center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Sziget fesztivál
Középosztályosodás. Gábor Kálmán és Szemerszki Mariann, www.prherald.hu, 2006. június 12.

A szerzőpáros a Sziget Fesztivált 1997-től kutatja, mélyinterjúkra és résztvevői megfigyelésre alapozva. Kérdőíves adatfelvételt 1999-től végeznek, 2000-től minden évben mintegy félórás kérdőívvel ezer fiatalt kérdeztek meg a Szigeten. 2001-től a külföldieket is bevontak a vizsgálatokba. A külföldiek lekérdezése lehetővé tette a magyar fiatalok és a külföldi, mindenekelőtt a német, osztrák, illetve a határon túli magyar fiatalok közötti összehasonlítást is. A Sziget Fesztivál empirikus vizsgálatának teljes rendszere 2002-re alakult ki. Ezt követően a kérdőív lekérdezése mellett, a kutatók legfontosabb (demográfiai, iskolázottsági) információkat tartalmazó adatlapokat kiképzett kérdezőbiztosok segítségével töltették ki. Ezáltal háromezer Szigetre járó magyar és külföldi fiatalra terjed ki az évenkénti adatbázis.2004-ben a korábbi módszerek mellett a Szigetkutatás minden fázisát és a tematikus mélyinterjúkat Jurek Kaminski képileg is rögzítette.

A demográfiai és szociális háttér mellett érdemes vizsgálni a fiatalok tanuláshoz, munkához való viszonyát, fogyasztói és civil státuszát, értékeit, előítéleteit, ifjúsági csoportokhoz és szórakozáshoz, kultúrához és politikához való viszonyát, illetve a „feszültségoldó szerek” használatát. A kutatás során olyan interjúkat és kérdőívet kell készíteni, hogy az eredmények mind itthon, mind külföldön összehasonlításra alkalmasak legyenek.

A társadalmi átalakulással a középosztályosodás folyamata gyorsul, melynek következményei: az iskolai idő megnövekedése, a fiatalok fogyasztási státuszának erősödése, ezzel párhuzamosan a szabadidőipar kiépülése és az élménykultúra térhódítása. A fiatalok középosztályosodása a fesztiválok ifjúságának kialakulásához vezet. A kérdőíves lekérdezés kiterjed a Szigeten résztvevők családi, iskolai hátterére, a fiatalok fogyasztói, kommunikációs és kulturális státuszára. Vizsgálni kell a fiatalok életeseményeinek alakulását, értékorientációit és ifjúsági identitását, politikai, kulturális és szabadidő tevékenységét, párt szimpátiáját és ifjúsági csoportstílusokhoz való viszonyát és előítéleteit.

Meg kell nézni a fiatalok Szigethez való viszonyát, és azt is, hogy a Sziget, mint szocializációs tér milyen hatással van a fiatalokra, illetve azt, hogy a több mint egy évtizede létező közönsége, hogyan alakult át a kilencvenes években. 1999. óta tudjuk, hogy a Szigeten levő fiatalok iskolázottságukban, nyelvtudásukban, számítógép és Internet-használatban felül reprezentálják a fiatalokat, ezért külön gondot kell fordítani arra, hogyan alakítja a fokozott Internet-használat a fiatalok életét, közösségi kapcsolatait és szokásait.

Kutatni kell továbbá a fiatalok élettervezését, annak konfliktusait, ezzel összefüggésben a feszültségoldó technikák használatát is. Végül fontos a fiatalok középiskolás, és egyetemi éveinek szórakozási és kulturális network feltárása is.

A fordulat éve
A kérdőívünkbe több olyan kérdést építettünk be, amely azt szolgálta, hogy megerősítse, illetve megkérdőjelezze korábbi állításunkat, nevezetesen: a „Sziget: a középosztály Szigete”. Ezért külön rákérdeztünk a Szigetre járók osztálytudatára, és tovább mélyítettük a piac világához való viszonyuknak feltárását, középpontba állítva olyan az új fiatal középosztályt leíró jegyeknek, ismérveknek a feltárására, mint a lakás, öltözködés, hajviselet stb. amelyek, egyben az ifjúsági kultúra bemutatására is szolgáltak. Külön hangsúlyt fordítottunk, olyan változásoknak a megragadására, amelyek összekapcsolódnak azokkal a változásokkal, amelyek a fesztiválok ifjúságának megjelenésével függnek össze, ilyen például a fiatalok munkához való viszonyának megváltozásával vannak kapcsolatban összefüggésben a munka és tanulás világának globalizálódásával.

Ezek a változtatások természetesen megnövelték kérdőív terjedelmét, illetve külön kérdőívet szerkesztettünk a fiatalok kulturális ízlésének vizsgálatára. A tudatos változtatások ellenére is meglepetés volt a kérdőívek sikere. A korábban átlagban inkább 25-35 perc kérdezési idő helyett átlagban 45 percet igénybe vevő kérdőív végén a megkérdezettek mintegy négyötöde megadta mobiltelefon számát, e-mail címét, és háromnegyede kérte, hogy küldjük meg a kutatás eredményeit. A 2005-ös Fesztivál volt a legnemzetközibb rendezvény, ezért a látogatok demográfiai, szociális helyzetét megerősítő kontaktlapok lekérdezését, csak a harmadik napon kezdtük el, azért, hogy lehetőleg legpontosabban tudjuk megmondani a magyar és külföldi fiatalok arányát. Az eseménysorozat látványos nemzetközivé válása szinte kikényszeríttette, hogy választ adjunk arra a kérdésre, hogyan alakul a magyar fiatalok egyik legnyitottabb csoportjának saját és társadalmi jövőképe.

Új fiatal középosztály
A kilencvenes években Magyarországon is kialakult az új, az iskolai ifjúsági korszak. Megteremtődtek az iskolában eltöltött idő megnövekedésének előfeltételei a közoktatás, majd a felsőoktatás expanziója, a középosztályosodás, a gazdasági, technológiai fejlődés, a fogyasztás expanziója révén (fogyasztási javak elterjedése, a fogyasztói és szolgáltatói ipar hihetetlen mértékű kiterjedése), amely a fiatalok körében egyre növekvő emancipálódási törekvésekkel párosult.

A 2005 évi Sziget-kutatás azt támasztja alá, hogy az új ifjúsági korszak, egyben az új fiatal középosztály kialakulását eredményezi. Az új fiatal középosztály megjelenését mutatja, hogy az elmúlt fél évtizedben a „Sziget társadalma” nemek és életkor szerinti összetételében átalakult: nemek arányában 2005-re kiegyenlítődés figyelhető meg: a férfiak aránya korábbi évek csaknem kétharmados arányával szemben 50,6%-on állapodott meg, illetve a nők aránya (a korábbi alig több mint kétötödről) 49,4%-ra emelkedett.

Életkor megoszlás szerint 2005-re a legfiatalabb korcsoport (a 17 év alattiak) és a legidősebbek (a 30 év felettiek) aránya is kiegyenlítődött. A Szigetre járó fiataloknál az ifjúsági életszakasz meghosszabbodásáról beszélhetünk. A nemek közötti kiegyenlítődést az életkorral összefüggésben vizsgálva azt látjuk, hogy az ifjúsági életszakasz kitolódása egyre inkább nemcsak a férfiakra, de a nőkre is vonatkozik. Azaz a lányok ifjúkora is egyre inkább kitolódik. 2001-ben a 30 éven felüli nők aránya: 4,7% volt, 2003-ban, az előző arány 7,1%, 2005-ben pedig már 8,5% volt. A 30 éven felüli férfiak aránya 2000-ben 11,2%, 2003-ban 11,5% volt, 2005-re pedig 14,3%-ra nőtt.

