center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Az írott sajtó helyzete
www.mediaasz.hu, 2005. 26. kiadás.

Bevezetés
A Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) a sajtó média- és reklámpiaci helyzetének erősítése céljából 2004-ben egy átfogó ágazati kutatás megvalósítását határozta el. Az „írás megmarad” nevű kutatás elsődleges célja a sajtó, mint reklámhordozó médiatípus előnyeinek bemutatása volt a piaci szereplők számára. A komplex kutatás-sorozat egyik eleme a nyomtatott sajtó helyzetével foglalkozó nemzetközi kutatások, az átfogó elméletek, és a nemzetközi szakirodalomban szereplő különböző megoldásmódok áttekintése volt. Az írott sajtó helyzetével, jövőjével kapcsolatos kutatások és elméletek nem újkeletűek, az elmúlt 10 évben folyamatosan központi témát biztosítanak a nemzetközi médiakonferenciáknak, a nemzetközi szervezetek rendszeresen megjelenő kiadványainak.

A társadalmi környezet változása az elektronikus média megjelenésével
Az írott sajtó helyzetével foglalkozó szakértők véleménye a sajtó előtt álló kihívásokról, a változó környezetben elfoglalt új helyzetérzékelésében, sőt a lehetséges kiutak felvázolásában is egységesnek mondható. A vélemények közti eltérések inkább abban fedezhetőek fel, hogy a kialakult helyzetről festett kép, illetve a sajtó jövőjére, szerepére vonatkozó prognózis mennyire borúlátó.

A borúlátás egyik oka a konkurencia megerősödése. A napi sajtó 40 éve még egyértelműen meghatározó társadalmi szerepe mostanra csökkenni látszik. Jó példa erre az esti újságok visszaszorulása, vagy eltűnése a piacról. Az esti lapok közül több ingyenessé válással reagált a megváltozott helyzetre, ezáltal teremtve konkurenciát a reggeli lapoknak. Persze nem ez a legfenyegetőbb konkurenciája a hagyományos újságírásnak. A napilapoknak jóval erősebb versenytársai az időközben nagy erőre kapott rádió, televízió, internetes és mobilkommunikáció.

A fragmentálódás az olvasóközönség szintjén azt a folyamatot takarja, amelynek során a nyomtatott sajtó közönsége egyre kevésbé tekinthető egységes célcsoportnak. Az érdeklődési körök, demográfiai, társadalmi tényezők az újságolvasók táborát egyre kisebb egységekre osztják, amelyek speciális információ-fogyasztási szokásokkal, igénnyel jellemezhetőek. A sikeres újságkiadásban az egyes olvasói csoportokhoz tartozó értékek, célok tehát a célközönség pontos azonosítása alapvető fontosságú, mindez egy szétaprózódott, specifikálódott közönség esetében még nagyobb hangsúllyal esik latba. A fragmentálódás azonban nem pusztán az olvasótábor körében végbemenő folyamat, hiszen a teljes médiaipar markáns jellemzője. Miközben a televíziós csatornák össznézettsége emelkedik, mindez szétaprózódott kínálatot és közönséget takar. A specifikálódott fogyasztói igényeknek megfelelni a tartalom és a szolgáltatások „testre szabásával” lehet, amelyre az internet különösen alkalmas médium, de a többi kommunikációs csatornán is nagy erővel indultak el ezirányú törekvések. Annál is inkább sürgető a médiumok testre szabásának kényszere, mivel a reklámozók is szívesebben jelennek meg termékeik reklámjaival hatékonyabb – jobban célzó – csatornákon.

Az írott sajtó előtt álló kihívások tehát számos stratégiai problémát vetnek fel. Ezeket a kihívásokat az alábbiakban foglalhatjuk össze (SFN Vol 1):
- a közönség fragmentálódása: az olvasók kevesebb, ám számukra relevánsabb információt akarnak a kommunikációs csatornák fragmentálódása: a folyamat töretlenül zajlik, még az írott sajtón belül is a médiaipar koncentrálódása, egyre nagyobb, strukturáltabb szervezetek létrejötte
- a nemzetközi tendenciák előtérbe kerülése minden területen (pl. a hirdetők körében is)
- a mobil/digitális média fejlődése és terjedése által létrejött kihívások.

