center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Píár a gazdaságpolitikában
Várhegyi Éva, Mozgó Világ, 2006 január.

„Én átlátok a szitán, öregem, engem nem tudnak átverni, csak még azt nem látom kristálytisztán, hogy a rossz politikával terelik el a figyelmet a rossz gazdaságról vagy fordítva."
(czki: Valami van. Népszabadság, 2005. december 8.)

Azt hinné az ember, hogy a gazdaság túlságosan száraz és unalmas metszete életünknek ahhoz, hogy látványos szócsaták tárgya és a politikusi magamutogatás eszköze legyen. Mégis azt tapasztaljuk, hogy már nemcsak a gazdaságpolitikai programokról folyik a vita, hanem a gazdasági helyzet megítéléséről is vérgőzös szópárbajok zajlanak a parlamentben és azon kívül. A csatározások ráadásul szünet nélkül folynak, minthogy ebben a ciklusban folytonossá vált a kampány.

Az újdonság nem az, hogy kormánypárti és ellenzéki politikusok kiemelten foglalkoznak a gazdasággal, sőt még az sem, hogy kampánycélokra használják fel, hanem az, hogy szövegeik, legyen szó csupán helyzetmegítélésről, gyakran fényévnyi távolságba kerülnek egymástól és - ami a nagyobb baj - a tényektől. Mert egy bizonyos határig akár természetesnek is vehetjük, hogy a politikusok jövőre vonatkozó programjai és ígéretei többet mutatnak saját fantáziavilágukból, mint tényleges cselekvési szándékaikból és a reális lehetőségekből. A politikai ígéretekbe a választók eleve bekalkulálnak egy kis tódítást: némi kincstári optimizmust és voluntarizmust. Kérdés persze, hogy szab-e ennek határt a jó ízlés vagy valamiféle hallgatólagos társadalmi közmegegyezés, és hogy ez a határ (ha van egyáltalán) mennyire képlékeny, mennyire formálódik éppen a politikai gyakorlat hatására.

Még fontosabb kérdés, hogy miképp ítélhető meg a politikai tódítás súlyosabb formája (jogi nyelven szólva: „minősített" esete), amikor a mérhető és ellenőrizhető gazdasági tényekkel manipulálnak. Hol van a szimpla nagyotmondás határa, és mikor kezdődik az emberek tudatlanságával, információs hátrányával való visszaélés? Szép, új példa az utóbbira Járai Zsigmond jegybankelnök 40 milliárd eurós államadósság-tódítása a közszolgálati rádió Vasárnapi újságjában. De vannak kevésbé durva esetek, amelyek szintén felvetik a kérdést: szabad-e részigazságokat sulykolva megtéveszteni a sok tekintetben alulinformált nagyközönséget? Ennek legszebb megnyilvánulása, amikor egyidejűleg kommunikál a kormány „kirobbanóan sikeres", „dübörgő" gazdaságot, „sikerre ítélt" országot, míg ellenzéke „zsugorodó, töpörödő" gazdaságot, sőt egyenesen „válságot". Mi van?! - kapja fel a fejét a teljesen elbizonytalanodott választópolgár.

Abban a bizonyos (többé-kevésbé) letűnt átkosban sok mindenből lett elege a magyar népnek (ha szabad még ezt az avítt kifejezést használnom a „polgárok" és az „emberek" szinonimájaként); ezek egyike a hazugság, amely mindent áthatott, amibe a politika egyáltalán beférkőzhetett - és ez sajnos az élet elég nagy körét felölelte. Ezért nem meglepő, hogy a rendszerváltás előestéjén, az egypárti parlament utolsó üléseinek egyikén a reveláció erejével hatott Németh Miklós miniszterelnök számadása az ország külső adósságának valódi mértékéről. Miként az sem meglepő, hogy az 1989-90-es kampányban és az azt követő első években a norma az igazmondás volt, még ha kisebb-nagyobb tódítások akkor is előfordultak, és a gazdasági tényeket is időnként eltérő perspektívából láttatták a politikusok.