A Szigetre látogatók iskolázottság szerinti összetételükben, már egészen korán, 2000-ben, a magyar fiatalok új ifjúsági korszakba lépését mutatták. A Szigetre látogatók csaknem fele már 2000-ben főiskolára, egyetemre járt, illetve főiskolát és egyetemet végzett. 2005-ben a Szigetre járók csaknem egyharmada egyetemet végzett, illetve egyetemre jár, több mint egyötöde pedig főiskolát végzett illetve főiskolára jár. Napjainkra egyértelművé vált a szakmunkásképzőbe járók, és szakmunkásképzőt végzettek alulreprezentáltsága a Szigetre látogatók között. A magyar fiatalokkal összehasonlítva pedig azt látjuk, hogy a Sziget mintegy „előrevetíti” a magyar fiatalok iskolázottságának alakulását. A 15-29 éves fiataloknak 2000-ben még alig egyötöde végzet egyetemet, főiskolát, 2004-ben viszont már csaknem egynegyede.

A fogyasztói státusz alakulása azt is mutatja, hogy az iskolázottság emelkedése kommunikációs eszközök, és szórakoztató javak emelkedésével jár együtt. A Szigetlakók igen karakterisztikus vonása a korai önállósodás. A korai személyi azzal jár, hogy a fiatalok egyre korábban válnak a piac szereplőivé. Egyre korábban és egyre több pénzzel rendelkeznek. A 150 ezer Ft feletti havi pénzzel rendelkezők aránya 2001-hez képest 2005-re megduplázódott, és napjainkban ennyi pénzzel gazdálkodik minden tizedik Szigetre járó.

A fiatal középosztálynak, karakterisztikus jellemzője, hogy egyre korábban kialakul fogyasztói státuszuk, és egyre növekszik a fogyasztói és szórakoztatói eszközökkel való ellátottságuk. Vizsgálataink alapján azt találtuk, hogy a fiatalok fogyasztói státuszához a Szigetlakók gazdasági önállósága is tartozik, mindenekelőtt az, hogy a fiatalok önállóan döntenek az adott fogyasztási cikkek megvásárlásáról. A piaci szereplővé válást mutatja a fiatalok körében a fesztiválok térnyerése, a kereskedelmi rádió- és tévécsatornák térhódítása.

A Szigetre járó új fiatal középosztály városi középosztály, háromnegyede budapesti és más városi, az év legnagyobb részében viszont több mint kilenctizede él Budapesten, illetve más városokban. Ez a városi fiatalság rendkívül nyitott a világra. 2005-ben 16,8%-a nem beszélt angolul, németül pedig 55%-a, addig a magyar fiatalok között 58%, illetve 67,5% volt az angolul, illetve németül nem beszélők aránya. Az új fiatal középosztály az információs társadalom fiatalsága több mint négyötöde rendelkezik számítógéppel, csaknem kétharmada internetezik és kilenctizede internetezik.

Az új fiatal középosztálynak az ifjúsági korszakváltással összhangban alapvető jellemzője élettervezésének, életformájának megváltozása. Már az évezred elején Sziget vizsgálataiból kirajzolódott, hogy a változás lényege az ifjúsági életszakasz olyan fontos eseményeinek, mint a tanulmányok befejezésének a kitolódása, vagy a végleges állásba kerülésnek a kitolódása. A fiatalok életében ugyanis a piac szerepének növekedése ugyanakkor azt is jelenti, hogy az oktatási lehetőségek, képzések, csakúgy, mint az életstílusokról hozott döntések tárháza kiszélesedett, ami azt jelenti, hogy sok fiatal megszabadulva a szülők, az autoritás vagy a megélhetés biztosításának hagyományos kényszereitől, mérlegelni tud különböző lehetőségeket. Egyre inkább tőlük függnek olyan döntések például, mint szexuális- vagy magánéletüket alakítása, vagy az, hogy milyen típusú oktatási és képzési lehetőségeket válasszanak egy olyan világban, ahol a választási lehetőségek egyre szélesebb skálája található meg. Azaz az iskola és munkavállalás kitolódásával egy időben megváltozik a fiataloknak a szülői házzal való kapcsolata például a szülői háztól való elköltözés korábbra helyeződik, mint a teljes állás vállalása. A tanulás befejezését nem követi, hanem megelőzi, illetve összekapcsolja a munkavállalás.

A Szigetre járók egyötöde tanul és dolgozik. És annak ellenére, hogy csak egyharmada dolgozik, már kétharmada dolgozott 3 hónapnál hosszabb ideig. Az új fiatal középosztály jellemzője erőteljes differenciálódás az életutak, az igények különbözősége, mert végső soron terméke az individualizálódási folyamatnak.

Probléma-érzékenység és jövőkép
A Szigeten megforduló fiatalok korosztályuk szempontjából a legnagyobb problémának a lakáshoz jutás nehézségeit és a pályakezdő fiatalok munkanélküliségét látják. Az előbbiről 57,4% mondta, hogy nagyon nagy problémának érzi, míg az utóbbit 59,9%-nyian értékelték nagyon nagy problémának, s mindkét esetben alig voltak olyanok, akik egyáltalán nem tartják azokat gondnak. A családtámogatás jelenlegi rendszere – talán éppen a miatt, miután a Szigetet felkeresők jelentős része még nem igazán szembesült ezzel a problémával (14%-uk nem is tudott ezzel kapcsolatban véleményt mondani) – kisebb nehézségeket rejt magában a fiatalok szerint, s még kevesebben látják problémásnak a felsőfokú továbbtanulást, illetve a fiatalok párkeresését, kapcsolatteremtését.

A lányok valamivel borúsabban látják a fiatalok helyzetét, főleg, ami a munkanélküliséget és a párkeresést illeti. A munkanélküliséggel kapcsolatos nehézségeket a 20-24 évesek érzékelik a legnagyobbnak - amiben nyilvánvalóan közvetlen tapasztalataik is visszatükröződnek -, mind a még kevésbé érintett fiatalabbak, mind a már kevésbé érintett „idősebbek” náluk kisebb problémának vélik, tapasztalják az álláskeresés gondjait. A kérdezés időszakában még friss érettségi és felvételi emlékek és az érintettség is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 20 év alattiak az átlagosnál sokkal nagyobb problémának érzékelik a főiskolára, egyetemre való bejutás nehézségeit, körükben – a szinte minden korcsoportban első helyen álló lakásproblémák mellett – ez a problémakör váltja ki a legnagyobb érdeklődést.

A lakáshoz jutás illetve a munkahelytalálás nehézségeit a közvetlen érintettség nem igazán befolyásolja, hiszen a lakással már rendelkező fiatalok semmivel sem optimistábbak a többieknél, mint ahogy a jelenleg munkaviszonyban állók sem értékelik kedvezőbbnek a pályakezdők munkaerő-piaci helyzetét.

Fiatalok helyzetértékelése
Azok, akik a saját jövőjüket illetve a társadalom jövőjét pesszimistábban látják, általában az egyes problémaköröket is nagyobb nehézségűnek érzékelik. Megfigyelhető az is, hogy a Sziget-látogatók saját jövőjüket illetően kevésbé pesszimisták, mint az ország egészére vonatkozóan: saját jövőjüket mindössze 12,5%-nyian látják pesszimistán, 71,8%-nyian derűlátóak, míg az ország egészére vonatkozóan 52,4% volt borúlátó és 29,8% derülátó. E nagyfokú eltérés oka részben az lehet, hogy – miután a fiatalok túlnyomó többsége a középosztályba, sokan közülük a felső középosztályba sorolta magát – a Sziget-látogatók maguk is úgy érzik, hogy ők az átlagosnál jobb körülményekkel és jobb esélyekkel indulnak neki az életnek. A fiatalok esélyeiről általában viszont már kevésbé kedvezően vélekednek, ami nyilvánvalóan részben személyes tapasztalataikon, részben azonban a média által közvetített képen keresztül szerzett tapasztalatokon nyugszik.

