center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Közéleti közléstan középhaladóknak
Bugyinszki György , Mozgó Világ, 2006. január.

A politikai kommunikáció jelenségvilágáról
Nem vitás, az amerikai stílusú médiapolitizálást Magyarországon a Fidesz honosította meg ma már lezártnak tekinthető „polgározós" korszakában. Mindez - legalábbis számomra - üdítő élményt jelentett az Antall- és a Horn-kormány stilárisan zagyva, a hatékonyság szempontjából pedig teljességgel átgondolatlan retorikai - tágabban értve: szimbolikus - univerzumai után (már ha a szögletessé get és az elidegenítő apparátusi beszédet nem kezeljük önálló beszédregiszterként). Az új kód jellemzői: végletesen lecsiszolt, néhány szavas beszédproduktumok; nyomasztóan elméletterhelt vagy éppen végletesen üres, de karakteres hívószavak; uniformizáltságukkal csak mesterkéltségükben vetekedni képes artikuláció és prozódia (hol van már az egykori megyei párttitkárok cocilstázása vagy Horn eropunnyózása); valamint a legmodernebb arculatépítési fortélyok és kampánytechnikák tudatos alkalmazása. (Nem tudom, hogy rajtam kívül bárki észrevette-e egyébként, hogy a Fideszben mostanra felnőtt második generáció még a nemzet miniszterelnökének korrigálhatatlannak bizonyult beszédhibáit is átvette, nyilván a bűvölet jegyében.)

Időközben a baloldal is kikupálódott e téren, sőt lassacskán már a nagy előd fejére is látszik nőni, már ami a „közbeszéd tematizálását" és a „kommunikációs offenzívát" illeti. Az iménti idézőjelek a mára valóságos médiasztárokká vált s a mind szakszerűbb kommentárok versenyében lemaradni semmiképp nem kívánó spontán politikai kommunikációs szakemberek derék hada előtti főhajtásomként értelmezendők. Merthogy nagyon is van mit magyarázni a közéleti közlések kapcsán - leginkább az alapfogalmakat. Alant személyes kontribúcióm olvasható e - mindkét értelemben - szóban forgó kulcskategóriák szemantikájához. (Szakirodalmi és egyéb hivatkozásokkal terjedelmi és olvashatósági okokból nem terhelem a szöveget.)
 
(Politikai) kommunikáció, (kommunikatív) politika
A kommunikáció fogalmáról szóló, legtöbbször köldöknézésbe hajló, felette öncélú szakirodalmi viták jobb esetben arra jutnak, hogy a definíció mikéntje csupán annak kérdése, hogy a közlésfolyamat proaktív/manipulatív, reaktív, interaktív, transzmisszív, kooperatív vagy interpretatív komponensére fokuszálunk-e éppen (tartalmi summázat, adekvát stiláris regiszterben). Ez egyrészt így igaz, másrészt számunkra most kevéssé lényeges. Egyvalamit viszont fontos már a legelején leszögezni. Kevés ostobább mondat generálható az indoeurópai nyelvcsaládban, mint ez: „X kommunikációval próbálja helyettesíteni az érdemi politizálást." Hisz a politika lényegéhez az így is, úgy is értelmezhető identitások, tettek, célok, szándékok és döntések narrálásáért folyó harc legalább annyira hozzátartozik, mint az intézményrendszerek működése és a tárgyi környezetben eszközölt változtatások. Merthogy a politikusok ténykedésének a széles tömegek számára napi szinten megjelenő oldala éppen a politikáról való - dominánsan - politikusi beszéd, illetve az ezt kísérő vizuális ingerek összessége. A politikát tehát, tetszik vagy sem, elsősorban mondva csinálják, plurális demokráciákban pedig egyenesen alapkövetelmény, hogy a közügyek intézői szóval tartsák az embereket, hiszen e foglalatosságot választási győzelemre játsszák. A szavazókat befolyásoló kommunikációnál ezért „lényegibb" politizálást elképzelni sem lehet - már csak azért sem, mert a tényleges cselekvés és az „üres beszéd" közti határvonal a mindennel kapcsolatban kiiktathatatlanul fennálló interpretáció kényszere miatt csak igen bajosan húzható meg. (Fontos leszögezni, hogy a „befolyásolás" önmagában nem tartható szitokszónak, hisz a tájékoztatás, az érveken keresztüli meggyőzés és a nevelés is a befolyásolás tárgykörébe sorolható.) De ha ragaszkodunk is a szó és tett közti szigorú választóvonal meglétéhez (amelyet maguk a politikusok is előszeretettel sugallnak: „A tett első, a szó második", „Mert mások csak beszélnek", „Dumakormány"), a politikacsinálást akkor sem redukálhatjuk kizárólag a második szférára. Arról nem beszélve, hogy ha egy kitágított szövegfogalommal dolgozunk, amelyen a jelrendszerek összességét értjük, akkor a szöveg és a valóság ilyetén szembeállításának még kevesebb értelme van.

Nem lehet tehát nem kommunikálni. Ahogy minden politikai aktus szükségszerűen kommunikatív aspektusokkal is bír, úgy minden irrelevánsnak, tautologikusnak vagy redundánsnak ítélt „jelezés" echte politikai cselekvésként is értelmezhető. Szomorú vagy sem, egy jól szabott öltöny (vagy kiskosztüm), egy szellemes frázis vagy egy fotogén arc több szavazatot hozhat, mint egy rekordmértékű gazdasági növekedést hozó intézkedéssorozat. A jó hírnév technikáinak mégis ellentmondásos a híre a politikán onnan és túl. Sikeres választási szereplés esetén az érintettek politikájuk sikeréről beszélnek, bukás esetén viszont rendszerint ezt halljuk: „A politikánk jó volt, csak rosszul kommunikáltunk." Létezik egy harmadik eset is. Újabban divattá vált, hogy sikeres politikai alakulatok kapcsán is szóba kerül a tudatos és hatékony kommunikáció szerepe (akár az elemzők, akár az ellenfél részéről), ilyenkor azonban leginkább a gátlástalan agymosás és az alantas manipuláció eszközrendszerének szinonimájaként értik a kommunikáció fogalmát.

Mint a fentiekből remélhetőleg már ki is derült, a kommunikációról ekképpen kommunikálók jelentékenyen félreértik a politikai kommunikáció természetét és működésmódját - ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy rendszerint még a különféle közlési csatornák megkülönböztetéséig sem jutnak el fejtegetéseikben. (Mentségükre szóljon, hogy a szaktudományos diskurzusban is csak az utóbbi időkben kezd visszaszorulni a „metakommunikáció" terminus, amely teljességgel félrevezető. Hisz nem valami kommunikáción túlira hivatott utalni, pusztán a verbális jeleket kiegészítő közléscsatornákra.) Nézzük hát a legalapvetőbb modalitásokat, vagyis a hatáskeltés eszközparkját!
 
Szószólók
Elsőként említendő a retorika, az ékes vagy meggyőző beszéd művészete. Egy külhoni szociológus szellemes meglátása szerint a politika nyelve jellemzően öt metaforikus tartományban mozog, és a jelek szerint nincs ez nagyon másként idehaza sem. A politikusok versengésével kapcsolatos megnyilatkozások a hadviselés és az élsport zsargonját használják. „Összehangolt támadássorozat az ellenzék vezére ellen", „békejobb", „papagájkommandó", „hadüzenet a gázáraknak"; „megszállták a köztévét", „lepaktált az ellenzékkel"; „kiegyenlített a verseny", „egész pályás letámadás", „Gyurcsány párbajra hívta Orbánt", „Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!" - és még napokig sorolhatnánk. Láttató erejük miatt közkedveltek továbbá a természeti jelenségek, biológiai folyamatok is. „Hazugságcunami", „földrengésszerű győzelem", „tengernyi aktivista"; „a gazdaság vérkeringése", „ezer sebből vérzik", „orvosolni a problémát", „pontos diagnózist ad az ország állapotáról" és hasonlók. Külön említést érdemel a szintén ide tartozó egészséges-beteg, valamint élet-halál ellentétpár - ezeket elsősorban a jobboldal, azon belül is a szélsőjobb alkalmazza előszeretettel. „Kiheverni a trianoni traumát", „lassan gyógyuló sebek", „egészséges nemzettest", „nemzethalál", „élettér", „valósággal mérgezi a közéletet", hogy a rákos sejtekről és a fekélyekről ne is beszéljünk. A technika világából is sok fordulatot kölcsönöznek közszereplőink. „Az államgépezet olajozott működése", „Budapestnek tempó kell", „új sebességbe kapcsolunk", de emlékezetes Orbán Viktor egyik országértékelőjének űrrakéta-metaforája, a szocialista pártban egykoron felettébb népszerű autós szóképek, és a repülés közbeni tankolásként leírt miniszterelnök-csere is. Az ötödik kategóriába a hétköznapi nyelvből átszivárgott fordulatok tartoznak. „Lenyúl", „átvág", „proli", „jó fejek vagytok", valamint tucatnyi, olykor a parlamenti ülésteremben is - véletlenül bekapcsolva felejtett mikrofonokon keresztül - hallható úgynevezett csúnya szó („Dögölj meg", „Kurva anyád"). Utóbbiakat némi jóhiszeműséggel szintén a metaforikus beszédmód körébe sorolhatjuk. (A nyelvi humor hasonlóképp érzékletesen képes kifejezni a lényeget, bár túlzott használata a teljes politikai alrendszer komolyságát veszélyeztetheti.)