Az elmúlt másfél évtizedben aztán mindinkább elvesztette varázsát (sőt talán értékét is) az igazmondás, s ebbe jócskán besegített a médiapolitizálás térnyerése, hiszen a reflektorfény még azokból is előhozza a túlzásokat és a populáris leegyszerűsítéseket, akik amúgy kevéssé hajlamosak rá. Ennek hatására viszont a befogadó közeg ingerküszöbe is folyamatosan emelkedett: egyre „nagyobbat" kellett mondani ahhoz, hogy a választópolgár felkapja a fejét. Egymást kölcsönösen erősítő folyamat indult be: a politikus alkalmazkodott a közönség igényéhez, miközben az utóbbit maguk a politikai megnyilvánulások is alakították. Közben kifejlődött vagy kiszelektálódott az ehhez illeszkedő, ideális politikus állatfajta: az, amelyik pironkodás nélkül tud tódítani.

„Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot" - írja Esterházy Péter, de a politikában ez koránt sincs így. A legkönnyebben a tudatlan politikus tud hazudni, az, aki nincs birtokában a tényismeretnek. Épp elég, ha a tanácsadók azt a részigazságot vagy manipulált adatot dugják a politikus orra elé, amelyet a következő órákban (napokban, hetekben) szajkóznia kell, mert akkor minimális szellemi és - a pirulás leplezésére tett - fizikai erőfeszítéssel képes maximális hatást kiváltani a hallgatóban (nézőben).

A kisebb-nagyobb tódítások elburjánzását a gazdasági helyzet értékelésében és a gátlástalan píár elszabadulását a gazdaságpolitikában az is súlyosbítja, hogy térben és időben határtalanná vált a kampány. Nincs menekvés: ha kicsit is érdeklődünk a közügyek iránt, sehová sem bújhatunk el a mindenhonnan előszüremkedő, mindent és mindenkit elborító agitprop elől.

Totális kampány
A politikai kampány, benne a gazdasági helyzet értékelésével és a gazdaságpolitikával, mára kétféle értelemben is totálissá vált. Egyrészt permanens lett a ciklus elejétől a végéig, mintha naponta kellene megerősíteni a választásokon kivívott pozíciókat. Másrészt az ellenzék mellett már a kormányoldal is állandó hevülettel kampányol, mintha számára is csak a szájtépés lenne a politika egyedüli tere, holott - szemben az ellenzékkel - minden eszköz a kezében van a tényleges cselekvésre. Ha „jót s jól" tesz, akkor miért kell furtonfurt bizonygatnia politikája áldásos hatását? Mikor lett szerves része a kampány a kormányzati gazdaságpolitikának? S mikor vált permanenssé, mintha szünetmentes tápegységgel lenne ellátva, nehogy a hiánya zavart okozzon a társadalomban?

A választási kampányidőszaktól elszakadó kormányoldali píárpolitizálás az előző ciklusban kezdődött el. A visszaállamosított Postabank eladásával-nem eladásával való játszadozással, a fenyegetőzéssel a privatizációs szerződések felülvizsgálatával, a biztosítók megregulázásával az ár- és belvízkárok ürügyén, a bankok miniszterelnöki megdorgálásával a magas kamatok miatt. Mindezek már a ciklus első felében megjelentek, és sokkal inkább a választók jóérzését, semmint jólétét szolgálták. A hivatalos kampányidőszakot megelőző píár-gazdaságpolitizálás újszerű megnyilvánulása volt a minden család postaládájába eljuttatott, Befektetés az új évezredbe - a 2000. év költségvetése címet viselő brosúra, amely a magyar gazdaság és társadalom állapotát tükröző adatok önkényes és helyenként félrevezető tálalásával, az origó elhelyezése és a skálabeosztás révén manipulált grafikonokkal próbálta bemutatni azt, hogy az Orbán-kormány gazdaságpolitikai teljesítménye messze fölülmúlja a Horn-kormányét.