A munkához való viszony
A Szigetre látogató fiatalok egyharmada dolgozik jelenleg, 21,8%-uk pedig a munka mellett tanul is. Ennél többen is rendelkeznek már azonban valamilyen munkatapasztalattal, hiszen a kérdezettek 62,0%-a válaszolt igenlően arra a kérdésre, hogy dolgozott-e valaha hosszabb ideig, legalább 3 hónapig. A kérdésre adott válaszok az életkor előrehaladtával növekvő arányban mutatják a fiatalok munkatapasztalatát. Még a 18 év alattiak körében is akadtak néhányan, akik igenlően válaszoltak a kérdésre, a 25 évesnél idősebb korosztályból viszont szinte alig vannak olyanok, akik még egyáltalán nem szembesültek a munka világával.

A munka jellegét tekintve a tapasztalatokkal rendelkezők legtöbbször valamilyen – részben diplomához kötött, részben a nélkül is végezhető – alkalmazotti szellemi munkát említettek (46,3%), az alkalmazottként végzett fizikai munka 24,0%-ra volt jellemző utolsó foglalkozásként, míg valamilyen szintű vezetőként kevesen (5,7%) tevékenykedtek. Az önálló vállalkozóként, tulajdonosként, résztulajdonosként tevékenykedők aránya 21,7% volt, míg 2,3% nem tudott közelebbi választ adni a munka jellegére vonatkozóan. A Szigetre látogató fiatalok többsége - bár nem teljesen ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy az ember életében a legfontosabb tevékenység a munka – akkor is dolgozna, ha nem volna szüksége a pénzre. A középosztályosodó fiatalok körében a munka csak kevesek értékrendjében áll a legfontosabb helyen (4,2% értett egyet maradéktalanul azzal, hogy a munka a legfontosabb tevékenység az ember életében), bár a többség számára a pénzkereseti lehetőségeken túlmenően önmagában is valamiféle értéknek tekinthető.

Különösen a képzettebbek és a lányok vélekednek úgy, hogy akkor is dolgoznának, ha nem volna szükségük pénzre.

Az iskolai végzettség szerint a felsőfokú végzettség, illetve a felsőfokú tanulmányok, ezen belül is elsősorban az egyetemi vagy annál magasabb szintű tanulmányok végzése jelenti a „vízválasztót”.  Az ilyen státuszban lévő fiatalok gyakrabban értettek egyet ezzel a kijelentéssel, míg a legkevésbé az egyetemre járók, illetve az egyetemet végzettek köréből kapott erőteljes visszautasítást az állítás, kevesebb mint egyötödük válaszolt úgy, hogy egyáltalán nem ért egyet vele. Érdekes módon a munkatapasztalat és a kérdezettek életkora csak igen kis mértékben befolyásolja a válaszokat, ami arra utal, hogy a munkával kapcsolatos felfogás valószínűleg egy már többé-kevésbé kialakult értékrendszer egyik elemeként jelenik meg a fiatalok gondolkodásában. Bár a munka, mint értelmes és önmagában is fontos „életcél” szempontjából a munkatapasztalat nem tűnik igazán befolyásoló szempontnak, annál inkább motiváló a munkához, tanuláshoz való hozzáállás tekintetében.

Teljesítmény-elv
Azok a fiatalok, akik korábban szereztek már több-kevesebb tapasztalatot a munkában, sokkal motiváltabbnak tűnnek a jó teljesítmény elérésében, legyen az tanulás vagy munka.Nyilvánvalóan ez nem független ugyanakkor a kérdezettek életkorától sem, hiszen adataink azt is mutatják, hogy az életkorral egyenes arányban növekszik azoknak az aránya, akik munkájuk, tanulmányaik során a tőlük telhető legjobb teljesítményt szeretnék nyújtani. Ebben a tekintetben a nemenkénti eltérések is jelentősek, amennyiben a fiúk közül 34%-nyian törekednek a maximális teljesítményre, míg a lányok 45%-a vallott magáról így. Minden bizonnyal az életkori hatás mutatkozik meg abban, hogy a már dolgozó fiatalok, illetve azok, akik felsőfokú tanulmányaikat már befejezték, ugyancsak motiváltabbak, mint a jelenleg még tanulmányaikat folytatók.

Ebből a szempontból a kortárscsoportban szerzett benyomások is minden bizonnyal fontosak, hiszen a Sziget-látogatók 29,6%-a úgy látja, hogy szinte minden barátja hozzá hasonlóan gondolkodik, s mindössze 6,3%-uk jár saját utat e vonatkozásban. A baráti kapcsolatok sokrétűségére, összetettségére utal ugyanakkor, hogy a legtöbben (63%) az övékétől eltérő gondolkodásmódra is tudnának példát mondani ismeretségi körükből.

Esztétikai elv elfogadása
A munka elfogadásában az érdekesség, a jó társaság, a rugalmasság, az önállóság értékek a meghatározók, azaz esztétikai értékek dominálnak a materiális értékek helyett.

A fiatalok egy része számára az álláskeresés valóságos élethelyzetet jelent, míg mások számára ez egyelőre csak a jövő egyik később megoldandó kérdése. Ez utóbbi csoport tagjai is rendelkeznek azonban legalább „elméleti” preferenciákkal arra vonatkozóan, milyen szempontokat milyen súllyal mérlegelnek majd. A (majdani) állás kiválasztásakor a legtöbben a munka érdekességét és a jó társaságot nagyon fontosnak tartják, a megkérdezettek 78,2 illetve 71,5%-a alapvetően fontosnak véli azokat, s mindössze néhányan válaszoltak úgy, hogy azok egyáltalán nem vagy alig fontosak. Ezt követi a munka biztonsága és a munkaidő rugalmassága, amelyek szintén a nagyon fontos értékek közé tartoznak az állás kiválasztása során. A magas jövedelemmel kapcsolatban jobban megoszlanak a vélemények, bár a kérdezettek közül csak nagyon kevesen vélekedtek úgy, hogy az egyáltalán nem fontos az állás szempontjából, nagyjából ugyanannyian vannak, akik alapvetően fontosnak tartják azt (49%), mint akik fontosnak, de nem alapvető fontosságúnak vélik (46%). Az önálló munkavégzés lehetősége és az előmeneteli lehetőségek valamivel kevesebb fiatalnak jelentenek nagyon fontos szempontot, a legtöbben azonban a munka „társadalmilag hasznos” voltáról nyilatkoztak úgy, hogy nem igazán érdekli őket, azonban még e szempont esetében is többségben voltak azok, akik fontosnak vélik azt, mint akik nem.

Jóllehet a mintában szereplő fiataloknak csak a kisebb része dolgozik jelenleg, egy részük még nem is rendelkezik semmilyen korábbi munkatapasztalattal, elképzeléseik, elvárásaik a munkával kapcsolatban mégis sok tekintetben igen homogénnek tekinthetőek. Mindössze néhány elvárással kapcsolatban figyelhetők meg életkori vagy iskolázottsággal, munkatapasztalattal kapcsolatos eltérések. Ezek közé tartozik a munka érdekessége, amely a felsőfokú végzettségűek számára fontosabb az átlagosnál, az önálló munkavégzés lehetősége, amelyet az idősebbek, a munkában már tapasztalatot szerzettek preferálnak valamivel nagyobb mértékben, míg a munka hasznosságát a lányok előbbre valónak tartják, mint a fiúk.

Amennyiben a fentiek közül csupán egyet, a legfontosabbat kell kiválasztaniuk, a legtöbben az érdekes munkát preferálják (33,5%). A második helyen a „jó társaság” áll (19,2%), míg a harmadikon a magas jövedelem (14,6%), a negyediken a rugalmas munkaidő (11,2). A többi szempont esetében az azt legfontosabbként megjelölők aránya nem érte el a kérdezettek egytizedét. A munka érdekessége lényegében minden korcsoport esetében a rangsor élén áll, egyedül a 30 év felettiek esetében kap ugyanolyan szerepet az anyagi elismerés. A magas jövedelem iránti igény egyébként a legidősebbek csoportján kívül éppen a fiatalabb Sziget-látogatókéban, a legfeljebb 22 évesek körében mutat még az átlagosnál nagyobb arányt, de a fiúk is sokkal nagyobb arányban említették meg a legfontosabbként, mint a lányok (21%, szemben a lányok 9%-os értékével).