Könnyű belátni, hogy egyazon mondandó stiláris variánsai fontos attitüdinális különbségekre is utalnak, s így befolyásolási potenciáljuk is más. Gondoljunk csak az ügynöklisták idején olyannyira felkapott érintettek fogalmára, vagy a hazafi-nacionalista, szociáldemokrata-posztkommunista, illetve a szabadelvű-szabados ellentétpárokra. Az ígéret-vállalás és a megszorítás-racionalizáló reform kettősei is itt említendők. Jelentős közhely, de véletlenül igaz, hogy a politikában valóságos harc folyik a fogalmak feletti uralomért. Sőt túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a hazai közélet (is) az ilyesfajta definíciós küzdelmek körül forog. (A névadás aktusával egyébként lételméletileg kevéssé igazolható intézkedéssorozatok illúziója is megteremthető, lásd az összegereblyézett Széchenyi Tervet vagy a 100 lépés programját a bejelentésekor.) Orbán Viktorról csodálói például miniszterelnöki bukása óta is miniszterelnökként beszélnek, meglehetősen sajátosan értelmezve a francia etikett vonatkozó szabályát, amely szerint a „miniszterelnök úr" titulus valóban haláláig kijár mindenkinek, aki valaha kormányfő volt - de csak megszólításkor. Egyes szám harmadik személyben nyilvánvalóan nem, hisz az országnak már más vezetője van. (Orbán egyébként mintegy ellenfelét lefokozandó gyakran „elnök úrnak" szólítja az éppen regnáló kormányfőt.) A beiktatási eskük végére demonstratíve odabiggyesztett „Isten engem úgy segéljen" formulában is evidens a mögöttes nyelvpolitikai szándék, csakúgy, mint Gyurcsány ama parlamenti beszédében, amelyet részben roma nyelven abszolvált. (A tengerentúlon is szokás egyébként spanyol nyelven kampányolni kisebbségi közönség előtt.) Orbánnak is volt olyan uniós fórumon előadott bilingvális beszéde, mely magyarul indult, majd angolba váltott - imigyen jelezve a szónok nemzetstratégiai hitvallását. Mindkét oldalnak vannak elérményei és kudarcai. A reformkommunista titulus körüli csatát például a jobboldal nyerte (e fogalmat már a baloldal sem erőlteti), a polgárok vs. emberek ütközetet viszont a baloldal nyerte (a Fidesz nemrég ki is vette nevéből a „polgári" jelzőt). A szocialista retorika számos kísérlete ugyanakkor érdeklődés hiányában kifulladt; sem a „nemzeti közép", sem a „gyermekközpontú kormányzás" lózungjait nem sikerült feltölteni tartalommal.

Elterjedt használatuk okán külön említendő az úgynevezett faktív igék egy csoportjának manipulatív ereje, azok közül is elsősorban a beismeri/elismeri, tagadja/cáfolja fordulatoké. (E két utóbbi egyébként egészen mást jelent, de a hírszerkesztők többségét ez láthatóan nem zavarja.) A kormány-ellenzék viták megszokott dramaturgiájából adódóan a híradásokban gyakran hallhatunk ilyeneket: „X. tagadja/elismeri, hogy..." Ilyenkor önkényesen jelölik ki az egyik oldal álláspontját viszonyítási alapként (ki-ki a hozzá közelebb állókét), következésképpen az ilyesfajta narratológiai technikákkal ugyanazon állítás-válasz-ellenállítás-ellenválasz szekvencia két eltérő módon rekonstruálható. Azzal a különbséggel, hogy az egyikből az egyik fél, a másikból a másik „jön ki jobban". Hisz mit lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy „Tagadja, hogy csökkent a nyugdíjak vásárlóértéke az önök kormányzása idején?". Jó válasz nem létezik, hisz ha tagadja a megszólított fél, az ily módon „keretezett" válaszából implicite az hallik ki, hogy valójában úgy van, ahogy kritikusa állítja, csak ő letagadja a tényeket. Míg ha az ő pozitív állítását vitató ellenállításként adjuk vissza a kritikus hangokat, a referenciaként szolgáló tézis kimondójának arculatvesztése számottevően kisebb. (Az állítások időrendisége sem jelent biztos támpontot, hisz az ily módon felmerülő témákkal kapcsolatos megszólalások akár évekre visszamenőleg is sorba állíthatók.) Elismerni is jellemzően olyasmit szoktunk, amit amúgy nem szívesen mondanánk ki - legalábbis e megfogalmazás ezt sugallja. Ez kedvelt verbális befolyásolási technikája a (pártosabb) sajtónak és a politikusoknak egyaránt, és sajnálatos módon a politológusi beszédben is számtalanszor előfordul - reflektálatlanul.

Végül röviden szólnunk kell a szlogenekről is. E verbális műfaj előképének a természeti népek sámánjainak gyakorlatát tekinthetjük, amely lecsupaszított hívószavak repetitív sulykolásával próbált hatni a hallgatóságra (a fedősztori szerint persze elsősorban az istenekre). Évezredek teltek-múltak, de a lényeg nem változott: az érvelés helyett adott esetben meggyőzőbb lehet egy-két jól kiválasztott szó, amelyek csupán nagy vonalakban jelzik a témát. (Politikusaink beszéde is mindinkább „szlogenizálódik"; előbb fél percben fogalmaztak, ma már inkább csak 15 másodpercben - a tendencia világos.) Egy jól megtalált szónál csak egyvalami ér többet: három. Merthogy e számnak láthatóan manapság is mitikus jelentőséget tulajdonít a politika. „Bátorság, biztonság, igazságosság", „Tudjuk, merjük, tesszük", „Megmaradni, gyarapodni, visszaszerezni", „Közbiztonság, jogbiztonság, létbiztonság", valamint a folytatandó, változtatandó és elkerülendő dolgok triásza. Mellé is lehet nyúlni egy-egy szlogennel. Amikor például a D209-es ügy idején az SZDSZ az állampárti titkosügynökökkel szembeni averziójáról győzködte a nagyérdeműt, mögöttük a következő plakát virított: „Együtt működünk". Adódott a kérdés; kivel, talán csak nem a szolgálatokkal? (A verbális kommunikáció egyéb aspektusairól bővebben a pozicionálás kapcsán szólunk majd.)
 
Hangadók
Külön tárgyalandók azon vokális jellemzők, amelyek bár a nyilvános beszédtől elválaszthatatlanok, fogalmi elemzéseken keresztül mégsem értékelhetők. Ezeket paralingvisztikai sajátosságokként emlegetik a kommunikációkutatók. Ilyen a hangszín, a hangerősség, az akcentus vagy tájszólás (mint amikor Orbán „dolgát bevégezvén elhagyta volna a székesfővárost"), továbbá a beszédet esetlegesen kísérő nyögések, köhintések, szuszogások és hörgések, kacajok, kihalló nyelések, valamint a nyelvbotlások. A túlzottan vékony hang, a raccsolás, a selypítés, a motyogás, a hebegés egyaránt a határozatlanságot, bizonytalanságot konnotálja, míg a túlspilázott hangindítás, a leckefelmondó hanghordozás a mesterkéltség, a hiteltelenség érzetét keltheti a hallgatóban. A lassú, kimért beszéd egyszerre jelenthet elismerésre méltó megfontoltságot és lassú észjárást, miként a hadarás egyesek számára kapkodásnak hat, mások a kiemelkedő értelmi képességek jeleként dekódolják. A példáktól ez esetben eltekintünk, de ettől még tudomásul kell vennünk: egy politikus megítélését ezen - a politikailag korrekt elemzői beszéd látókörén kívül eső - jellemzők nagymértékben befolyásolhatják, és meggyőződésem, hogy befolyásolják is. Várhatóan mégsem fogunk találkozni olyan Népszabadság-címlappal, amely azt állítaná, hogy - teszem azt - a Gallup kutatása szerint a választásokat azok döntötték el, akik szerint valamely politikus számukra idétlenül beszél. Mindeközben a lelkünk mélyén sokan tudjuk, egy sokat botladozó országvezetői nyelv jelentékenyen felgyorsíthatja az illető politikai bukását. S ha már az auditív ingereknél tartunk; vajon mennyit hozott a Fidesznek 90-ben az a jóféle Roxette-dal?
 