Később aztán jöttek a „nemcsak duma, de főleg az" típusú kampányfogások, mint a kormány reklámozására hajlandó kisvállalkozók támogatása a Széchenyi Terv keretében (e nemes gesztus legszebb példája a budai úri közönség száját megédesítő Auguszt cukrászda „megsegítése"). Így aztán szinte észrevétlenül csúszott bele az Orbán-kormány a tényleges kampányidőszakba, amikor már az ellenzékkel együtt, egymásra licitálva dőlt ránk a szép ígéretek özöne, a múlt és a jelen földicsérése vagy éppen ledorongolása, ahogy az már lenni szokott. Legalábbis a 2002-es választási kampány óta. A megelőzőben, 1997-98 fordulóján még nem öltött ilyen méreteket: akkor az ellenzékben lévő Fidesz nyomta számolatlanul ígéreteit, míg a kormányoldal (élén Horn Gyulával és Kuncze Gáborral) megpróbált rámutatni az ígéretek beválthatatlanságára. Nehéz persze olyan jóslatokat cáfolni, mint a hétszázalékos növekedés vagy az adócsökkentés révén kifehérített gazdaságból befolyó nagyobb adóbevétel ígérete. Nos hát, éppen ebben rejlett Orbánék leleménye: olyanokat mondani, amiket szívesen hall a nagyközönség, ugyanakkor nem lehet élből cáfolni, hiszen ki látja a jövőt?

A Fidesz 1998-ban ellenzékből sikerre vitt, itthon akkor még újszerűnek ható kampánypolitikája fokozatosan falta föl közéletünket. Az MSZP a 2002-es választási kampányban sajátította el az új stílust, s aztán - annak sikerétől megrészegedve - kormányzási ciklusában maga is folyamatossá tette. Így ebben a ciklusban végképp elszabadult a pokol: a kampánypolitizálás a szó minden értelmében „totálissá" vált.

A píárra összpontosító politikai stílus akár személyfüggő is lehetne: Antall Józsefben nehezen fedezhettünk volna fel magamutogató hajlamot, viszont a slágfertig Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet kifejezetten élteti a nyilvános fellépés tudata, sőt meglepő módon még a szavakat kevéssé uraló Medgyessy Péter is hamar ráérzett a szereplés ízére. Horn Gyula határeset volt: noha a hagyományos értelemben vett populista politika meghonosítójaként tekinthetünk rá (hiszen a szociális szempontokat ő tette kampányelemmé 1994-ben), annak külsődleges jegyeitől még távol tartotta magát.

Mégsem gondolom, hogy a vezetők alkati tulajdonságain múlt az, hogy mikortól állandósult a kampánypolitizálás. Inkább fordítva áll a dolog: a Fidesz által meghonosított stílus sikere késztette az MSZP-t arra, hogy maga is mindinkább a dumapolitizálásra alkalmas személyekkel vértezze föl magát. Ez persze csak a „külcsín": a „tartalom" legalább annyira fontos. A kellő gátlástalanság, amivel a nem vagy máshogy igaz dolgokat, a nyílt hazugságokat és a manipulált tényeket tálaljuk. Ami ahhoz is kell, hogy hitelesen tudjuk előadni: amit most (többnyire politikai gyávaságból) nem teszünk meg, azt majd később, a körülmények jobbra fordulásakor megtesszük (pedig jól tudjuk, hogy a körülmények soha sem jók, csak mi vagyunk hol jobban, hol kevésbé bátrak).

A gátlások teljes felszabadítása, a tények kiforgatása, akár ellenkező előjellel való tálalása is a Fidesz újítása volt, amelyet - némi ellenzéki szárnypróbálgatás után - az 1998-as választási kampányban vitt tökélyre. Azóta viszont ragaszkodik hozzá, akár kormányon van, akár ellenzékben. (Oppozícióban persze kevésbé arrogáns dolog ilyesmivel élni, mint kormányon, bár a mandátumok csaknem felének birtokában az ellenzék felelőssége is megnő.) A fő baj az, hogy a kór ragályosnak bizonyult: a gazdasági tényekkel, adatokkal és trendekkel való gátlástalan bánásmód és a teljesíthetetlen gazdasági ígéretekkel való dobálózás a politizálás bevett eszközévé vált, amivel most már mindkét oldal mindkét pozícióban él.

