center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Rendhagyó recenzió
Cserhalmi Imre Hammer Ferenc könyvéről, www.emasa.hu, 2006. július 28.

A Fókusz, a Fókusz Plusz és a Fókusz Portré című műsorok szegénységriportjairól írt nagyszabású tanulmányt Hammer Ferenc. A Közbeszéd és társadalmi igazságosság nyelvileg igényes, alapos elemzés arról, hogyan járul hozzá a média a társadalmi egyenlőtlenségek újratermeléséhez. Messzebbről kell kezdenem. A Magyar Narancs július 13-i számában az RTL Klub programigazgatójával készített interjúját publikálta Simon Andrea, akinek interjúeri teljesítményét hosszabb ideje nagy elismeréssel figyelem. A kollegina ugyanis tökéletesen különbözik az üzleti világ (és érdek ) által sztárrá kinevezett médiajelenségektől, akik szűnni nem akaró személyiség- és szerepértelmezési zavaruk következményeként, továbbá tárgyi és szakmai felkészületlenségük ösztönös leplezésére gátlástalan exhibicionizmusuk, agresszivitásuk kiélése kényelmes alkalmaként „művelik” az interjút.

A programigazgató stílusa
Ha tehát Simon Andreánál az interjúalany azt és úgy mondja, amit és ahogy, az sohasem véletlen, nem az újságíró figyelmetlensége vagy felületessége, hanem az alany ábrázolásának tudatos, pontos – egyébként a műfajban lényegében egyetlen – eszköze.

Nos, ebben az interjúban a programigazgató ilyeneket mond: „És ez az egy az, amiből…” Vagy: „…a dolognak van egy nagyon szubjektív része”. Vagy: „A csoportmeccsek során meg nem mutatott himnuszokat továbbra sem tartom olyan lényegesnek, hogy azoknak feltétlenül ott kellett volna lenniük”. De – sajnos – olyasmit is idézhetek, aminek nyilvánosságra kerüléséhez nem volt szükség Simon Andreára. A programigazgatónak nemrégiben megjelent egy könyve a kereskedelmi televíziózásról, s ebben ez is olvasható: „Így ha a műsor olyan, fel tudja kelteni a nem tudatosan ott lévő nézők érdeklődését”. Vagy: „Amennyiben elfogadjuk azt az alaptételt, hogy arra nem tudunk hatni, hogy tévét nézzen az, aki éppen más tevékenységet folytat…” Könyvének stílusa olyan, mintha egy külföldi a saját anyanyelvéről fordítaná magyarra, persze ez utóbbinak igen csekély ismeretével.

Elképesztő nyelvi igénytelenség jellemző a programigazgatóra, s ez különösen szomorú, ha felidézzük a régi igazságot, miszerint ez sohasem független a gondolati igényesség adott fokától, vagy arra gondolunk, hogy e tekintetben is kiemelkedő képességű szülők gyermeke. A hatalmas nézettségű elektronikus médium programjának felelős irányítójáról nem a széles látókörű, a tevékenységéről a napi profitnál messzebb és feljebb is látni-gondolkodni képes értelmiségi képe tárul elénk, inkább hasonlít könyvében a csarnoki zöldségkereskedőhöz, aki megmutatja, hogy ez az uborka, az a paradicsom, aztán ott a káposzta meg a sárgarépa; el nem mulasztva, hogy mindez elsősorban cucumber, tomato, cabbage és carrot, na persze. És aki pontosan tudja, szívesen el is meséli, hogy miért kell az utca túloldalán a konkurens zöldségest üzletileg legyőznie, meg esetleg azt is, hogy mivel és miként kell mosolygóra fényezni a kirakatba tett almánkat, bár belül esetleg kissé kukacos. (Egyébként, hogy valódi konkurenciáról van-e szó, illetve, hogy meddig terjed ez a versengés, arról nem jelentéktelen megállapításokat tett Miklós Gábor a Népszabadság július 22-i számában, Műsorkartell a kertévéknél című leleplező dohogásában.)

A kirekesztés karbantartása
Mindezt azért éreztem elhallgathatatlannak, mert ugyancsak a közelmúltban jelent meg Hammer Ferenc könyve, amely erősen kapcsolódik az RTL Klubhoz, hiszen annak Fókusz című műsoráról szól, pontosabban – a kötet alcíme is ez – a Fókusz szegénységábrázolásának értelmezéséről. A Fókusz, a Fókusz Plusz és a Fókusz Portré műsorából, pontosabban 89 adásnap 312 riportjából 30-at értelmezett, minősített a szerző szegénységriportnak. A több mint három évig készült, mintegy 400 oldalas könyvnek azonban csak bő egynegyede szól közvetlenül a Fókuszról, erről a sokak által nézett, sokak által csepült bulvármagazinról, vagy ahogy Hammer nevezi: szórakoztató ténymagazinról.