Mozgolódók
Az emberi hang által közvetített üzenetek mellett a kinezikus, tehát mozgásos jelek, elsősorban a gesztikuláció és a mimika is nagyban hatnak ítéleteinkre. Gyurcsánynak például már-már eposzi jelzője a jobboldali sajtó publicistái körében, hogy túlmozgásos, amit nyilván az eszement szinonimájának szánnak. (Idézzük csak fel az elhíresült „Mi az hogy, nagyon is!" szavakat kísérő tágas és hirtelen kézmozdulatokat.) A baloldal is részben egy jó érzékkel elkapott kézcsóknak köszönheti 2002-es választási győzelmét, amely tökéletesen volt képes egyetlen pillanatképbe sűríteni üzenetrendszerük esszenciáját. (Az emlékezetes fotón egy idős nénike szorongatja, lehelgeti Orbán Viktor össznemzeti kézfejét.) Medgyessy Péter lefelé tartott hüvelykujjáról is hetekig ment a vita, és Orbán múlt decemberi akciója is, melynek során a teljes üléstermet átmozgatta, felettébb látványos fitogtatása volt erejének.

Bár az államférfiúi nyelvescsókok kora lejárt, emblematikus gesztusokból azért ma sincs hiány; kezek közé temetkező fejek, odasúgást leplező, spanyolfalszerűen használt tenyerek száj előtt, teátrális ásítások, és óvatlan orrüregbányászatok az ország házában - hogy csak a legfotogénebb mozdulatsorokat említsük. Formális helyzetekben zsebben tartott kéz, üléstermi kisasztalon (igaz, nem cipővel) letapsolt félnáci szónoklat - igen beszédes jelzések ezek. Ki ne mélázott volna már el továbbá Pető Iván cinikusan görbülő szájszegletének vagy Horn Gyula olykor önálló életet élő csuklóinak jelentéstani mögöttesén? (Bill Clinton és Tony Blair jellegzetes ajakbiggyesztésének rohamos honi elterjedését previzionálom egyébként a közeljövőre.) A helyzet e téren is hasonló, mint a vokális minőségek esetében. Politikai elemzőként nem ildomos kommentálni egy erőltetett vigyort, egy sikerületlen grimaszt, egy komikus járásmódot, egy hosszúra nyúlt pislogást vagy egy inadekvát kéztartást, holott ezek a verbális tartalmaknál adott esetben jóval elementárisabb élményt jelentenek a választóknak. Kivált, ha úgy érzik, valami nincsen egészen rendben velük. Hisz gondoljunk csak bele: hány tikkelő államférfit ismerünk?
 
Testi valók és rávalók
A macis hústornyok, köpcös zsebcirkálók és gizda langaléták latens metafizikája szintúgy tabutéma a szalonképesnek számító köztérelemzők körében, pedig nagy hiba volna alábecsülni a fiziognómia és a testszimbolika jelentőségét. A harmonikusabb felszíni struktúrájú közszereplők nyilvánvalóan helyzeti előnyben vannak a bizalomszerzési küzdelemben (gondoljunk csak a fogszabályzás elmaradásának asszociatív következményeire), sőt a politikusi termet is képes mindenfajta képzettársítások kiváltására. Al Gore és George W. Bush egykori „járkálós" tévévitájában a két fejjel magasabb demokrata jelölt tudatosan rá is játszott ezen attribútumára: egy dramaturgiailag exponált pillanatban ugyanis odasétált az éppen magyarázó Bush mellé, és lekezelően rátekintett - felülről. (Bush egyébként remekül kivágta magát; értetlenkedést színlelve ennyit kérdezett: „Mi van?") A szembeötlő módon kifejlődött testi adottságokhoz ugyanis az emberek hajlamosak másfajta meritumokat is párosítani. A szépnek ítélt embereket a szociálpszichológiai kutatások szerint okosabbnak is tartjuk, a magasabbak jó kiállásából pedig a vezetői képesség meglétére következtetünk. A legutóbbi Bush-Kerry-vita koreográfiája körüli tengerentúli pártvitáknak ugyanezért szintén sarkalatos pontja volt a kettejük által használt pulpitusok magassága. Kerry is jelentősen magasabb Bushnál, így a hozzá igazított „szószék" mögött Bush egy iskolai ünnepségen bénázó kisdiákként hatott volna. A Bush termetéhez inkább illeszkedő pultmagasság mellett viszont Kerry keltette volna egy esetlen beugró konferanszié komikus benyomását.

Píszí vagy sem, idehaza a politika iránt nem különösebben érdeklődők voksa akár azon is múlhat, hogy egymás mellett állva látják a hazai politikai porond két nagyágyúját. (98-ban jóval kiegyensúlyozottabbak voltak az erőviszonyok e téren.) Ugyanennek az ellenkezőjére is létezik közkeletű sablon; a kis ember, aki Napóleon módjára nagy politikus. A nem csupán nagyra nőtt, de emellett még testes közszereplők is poliszémikus ingereket jelentenek. Egyrészt tekintélyt parancsolónak ítélhetjük megjelenésüket, másrészt kohli alkatuk könnyűszerrel kiválthatja a „kövér, tehát sokat eszik, tehát gazdag, tehát korrupt" gondolati láncot. A fiziognómiai meghatározottságok legnyilvánvalóbb esete persze a nemi jelleg: üzenetértékű lehet, hogy egyes posztokra férfit vagy nőt állítanak-e pártjaink. (Bár léteznek „nemárulók" is, ennek archetípusa Margaret Thatcher.) A reklámpszichológiai szakirodalom szerint egyébként a napi fogyasztási cikkeket nőkkel könynyebb eladni, nagy horderejű kérdésekben viszont egy férfira inkább odafigyelünk. Ennek tükrében ki-ki értelmezze maga a magyar politikusi ivararányokat. A spontán politikai kommunikációs hatások legalább annyira lényegesek tehát, sőt meggyőződésem szerint nagyságrendekkel többet nyomnak a latban, mint a szándékoltak - ezek vizsgálatával mégsem igen foglalkoznak felkapott köztérelemzőink. Nyilván azért, mert ez a teljes iparág, így maga az elemző presztízsét is veszélyeztetné.

A levetkezhetetlen küllem mellett a kiegészítők is befolyásolják a politikusok megítélését. Ezeket szakszóval kulturális szignáloknak nevezzük. Az arcszőrzet a fiziognómiai jellemzők és a tárgyi kiegészítők közti átmenetként fogható fel. „Ki szakállal hordja a szemüveget, biztos nagy tudója a léleknek" - így a közismert Presser-dal, bár ugyanezen fazon kevésbé szalonképes képzettársítások kiváltására is alkalmasnak bizonyult fiatal demokráciánkban. A szemüveg amúgy általában „kisokos" jelleget kölcsönöz viselőjének, míg a bajusz leginkább népi asszociációkat ébreszt. A jelenlegi közéleti porondon valószínűleg Martonyi Jánosé a tökéletes jobboldali fizimiska; Nagy Imréjére emlékeztető bajsza 56 hősi emlékét idézi, egyben tökéletesen szimbolizálja a népi elköteleződést. Lehiggadt személyiségének archetípusos konzervatív jellege és késő Kádár-kori funkci múltja így együtt egyébként tökéletes jelképes kifejezője a magyar jobboldal önképe és megélhetési természete közti feszültségnek is.