Nyelvében él a politikus
Dumakormány - mondogatják manapság a Fidesz politikusai, és gyakran igazuk is van. Csakhogy a dumakormányság intézménye éppen tőlük ered: ők fejlesztették tökélyre az eltérő szavak és tettek politikáját. Az általuk meghirdetett „új gazdasági modell" 2000 nyaráig jószerivel csak a szavak szintjén létezett: az állam vezérelte gazdaságélénkítés ígérete ellenére két álló évig semmilyen beruházási programot nem indítottak el, és úgy pipáltak ki a harminchét programpontjukból vagy huszonkilencet, hogy észre sem vettük, mikor teljesítették. Retorikájukban mindent leromboltak, amit elődeik teremtettek, miközben éppen azt tették, amit elődeik tettek. Két éven át éppúgy megszorító politikát folytattak, mint az egyensúlyt helyreállító Horn-kormány, azzal az apró, de zseniális eltéréssel, hogy ők éppen annak ellenkezőjét kommunikálták.

Már akkor felfigyelhettünk a retorikában rejlő politikai lehetőségekre, még az amúgy száraznak hitt gazdasággal kapcsolatban is. A „magyar modell" kifejezés a ködösítés mellett (mi a csudától magyar? mi a csudától modell?) egyúttal a „nemzeti kormány" ideájának prezentálására is alkalmas volt. A szavak játéka és a szómágia azonban csak később szabadult el, és kezdett önálló életet élni.
Az, hogy politikusaink szájából egyre blikkfangosabb formában, leleményes vagy éppen idétlen „nyelvújításokkal" tarkítva ömlik elénk a - papírforma szerint - száraz gazdasági nyelvezet, a píár felértékelődését tükrözi a tartalommal, a gazdaságpolitikával és a tényleges folyamatokkal szemben. Mintha a gazdasági kérdések kommunikálásával is az érzelmekre próbálnának hatni az értelem helyett. Ebben mindig is a Fidesz járt az élen, és el kell ismerni, a kommunikációs terepen a mai napig maradt némi előnyük, bár a kifáradás jelei már megmutatkoznak (persze lehet, hogy csak a sulykolás, az unalomig ismétlés technikája adja ezt a látszatot).

A régebbi gyöngyszemekből a köztársaság rt.-t, a bankárkormányt és a bankárészjárást emelném ki, az újabb felhozatalból pedig a luxusbaloldalt és a luxusprofitot, amivel a kormány (hasonlóan idétlen) luxusadójára próbált méltó rímet faragni az ellenzéki párt. Észre kell venni: a Fidesz összes nyelvi leleménye az antikapitalista érzelmekre apellál, azokra az ellenérzésekre és félelmekre, amelyek a kádári érában felnőtt generációkban máig jelen vannak, még ha többé-kevésbé elfojtva is. Ezek pandanja a kormányoldalon a 100 millió fölötti ingatlanokra kivetett luxusadó (ez ráadásul meg is valósult) és az áfacsökkentés ármérséklő hatását ellenőrző „árkommandó" (ez szerencsére csak kampányszlogen maradt), amelyek éppúgy a kádári kisember jóindulatára (és persze szavazatára) apellálnak, mint az ellenzéki szlogenek.

A blikkfangos nyelvezet kiválóan alkalmas a ködösítésre, hiszen elvonja a figyelmet a tartalomtól. A „bankárkormány" és a „bankárészjárás" kifejezések pusztán arra alapozódtak, hogy Medgyessy miniszterelnök pár évig bankvezető volt, miközben élete nagyobbik részét hivatalnokként és politikusként élte le, kormánya többi tagja pedig legfeljebb ügyfélként fordult meg bankokban. Bármennyire alaptalan volt is tehát a bankározás, társadalmunkban alkalmasnak látszott a kormány lejáratására. No meg annak ügyes leplezésére is, hogy éppen a bankározó Fidesz kormányzása alatt vezettek be a bankokat tetemes többletprofithoz juttató lakáshitelezési szisztémát.

A megfelelő nyelvhasználat - a politikusok reménye szerint - a bajok leplezésére és a cselekvés helyettesítésére is alkalmas lehet, s ez főként a hatalom birtokában fontos. A „Magyarország kirobbanóan sikeres, dübörög a gazdaság, nagy a jólét" mondat Gyurcsány Ferenc szájából akár önbizalom-erősítő tréningnek is felfogható. Hiszen mindez akkor hangzott el, amikor bár valóban szépen növekedett a magyar gazdaság, de az egyensúlyi problémák súlyosbodása miatt már korántsem volt sikeresnek tekinthető - éppen az ország lehetőségeit meghaladó „jólét" miatt, amit az Orbán- és a Medgyessy-kormány szavazatvásárló politikájukkal létrehoztak.