Az érdekes munka is legfőképpen a lányok elképzelései szerint elsődleges (43%), szemben a fiúk 25%-os arányával. Azok, akik jelenleg is dolgoznak, a többieknél jobban értékelik a „kézzelfogható” szempontokat, így a munkahely biztonságát, a munkaidő rugalmasságát, a magas jövedelmet, míg a jelenleg tanulmányokat folytatók elképzelései elsősorban a munka érdekességére korlátozódnak (42% jelölte meg a legfontosabbként), s azok, akik még nem dolgoztak eddig, ugyancsak gyakran, 44%-os arányban választották ezt a szempontot a legfontosabbként. A fiatalok lakóhelye (sem az állandó, sem az ideiglenes) a preferenciák tekintetében egyáltalán nem befolyásoló.

A munkanélküliség réme
A Szigetre kilátogatók a pályakezdők munkanélküliségét tartják az egyik legnagyobb problémának a fiatalok nehézségei közül, a saját lakóhelyre, a környező térségre vonatkozóan azonban a nehézségeket valamivel kisebbnek látják, mint az ország egészére nézve.

A megkérdezettek 26,1%-a véli úgy, hogy a környéken, ahol ő lakik, nagyon nehéz a pályakezdőknek állást találniuk, s további 40,4%-uk gondolja azt, hogy elég nehéz dolguk van a fiataloknak álláskereséskor. Mindössze 2,4%-nyian gondolják, hogy a frissen végzettek számára egyáltalán nem okoz nehézséget az elhelyezkedés. Mindezek az arányok kedvezőbbek, mint a legnagyobb problémák megítélésekor tapasztalt arányok, noha önmagukban inkább pesszimista értékelést mutatnak.

A környékre vonatkozó pozitívabb megítélés érthetővé válik, ha figyelembe vesszük, hogy a Szigetlátogatók jellemzően városokban élők, s ezen belül is igen nagy arányban vannak közöttük a fővárosban állandó vagy ideiglenes jelleggel lakók. Miután a megkérdezettek jelentős része magasan kvalifikált, sok esetben már valamilyen szakképzettséggel bír, a szűkebb környezetüket tekintve ebből a szempontból is valamelyest előnyösebb helyzetben vannak, mint a fiatalok többsége. Az azonban, hogy – bár a többségük középosztályba tartozónak vallotta magát – de négyötödüknek van legalább egy olyan barátja, aki nem ebbe a társadalmi csoportba tartozik, azt valószínűsíti, hogy a fiatalok egy-egy ilyen kérdés értékelése során nemcsak saját helyzetükből indulnak ki. A fiatalok lakóhelye szerint markáns eltérések rajzolódnak ki a válaszokban, a fővárosiak az átlagosnál jóval kevésbé tartják nehéznek az elhelyezkedést, mindössze 16%-uk véli azt nagyon nehéznek, s további 42%-uk elég nehéznek, míg a többi városban, községben lakók legkevésbé elégedettek a környékükön lévő lehetőségekkel.

Egyéni értékek
A munkához jutás kedvezőbb esélye, és a kedvezőbb iskolázottsági, képzettségi feltételek mellett nem meglepő, hogy a megfelelő munka megtalálásának feltételei közül bár a piacképes szakmai képzettség és az idegen nyelv ismerete is igen fontos kritériumnak számít a fiatalok szerint, legtöbben a magabiztos fellépést és a jó kommunikációt értékelték a leginkább a felsoroltak közül, azaz az egyéni individuális értékeket tartották legfontosabbnak.

A diplomának önmagában viszont a kérdezettek kisebb jelentőséget tulajdonítanak, mint akár a szakmai gyakorlatnak, vagy a konkrét szaktudásnak. Ez arra utal, hogy a fiatalok nagyon jól érzékelik még a diplomások elhelyezkedési esélyei közötti különbségeket is. A szakmai, emberi kvalitásokon túlmenően azonban a megfelelő álláshoz többségük számára a baráti, rokoni kapcsolatok is elengedhetetlenek, ugyanakkor az egészséges életmód szerintük kevésbé fontos szempont a munkavállalás terén. A lányok a nyelvtudás és a kommunikációs készségek terén nagyobb elvárásokkal rendelkeznek magukkal szemben, míg a diploma, az idegen nyelvek jelentőségét a legfiatalabb – zömében még középiskolás – korosztály hangsúlyozza az átlagosnál erőteljesebben, akik többségének egyébként még nincs konkrét személyes tapasztalata a munkával kapcsolatban.

A start program elfogadottsága
A pályakezdők elhelyezkedési esélyeit javítani szándékozó Start programról a fiatalok 26,9%-a hallott már, 71,3%-uk azonban még nem találkozott a sajtóban ezzel a hírrel. Az életkor emelkedésével a tájékozottság egyre magasabb, a 25 év felettiek körében már meghaladja az egyharmados arányt. Ugyanez mondható el az iskolai végzettséggel kapcsolatban is: a diplomások, vagy a jelenleg is felsőfokú tanintézményekbe járók körében az ismeretszint magasabb az átlagosnál.

A tájékozottság lényegében független attól, hogy ki hogyan informálódik, aminek valószínűleg az is oka lehet, hogy a kérdezettek között alig találtunk olyat, aki bevallása szerint sem TV-t nem szokott nézni, sem rádiót nem hallgat, sem interneten nem böngészget. Mindenesetre az azért megfigyelhető, hogy minél többrétűen tájékozódik valaki, annál valószínűbb, hogy nem kerülte el a figyelmét a meghirdetett program.

A program rövid ismertetését követően a Szigetre látogatókat arról is megkérdeztük, szerintük a Start program mennyire képes javítani a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedési esélyein. A megkérdezettek egyötöde nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, a többiek között viszont azok vannak többségben, akik pozitív változásokat várnak a program életbe lépését követően. 22,1% véli úgy, hogy a közterhek csökkentése jelentősen javítja majd a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit, 49,0%-uk szerint ez kismértékben könnyít majd a helyzeten, 8,5%-uk azonban egyáltalán nem vár kedvező változást a program életbe lépését követően. A programról már korábban is (nem pusztán a kérdőívből) hallók körében az arányok lényegében csak abban térnek el a teljes sokaság körében megfigyeltektől, hogy jóval alacsonyabb válaszhiány mellett a programhoz kisebb reményt fűzők aránya 59%-ra nőtt.

Gyerekvállalási tervek
A házasságkötés a 30 éven felüliekre, az élettársi kapcsolat a diplomásokra a leginkább jellemző. A Szigetre látogatók többségéről - életkori jellemzőik alapján és jelenlegi élethelyzetüket tekintve – elmondható, hogy még a családalapítást megelőző életkori szakaszban vannak. A kérdezettek kis hányada (3,7%) él jelenleg is házasságban, ennél valamivel magasabb azok aránya, akik élettárssal élnek (5,8%), s még magasabb azoké, akik stabil párkapcsolatban, legalább féléve ugyanazzal a partnerrel élnek (11,1%). Mindezeket összeadva kb. a Szigeten szórakozó fiatalok egyötöde tekinthető tartós párkapcsolatban élőnek. Az elváltak aránya minimális, a többséget a nőtlen, hajadon fiatalok adják a rendezvényen. A jelenlegi családi állapotnak megfelelően a kérdezettek 4,5%-a mondta azt, hogy van már gyermeke, s jellemzően egy-gyermekeseket találunk közöttük.