Hasonlóképp beszédes a kócos vagy éppen szögmérővel belőtt hajkorona is. Hisz ki tudná kivonni magát Baja Ferenc medúzafrizurájának, Szalai Annamária süni-korszakának vagy Deutsch Tamás agyonzselézett, félhosszú hajának hatása alól. (Selmeczi Gabriella tisztességben meghidrogénszőkült haja is folyton elterelte a nagyérdemű figyelmét közfeladatairól.) Deutsch fülbevalójáról is hónapokig beszélt az ország (hasonlóan a Fidesz kezdeti alulöltözöttségéről), csakúgy, mint Dávid Ibolya kalapjairól, Torgyán József zöld inggel viselt fehér zakójáról, Csurka István Bocskaijáról, Tamás Gáspár Miklós sétabotjáról, Medgyessy Péter és László Csaba ingének cápaszáj-gallérjáról, valamint nyakkendőik méretes Windsor-csomóiról. Utóbbi szignálok a beérkezett, bizonyított, tehát rátermett pénzember képét voltak hivatottak felmutatni. A sors iróniája folytán később a Medgyessy elleni támadássorozatok egyik meghatározó imágója éppen a kubai szivart pöfékelő, önelégült, léha pöffeszkedőé volt (lásd még a bankárkormány, a luxusbaloldal és a köztársasággal kontrasztált részvénytársaság hívószavait). S ha már a dohánytermékeknél tartunk: Horn cigarettázós sajtótájékoztatójának képsorai is mélyen beleégtek retinánkba, és Orbán ifjúkori pipázós tablófotója mellett sem lehetett szó nélkül elmenni. (Minthogy Horn Gyula egykori kényszerglóriája is tagadhatatlanul interpretációs kényszert szült a befogadókban, végső soron azt is közszereplői asszesszoárnak kell tartanunk.) A tárgyi szimbolizáció legkedveltebb esete a levetett zakó, nyakkendő és a feltűrt ingujj, amely az alacsonyabb néprétegek iránti empátia jelzésére kitűnően alkalmas, csakúgy, mint egy már-már abszurd méreteket öltő csavarkulcs szorongatása vagy egy (miniszterelnökként) kocogónadrágban fogadott magas állami vezető. (Ki ne látta volna már bármely amerikai elnököt joggingszerkóban, kutyával az oldalán.) Gyurcsány Ferencet is megszemlélhettük már úszósapkában (ez nyilván emberközeliségét volt hivatva sugallani), és azt is nehéz volna feledni, hogy nemrég a fél ország, ideértve a jobboldal prominenseit is, kokárdának látszó tárgyakban szaladgált a köztérben hetekig. Az elemzett kört kitágítva eszünkbe juthat még Lengyel László kardigángyűjteménye, Ágh Attila sztk-szemüvegkerete és Kerényi Imre selyemsálai - mint személyiségük elengedhetetlen „tartozékai". A nemkívánatos konnotációk elkerülése végett javasolják egyébként a sajtófőnökök közéleti pátyolgatottjaiknak, hogy evés közben és alkohollal a kézben ne engedjék magukat fotózni, és vélhetően hasonló intelmek hatására láthatunk egyre több hivatalába kerékpárral érkező politikust. (A pozicionálásról szóló részben bővebben szólunk majd a fenti listán található itemekben megtestesülő fontosabb értelmezési ajánlatokról.)
 
Terelők és időzők
A térközszabályozásban és az időhasználatban rejlő kommunikatív potenciállal külön szakterületek foglalkoznak: a proxemika és a kronemika. Orbán szisztematikus távolmaradása a parlament épületétől a pártpolitikai viaskodásokon felül álló nemzetféltőként kívánta pozicionálni őt. Erre előbb Medgyessy „tudja mit, beszélgessünk inkább nyilvánosan"-féle kelepcéje volt a válasz, majd Gyurcsány kiprovokált tévévitája a töpörödés hermeneutikájáról. A lényeg, hogy a népben tudatosuljon: Orbán nem tehet úgy, mintha kivonhatná magát a politikai váltógazdálkodás és a parlamentáris demokrácia vastörvényei alól. Orbán garanciatörvényes javaslata után is kakaskodólag ült oda hozzá Gyurcsány csacsogni egy csöppet, hogy megmutassa ország-világnak: nem fél a karizmatikusként is emlegetett vezértől. (A „térpolitika" körébe tartozik az is, hogy mely közjogi méltóságnak hová vezet első hivatali útja - ez mindig üzenetértékű.)

A tudatos időhasználatnak két jelentősebb - politikailag is releváns - típusa létezik. Az időráfordítás és az időzítés szimbolikája. Igen árulkodó, hogy mely témát milyen terjedelemben méltat kommentálásra egyik vagy másik politikus avagy alakulata. A nókommenttől a lelőhetetlen túlbeszélőkig (na, kire gondolok?) terjed a spektrum, de többszörösen interaktív helyzetekben azt is tanulságos megfigyelni, hogy ki mennyi időt szán az egyik és mennyit a másik, harmadik (és így tovább) hozzászólásának lereagálására. Ez ugyanis viszonylag pontosan mutatja, hogy adott beszélő kit tekint valódi, komoly ellenfelének. (E jelenségkör legextrémebb esete az egész napos diktátori szónoklat - ennek nálunk momentán nincs szezonja. Ilyenkor a szpíker - az elmondottakból következően - magában a népben látja a hatalmát leginkább fenyegető veszélyt.) Demokratikus viszonyok közt az időzítés szerepe kulcsfontosságú. A közhatalmi döntéseknek - várható népszerűségüktől függően - viszonylag szigorú logika szerint határoztatik meg a kormányzati ciklusokon belüli pozíciója. Fájdalmasabb reformok győzelem után, megszorítások legfeljebb félidőig, osztogatás a végnapokon. A formabontó megoldások a fő szabály szerint nem maradnak következmény nélkül. Abban is biztosak lehetünk, hogy egy nyári szünetben suttyomban hozott kormánydöntésnek kisebb visszhangja, s így kevesebb kritikája lesz, lévén hogy akkortájt nem ülésezik a parlament. Az időzítés speciális esete az egyidejűség; ha az egyik fél kirobbant egy botrányt, azonnal ellenskandalummal kell előállni, vagy legalábbis be kell jelenteni valamit, ami kioltja, túlharsogja azt. (E technika példatárához egy teljes Mozgó Világ-szám sem volna elég.) Az új információk adagolásának üteme, vagyis a redundancia-entrópia aránya külön stratégiai döntés kérdése; lásd a 100 lépés programjának bejelentésáradatát, szemben, mondjuk, a Fidesz egykori megakadt lemez módszerével.
 
Képmutatók
Vizuális kommunikáción a kommunikációkutatói szaknyelv nem egyszerűen azon jeleket érti, amelyeket a szemünkön keresztül appercipiálunk (hisz ekkor például az öltözködés vagy a gesztikuláció is ide tartozna), hanem csupán a technológia igénybevételével közvetített látványok kompozicionalitását. Logók, plakátok és szórólapok színe, motívumvilága, tipográfiája, valamint a filmes/televíziós nyelv sajátságaiból adódó manipulatív lehetőségek tartoznak ide - hogy csak a politikai kommunikációban leginkább meghatározó faktorokat említsük. A honi közéletet figyelve a következő színszimbolikai törvényszerűségek rajzolódnak ki. Minél konzervatívabb egy párt, annál több zöld szerepel a logójában és a plakátjain, minél nacionalistább, annál több trikolór, s végül, minél haladóbbnak gondolja magát, annál több az újgazdag topmenedzserek ingének színét idéző kék. (Ez utóbbi mind a Fidesz, mind az MSZP színvilágából kiszorulóban van, ami önértékelésük alakulásának üdvözlendő fejleménye. Már csak az SZDSZ van elszállva saját modernségétől.) Természetesen a piros és a narancssárga színek ideológiailag foglaltak. Az alakokra áttérve: a Fidesz előszeretettel használ köröket (lásd megújult logójukat és az ominózus három narancsszínű buborékot), a szocialisták inkább piros négyzetekben utaznak. Ez mintegy az érzelem és értelem kettősének grafikai manifesztációja, melyet az emlékezetes „A jövő elkezdődött" szlogen kézírásos kivitelezése és az MSZP plakátjain domináló nyomtatott betűk csak tovább erősítenek.