Szó van itt – igen sok többi közt – a bulvártévé forradalmáról, Friderikuszról, mint „ átmeneti figuráról” a régi és új televíziózás között; arról, hogy ez a műsortípus miként kapcsolódik a többihez, aztán persze a szegénységriportok témáiról, a képi és a szöveges narrációról s kettejük viszonyáról, a riportok szereplőiről, következményeiről, a szakma, a civil jogvédők, a nézők bírálatáról, aztán a riportokban az emberi test, illetve egyes részeinek, az ábrázolt milliő, az operatőri koncepció szerepéről – sorolom abszolút a teljesség igénye nélkül. A kiválasztott riportok részletező leírása mellett és után pontos, tömör véleményközlés. Közülük csak egyet idézek: „A szükségképpen zárt szövegekben megjelenő szegénységképek egyrészt mint ’ahogy a dolgok vannak’ jellegű kétségbevonhatatlanságok…, másrészt mint Fókusz-szövegek…egyszerre kétféle módon járulnak hozzá a társadalmi kirekesztés gyakorlat karbantartásához.” (111.o.)

Ám az empirikus kutatás nem a szűkebb értelemben vett médiakritikát eredményezi csupán: az elmélyülten és érzékenyen feltárt anyagot a könyv második, terjedelmesebb fejezete széles társadalmi-elméleti kontextusba helyezi. Roppant leegyszerűsítéssel ugyan, de ha az első fejezet vezérszavaiként szánalom, szenvedés, sérülékenység, boldogság, rendetlenség, szabadság, kirekesztés, áldozathibáztatás, biztonság, tisztaság, változatlanság jut az eszembe, a másodikban reprezentáció, depriváció, klasszifikáció, praxis, kulturális beágyazódottság, státusinkonzisztencia, reflexivitás, tartalomszabályozás, nemi sztereotípiák, vagy a média mint a hegemonisztikus hatalomgyakorlás eszköze. E második fejezet címe egyébként: „Következtetések. A dolgozó kép [sic! Cs.I.] hatalma.”

Amit kívánunk és amit megérdemlünk
Ez a cím is érzékeltetheti, hogy ez a minden ízében tudományos mű sokszor találékony, hajlékony, szellemes fogalmazásával is élvezetes olvasmánnyá válik. Például: „Hipotézisszerűen megkockáztatnám, hogy akkor fog lekerülni a korrupció a fontos társadalmi problémák listájáról, amikor a ’roma’ különösebb jelentés nélküli deskriptív kategória lesz Magyarországon.” (287. oldal) Másutt: „Az új médiában mindenki megkaphatja azt a műsort és szolgáltatást, amit kíván, miközben ( többek között választása révén, mint azt láthattuk a Fórum-csevegőfórumokon) a többiek szemében az élettől egyre inkább azt kapja, amit megérdemel.” A 262. oldalon, a köszönetnyilvánítás névsorában szellemes félmondattal mond véleményt a nagy Bourdieu-ról, „aki drámai alkat, hiszen szövegeiben a reflexivitás és a narcizmus egymás üzemanyagát képezik.” Kifejezetten mulatságosan meséli el, hogyan riasztja el egyetemi hallgatóit bizonyos szakdolgozati témáktól, amint a kidolgozásban – sok más között – a „homologikus megfelelés hálózatá”-t igényli.

A számok, nevek, idegen szavak és olykor talán feleslegesen bonyolult mondatok hatalmas mennyisége láttán külön öröm, hogy nagyon gondos szerkesztői, lektori, kiadói munka jellemzi a könyvet. Előfordul ugyan (292. oldal), hogy egy teljes bekezdést megismételnek, de ez nem jellemző. Én jobban örültem volna, ha a lábjegyzetek a vonatkozó oldal alján jelennek meg, és nem a Jegyzetek című külön fejezetben, de ez talán csak személyes olvasástechnikai igény; mert azért elismerendő, hogy e fejezet 181 pontja együttesen, a főszövegtől elkülönülten erőteljes tudományos publicisztikaként is képes funkcionálni.