A családi állapotot tekintve nemek szerinti eltérést nem találtunk, az életkor szerinti eltérés azonban számottevő, főként a 30 év felettieket tekintve, közöttük már csupán 44% az egyedülállók és egyedül élők aránya, s a házas fiatalok háromnegyede is ebből a rétegből kerül ki. Az élettársi kapcsolat jóval gyakoribb a befejezett felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében: 13%-uk ilyenben él jelenleg, míg házasságban ugyanebből a rétegből valamivel kevesebben élnek. Állandó partnerrel további 15% rendelkezik, ily módon az iskolai végzettséget tekintve körükben a legalacsonyabb az egyedül élők aránya, bár minden második diplomás Sziget-látogatóra ez jellemző. Hozzá kell persze ehhez tennünk azt is, hogy a többiek jó részének – életkori jellemzőik miatt – még jóval kisebb esélyük volt bármiféle tartós kapcsolat kialakítására. A gyermekvállalás is az életkorral van szoros összefüggésben, a 20 év alattiak körében egyáltalán nem találtunk gyermekes Sziget-látogatót, s a náluk valamivel idősebbek körében is csak elvétve. Leginkább a 30 év felettieknél akad gyermek, az ebbe a korosztályba tartozók mintegy egyharmada vált már szülővé.

Bár a gyermekkel rendelkezők csoportja nagyon kis létszámú, az elmondható, hogy az első gyermek születése ebben a szűk csoportban átlagosan a kérdezettek 26 éves korára tehető. A fiúk esetében az átlagéletkor 31 év, a lányok esetében 23 év volt. A fővárosiak esetében az átlagéletkor jóval magasabb (30 év) volt, mint a vidékiek esetében. A gyermekkel még nem rendelkezők csaknem egytizede most úgy gondolja, hogy sohasem szeretne gyermeket. A legnagyobbrészt úgy vélekedtek a fiatalok, hogy a későbbiekben majd szeretnék, ha gyermekük születne (80,7%), míg 7,1% volt azoknak az aránya, akik már most sem zárkóznának el a gyermekvállalás gondolata elől. A gyermeket már jelenleg is tervezők legnagyobbrészt a 25 év feletti Sziget-látogatók közül kerülnek ki. A gyermeket egyáltalán nem tervezők között felülreprezentáltak azok, akik mind a saját, mind pedig a társadalom jövőképét borúlátón szemlélik, s közöttük lényegében minden életkori csoport tagjai egyformán megtalálhatók. A Szigetre látogatók közül legtöbben két gyermeket szeretnének.

Azoktól, akik bármikor is tervezik, hogy gyermekük szülessen, azt is megkérdeztük, hogy összesen hány gyermeket szeretnének. A legtöbben kettőt (52,5%), mintegy egynegyedük hármat (26,6%), sőt egytizednyien ennél is többet szeretnének. A kérdezettek 8,1%-a egy gyermeket tervez most, míg néhányan nem tudtak konkrét számot mondani. Az átlagérték 2,4 volt. Megfigyelhető, hogy az életkor emelkedésével nőnek az értékek egészen 30 éves életkorig, akkor a korábbi 2,59-ről drasztikusan visszaesik 2,27-ra. Ennek oka lehet a realitásokkal valós szembesülés, hiszen azok, akik 30 éves koruk után kezdik el a családalapítást, nagy eséllyel valóban kevesebb gyermeket vállalhatnak majd, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a 30 év felettieknek már olyannyira kialakultak a más jellegű életcéljaik, hogy az a gyermekvállalási kedv tényleges csökkenésében is megmutatkozik. A gyermekvállalási kedv ugyanakkor független a kérdezett nemétől, iskolai végzettségétől és lakóhelyétől.

A mostani tervek szerint a gyermekvállalást átlagosan 29 éves korukra teszik a kérdezettek, az első gyermek megszületését a lányok 28 éves korukra várják, míg a fiúk 30 éves korukra remélik.Természetesen minél idősebb, gyermekkel még nem rendelkező kérdezettről van szó, annál magasabb átlagéletkort kapunk, de még a legfiatalabbak körében is 27 évre tehető az átlagéletkor. A fiúk értékei minden életkorban valamivel magasabbak a lányokénál (a 23-24 évesek körében a legnagyobb a különbség, közel 2,5 év), a 25-29 évesek és a 30 évesek vagy annál idősebbek körében azonban már szinte megegyezik a két nem által mondott átlagéletkor, ami arra utal, hogy a szakmai karrierjük elején álló lányok még egy kicsit kitolni készülnek a gyermekvállalás időpontját.

A gyerekvállalásnak igen fontos feltétele a stabil párkapcsolat, munkahely, anyagi függetlenség, ugyanakkor szerintük legkevésbé a szülői, rokoni segítség , valamint a házasságkötés a feltétele a gyermekvállalásnak. Mindezek arra utalnak, hogy a fiatalok alapvetően önállóan, saját erejükből szeretnék megoldani az életkezdés e szakaszát.

A Szigetre látogatókat nem csupán saját terveikről kérdeztük, hanem a témát általánosabban körbejárva azt is vizsgáltuk, hogy szerintük milyen feltételek szükségesek a gyermekvállaláshoz. Összesen 9 szempontot felsorolva arra kértük őket, hogy értékeljék azokat a szerint, mennyire fontos feltételek a családalapítás szempontjából. A stabil párkapcsolatot 73,2% tartja nagyon fontosnak, a stabil munkahelyet 62,3%, az anyagi függetlenséget, önállóságot 58,7%, az önálló lakást pedig 53% tartja elengedhetetlen feltételnek.
Ezekre a feltételekre az jellemző, hogy a fiatalok kevesebb mint egytizede tekinti őket egyáltalán nem, vagy kevésbé fontosnak. Jobban megoszlanak a vélemények a magas jövedelmet és a befejezett iskolai tanulmányokat illetően, ezekről már a fiatalok valamivel nagyobb hányada vélekedik úgy, hogy nem elengedhetetlen feltétele a gyermekvállalásnak, ugyanakkor összességében e körülmények esetében is inkább azok fontosságát hangsúlyozták. A legkevésbé a szülői, rokoni segítség, valamint a házasságkötés a feltétele a gyermekvállalásnak. Mindezek arra utalnak, hogy a fiatalok alapvetően önállóan, saját erejükből szeretnék megoldani az életkezdés e szakaszát, olyan feltételek közepette, amikor kellő élettapasztalat birtokában és az általuk felhalmozott tudás és egyéb javak révén stabil körülmények között tudhatják magukat. Bár a stabil párkapcsolat elsődleges fontosságú, a házasságkötés közel sem ennyire fontos a gyermekvállaláshoz: csupán a fiatalok 13,1%-a tekinti azt nagyon fontosnak, további 24,8% fontosnak, a többiek azonban kevésbé fontosnak (35,1%) vélik, sőt 24,8%-nyian egyáltalán nem tartják azt fontosnak. Bár a szülői, családi támogatást nagyon fontosnak tartók aránya ugyancsak igen alacsony (16,1%), e feltétel esetében kevesebben nyilatkoztak úgy, hogy az egyáltalán nem fontos (11,1%).

A kérdezettek életkorának emelkedésével a legtöbb feltétel kevésbé lényegesnek látszik számukra, aminek részben oka lehet az is, hogy ezek e generáció „idősebb” tagjai számára már nagyrészt adottak, a fiatalabbak viszont jobban nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a számukra egyelőre elérhetetlen nehézségeket jelentő feltételeknek. Egyedül a stabil párkapcsolat, a stabil munkahely és az önállóság jelent ugyanolyan feltételt az idősebbek számára, mint a fiatalabbak számára. A házasságkötéssel kapcsolatban a magukat vallásosnak tartók jóval gyakrabban nyilatkoztak úgy, hogy az szükséges a gyermekvállalás szempontjából, a 4-fokú skála átlagértékei az egyház tanításai szerint élők körében átlagosan 3,08 volt. A megkérdezettek egyharmada 25 éves korra teszi azt az életkort, amelyik szerinte ideális a nők számára az első gyermek megszülésére, az átlagéletkor azonban valamivel magasabb ennél, 26 évre tehető. A férfiak esetében a leggyakoribb érték a 30 éves életkor a gyerekvállalásra (30%-nyian vélekedtek így), az átlagérték pedig 29,2 év. A fiúk és a lányok válaszai között nincs érdemi eltérés sem a gyermekvállalás szempontjából ideális női életkort, sem pedig az ideális férfiéletkort tekintve.