A mozgóképes befolyásolási fortélyok tárháza szinte kimeríthetetlen, bár az alaptechnikák a műfaj ősanyjától származó Akarat diadala óta alig változtak valamit. Kampányspotokban és egyéb médiaszerepléseknél leggyakrabban a vizuális elemek tendenciózus összefűzése és a képkivágás milyensége révén terelgetik benyomásainkat és ítéleteinket. Egészen más hatásokat érhetünk el a befogadókban attól függően, hogy egy éppen beszélő politikusnak, mondjuk, az arcát, kezét vagy a teljes testét mutatjuk-e közelről (esetleg fejmagasság alattról filmezve, vagy egészen kicsiben, úgy, hogy a beszélő eltörpüljön a háttér előtt), nem beszélve a hallgatóság képének bevágásában rejlő manipulációs lehetőségekről. Orbán kellékesei például egy időben kínosan ügyeltek arra, hogy a középméretű képkivágásokat éppen betölteni képes celebritáshalmaz ücsörögjön mindig a szónokló vezér mögött - ami efféle üzenetet sugall: „lám, ennyi fontos figura van mögöttem, biztos tudhatok valamit". Képzeljük el egy ugyanilyen beszédnek a hatását akkor, ha az operatőr kizárólag a néptribun alsóajkát, bal szemöldökét és kézfejét filmezi felváltva. A gondolat nem is anynyira életidegen. Ősrégi híradós fogás, hogy a szerkesztőség által nem kedvelt közszereplők kezére ráközelítenek egy vágóképben: ez ugyanis, nyilván a valamikori Kékfény című műsor kollektív emléknyomai miatt, a bűnösséget konnotálja. Az is sokat számít, ha egy parlamenti szónoklat képei mellé bevágják azt is, amikor a kamera végigpásztázik az érdektelenségtől kongó üléstermen. A politikusi kamerába nézés alapvető tilalmát legutóbb Gyurcsány Ferenc szegte meg Orbánnal folytatott vitájában, ahol is magára vállalta a fel- és lekonferálást is, így gazdagítva politikusi imázsát a suta moderátorokhoz társított személyiségjegyekkel.

A képek politikai szándékú egymás mellé rendelésének tematikus repertoárja egyébként elég közhelyesnek mondható. Széltől lengedező falombok; nagy kedvvel kaszáló gazdák (megfontoltan igyekvő kombájnokkal a háttérben); nagyvárosi utcákon boldogan sétáló emberek zsúfolt tömege (körükben leggyakrabban maga Demszky Gábor személyesen); szépen terített asztalnál a legteljesebb lelki nyugalomban vacsoráló háromgyermekes család (a háttérben a falon feszület); a tömeg által szeretettel körülvett politikus, aki barátságosan elbeszélget reménybeli választóival. Mindannyian láttunk már ilyen képsorokat, és valószínűleg a jövőben sem lesz ez másként. Hasonlóan elcsépelt a közhivatala lépcsőin vagy a parkolóból hetykén, de szorgosan befele igyekvő politikus elkoptatott képe, mely a lázas munkavégzést célozza megjeleníteni. A kampányspotok terén a nemzetközi mainstream mögött kullogunk még egyébként; az ellenfelet karikírozó digitális trükkök például nálunk még nem jelentek meg, pedig az Egyesült Államokban nagy hagyománya van a mondatonként növögető orrok és a legkülönfélébb fantázialényekké átlényegülő politikusok „bemutatásának".

A politika által direkte kontrollált megjelenések mellett nem becsülendő le az ilyen-olyan pártszimpátiájú híradások látványpolitikája sem. Ilyen például az a kronemika eszközeit is tudatosan alkalmazó fogás, amikor egy utcai zavargás akciódús képei után egy irodájában nyilatkozó belügyi felelőst látunk, azt sugallva, hogy a kormány ura a helyzetnek. Fordított képszerkesztési sorrend esetén a hatás is éppen ellenkező. (E példából is kitűnik, hogy adott kommunikatív aktus elemzésekor nem fokuszálhatunk csupán egyetlen modalitásra.) Mindezzel elérkeztünk a média szerepének kérdéséhez.
 
Média(kampány)
A média a tömegtájékoztatási eszközök és intézmények összessége, metonimikusan használva a szót ezen intézmények munkatársai és az általuk előállított termékek is ide tartoznak. (Latin grammatika ide, latin grammatika oda, döcögőssége és poliszémikus volta miatt a médium alakot magam mégis inkább a halottlátó szeánszok szókészletébe utalnám.) Bár a rádió, a plakátok, a szórólapok, sőt a pártházból küldött gépihangos telefonüzenetek és sms-ek is mind-mind ide tartoznak, a televízió kitüntetett szerepe vitathatatlan, belátható időn belül talán csak az internet jelentősége lehet hasonló. A médiaüzenetek hatásmechanizmusáról, befolyásolóképességéről számos teória forog közszájon.
Az úgynevezett lövedékelmélet tehetetlen, kiszolgáltatott, „gombnyomásra" bármire rávehető masszaként kezeli a közönséget. Amint eltalál valakit egy mediatizált információ, akár egy lövedék, rögtön befúródik a bőre alá, s átformálja a tudatát és viselkedését. Kimondatlanul e felfogás áll például a főműsoridőben televizionált melegfelvonulások ellenzőinek ifjúságféltő kritikái mögött is: amikor úgy érvelnek, hogy az efféle másság látványa rossz irányba tereli a fiatalok személyiségfejlődését, nem kevesebbet állítanak, mint hogy néhány képsor elegendő ahhoz, hogy valakinek megváltozzon a szexuális orientációja. Itt tárgyalandó a befolyásolás jól ismert goebbelsi modellje is, amely a kitartó ismétlés és a behódolás közé tesz egyenlőségjelet. Az ilyesfajta közvetlen és erős effektusokra válaszul alternatív megközelítések egész sora született meg. Az egyén önbecsülésének primátusát hangsúlyozó szelektív észlelés elmélete például azt állítja, hogy kizárólag azon médiatartalmakra figyelünk oda, melyek összhangban állnak saját már meglévő véleményeinkkel. Ez képes megmagyarázni minden olyan esetet, amikor két politikus vitája után mindkét tábor hívei úgy érzik, hogy az ő emberük győzött. Megint mások a közlő hitelességének, szerethetőségének és a téma fontosságának jelentőségére mutatnak rá; szerintük nem túl jelentős ügyekben hajlamosak vagyunk hitelesnek tartani valakit pusztán azért, mert szimpatikus. Alapvetően kedves, de valódi hatalommal nem bíró politikusaink közül mindenekelőtt Szili Katalin és Dávid Ibolya neve kívánkozik ide.

Olyanok is akadnak, akik szerint a média két lépcsőben fejti ki hatását. A magasabb informális státusú hírfogyasztók véleményt formálnak, a kevésbé tájékozottak pedig róluk koppintják saját meggyőződéseiket - lásd a makrogazdasági mutatók értelmezési dilemmái kapcsán harcosan érvelő dokkmunkásokat. A média ágendakijelölő szerepét hangsúlyozó kutatók szerint a tömegtájékoztatási csatornák nem is annyira a vélemények tartalmára vannak befolyással, sokkal inkább arra, hogy mely kérdésekről érzik az emberek egyáltalán úgy, hogy ildomos véleményt formálni róluk. (Kutatások tucatja bizonyította, hogy a sokat tévézők közügyekkel kapcsolatos fontossági sorrendje korrelál a híradások tematikájával.) Mindennek kampányidőszakban meghatározó jelentősége lehet, hisz a napirenden tartott témák összetétele akár el is döntheti a választások kimenetelét - a botrányokról nem is szólva. Ez eszünkbe juttathatja a Felvilágosodás dialektikájának örökérvényű mondatát: „A propaganda már azzal is hazudik, hogy valamit egyáltalán témájává tesz." (Ugyanakkor látni kell, hogy a „közbeszéd tematizálása" és a pártpreferenciák átrendeződése közti összefüggés mindenképp indirekt.) A technológiai deterministák a politikával szembeni össznépi közöny világszerte tapasztalt növekedését egyenesen a televízió mint médium dominanciájának tulajdonítják, mondván, hogy az már közlésmódjával is a kívülállást, az interaktivitás hiányát konnotálja. Sok teoretikus szerint a televízió eleve alkalmatlan arra, hogy a való világ dolgaiban segítsen eligazodni, hisz egy seholnincs pszeudorealitást teremt - és ezzel a választók jelentős része tisztában is van. Gondoljunk csak a sajtótájékoztatókra és protokolleseményekre (szalagátvágások, miegymás) mint a mesterségesen kreált helyzetek paradigmatikus eseteire. De elég abba belegondolnunk: vajon a politikusok tényleg összevissza puszilgatnak minden kezük ügyébe kerülő csecsemőt akkor is, ha történetesen nem veszi őket a kamera? Egy másik általánosan elfogadott nézet szerint a tévé ma a másodlagos szocializáció legfontosabb közege, mely fokozatosan átvette az iskolák és templomok mintaközvetítő funkcióját.

