center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Vezető és vezetés a változó időben
Blénesi Éva, www.prherald.hu, 2006. május 17.

A vezető és a beosztott viszonyában egyre kevésbé az utasításnak és egyre inkább a konszenzusnak kell előtérbe kerülnie. Az embereknek természetes elvárása, hogy konzultáljanak velük, és minél nagyobb mértékben vonják be őket a döntések előkészítésébe is.

A líder kifejezés – sok más egyéb angol eredetű szó mellett – szinte egyazon időben „honosodott meg” nyelvünkben a menedzser szóval. A nyelvészekre tartozó kérdés kideríteni, hogy mindez a divattal, a nyelvi restséggel, a rendszerváltás utáni új foglalkozási ágazatok megjelenésével, az angol nyelv globális térhódításával vagy más egyéb jelenségegyüttessel hozható-e összefüggésbe. Mondandónk szempontjából viszont az a megfejtendő kérdés, hogy amikor egy-egy új idegen szó vagy kifejezés szinte egy csapásra a köznapi nyelvhasználat részévé válik, jelent-e ez mentalitásbeli változást is egyúttal, vagy felszínes átvételről beszélhetünk csupán? Magyarán: van-e „utóélete” a nyelvünkben az új szavunknak? Gazdagodik-e az új jelentéstartalmakkal az idő múlásával? Van-e késztetés bennünk, hogy újra meg újra átértelmezzük a hozzá társuló képzeteket, mint ahogy azt az eredeti nyelvben is teszik? Egyáltalán milyen képzeteink, tapasztalataink vannak mindarról, amit a leader vagy leadership, azaz vezető vagy vezetés kifejezés takar?

Legalább negyedévszázada van annak, hogy a fejlett nyugati demokráciákban egy jól érzékelhető és szükségszerű szemléletváltás következett be úgy a vezető személyének, mint magának a vezetés szerepkörének a közmegítélésében. A téma egyik rangos nemzetközi szakértője, Andrew Floyer Acland szerint régebben még a diktátumot, a parancsolást tekintették a vezetők fő tevékenységének, amely nagyjából három fő mozzanat köré szerveződött: az emberek összehívása, a feladatok kijelölése, végül pedig a feladatok megvalósításának a számonkérése. Mindeközben a tevékenység megvalósításának a hogyanjára már a legkevésbé sem figyeltek oda. A régebbi közhiedelem szerint a vezetést egyfelől a vezető stílusa, személyiségjegyei határozták meg, mint például az, hogy valaki autokratikus, karizmatikus, demokratikus stb. beállítottságú, másfelől viszont az a szituáció vagy az a tevékenységi terület, amelyben a vezetés megvalósult, legyen az katonai, adminisztratív, vállalkozói vagy bármely más egyéb.

Azonban már a 20. század vége felé egy sor olyan tényező vált ismeretessé, amelyek döntő módon befolyásolták a vezetés mechanizmusáról szóló elképzelést és annak megítélését. Ezen felismerések közé tartozik, hogy miközben a minket körülvevő világban minden felgyorsul, és az egyéni szinten megélt élet is egyre pergőbb ritmust diktál, a hierarchiák változatlan módon lassúvá és nehézkessé teszik a működést. Egyre sürgetőbbé vált tehát a hierarchiáknak, a bürokráciáknak az átértékelése és felülvizsgálata a legkülönbözőbb formációkon és a legkülönbözőbb szinteken.

Egy tágabb perspektívából közelítve a kérdéshez, nem hagyhatjuk figyelmen kívül Angela Merkel német kancellárnak a témába vágó fejtegetését, amelyben úgy fogalmazott, hogy új korszakot szeretne az Európai Unió életében, ahol magát az Európa-projekt állását is kritikusan kell vizsgálni, és amelyben le kell építeni a bürokráciát. Merkel szerint Európában a bürokratikus szabályozások 25 százalékának leépítésével a gazdaság javát lehet szolgálni.