Ebben a tekintetben a kérdezettek életkora is csak kis mértékben befolyásoló, hiszen még a legfiatalabbak, a legfeljebb 17 évesek is átlagosan 25,5 évre teszik a nők esetében, s 28,1 évre a férfiak esetében az ideális életkort, s a 30 év felettiek is 26,5 évet illetve 30,8 évet jelöltek meg átlagosan. Az ideális és a kérdezettek személyes helyzetére vonatkozó gyermekvállalási tervek összevetése azt mutatja, hogy a személyes tervek sok esetben egybeesnek az ideálisnak tartottal, attól legfeljebb 1-2 év eltérést mutatnak.

A Szigetre látogató fiatalok többé-kevésbé tisztában vannak a családtámogatás rendszerével. A fiatalok többé-kevésbé tisztában vannak a gyermekek után járó támogatások jelenlegi rendszerével, kétharmaduk helyesen tudja, hogy minden gyermeket nevelő szülő részesülhet családi pótlékban, igaz 18%-uk szerint az csak az alacsony jövedelműeknek jár, 12,5%-uk pedig nem tudott válaszolni a kérdésre. A GYED-del és a GYES-sel kapcsolatban is sokaknak pontosak az ismereteik, s csak nagyjából egytizednyien tévedtek, a gyermeknevelési támogatás illetve a gyermekek után járó adókedvezmény vonatkozásában azonban a fiatalok jelentős hányada téves választ adott, ez utóbbi esetében például 41% úgy tudja, hogy az jelenleg csak az alacsony jövedelműeknek jár, míg az előbbiről 22% úgy véli, hogy mindenkinek. Valószínűleg a kormány nemrégiben bejelentett változtatási tervezete okozza a zavart, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a fiatalok egy része valóban nincs és nem is volt tisztában a családtámogatási rendszer főbb pontjaival.

A Szigeten megforduló fiatalok többsége azt tartaná igazságosnak, ha a családi pótlék, a GYED és a GYES alanyi jogon járna minden gyermeket nevelő szülőnek, mintegy egynegyedük-egyharmaduk azonban ezek esetében is a rászorultsági elvet érvényesítené. A gyermeknevelési támogatás és a családi adókedvezmény tekintetében még jobban megoszlanak a vélemények, itt csaknem kiegyenlített azok aránya, akik a rászorultság elvét érvényesítenék, illetve azoké, akik minden gyermeket nevelő számára biztosítanák e támogatási formákat.

Míg a minden gyermek után járó egységes családi pótlék illetve a fogyatékos gyermekek, az egyszülős háztartásokban élő gyermekek után fizetett magasabb összegű családi pótlék a fiatalok többsége szerint jótékony hatást gyakorolhat a gyermekvállalásra, ennél kevésbé gondolják azt, hogy az anya GYES melletti munkavégzésének engedélyezése, de főként a családi adókedvezmény megszüntetése kedvező hatást gyakorolna. Sőt ez utóbbi esetében éppen a negatív hatásoktól tartanak a fiatalok. Hozzá kell azonban ehhez tennünk, hogy – amint azt az előzőekben is láttuk - a fiatalok ismeretei nem minden esetben elégségesek e kérdések megítéléséhez. Másrészt azt is figyelembe kell vennünk, hogy a családtámogatás rendszerének átfogó vizsgálata nyilvánvalóan egy ilyen rendezvény keretében csak korlátozottan lehetséges. A rendezvény atmoszférája sem igazán kedvez a “komoly” kérdéseknek, másrészt a témával kapcsolatos attitűdök, vélemények feltárása egy ennél jóval részletesebb kérdőíves vizsgálatot igényelne.

Amint azt a Sziget-látogatók kormegoszlásából és a gyermekvállalási tervek kapcsán is láttuk, s az előzőekben tapasztalt bizonytalanságok kapcsán is tapasztaltuk, a fiatalok többsége számára a családtámogatás problémaköre még kevéssé aktuális. Miután átlagosan 6,7 évre vannak attól, hogy elérjék az általuk gyermekvállalás szempontjából megjelölt preferált életkort, így ez a problémakör nyilvánvalóan sokukat még igen kevéssé foglalkoztat, s lényeges ténybeli információik hiányoznak ahhoz, hogy egy viszonylag konzisztens álláspontot tudjanak kialakítani. A gyermekvállalási hajlandóság egyébként is egy soktényezős szempontrendszer alapján írható le leginkább, amelyben a stabil partnerkapcsolat, az egzisztenciális biztonság és a gyermekvállalásra való érzelmi felkészülés együttese mellett nyilvánvalóan a külső segítségnek, így az állami szerepvállalásnak is szerepe van.

Család modellek
A Szigetre járók legszimpatikusabb modellje a három vagy több gyerekes család modell, de közel egyötödük számára nagyon szimpatikus a szingli életforma, 7,1%-ának pedig a homoszexuális kapcsolat.

A kérdezettek számára ideális, “tervezett” gyermekszám – legalábbis a mostani elképzelések szerint – a két- illetve három gyermek, nem véletlen tehát, hogy az általunk felsorolt 13 csoport közül a legtöbben a három- vagy többgyermekeseket jelölték meg a legszimpatikusabb csoportként: 35,4% nagyon szimpatikusnak tartja őket, s további 56,7% is elfogadja e csoport tagjait. Őket a szimpátia-rangsorban a kétgyermekesek illetve a gyermeküket egyedül nevelő apák követik, akikkel kapcsolatban szinte mindenki pozitív attitűdjének adott hangot. A gyermeküket egyedül nevelő anyák megítélése valamivel kevésbé kedvező a hasonló helyzetben lévő apákénál, amihez nyilvánvalóan az is hozzájárul, hogy egyrészt ez utóbbival jóval ritkábban lehet találkozni, másrészt ismerve a bíróságok gyermek elhelyezési gyakorlatát, a mai magyar társadalomban kevésbé vet jó fényt az anyára, ha válás után a gyerekek apjuknál kerülnek elhelyezésre. A tipikus családmodellek közül az egy-gyermekesek az eddigieknél valamivel kevésbé rokonszenvesek, bár 19% egyértelmű rokonszenvükről biztosította őket, további 74% pedig elfogadja őket. A „családmodellek” közül a lányanyák örvendenek a legkisebb népszerűségnek, mindössze 5,4% tartja őket nagyon szimpatikusnak, a többség azonban elfogadja őket (72,3%), s velük kapcsolatban is csak igen kevesen viselkednek fenntartásokkal.

Igen megosztja a fiatalokat a gyermektelenek csoportjának megítélése, különösen a gyermeket elvből vagy anyagi okokból nem vállalóké. E csoportokat a fiatalok 37,7%-a, illetve 22,0%-a elutasítja, s további egyötödnyien is inkább csak elviselik őket, semmint szimpatizálnának velük. E két leginkább elutasított csoportot követik a homoszexuálisok és a béranyaságot, dajkaanyaságot vállalók (12,5 illetve 13,1%-os elutasítási aránnyal). Akadnak néhányan, akik a szingli életformáról vélekednek elutasítóan (4,2%), a többség (63,1%) azonban elviseli őket, sőt 17,6% kifejezetten rokonszenvesnek tartja őket. A béranyaságot vállalóknál kedvezőbb a spermaadományozók illetve a petesejt-adományozók megítélése, bár a többségi álláspont itt is inkább az elfogadás, s nem az erőteljes szimpátia.