A kurrens médiahatás-elemzések már az alapkérdést is fordítva teszik fel. Nem arra kíváncsiak, hogy mit tesznek a média üzenetei az emberekkel, hanem arra, hogy az emberek mire használják a médiát. (Nem is médiakutatásnak nevezik őket, hanem közönségkutatásnak. E közelítés lényege: nincsen hatás értelmezés nélkül.) Hiába látták például temérdeknyien valamely politikus tévébeszédét, ha az emberek jelentős része végig csak a szónokló idétlen nyakkendőjét fürkészte. Könynyen lehet továbbá, hogy sok ezren csupán azért nem kapcsoltak el, hogy addig se kelljen a házastársukkal beszélgetni, vagy esetleg azért, hogy ezzel direkte bosszantsák a másikat, mert tudják, ő utálja a politikai adásokat. Az ilyen-olyan célzattal útjára bocsátott üzenetek tehát a közönséget elérve önálló életüket kezdik élni, mondhatni: elszabadulnak, s a nagyérdemű kénye-kedve szerint tehet velük, amit csak akar. (Azzal bezárólag, hogy megbeszéli azokat az ismerőseivel, ami ugyebár már nem echte médiahatás, de a kutatások szemében akként tűnik fel.) Jogosnak hat tehát a kérdésfeltevés: a háttértelevíziózók és -rádiózók miért érnek ugyanúgy egy strigulát a statisztikákban, mint, mondjuk, a politológusok, és ugyan miféle következtetés vonható le így egy televizionált közéleti esemény nézőszámából a politikai véleményklíma alakulására nézve?

E - korántsem teljes - felsorolás óvatosságra és gyanakvásra int bennünket az avatatlan köztérelemzők olyasfajta szikár értékeléseivel szemben, mint: „Nem csoda, hogy nő Gyurcsány népszerűsége, amikor minden csatornából ő folyik", vagy „A Fidesz megerősödése látványos médiaoffenzívájának köszönhető". Hisz - mint láttuk - a kampányolásként értett médiaszereplések befolyásoló erejének kérdése egy jóval komplexebb jelenségvilág, mint amilyennek első ránézésre látszik. Apropó, kampány. A fogalmi zűrzavar e téren is jelentős.
 
(média-)Kampány
Egy a szakirodalom által kevésbé elfogadott, ámde minálunk igencsak elterjedt taxonómia szerint a kampányoknak az alábbi alaptípusai léteznek: furkósbotkampány, gyűlöletkampány, gyanúkampány, identitás-, illetve imázskampány, bűnbánókampány, szélkakaskampány, könnyűdrogokat népszerűsítő kampány, egyházellenes kampány, nettó népszerűségi kampány, negatív kampány, közpénzből folytatott kampány, no és persze a hazugsággyár mint önálló műfaj. A helyzet szerencsére ennél jóval egyszerűbb.

Maga a fogalom jellegzetesen 20. századi találmány. Története akkor kezdődött, amikor a politika is elkezdett érdeklődni a kereskedelemben használatos meggyőzési fortélyok, reklámfogások iránt. Reklámon egyébként hagyományosan azon eladást serkentő mediális akciók összességét értjük, amelyek alkalmasak a figyelem-érdeklődés-vágy-cselekvés szekvenciájának kiváltására a befogadói oldalon. Azon reklámtevékenységet, amely egy termék vagy egy kereskedelmi szolgáltatás helyett egy ideológiát próbál a nagyérdeműre rátukmálni, propagandának szokás nevezni XV. Gergely pápa offenzív katolizációs kampánya nyomán, de a lutheri reformációra is alappal használhatjuk e terminust. Nem csinált minőségileg mást a mi hajdani agitprop osztályunk sem. (Vigyázat, a propaganda lehet suttogó is!)

A kampánytevékenységnek három alapvető mozzanata van: az előkészítés, vagyis az üzenetrendszerek megtervezése, a kampányarcok kiválasztása, „betanítása" és a pénzgyűjtés; ezt követi az ismertségnövekedést vagy véleményváltozást célzó napi szintű kommunikáció, illetve annak menedzselése (a legtöbben e fázist értik kampányon); a folyamat legvégén pedig a mozgósítás áll, vagyis - politikai kontextusban - a sikeres kommunikáció eredményeként előállt vélemények szavazatra váltása. Minthogy e folyamatmodell tökéletesen egybevág azzal, amit általában politikacsinálásnak szokás nevezni (lásd a kommunikáció ontológiai státusáról a dolgozat első felében mondottakat, kivált a politikai döntések narrálási kényszerének tézisét), sokan vitatják (no, nem idehaza), hogy a politikai kampány kifejezésnek egyáltalán értelme, következésképp létjogosultsága volna. Hisz a vásárlásösztönzésnek legalább annyira fontos eleme a vásárlás, vagyis esetünkben a választás is, mint az ösztönzés. A politikusok - elsősorban a kormányok - közzel való állandó kapcsolattartását azonban bármikor leírhatjuk kampányolásként, a fogalomnak tehát láthatóan nem sok distinktív ereje van. (A hivatalos kampányidőszak problematikája meg ugyebár a társadalomtudományok számára nem jelent különösebb értelmezési feladatot.) Először Blumenthal beszélt ebben az értelemben permanens kampányról a szakirodalomban. E terminust itthon is sokan használják, anélkül, hogy az általa exponált problémahalmazt tudatosítanák magukban. Általában egy új politikai üzenet megjelenése vagy néhány plakát kiragasztása kapcsán hangzik el e szintagma minálunk, nagymértékben devalválva ezáltal az eredeti fogalom heurisztikus jelentőségét. (Arról nem is beszélve, hogy ha elfogadjuk a médiahatások korábban ismertetett és nehezen kikezdhető kétszakaszos modelljét, akkor a kampányok első számú célközönségének nem is általában az embereket, hanem csupán a véleményvezéreket kell tekintenünk. A jelek szerint ez sem világos mindenki számára.) Mindezen terminológiai katyvasz egyenes ági leszármazottja a kampányfogás kifejezés pejoráló használata a közbeszédben. Pedig az imigyen címkézett esetekben semmi démoni nincsen, hisz a mind magasabb elfogadottság minden politikai alakulat természetes igénye minden demokratikus szisztémában. E fogások száma egyébként véges; nagyon úgy néz ki, hogy mindent kitaláltak már. Legalábbis erre utal, hogy bármely Magyarországon alkalmazott, újszerűnek tűnő ügyes húzás külhoni megfelelőjét könnyűszerrel előbányászhatjuk ilyen-olyan választási kampányarchívumokból. (Még a szlogenek is uniformizáltak.) A nemzeti konzultációtól kezdve, az internetes életszínvonal-kalkulátoron át, a 100 napos programmal folytatva, a „lassan mondom, hogy mindenki megértse" bon mot-jáig vagy a legkülönfélébb honi lejáratókampányok hívószókészletéig.

A csak választásokban gondolkodó népszerűségi kampány vs. a politikai kommunikáció szinonimájaként értett állandó kampány dichotómia másik megfogalmazásának tekinthető a politikai marketing, valamint a politikai píár konceptuális kettőse. Merthogy a kettő nem ugyanaz. A marketingtevékenység kifejezetten az értékesítésre koncentrál, míg píáron valamely szervezet teljes kommunikációját, pozicionálását értjük (tehát a belső és külső kapcsolattartást egyaránt), vagyis az intézmény környezetére irányuló rövid távú meggyőzési szándék mellett a hosszú távú bizalomépítést is. Akár azt is mondhatnánk, hogy Orbán 2002-ben, az első forduló előtt gőzerővel píárolt, pedig marketingelnie kellett volna, aztán meg ezerrel marketingelt, de olyan rossz volt a píárja, hogy már hiába - ha mindennek az inverze nem bírna ugyanenynyi igazságtartalommal és értelemmel. A píár tehát a marketinggel ellentétben a szervezet teljes identitását, általános politikáját mutatja fel; ezért nem áll meg az a közkeletű fordulat sem, mely szerint a politikus ugyanolyan áru, mint a mosópor, hisz legfeljebb a politikája tekinthető ekként, ez esetben ő viszont legfeljebb a termék reklámarca lehetne, aki a befogadói azonosulást segítheti csupán. Mivel a kereskedelmi marketing végcélját jelentő fogyasztói vásárlásnak igencsak döcögő analogonja az állampolgári voks leadása (tulajdonképpen éppen a fordítottja; a politikus nem árul, hanem inkább koldul, máshogyan nézve pedig éppen ő az, aki bizalmat és támogatást vásárolna ígéreteivel), nem is szólva a köznapi értelemben vett, tehát korlátozott időtartammal bíró kampányfogalom fentebb megérvelt tarthatatlanságáról - kijelenthetjük: az üzleti kommunikáció egyes technikáit (például a vizuális hatáskeltések korábban említett fogásait, a személyes felkeresés úzusát vagy a piackutatási metódusokat) átvette ugyan a politika, de nagyfokú naivitás volna azt gondolni, hogy az üzleti marketing zsargonjának köszönhetően lényegesen többet tudunk ma az egyéni politikai orientációk természetéről és dinamikájáról, mint e divatfogalom felbukkanása előtt.