De nemcsak az Európa-projekt léptékű formációk esetében elgondolkodtató Angela Merkel felhívása, hanem a mikro-szintű szervezeteknek is szükségszerűen a változásokhoz kell igazodniuk, vagyis minél inkább „laposabbakká”, azaz horizontálisabbakká és akadálytalanabbá kell válniuk. Ez utóbbi gondolat mellett érvel Thomas L. Friedman The World is Flat. A Brief History of the Twenty-First Century című 2005-ben megjelent nagy sikerű könyvében, amely magyarul is olvasható a HVG Könyvek ez évi kiadásában, És mégis lapos a Föld. A XXI. század rövid története címmel. Friedman okfejtése szerint „A világban ható kiegyenlítő erők nemcsak úgy hatnak, hogy a kis emberek nagyokként cselekednek, hanem a nagyok is kicsikként léphetnek fel, azaz egyre több feladatot tudnak egyedül, mások segítsége nélkül elvégezni. Akkor lepődtem meg igazán, amikor, amikor Powell [Colin Powell amerikai ex-külügyminiszter] egyik beosztott média-tanácsadója elmondta, hogy Powell őt és főnökét BlackBerry készülékeiken e-mail útján bármikor elérheti, és meg is teszi. ’Nincs nyugtunk tőle!’ – Powell fiatal sajtósa fogalmazott így tréfálkozva. Az ifjú hölgy Powell folyamatosan érkező e-mailes utasításaira utalt. Aztán elmondta azt is, hogy hétvégén éppen egy bevásárlóközpontban vásárolt barátaival, amikor jött az üzenet: meg kell oldania valamit PR-vonalon. ’A barátaim le voltak nyűgözve' – mesélte –, hogy én, egyszerű földi halandó a külügyminiszterrel mailezgetek’. Ez történik, ha a vertikális utasítás–ellenőrzés rendszerű világból a horizontálisabb kapcsolat–együttműködés alapú, lapos világ felé mozdulunk el. A főnök ellátja a saját munkáját és a te munkádat is. Lehet ő a miniszter és a saját titkárja is egyben.”

Egyre inkább teret nyer az a meggyőződés is, hogy az egyén tehetsége az, ami valóban értékessé és egyedien sajátossá tesz egy szervezetet. Ebből a felismerésből viszont az is következik, hogy az egyéneket több mindenre kell felhatalmazni, több jogosítvánnyal kell felruházni őket. A tényleges fejlődés iránya afelé mutat, hogy a társadalmi berendezkedés egyre demokratikusabbá válik, s e tendenciának szükségszerűen tükröződnie kell(ene) a munkahelyeken kiépülő emberi kapcsolatok terén is. Mindebből következik, hogy a különböző viszonyrendszerekben egyre kevésbé az utasításnak és egyre inkább a konszenzusnak kell előtérbe kerülnie. A modern életfelfogás egyik fontos velejárója az embereknek az a magától értetődő igénye, hogy minél több információhoz szeretnének hozzáférni, és természetes elvárásuk az is, hogy konzultáljanak velük, és minél nagyobb mértékbe vonják be őket a döntések előkészítésébe is.

A korszerű vezetőképzésben jól érzékelhetően a vezetők funkciójára tevődik a hangsúly, vagyis arra a három dimenzió mentén kirajzolódó tevékenységre, amely a feladatmegvalósítás, a csapatépítés és az egyének tehetségének a kibontakoztatása köré szerveződik. Ezen elgondolás alapján tehát a vezető irányt szab, hogy megvalósuljon a FELADAT, részt vesz a CSAPATÉPÍTÉSBEN, és megtalálja a megfelelő feladathoz azt a megfelelő személyt, akire lehetőség szerint olyasmit bíz, amiben nagymértékben hasznosulnak az EGYÉNEKBEN rejtőző tehetségek.

A továbbiakban Andrew Floyer Acklandnak a Cambridge-i Egyetem Globális Biztonságpolitikai Programja keretében tartott előadásaira alapozva néhány olyan szempontra szeretném felhívni a figyelmet, amelyek elengedhetetlenek a korszerű vezetéselméletben, és közel tíz év távlatából sem veszítettek érvényességükből.