A lányoktól azt is megkérdeztük, hogy ők személy szerint – amennyiben helyzetük azt kívánná – igénybe vennék-e a béranyaság intézményét, illetve – amennyiben egészségi állapotuk, lehetőségük szerint tehetnék – vállalnák-e más gyermekének kihordását. Személyes helyzetükre vonatkozóan a legtöbben nemlegesen válaszoltak kérdésünkre, mind a más magzatának kihordását (73,3%), mind a béranya igénybevételét illetően (43,3). 37,5%-uk válaszolt egyértelműen igenlően a béranyaság igénybevételére vonatkozó kérdésre, további 14,7% esetében pedig erre csak bizonyos feltételek megléte esetén kerülhetne sor. A béranyaság vállalása elől a fiatalok mindössze 12,7%-a nem zárkózna el, további 11,1%-uk pedig bizonyos feltételekkel (pl. közeli hozzátartozó esetén) talán belemennének. A válaszok nem függenek sem a kérdezettek életkorától, sem iskolai végzettségétől, sem jelenlegi gyermekvállalási terveiktől, s attól sem, hogy a kérdezett milyen településtípusban lakik, viszont nyilvánvalóan konzisztensen összefügg a kérdezett világnézeti elköteleződésével, illetve azzal, ahogyan a kérdezett a béranyaságról, mint lehetőségről általában gondolkodik.

Mindezek az adatok azt mutatják, hogy a fiatalok alapvetően elfogadóak és megengedők a béranyaság lehetőségét illetően, személy szerint azonban – legalábbis mostani elképzeléseik szerint – csak kevesebben élnének vele, mégha a törvényi szabályozás ezt lehetővé is tenné. E kérdés kapcsán is érdemes azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az adatok inkább jelzésértékűnek tekinthetők, részben a személyes érintettség hiánya miatt, részben pedig azért, mert a téma komplexitása, az összes körülmény kellő mélységű tisztázása alaposabb vizsgálatot igényel.

Lakótelep és a városi villák
A Szigetre látogató fiatalok 25,6%-a rendelkezik saját lakással. Az életkor emelkedésével a fiatalok egyre nagyobb hányada mondhatja el magáról, hogy lakástulajdonos, míg a 17 év alattiak 4,3%-a rendelkezik lakással, addig a 25-29 évesek 40%-a, a 30 évesek vagy a fölöttiek 62%-a.

A fiúk nagyobb hányada rendelkezik lakással (28,8%-uk), aminek nyilvánvalóan elsődlegesen az az oka, hogy a mintába került fiatalok átlagéletkora a fiúk esetében magasabb (24,3), mint a lányok körében (22,3). Ugyancsak az életkori jellemzők is szerepet játszhatnak abban, hogy a jelenleg is dolgozók között szignifikánsan magasabb a lakással rendelkezők aránya (45,3%), mint a többiek körében. A legalacsonyabb értéket a jelenleg még tanulmányokat folytatók körében (11%) figyelhetjük meg. Ugyancsak az átlagosnál jóval magasabb arányok figyelhetők meg a diplomával rendelkezők, különösen az egyetemi fokozatot szerzettek körében, akiknek több mint fele rendelkezik már saját lakással. A saját lakás megszerzésében a legtöbben igénybe vették a szülők segítségét (71%), önerőre pedig egyharmadnyian tudtak támaszkodni. Az államilag támogatott hitel igénybevétele a lakást birtokló fiatalok egyötödére jellemző, míg a piaci kamatozású hitelé egytizedükre.

A lakásvásárláshoz szükséges összeg előteremtésében kisebb szerepet kapott az önkormányzati és a munkahelyi pénzbeli segítség, valamint a gyermekek után járó szociálpolitikai támogatás. A saját erő megléte gyakrabban fordul elő azoknál, akik már befejezték tanulmányaikat, a 30 évesek vagy annál idősebbek körében pedig már kétharmad azoknak az aránya, akik maguk is hozzájárultak anyagilag lakásuk megvételéhez. A szülői segítség szinte minden esetben szerepet játszik a lakásszerzésben a jelenleg még tanulók körében, de a jelenleg dolgozó fiatalok csaknem háromnegyede is beszámolt erről, igaz a 30 év felettiek között már csupán minden második fiatal. Államilag támogatott hitelt gyakrabban vettek igénybe azok, akik jelenleg is dolgoznak, s leginkább a 25-29 évesek köréből kaptunk ilyen választ. A piaci kamatozású hitel igénybevétele a 30 év felettieket jellemzi leginkább, ami arra utal, hogy valószínűleg közülük többen már a kedvezményes hitellehetőségek életbelépését megelőzően szerezték lakásukat, vagy valamilyen ok miatt nem voltak jogosultak annak igénybevételére.

A kérdezettek egytizedétől nem kaptunk semmilyen választ a lakásszerzés körülményeire, pénzügyi forrásaira vonatkozóan, nyilvánvalóan lehetnek közöttük olyanok, akiknek a lakásszerzése a régmúltra datálódik, annak körülményeit esetleg valóban nem is ismerik. A többiek 44,4%-a alapvetően a felsoroltak közül egy forrásra – többnyire szülői segítségre – szorítkozott. A lakástulajdonosok 22,5%-a kettőt, míg 15,6%-a hármat is megjelölt a fenti lehetőségek közül, pénzügyi forrásaik tehát több tényezőből álltal elő. A lakáshoz jutott fiatalok 6,9%-ára jellemző, hogy a felsoroltak közül 3-nál többféle forrást is igénybe vett. A fiatalok egyharmada kizárólag szülői segítséget vett igénybe a lakás megvásárlásához.

A Szigetre látogatók egyötöde tervezi, hogy lakást vásárol az elkövetkező 1-2 évben, s bár az így válaszolók háromnegyede első lakáshoz jutna ezáltal, egynegyednyien már meglévő lakásukat cserélnék újra, vagy a már meglévő lakásuk mellé vásárolnának újat. A lakásvásárlási szándék egyedül a kérdezett életkorával mutat szignifikáns összefüggést, a 25 év felettieknek közel egyharmada számolt be ilyen tervekről. A tervezett lakásvásárláshoz a legtöbben saját megtakarításaikat és szüleik segítségét kívánják igénybe venni. Az államilag támogatott hitel igénybevétele 56% tervei között szerepel, a piaci kamatozású hitelt, az önkormányzati és a munkahelyi támogatást egyharmadnyian jelölték meg a lehetséges források között, egyötödnyien pedig a gyermekek után járó szociálpolitikai támogatást is megemlítették.

A lakás vásárlását tervezők a már lakással rendelkezők válaszaihoz képest jobban diverzifikálják lehetséges pénzügyi forrásaikat, közülük mindössze egytizednyien említettek meg a lehetséges 8 közül csupán egy forrást, további közel egyötödnyi azoknak az aránya, akik 2-t, 31,2% pedig azoké, akik hármat is választottak közülük. A lakáshoz jutáshoz több mint egyharmadnyian (37,6%) 4 vagy annál több forrást is igénybe kívánnak venni. A lakásvásárlás forrásaként mindössze néhányan jelölték meg kizárólagosan a szülői anyagi támogatást. Mindezek az adatok arra mutatnak, hogy a fiatalok lakásvásárlásukat kevésbé kívánják a szülőkre terhelni, saját maguk is jelentős mértékben hozzá kívánnak járulni lakhatásuk megteremtéséhez, akár saját megtakarításuk révén, akár az állam vagy az önkormányzat, a munkahely által nyújtott támogatási lehetőségek igénybevétele révén.

Ezzel összhangban van az az adatsor, amely szerint a Szigeten megforduló fiatalok ideális esetben azt tartanák jónak, ha a lakásvásárláshoz szükséges pénzösszeg 42%-át egy fiatal saját erőből tudná előteremteni, átlagosan 22% körülire tennék a szülőktől, rokonoktól kapott segítség arányát, s ugyanennyire a hitel arányát. Az önkormányzati és egyéb vissza nem térítendő támogatás arányát átlagosan 12% körül látnák ideálisnak egy fiatal lakásvásárlásához szükséges összegből, míg néhányan egyéb forrást is bevonnának.