Ezen elmélethiányos állapoton (mely végső soron az emberi, ez esetben választói lélek kifürkészhetetlenségéből, haladóbb megfogalmazásban: esetlegességeiből fakad) még az arculat és az imázs közti - egyébként valamivel kevésbé izzadságszagú és öncélú - különbségtétel szakirodalmi kötelme is csak alig enyhít. A kettő ugyanis olyan, mint a pecsét és a lenyomat; az arculat az, amit a politikusok magukból, magukról felmutatnak, illetve elmondanak, az imázs pedig a választópolgárok fejében róluk kialakult általános képet, benyomásrendszert, verbális értékeléseket jelenti. Általános kép - írtuk, ebből következően az imázsok szükségszerűen túlzók és leegyszerűsítők, mondhatni, ez a dolguk. (A tudatos arculattervezés alapvető szempontrendszereként értelmezendő a közlési modalitások már ismertetett tipológiája.) A Fidesz és az MSZP felkínált definíciói ennek megfelelően néhány szimpla bináris oppozícióban kifejezhetők: lendület-csőd, jövő-múlt, szakértő-zöldfülű, demokrata-autokrata, törődő-érzéketlen, s legújabban már azért is licit kezdődött, hogy ki figyel oda jobban a gazdasági fejlődés szempontjából meghatározó multinacionális cégvezetők és a hazai nagytőkések igényeire. Minthogy mindkét oldal saját magát kívánja láttatni a hízelgőbb pólus megjelenítőjeként, ebben nem sok különbség van köztük. Arculatépítési stratégiájuk azonban egy ponton szembetűnően eltérő. Nevezetesen; hogy identitásukat egyetlen személy vagy egy teljes politikai alakulat sugalmazott meritumai köré építik-e. (Érthetetlen egyébként, hogy az MDF miért kollektív pártimázsban gondolkodik, amikor a nagyérdemű láthatóan csak Dávid Ibolya személyéről hajlandó tudomást venni. Kézenfekvő, hogy rá kellene kihegyezniük kommunikációjukat a szlogenek szintjén is. Ugyanezért inadekvát, hogy miközben a Fidesz 2002-ben hírességekkel kampányolt, az MSZP az EP-választáson meg idealizált átlagpolgárokkal, sőt az SZDSZ EP-spotjában elhangozhatott az Kuncze Gábor szájából, hogy „azért szavazok az SZDSZ-re, mert én vagyok az elnöke". Az SZDSZ legalább korrigált későbbi üzenetközpontú térfoglalásaival, az MDF viszont a jelek szerint még mindig pártként szeretné láttatni magát - ami a tájékozottabb polgárok számára nem látszik okos gondolatnak. Mellesleg egy efféle tanács jobb helyeken milliókat ér, bankszámlaszámom a szerkesztőségben.)

Innen nézve meglepő, hogy verbális fronton az egyébként igencsak vezérközpontú Fidesz csak mostanság kezdi felmutatott „V" betűivel Orbán nevét, s ezen keresztül személyiségét explicite a centrumba állítani. Igaz, az „én, már ne vegye szerénytelenségnek, de úgy gondolom, értek a miniszterelnökséghez" típusú kismonológokhoz szükség volt egy kitöltött ciklusra, és a bukás után közvetlenül mindez kétségtelenül kevéssé hangzott volna meggyőzőnek. Az MSZP gyurcsányizálódását evidenciaként rögzíthetjük, bár e párttörténeti fordulat eleinte igencsak zagyva arculattervezési koncepcióval párosult. Gyurcsány kormányfői szerepének archetípusára meglehetősen döcögősen találtak rá (már ha a jelenlegit már „végterméknek" tekinthetjük). Volt ő már minden. Tépelődő államférfi és elszánt reformer, laza mókamester és kompetens vezető, krakéler provokatőr és békülékeny konszenzuskereső, öreguras patrióta és újgenerációs világfi, racionális és érzelgős - egy személyben. Mondhatnánk erre: bizony, az ember már csak ilyen komplex lény. Az ilyesfajta ellentmondások azonban mind a letisztult, közérthető, szavazóbarát karakter felmutatása ellenében hatnak. Orbán sulykolt képe sem sokkal kongruensebb. Nehéz egyszerre visszaállított egyensúlyt és mind kiterjedtebb jóléti államot, ár- és adócsökkentést ígérni; kritizálni a privatizációt és nagytőkésekkel konzultálni; bankárkormányozni és kétnaponta Járaira hivatkozni; egyszerre reformernek és konzervatívnak lenni; középosztálypártinak és munkásbarátnak mutatkozni; lefitymálni a statisztikákat és makroszámokkal érvelni; önkritikát gyakorolni és felvenni az elejtett fonalat; eladósodó nemzetről beszélni és a lakás- és diákhitel zsenialitását emlegetni; továbbá holokauszt-emléknapot bevezetni és egy kriptonáci hetilap mellett kampányolni.

Aztán lehet, hogy az arculatépítés és a stratégiai tervezés szakirodalmi mantrája, miszerint a gyakran változtatott kommunikációs stratégia és a széttartó üzenetrendszer rossz kommunikációs politika, éppen a politika világában bír korlátozott érvényességgel csupán, és a többszólamúság egyenesen műfaji követelmény. (Francba hát a modalitásokkal! Talán elég lehet az „ahogy esik, úgy puffan" mentalitása is.) Hisz ha belegondolunk, mind a Fidesz, mind Medgyessy bukása bizonyos értelemben a konokul fenntartott eredeti arculatra vezethető vissza. Újabb rossz hír az agyonművelt píárguruknak. És van még néhány. Az imént, ugye, leszögeztük, hogy egy párt vagy politikus arculatát a szemünkkel (és fülünkkel) vizsgálhatjuk, viszont imázsát közvélemény-kutatásokkal. Utóbbi természetéről és jelentőségéről is számos téveszme kering.
 
Jóslás és manipuláció a közvélemény-kutatásokban
A közvélemény-kutatások alapvető ambícióját a legtöbben sajnálatosan félreértik, és afféle próféciákat várnak tőlük. Vegyük például azt a közkeletű értékelést, hogy 2002-ben a kutatóintézetek mindegyike leszerepelt az előrejelzésben. Ezzel nemcsak az a gond, hogy a Medián speciel hibahatáron belül „tévedett", hanem már maga a megközelítés is problematikus. E cégek ugyanis százszázalékosan teljesítették, amit vállaltak. Képeztek egy mintát, amely a szakmai közmegegyezés szerint a politikai véleményeloszlások szempontjából leginkább releváns szociológiai tényezők tekintetében reprezentatív az összlakosságra nézve, majd közzétették, hogy a válaszolni hajlandók, akik biztosra vagy valószínűre vették részvételüket a választásokon, néhány héttel vagy nappal a választások előtt saját állításuk szerint kire szavaznának. Ennél többet egy kutató nem tehet. Tuti jóslatokat e módszerek soha nem is ígértek, még ha mindezzel néha maguk a kutatást vezetők sem szívesen hajlandóak szembenézni. Nem az eredmények voltak tehát irreálisak, hanem az elvárások. (Nem csak akkor, mindig. Persze ettől még komoly szakmai viták folynak és folyhatnak is arról, hogy miként lehetne mind pontosabb pillanatképet adni a társadalmi véleményklímáról.) Három alapvető félreértés él a fejekben a véleményekről és a közről.

Az első az egyéni véleményekkel kapcsolatos. Ezeket hajlamosak vagyunk az agyi barázdák polcrendszerén statikusan dekkoló mentális zárványokként hiposztazálni, melyeket kérésre felmutat nekünk a delikvens, mi meg jól behúzzuk a strigulát a megfelelő helyre. Ehhez képest - minthogy az emberek nem ásványok - igencsak nehézkes annak eldöntése, hogy gondolataink, benyomásaink nem ritkán heurisztikus rendszerében mi az, amit már alappal kiérlelt véleménynek nevezhetünk. A tudatfilozófiai válaszok sora igen hosszadalmas, de általánosságban, mintegy főszabályként leszögezhetjük: a „vélemény" segédfogalmában van valami nagyon nem kóser - ami bizalmatlanságra int bennünket mindenkivel szemben, aki ezek begyűjtésére szakosodott. A deklarált véleményekkel például az a legnagyobb baj, hogy menthetetlenül valamilyen közegben deklaráljuk azokat, így a) lehet, hogy nem is azt gondoljuk valójában, b) lehet, hogy nem is gondolunk semmit a feltett kérdésről, csak cikinek éreznénk, ha nem válaszolnánk, c) lehet, hogy nagyon is van már álláspontunk, csak semmi kedvünk ezt mások orrára kötni, d) lehet, hogy másnap már mást gondolunk ugyanarról, e) lehet, hogy félreértettük a kérdést, és így más tábort erősítünk, mint ahová tartozunk, f) úgy sincs senkinek semmilyen véleménye semmiről, kamu az egész (posztmodern pozíció).