A figyelemfelkeltés mellett a ködösítésre, sőt akár a cselekvés hiányának elfedésére is alkalmas a számmisztika beépítése a politikai nyelvezetbe. Az ilyen-olyan 12 pontok, a 100 napos vagy 100 lépéses programok éppen arra jók, hogy az elnevezés leplezze a tartalom fogyatékosságait. Ember legyen a talpán, aki követni tudja például a 100 lépés programját és megvalósulását; aki átlátja, hogy valóban a meghirdetett nemes cél, a mutyizás nélküli Magyarország és a megerősödő polgári felelősség irányába mutatnak-e a lépések, vagy a konfliktusoktól való vissza-viszszahőkölések miatt végül tinglitangli helyben járássá szelídülnek. És főleg: aki átlátja, hogy a kis lépések taktikája megágyazott-e a nagyobb reformoknak, vagy pusztán azok elodázására szolgált.

A tavasszal meghirdetett program külön pikantériája, hogy bár aligha tudná egyszerű halandó összeszedni annak pontjait, novemberben már sztahanovista túlteljesítésről számolt be a miniszterelnök a magyarorszag.hu kormányzati portálon: „Mára az élet közel egy tucatnyi területén tettünk meg legalább 110 lépést, amelyből 43 lépés már hatályba lépett, 43 jövő év első napjaiban fog, a többire pedig 2006-ot követően kerül majd sor, folyamatosan és kiszámíthatóan."

Számháború és blöffpolitika
Bár a megszólalás hatásosságához elengedhetetlen a figyelemfelkeltő, de egyúttal kellően ködösítő nyelvezet, a gazdaságpolitikai propaganda talán legfontosabb elemévé a számokkal való bűvészkedés vált. Pedig az ember azt gondolná, hogy ha valahol, hát a gazdaságról folyó közbeszédben nem lehet (túlzottan) mellébeszélni, és (főleg) nagyokat hazudni, hiszen a rajtakapott „Háry János" könynyen szembesíthető a tényekkel, kiváltképp, hogy ezek a tények többnyire számsorokkal jellemezhetők, és a 2(breve)2=4 igazsága alapján megítélhetők. Ha enynyire nem is egyszerű a dolog, azért a trendek és relációk értelmezése közmegegyezés alapján viszonylag egyértelműen elvégezhető: tudható, hogy adott mutatószám esetében a kisebb vagy a nagyobb érték, illetve a csökkenés vagy a növekedés jó-e a társadalomnak.

Hogy mégsem így van, hogy még a látszólag egyértelműen megítélhető gazdasági tényadatok sem vehetik elejét a - mondvacsinált - politikai vitának, arra ékes példa volt a Gyurcsány-Orbán tévévita. A meghívó Gyurcsány Ferenc egyértelművé tette a vita célját: „Amikor számpárbajra hívtam Önt, akkor nem a párbajon volt a hangsúly. (...) A számokon volt a hangsúly, azért, mert Magyarországon a politikában az elmúlt időszakban számok helyett sok lett a jelző. (...) Én meg azt mondom, hogy ne jelző, hanem szám legyen. Ráadásul ezek a számok nagyon sok esetben, hogyha elő is jöttek, akkor nem voltak igazak." Vitapartnere azonban nem vette fel a kesztyűt, hanem helyette egy igen veszedelmes elemet hozott be a politikai beszédbe: „az emberek igazságát", és ezt állította szembe a statisztikai adatokkal.

A súlyozás nélkül számított vagy éppen bizonyos szempontok alapján súlyozott statisztikai átlagok éppen az összes ember, vagyis a társadalom „igazságát" hivatottak tükrözni, időnként persze igen nagy hibahatárok mellett. Mégis sokkal inkább alkalmasak a valóságos helyzet megítélésére és a politikai vitára, mint tízmillió ember és egymillió cég egyedi „igazsága", már ha komolyan vesszük az Orbán Viktor által helyesnek tartott megközelítést. Ilyen egyéni „igazságokból" annyi van, ahány ember és cég, s így minden politikus kénye-kedve szerint használhatja föl állítása alátámasztására és vitapartnere megcáfolására.

