni és közösségi tudat szerepének felértékelődése, akkor Magyarországnak kiemelten kellene foglalkoznia tudatkutatással és tudatfejlesztéssel, de ez szükségképpen interdiszciplináris és poszt-normál tudományos feladat. S nem elég az idegtudósokat vagy a pszichológusokat bevonni, mert legalább ennyire szükség van elméleti fizikusokra, teológusokra, vagy például filozófusokra és nyelvészekre. A kérdés megint az, hogy a kormány tudományfejlesztési stratégiája alapján – hálózati rendszerként – milyen K+F tudatkutatási intézmények jönnek létre az állami (akadémiai és egyetemi), valamint civil kutatóintézetek bevonásával?

Az aktuális kockázati tényezők.
1. Ha ma sokaknak a jelenlegi Európa Terv közelre néző céljai is túl messzire mutatnak, vagy túlságosan magas röptűek a magyar ugarhoz képest, akkor félő, hogy a döntéshozók többségének még az Európa-ihletésű nemzeti fejlesztési terv is idő előtti lesz.

2. Ha az Európa Terv mostani stratégiai irányai (befektetés az emberbe, a gazdaságba, a környezetbe) jórészt a kilencvenes évek globális törekvései, szintén félő, hogy ezek a szándékok idő előtt elavulhatnak.

3. Ha az új Európa Terv nem a tízes évek valóságos alternatíváira és perdöntő követelményeire készül, nem kevésbé félő, hogy Magyarország – a globális gazdasági-társadalmi előtérben való – stagnálása (vagy lassú leszakadása) folytatódhat. Kormányzati elit és szakértői elit legyen a talpán, aki ennyi ellentétes erő, akarat, tudás- és tudatállapot között vergődve helyes tervezési és megvalósítási stratégiát választ, méghozzá úgy, hogy nem veszti szem elől az általa elfogadott általános nemzeti stratégiát sem (ha van neki ilyen). Magyarország tíz éven belül is összetett-alternatívájú ország marad, de most már nem halasztható a prioritások kiválasztása.

Kockázat ide, kockázat oda, abban senki nem korlátozhat minket, hogy intenzíven elkezdjünk foglalkozni a tudatfejlesztő társadalmi-gazdasági modell előkészítésével.

Második nemzeti fejlesztési terv
Utóiratok.
A felsorolt kockázati tényezők ismeretében is inkább vállaljuk a politikai és társadalmi elitek egy részének értetlenségét, de legalább ne vegyünk vissza a második nemzeti fejlesztési terv céljaiból. A mai kormányzati és európai programunk még nem elég hangsúlyosan tartalmazza az állam új típusú modernizációját, holott – nem csak a kiadások csökkentése miatt – a digitális állam létrehozása kulcskérdés. Minden költségvetési nehézség ellenére a tudásipar (egyetemek, K+F, tartalomipar, stb.) állami és piaci támogatását nem kétszeresére, hanem legalább háromszorosára kellene azonnal emelni. A gazdaságfejlesztési pályázatokon az eddiginél is több támogatást kapjon az IKT-szektor, de fejlesztései lépjenek túl már a technológiai feltételek megteremtésén. A települési, térségi és szakmai civil hálózatok anyagi-szellemi támogatása nélkül nem szerveződhetnek meg az intelligens helyi (főként tudáshasznosító) társadalmak. A magyar társadalom jövőorientáltsága érdekében ne csak jövőkampányt vagy jövőkommunikációt folytassunk, hanem jöhessen létre például jövőegyetem, jövőpark, jövőkutatóközpont. A második nemzeti fejlesztési tervbe a nagyprojektek ne csak a hagyományos infrastruktúra fejlesztésére összpontosítsanak, hanem – a tudás- és tudatfejlesztő kort előkészítő – tényleges fejlesztési projektekre, például a Zselici Édenkertre, a Magyar Technológiai Intézetre, a sárvízi intelligens kistérségre, a Nemzeti e-Közigazgatási Központra, stb.

Az utóirat passzusaiban felsorolt feladatok a ma leckéi, bár mi ezeket holnap akarjuk elvégezni. A világ szellemileg kvalifikált csoportjai új dimenziókban többek között a következő kérdésfelvetéseken töprengenek: az embert kiváltó, az embert sokban helyettesítő robotok; a világegyetem energiáit megértő és alkalmazó technológiák kutatása és elterjesztése; a kvantumszámítógép és/vagy bioszámítógép fejlesztése és piaci bevezetése; az időszámítás előtti és a legfrissebb tudások kölcsönös kontrollja és tudáspiaci értékesítése; a gazdasági-társadalmi versenyképességet növelő önépítő tudatfejlesztések kutatása és alkalmazása; a mesterséges intelligenciát magas szinten alkalmazó digitális állam- és önkormányzás kipróbálása és ennek révén is a részvételi e-demokrácia lehetővé tétele; a spirituális erőforrásokat hasznosító egyéni és közösségi lélek- és magatartásfejlesztések, valamint gazdasági és társadalmi/politikai vállalkozások támogatása; stb. A mai modernizációs modellek fokozatos kimerülése után jönnek a paradigmaváltások, a globális „kvantumugrások” – ezeket hívhatjuk poszt-modernizációs, poszt-információs, poszt-tudományos modelleknek is –, amelyek a régi problémákat gyakran megoldják, vagy feloldják, hogy aztán újabb krízishelyzeteket is teremtsenek. Mindenesetre Európa is generális fejlesztési modellváltások közben és egyben előtt áll, miközben új gondolkodási kánonok alakulnak ki, új szemléletek terjednek el és új kormányzati akaratok, módszerek válnak legitimmé. Nekünk ebben az új téridőben kell járható utat találnunk. Úgy tervezzünk, hogy a járható utakra legyen esélyünk előbb-utóbb rálépni.

Varga Csaba

Magyarország jövőképe a poszt-információs korra, www.találjuk-ki.hu, 2006, február 6.

A szerző társadalomelmélet-kutató. www.vargacsaba.hu, www.metaelmelet.hu, www.inco.hu