A revizionista iskolából
A munka jelentőségének érzékeltetésére idézek a kiadó ajánlásából: „A szerző a brit kultúrakutatás úgynevezett revizionista iskolájának módszertanát követte, melynek lényege, hogy egy kulturális termék, illetve gyakorlat jelentéstartományait a szöveg, a produkció, a recepció és a szabályozás egymás kontextusaiban történő elemzése révén érdemes feltárni.” Meghaladja a recenzens kompetenciáját, hogy a mű tudományos teljesítményét minősítse, de médiaszakmai jelentőségére felhívni a figyelmet – több mint kötelessége.

Nem a mindig hatásos szimmetrikus szerkesztés kedvéért kanyarodom vissza a programigazgatóhoz, szíves figyelmébe ajánlva édesapja műveit, például azt, amelyiket Hammer Ferenc is említ, a jó negyedszázaddal ezelőttit, amelyben társaival együtt a társadalmi egyenlőtlenségek tényének és természetének társadalmi megítéléséről írt. Hammer sok fontos és ijesztően aktuális mondandója közül e rövid recenzióban is ki kell emelni, hogy a riportok (szövegek, képek, hangok) – mint minden produkció, amely a nyilvánosság közegében, eleve odaszánva megjelenik – „cselekszenek”, hiszen a társadalom életének eleven és tevékeny részesei. Ugyanígy kikerülhetetlen evidencia, hogy ebben a körben a szakmai tevékenység par excellence morális is, akár tudja, akár vállalja a készítője, akár nem.

Keveset olvasnak a kollégák
Tapasztalataim szerint a médiaértelmiség olvasottsága nagyságrendekkel kisebb a felszínes és alkalmi hőbörgések iránti hajlamánál. Márpedig milyen minőségű lehet az a praxis – bármely értelmiségi szakmában –, amelynek elitje nem fogékony az elméleti általánosítások tán némi fáradtsággal megszerezhető ismeretére, a tudomány – főleg a szociológia, szociálpszichológia és politológia – ide vonatkozó, legfrissebb eredményeitől elvárható haszonra, még ha az esetleg nem is több elmeélesítésnél és –frissítésnél. Milyen minőségű lehet az a média, amelynek művelői és főként vezetői nem eléggé alaposan értik, hogy munkájuk alapvetően demokrácia- és társadalomelméleti kérdés is, hogy a médiahasználat társadalmi szerepéből milyen messzemenő következtetéseket kell levonniuk, akármilyen típusú ( közéleti, bulvár, nyomtatott, elektronikus stb.) fórumnál működnek.

Hammer Ferenc, aki egyébként az ELTE tanára, nagy szerénységgel szól munkájáról, teheti, mert – Osváth Ernő legendás bon mot-ja nyomán – van mire szerénynek lennie. A bevezetőjében így ír: „…fennállhat annak a veszélye, hogy megfigyeléseim egy része ugyan érvényesnek tekinthető, ám revelanciája mindössze annyi, hogy kiderül: ezt láthatja valaki, ha nagyon alaposan nézi a Fókuszt.” A befejezésben pedig, miután javasolja sok egyéb között a reprezentáció kérdéseinek alapos tárgyalását az újságíróképzésben is, továbbá a közoktatás médiaoktatásának vizsgálatát, önszabályozó folyamat kezdeményezését a televíziós szakma, illetve ipar számára, ezekkel a sorokkal „köszön el”: „Tisztában vagyok azzal, hogy egy új médiapolitikai fejezet nyitásának kísérlete nem kecsegtet olyan eredményekkel, amelyeket mondjuk természettudósok arathatnak le….A médiapolitika egy olyan terület, ahol egy kijelentés érvényességét erősen befolyásolhatja, hogy ki vett részt az adott vitában. E kezdeményezés sikere elsősorban attól függ, hogy a médiapolitika különféle szereplői milyen mértékben képesek és hajlandók együttműködni a mediatizált kirekesztés ellen.”

Értelmes és erényes szabályok vezérletével
Hammer könyvének megjelenése után többé senki sem mondhatja, hogy fogalma sem volt a problémáról, hogy nem is tudja mi ez, és mit is kellene tennie azért, hogy – mint Hammer írja – „a szabad és professzionális médiát értelmes és erényes szabályok vezéreljék” .
Azok számára, akik a szakmánkban értelmiséginek minősíthetők, e könyv nem-olvasására nincs mentség.

(Hammer Ferenc: Közbeszéd és társadalmi igazságosság – A Fókusz szegénységábrázolásának értelmezése – Gondolat, 2006. 380 oldal, 3290 Ft. )

Cserhalmi Imre

Rendhagyó recenzió. Hammer Ferenc könyvéről, www.emasa.hu, 2006. július 28.