Ugyanígy a statisztika totális félreértését tükrözi, amikor fideszes képviselők folyvást azzal a követeléssel állnak elő, hogy ennek vagy annak az ára ne dráguljon jobban az inflációnál. Mintha az infláció egy kőbe vésett szám lenne, és ne hatna rá azoknak a termékeknek az áremelkedése, amelyeket ily módon rögzíteni szeretnének. Ha, miként Orbánék tennék, az átlagszámítás alapját képező fogyasztói kosárból kivennénk a gáz, az áram, a közlekedés, a gyógyszer és még ki tudja, mi mindennek az árát, akkor mi a csudát mutatna az így számított infláció? Kinek az igazságát? Ráadásul ha Orbánék elfogadják az inflációt (ami, ugye, átlagos árszintváltozást jelent) a gáz-, áram- és gyógyszerárakban egyedül elfogadható (értsd: társadalmilag igazságos) árnövelési tényezőnek, akkor azt is elismerik, hogy van társadalmi relevanciája a statisztikai átlagoknak és összegeknek.

A mesterségesen gerjesztett félreértések különösen termékeny táptalaja, ha a támadó fél bemond egy hangzatos számot, de nem lehet tudni, hogy pontosan mire vonatkozik. Mi mennyi? - kérdeznénk vissza a viccbeli fordulattal, csakhogy nekünk a kampánydumát befogadó passzív szereplőként nincs rá módunk. Szép példa erre az áramárvita nyitánya, amikor Orbán Viktor a parlamenti fölszólalásában bedobta a köztudatba, hogy Magyarországon drágább az áram, mint Ausztriában és sok más nyugati országban. Ennek illusztrálására a sajtónak szétosztottak egy táblázatot, és csak másnap derült ki a turpisság: az, hogy az idézett adatok a háztartások mellett a kis- és középvállalkozások terheit is tartalmazták, és a lakosság által fizetett árakra messze nem igaz az állítás.

A számokkal úgy is lehet manipulálni, hogy kellően hatásosra növelünk egy bejelentett számot, akkorára, hogy elérje a nagyközönség ingerküszöbét. Jó példa erre az a mód, ahogyan Orbán Viktor az ország leminősítéséből próbált politikai tőkét kovácsolni. Túl azon, hogy rögtön válságot kiáltott, azt kezdte sulykolni, hogy a Fitch-jelentés hatására bekövetkező forintgyengülés sok családot tehet tönkre a 8-10 ezer forintos havi tehernövekedés miatt. Számoljunk utána! Ha a forint árfolyama tartósan 4-5 forinttal gyengülne az euróhoz képest (ami az első napokban - átmenetileg - valóban megtörtént), akkor annak az adósnak nőne 8-10 ezer forinttal a terhe, akinek a havi (!) törlesztése korábban félmillió forint (kétezer euró) volt. Kinek szólt vajon O. V. aggodalma?

A végére hagytam a számmanipuláció eddigi legdurvább példáját, Járai Zsigmondnak az említett Fitch-jelentést követő rádiónyilatkozatát. Az MNB - hivatalánál fogva független - elnöke a pártosságáról hírhedt Vasárnapi újságban azt állította, hogy a magyar állam devizaadóssága ma 40 milliárd euróra rúg, és hogy ez lényegesen több, mint ami 1995-ben volt. Ennek persze a „fele sem igaz", és ezt, ha valakinek, hát a jegybank elnökének tudnia kell, minthogy éppen az MNB-statisztikákból deríthető ki, hogy az állam devizában fönnálló adóssága ma mindössze 16 milliárd euró (1995-ben még 18 milliárd volt). Bár a papírforma szerint Járai nem politikus (még ha ténykedésével a gyakorlatban ezt sokszor megkérdőjelezte is), felelőssége különösen nagy, mivel - az igazi politikusoktól eltérően - az ő beszéde verbális intervenciónak minősül a pénzpiacon. Ha nem játszotta volna el már régen a hitelességét, akkor képes volna előidézni George Orwell 1984-re felállított (negatív) utópiáját, amelyben „a múltat eltörölték, az eltörlés tényét elfelejtették, a hazugság valósággá lett".

Várhegyi Éva

Píár a gazdaságpolitikában. Mozgó Világ, 2006 január.