A vezető funkciói és tulajdonságai
Ha a jobb áttekinthetőség kedvéért röviden, pontokba szedve próbálnánk összefoglalni a vezetőről szóló főbb tudnivalókat, akkor azok a funkciók szintjén úgy alakulnának, hogy a vezető: meghatározza a célokat és felméri a realitást; megtervezi és előkészíti a tevékenységet; tájékoztat a feladatról; támogatja és irányítja a feladat elvégzését; kiértékeli a tevékenységet. A feladatok szintjén a vezető: számba veszi a teendőket és az esetleges cselekvést gátló tényezőket; felállítja a prioritásokat; ellenőrzi az erőforrásokat; döntéseket hoz; közöl minden fontos információt; ellenőrzi a feladatok ütemtervét; tájékoztat a haladás menetéről; tartja a szintet és ütemet; követi a folyamatokat, felülvizsgálja a kitűzött célokat, és szükség esetén újratervezi a feladatot. A csapat szintjén bevonja a csapat tagjait a feladatba és kiépíti a feladathoz való elkötelezettséget; folyamatosan konzultál; bátorítja az új ötleteket; elvárásszinteket állít fel; megválaszolja a kérdéseket; elfogadja a mások véleményét; koordinál és megoldja a konfliktusokat; elismeri a sikert; tanul a kudarcból. Az egyének szintjén tisztázza a szerepköröket és számol azzal, hogy mi az egyén hozzáadott értéke; észreveszi a készségeket; célokat jelöl ki; feladatokat delegál; meghallgat; lelkesít; tanácsot ad; segítséget nyújt; elismeri az érdemeket; értékeli az erőfeszítéseket; észrevételezi a teljesítményt; kiképez a feladatra; köszönetet mond!

A felsoroltak arra vonatkoznak, hogy valójában mit is kell tennie a vezetőnek. Azonban a tevékenység önmagában még nem elég. A mai világ embere azt a vezetőt respektálja igazán, és azt tekinti követendő példának, akiről az a benyomása alakul ki, hogy:
következetes, bizalomra méltó, feddhetetlen jellemű ember
- kompetenciáról tanúskodik
- kiválóan kommunikál minden szinten
- elismeri a mások tehetségét és képességeit
- kiismeri magát a szervezetben, és értékeli a szervezet munkáját
-  képes tágabb összefüggésben látni a dolgokat
- elsősorban a miértjét és nem annyira a hogyanját magyarázza el a megoldandó feladatnak
- tiszteli a sokféleséget
- nyitott az új ötletekre
- szolgálva vezet
- törődik az emberekkel

Talán fölösleges is külön kiemelni, hogy a fent vázolt funkciók nagymértékben hozzásegítik a vezetőt ahhoz, hogy megelőzze a konfliktusokat, hisz mindazok a tulajdonságok és jellemzők, amelyek a vezető funkciójához társulnak, számos ponton érintkeznek a hatékony mediátor nélkülözhetetlen tulajdonságaival.

A vezető mint a felek közötti hatékony közvetítő
Egyszerű alapigazság, hogy a konfliktus se nem jó, se nem rossz, hanem egyszerűen létezik, adott. A korábbi közhiedelemmel ellentétben manapság a konfliktushoz már nemcsak negatív, hanem pozitív jelentéstartalom is társulhat. A hasznos és építő jellegű konfliktus, illetve a destruktív, haszontalan és költséges konfliktus közötti különbséget az határozza meg, hogy hogyan kezelik, hogyan menedzselik, miképpen alakítják át, és mi a végkifejlete.

A rosszul kezelt konfliktus nemcsak idő-, energia-, de pénz- és tehetség-pocsékolás is. Ezzel szemben a megfelelő módon kezelt konfliktus alkotó módon hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek új dolgokra tudjanak összpontosítani, képessé váljanak új ötletek, új összefüggések, újfajta értelmezések és a sajátjuktól eltérő szempontrendszerek elfogadására. A konfliktusok hatékony és kreatív kezelése ma már az első számú követelmények közé tartozik valamennyi vezetői pozíciót betöltő egyén számára. Az a képesség, hogy egy adott szervezeten belüli konfliktust valaki jól tud kezelni, már önmagában is jó vezetői készségre vall. Azonban ha valaki adottságai révén képes a közvetlen környezeten jóval túlmutató, a nagyvilágban zajló konfliktusokat is megfelelő módon kezelni, azt nemzetközi szinten is minden más vezetői erénynél a legtöbbre becsülik.

Az írásom elején szó esett a menedzser és a líder angol nyelvből kölcsönzött szavaknak a meghonosodásáról. Mindkét szó jelentésében a közös elem a vezetés, az irányítás. Egy árnyalatnyit mégis eltérnek egymástól abban, hogy a menedzser szó kiegészül a „kezelés” jelentéssel is. Az angol nyelvben a vezetőképzésre használják a leadership training kifejezést, de valamely szervezet/vállalat vezetésének a megnevezésében már a leadership szó helyett a management (magyarul menedzsment) kifejezés az elterjedt. Tehát az angolban – a szóhasználat szintjén is – az a szemléletbeli változás tükröződik, amelynek következményeként a vezetésben a diktálás és az irányítás helyét fokozatosan átvette a feladatok/problémák kezelése, a puszta feladatkijelölést pedig a problémamegoldó együttgondolkodás.