De ha még feltesszük is, hogy mindenkinek középtávon véglegesnek tekinthető meggyőződései vannak (ez a módszer egyik alapfeltevése), és olyan szerencsénk van, hogy mindenki el is árulja sajátját a kérdezőbiztosnak (ezt már a kutatók sem remélik), akkor sem tűnik jó ötletnek tízmillió embert végigkérdezni (ebben egyetérthetünk). Minta kell tehát, lehetőleg kicsi, de reprezentatív. És itt kezdődnek a bajok. Tegyük fel, sikerül meggyőznünk magunkat (persze teljesen sosem fog sikerülni), hogy a borból is elég egy korty, ha meg akarjuk tudni, hogy milyen, és a fehérvérsejtek összarányának megállapításához sem kell lecsapolni minden csepp vérünket - tehát létezhet olyan, hogy reprezentatív minta. Ezen a ponton érkezik a kiábrándító hír: olyan, hogy egy minta úgy általában reprezentatív - nincsen. Csak bizonyos tényezőkre nézve lehet az (kor, nem, település, iskolázottság stb.). Minthogy a kutatásokban használt minták reprezentativitása többé-kevésbé sztenderdizált faktorokra értendő, a kutatók titkon tisztában vannak azzal, hogy mintáik szükségszerűen torz leképeződései az össztársadalmi viszonyoknak. A közpolitikai elemzők azonban, ha nem muszáj, nem zavartatják magukat emiatt. Hiába is tennék egyébként, nincsen megoldása az egyenletnek. Ettől még azért mind a kutatók, mind az elemzők figyelhetnének a pontos szóhasználatra. A „reprezentatív minta" kifejezés ugyanis, így önmagában, kifejtetlenül, ugyanolyan badarság, mint a „nem reprezentatív minta" fordulat - és erős a gyanúm, hogy mindkettő heveny használata a társadalomtudományos ismeretek presztízsét kívánja csupán növelni. (A nem reprezentatívnak mondott, önkéntes válaszoláson alapuló tévés sms-szavazások is reprezentatívak például abban az értelemben, hogy a tévénézők köréből szavazásra indítottak véleménymegoszlását százszázalékosan reprezentálják. Igaz, ebben az esetben önmaguk mintáját jelentik, aminek ugyebár nem sok értelme van. De ettől még a levegőben lógó „nem reprezentatív"-nak sincs, pláne, hogy vegytiszta ellentétpárja nem több merő illúziónál.)

A politikai megrendelésre előállított eredményeket gyanítanak. Ezt nem zárhatjuk ki, de a publikussá tett eredmények befolyásoló erejével kapcsolatban fontos felhívni a figyelmet valamire. Nevezetesen: senki sem tudhatja, hogy az ekként manipulált adatok végül a megrendelő érdekeit szolgálják-e. Hisz valamely oldal előretörése éppúgy hathat a győzelemre, mint a vesztésre álló tábor passzivizálódása irányába. Vélhetően van mozgósító ereje tehát minden trendváltozásnak, csak éppen nem tudni, hogy kiket mozgósít. A manipuláció tehát kétélű fegyver, csak utólag derül ki, hogy mi történhetett. Illetve utólag sem, hisz sosem tudhatjuk biztosan, hogy a nyilvánosságra hozott eredményeknek mekkora hatása volt a választások napján előállt véleményeloszlásra. Ugyanez a helyzet a népszerűség-növekedések és -csökkenések politológusi magyarázatainál is. Önkényesen kijelölhetünk ugyan számunkra lényegesnek tűnő történéseket mint a változások okait, de sosem lehetünk biztosak a dolgunkban, már csak a médiahatások szerteágazó értelmezési hagyományai miatt sem. Ha egyáltalán van mit interpretálni. Ijesztően sokan bánnak ugyanis meglehetősen kreatívan (értsd: dilettáns módon) azzal a kevéssel is, amit a közvélemény-kutatások nyújtani tudnak. Hol a biztos pártválasztók adatait vetik össze az össznépességre vonatkozó számokkal, hol pedig ilyesmiket hallunk: „hibahatáron belül ugyan, tehát nem sokkal, de a Fidesz valamivel vezet/erősödött", „a két kispárt hónapok óta először úgy tűnik, elérte az ötszázalékos bejutási küszöböt". Csak a rend kedvéért. A hibahatáron belüli mozgások nem kis mozgások, hanem nem létező mozgások, néhány százalékos támogatottság - akárcsak megközelítőleges - mérésére pedig még annyira sem alkalmas egy ezerfős minta, mint a teljes lakosság modellezésére. Ad vocem, lakosság.

Két alapkérdés a végére
Hazug-e a politika?
Ez egy ősrégi toposz. A politika lop, csal, hazudik, manipulálja a népet. Demokratikus viszonyok közt ugyanúgy, mint önkényuralmi időkben. E populizmusellenes kirohanás maga is színtiszta populizmus. Hisz mivel a többpárti demokráciák kölcsönös függőségi viszonyt teremtenek a politikacsinálók és a nép között, természetesnek kell tartanunk, hogy előbbi minden erejével azon van, hogy lyukat beszéljen utóbbi hasába. Ha ezt sérelmezzük, akkor a belátási képességet, a hallott érvek és benyomások feldolgozásának és kiértékelésének készségét vitatjuk el az emberektől, tehát tulajdonképpen a demokratikus berendezkedés létjogosultságát kérdőjelezzük meg. Talán kiábrándító, hogy a demokratikus viszonyok közti politikai kommunikáció alaptechnikái felettébb hasonlítanak az önkényuralmi propaganda gyakorlatára, de nem volna szerencsés negligálni a cél különbözőségét. Ami immáron nem az elnyomás és a lázadások elfojtása, hanem a meggyőzésen keresztüli hatalomba kerülés vagy maradás. A méltatlankodóknak tehát nem a „gaz kampányfogások" visszaszorításában kell látniuk a megoldást, hanem a politikai kommunikáció jelenségvilágának egy jóval körültekintőbb leírásában, egyfajta össznépi, de minimum véleményvezéri körben végbemenő intellektuális nagykorúsodásban.
 
Hülyék-e a szavazók?
Többféle iskola van. Az egyik szerint a döntő többség, még ha szeretné is, képtelen követni a politikusok komplikált vitáit. Nehéz például ésszel felérni, hogy miként lehet Dávid Ibolya évek óta az ország egyik legnépszerűbb politikusa úgy, hogy pártjának támogatottsága majdhogynem mérhetetlen. Göncz Kinga is dobogós volt már a közéleti színre lépése utáni napokban, pedig ekkor a válaszolók gyakorlatilag még nem is hallhatták beszélni őt. Abban viszont komoly rutinjuk volt, hogy a „Göncz" név mellé beírják a legmagasabb szimpátiaértéket. (Emlékezzünk: Kertész Ákos könyveinek eladási mutatói is megugrottak Kertész Imre Nobel-díját követően.) Választásonként rémisztően sokaknak jelent gondot két egymást metsző vonal behúzása is egyetlen karikába, s ezen arány várhatóan lényegesen sokkolóbb lenne, ha a szavazástól távol maradókat is megkérnénk ugyanerre a feladatra. Ezzel szemben felhozható, hogy a nép, az istenadta, eddig még mindig relatíve okosan döntött politikai kérdésekben (leszámítva az uniós népszavazást). Egy játékosan szkeptikus olvasat szerint mindez azért lehet, mert az egyéni butaságok összessége „kumulatíve" össznépi éleslátást eredményez.

Még szerencse, hogy demokráciákban tarthat akárki akármit a választókról, a lényeget ez úgysem befolyásolja. Akár a kisemberek józan paraszti eszében bízunk, akár félanalfabéta suttyók több milliós halmazaként tekintünk a szavazópolgárokra, az ízig-vérig liberális és a beteg lelkű, pökhendi kampánystratéga is végül ugyanazért szorít/imádkozik a választások éjszakáján. Hogy jól döntsenek.

Bugyinszki György

Közéleti közléstan középhaladóknak, Mozgó Világ, 2006. január.