A rokoni, szülői segítségre valamivel jobban támaszkodnának a lányok, a hitelre pedig a fiúk, a legnagyobb különbség azonban ezúttal is életkor szerint figyelhető meg. Míg a 20 év alattiak a szülői segítség arányát átlagosan egyharmadnyira teszik, addig a 22 év felettiek már csak 17-18%-ot találnak ideálisnak. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor nem az önerő aránya növekszik az idősebbek körében, hanem a hitelé, az életkor előrehaladtával a fiatalok egyre inkább úgy érzik, hogy a hitelfelvételi lehetőség meghatározó eleme a fiatalok lakáshoz jutásának. A legfeljebb 17 évesek a hitel arányát még csak átlagosan 12% körülire teszik, a 25-29 évesek azonban már 30%-ra, a náluk idősebbek pedig 36,7%-ra. Az eltérést nyilvánvalóan az egyes korcsoportok eltérő személyes lehetőségei is befolyásolják, lehetséges ugyanakkor, hogy az eltérő attitűdök inkább az iskolázottságnak, az eddigi élettapasztalatoknak köszönhetők. Az eltérő élethelyzetből eredő különbségek meglétére utal az, hogy különösen a diplomások és a jelenleg is dolgozók körében magas az ideális lakásvásárlás esetében a hitelfelvétel aránya, meghaladja a 30%-ot.

Az elkövetkező 1-2 évben lakást vásárolni szándékozók elképzelései annyiban térnek el a többiekétől, hogy valamivel nagyobb arányban (25,8%) tartják ideálisnak a hitelfelvételt, az állami, önkormányzati munkahelyi támogatást (13,8%), s az átlagosnál valamivel kisebb szerepet tulajdonítanának az önerőnek (38,8%), illetve a szülői segítségnek (20,8%). A fiatalok kisebb része gondolja azt, hogy kizárólag saját megtakarításból kellene a lakásvásárlást fedezni, ugyanakkor még ennél is kisebb az aránya azoknak, akik semmilyen saját pénzbeli hozzájárulást nem tartanak szükségesnek „ideális” esetben. A válaszok alapján nyilvánvaló, hogy az „ideális” eset nem a valóságtól elrugaszkodott körülményeket jelent, hanem olyan esetet, amikor a fiatalok kevésbé támaszkodnak szüleik segítségére. Bár a lakásvásárlás esetében sokan megkerülhetetlennek látják a szülői segítséget, az ebből a forrásból származó összeget a kérdezettek legnagyobb része az összes kiadás kevesebb mint felének gondolja.

A megkérdezettek 51,1%-a úgy látja, hogy a mostani fiataloknak sokkal nehezebb lakáshoz jutniuk, mint szüleiknek volt, további 28,4%-uk úgy látja, hogy valamivel nehezebb, 10,3%-nyian valamivel könnyebbnek vélik helyzetüket e téren, míg 2,7%-nyian sokkal könnyebbnek. A fiatalok 3,8%-a a lehetőségeket a két generáció számára ugyanolyannak látja, míg ugyanennyien nem tudtak válaszolni a kérdésre. Azok, akik a jövőjüket, illetve a társadalom jövőjét kedvezőbbnek látják, e téren is derűlátóbbak, s ugyanez mondható el a lányokról is. Az életkor szerint ezúttal is kettősség jellemző: a legfiatalabbak és a 30 év felettiek optimistábbak, míg a 23-29 évesek kevésbé derűlátóak. Nyilvánvalóan ebben az esetben arról is szó van, hogy éppen ez a korcsoport szembesül leginkább a lakásvásárlás nehézségeivel. A Budapesten lakó fiatalok valamivel kedvezőbben vélekednek, mint a vidéken lakók.

A fiatalok nagy hányada kétszintes kertes házból (30,8%), vagy egyszintes ún. „kockaházból” (20,7%) érkezett származását tekintve. A panelházi lakásokban felnövekvő fiatalok aránya is jelentős (26,3%). Első lakásként (amelyben jelenleg is élnek, vagy amelybe első önálló lakásként be tudnak majd költözni) jóval kevesebben jelöltek meg bármilyen családi háztípust, a többség valamilyen társasházi lakást - panelházban (24,2%), lakóparkban (19,9%), illetve városi bérházban (15,4%). - választott az általunk bemutatott képekről. 10-15 év múlva ugyanakkor reményeik szerint a legtöbben kétszintes kertes házban élnek majd (32,2%), sokan laknának lakóparki lakásban (10,6%), 16,5%-nyian villában, 13,9%-nyian modern villában.

A megkérdezettek az általunk felsoroltak közül a fiatalokat és a szociálisan rászorulókat, gyermeke(ke)t nevelőket említették a legnagyobb arányban akkor, amikor arra kérdeztünk rá, kiknek a lakáshoz jutását kell az államnak segítenie. Kevésbé látják szükségesnek, hogy azokat, akik a lakáshoz jutás feltételeit maguk is finanszírozni tudják (képesek takarékoskodni, illetve albérletet fizetni, vagy a szülőkkel együtt megoldott a lakhatásuk) államilag támogassák. Nem jelenti ez azt, hogy esetükben a többségi álláspont a nemleges válasz lenne, hiszen a kérdezettek kétharmada-háromnegyede ezekben az esetekben is szükségesnek látja az állami támogatást, persze nyilvánvalóan eltérő mértékben.

A fiatalok mintegy fele (48,8%) az általunk felsoroltak mindegyikéről úgy vélte, hogy a csoport tagjait az államnak segítenie kell, s alig néhányan voltak, akik csak 1-2 csoportot emeltek ki a támogatandók közül. A többiek is csak kismértékben differenciáltak, többségük 5-7 csoport esetében is szükségesnek látja az állami segítségnyújtást. Mindez arra utal, hogy a fiatalok az állami támogatást „elvárják”, s nélkülözhetetlennek tartják valamennyi társadalmi csoport esetében. Ugyanakkor a korábbi adatokból arra következtethetünk, hogy a lakásvásárlás legfőbb forrásaként a legtöbbek számára nem az állami támogatás áll az első helyen.

A Fészekrakó Program ismertsége a fiatalok körében nagyon magas, 80,9%-nyian hallottak már róla. A program ismertsége a főiskolára, egyetemre járók, illetve azt végzett fiatalok körében csaknem 90%-os, s a kérdezett életkorával párhuzamosan is növekvő arányt mutat. Azok, akiknek van lakásuk, valamivel tájékozottabbak, míg a közeljövőben lakásvásárlást tervezők illetve nem tervezők között nem mutatható ki eltérés.  A Fészekrakó program egyik eleme a 30 év alatti fiatalok otthonteremtését segítő állami kezességvállalás, amely a kérdezettek 18,9%-a szerint jelentős mértékben, további 58,7% szerint pedig kis mértékben képes segíteni a fiatalok otthonteremtését. Azoknak az aránya, akik szerint ez egyáltalán nem segít: 11,1%.

A használt lakás vásárlása esetén igénybe vehető „fél-szocpol” szerepét a lakáshoz jutásban a fiatalok egy árnyalatnyival nagyobbnak értékelik, a leginkább viszont a vállalt gyerek után kapható szociálpolitikai támogatás megelőlegezését tartják olyan intézkedésnek, amely nagyobb segítséget tud nyújtani a fiatalok otthonteremtésében. A válaszok leginkább az életkorral, illetve a személyes élethelyzettel mutatnak összefüggést, hiszen a 30 év felettiek kisebb jelentőséget tulajdonítanak az állami kezességvállalásnak, míg a többieknél jóval nagyobbat az előrehozott szociálpolitikai kedvezménynek.

Gábor Kálmán és Szemerszki Mariann

Sziget fesztivál. Középosztályosodás. www.prherald.hu, 2006. június 12.