Mi sem jelzi jobban a menedzsment szó elterjedését a nyelvünkben, mint az az egyszerű tény, hogy a helyesírási programunk sem javítja ki, ha „vezetőség” helyett „menedzsmentet” írunk. De amint arra az írásom elején szintén kitértem – és az MTA legfiatalabb kutatóintézetében szerzett személyes tapasztalataimra alapozva immár nyugodtan el is mondhatom –, hogy tisztelet a kivételnek, de erősen kérdéses számomra, hogy a vezetésről alkotott szemléletünk is tükrözi-e az előbbiekben felvázolt nyelvhű átvételt.

Sok szó esett arról, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelnie a fejlett demokráciák korszerű vezetőjének. Azt is láthattuk, hogy a felsorolt tulajdonságok között nemcsak olyanokat találunk, amelyek a kezdeményezőkészséggel, a szakmai kompetenciával, a tudáshányadossal, vagyis az IQ-val hozhatók összefüggésbe, hanem azzal is, amit szaknyelven EQ-nak (érzelmi koefficiensnek), azaz érzelmi intelligenciának neveznek. Ez utóbbi legalább olyan fontos szerepet tölt be a modern vezetésben, mint az előzőek. Az empátia, a másokra való odafigyelés, a törődés, mind-mind elengedhetetlen tulajdonságai egy kellő szakmai-emberi alázattal megáldott, akár a háttérben meghúzódva is irányítani képes korszerű vezetőnek. Nevezhetjük mindezt korszerű követelménynek, de elmondhatjuk minderről azt is, hogy kialakulásuk évszázados tapasztalatokra nyúlik vissza. Gondoljunk csak a bibliai Jó Pásztor példájára, vagy a fiatalon trónra lépő császárra, Marcus Aureliusra, aki a II. században írt Elmélkedéseiben így írt: „Vigyázz, el ne császárosodj, fel ne vedd szokásaikat – mert ez könnyen megesik. Légy csak egyszerű, jó, tiszta, komoly, kendőzetlen, igazságszerető, istenfélő, jóindulatú, szeretetteljes, tántoríthatatlanul kötelességtudó. Arra törekedj, hogy az maradj, amivé a filozófia igyekezett tenni. Tiszteld az isteneket, segítsd embertársaidat. Rövid az élet. A földi lét egyetlen gyümölcse a tiszta érzésvilág és a közérdekű tevékenység.”

Végül néhány szó arról, hogy miért kellene „kitalálni” vagy „újra kitalálni” a „vezetőt” és a „vezetést”.

Talán ugyanolyan okokból – mondhatnánk – amiért „ki kellene találni” vagy „újra kitalálni” önmagukat az országoknak, a társadalmaknak, s bennük a városoknak, falvaknak, s nem utolsó sorban pedig az embereknek. Talán azért is, mert a korszerű vezetőnek nem elég pusztán a külső stílusjegyekben váltani tudni, mondjuk: a testbeszéd, a retorika, az öltözködés vagy a hajviseletet szintjén, hanem képesnek kell lennie belülről is folyton megújulni, újból és újból „kitalálni” önmagát. Talán azért, hogy egy-egy vezető kapcsán ne az jusson eszünkbe, amit Fernando Pessoa a Kétségek könyvének egyik passzusában ír, hogy „A világ ma az ostobáké, az érzéketleneké és a nyüzsgőké. Az élethez és a diadalhoz való jogot manapság csaknem ugyanazokkal az eszközökkel lehet megszerezni, amelyekkel az ember a bolondokházába kerülhet: a gondolkodásra való képtelenséggel, amorális viselkedéssel, kóros élénkséggel.”

Vélhetően pedig azért kellene leginkább „kitalálni” és „újra kitalálni”, mert a gyorsan változó világ kihívásaira való felkészülésben nem kis szerepük van az általunk választott – és éppen ezért számon is kérhető – mindenkori vezetőknek.


Blénesi Éva
A szerző a prherald.hu. munkatársa, 1994 óta tagja a Cambridge-i Egyetem keretében megalakult Global Security Fellows Initiative Programme nemzetközi kutatócsoportjának.

Vezető és vezetés a változó időben, www.prherald.hu, 2006. május 17.