A hagyományos sajtónak az új technológiák mellett az ezekkel párhuzamosan kialakult új fogyasztói attitűd sem kedvezett. A XX. század negyedik negyedében a fejlett országok lakosságának 80%-a elsősorban televízión keresztül értesül a világ történéseiről, onnan informálódik. Ma már nem vagyoni helyzet kérdése, hogy egy háztartásban van-e TV, rádió, kábeltévé, számítógép, hanem elsősorban a kulturális igények és a területi sajátosságok határozzák meg mindezt. A fejlett médiapiaccal rendelkező országokban a mobiltelefonok száma rendre meghaladja a vonalas telefonokét. A digitális társadalomban tehát megváltozott az információ eljuttatásának módja, amelyre a közönség a befogadás módjának változásával reagál (Cebián, 2004). Az új tartalmak kisebb „adagokban”, gazdagon illusztrálva jutnak el a fogyasztóhoz. A képek dominanciája inkább magát a eseményt, a történést, mint a hátteret, körülményeket, okokat hangsúlyozza, tehát sokkal inkább érzelmi, mintsem intellektuális hatást vált ki. A közönségre – különös tekintettel a fiatal fogyasztói csoportokra – az új csatornák megjelenése és túlsúlyba kerülése miatt új kommunikációs stílus és érdeklődés jellemző. A készen kapott információk elsorvaszthatják az igényt az információk gyűjtésére és analizálására, a kritikai szemléletre, amelyet az írott sajtó tud felkínálni. Ennek a folyamatnak a hatására átalakul a közélet eseményeinek ismeretére, megértésére, feldolgozására való igény szintje és a korábbi értelmező-gondolkodó (alapvetően racionális indíttatású) közbeszéd helyébe/mellé lép az érzelmi alapokon nyugvó, leegyszerűsítő kommunikáció. Ez a beszédmód közvetlen hatással van a politikai mezővel kapcsolatos érdeklődés csökkenésére – áttételesen pedig a politikai kultúra változására.

Az olvasó tehát oly módon szocializálódik a fogyasztói társadalom tagjává, hogy az  információkat könnyebben befogadható, gyorsabb és változatosabb formában kapja meg, ami a részletes feldolgozás igénye ellen hat. Ez a gondolat illeszkedik MacLuhan (2003) elméletéhez, aki az újság hátrányát abban látja, hogy „hideg” médium, szemben az elektronikus „meleg” médiumokkal, amelyek kevesebb erőfeszítést támasztanak a befogadás elé. Ez utóbbiak instant információt szolgáltatnak a távolság teljes áthidalásával. Ideális esetben épp az írott sajtó lehet az, aki magára vállalja az elektronikus médiában megjelenő hírek értelmezésének és mögöttes tartalmuk feltárásának feladatát (Balding, 2003). Mindezek mellett az információs társadalomban az információ, a hír jellege is gyökeres változáson ment át. Átalakult az információ birtoklásán alapuló hatalom, az információk kontrollálása fellazult, kialakult egy olyan kollektív információs bázis, amelyhez való hozzáférés mindenkire kiterjed, tehát nem hierarchizáló tényező. A sajtó, mint a hírek egyedüli közlője így kevésbé funkcionál, hiszen az általa közölt tartalmak több csatornán is szabadon elérhetőek. A sajtó ebben a helyzetben egyfajta ellenpontot képviselhet, amely során az elektronikus média híreinek alaposabb, hitelesebb és mögöttes információkkal ellátott közlésének, kiegészítésének feladatát vállalja fel. Az újság szerepe ebben az értelemben nem elsősorban a hírek közlésében, hanem azok magyarázatában és háttérrel való ellátásában rejlik (Pigeat, 2003).

A sajtó környezetét a lezajlott, vagy folyamatban lévő társadalmi változások is meghatározzák. Az újság abban a társadalmi közegben, amelyben az emberek viszonylagos közelségben éltek egymás mellett (mind földrajzi, mind kommunikációs értelemben) egyfajta helyi kollektív információforrásként funkcionált. Az elszigeteltség növekedésével ez a közösségi funkció is sérül (Pigeat, 2003). A fragmentálódás megjelenésével átalakult a helyi médiumok – és különös tekintettel a lokális periodikák funkciója, hiszen a heti és havi lapok a helyi kisközösségekben a hagyományápolás, helyi érdekek megjelenítőjeként funkcionálnak – még ha példányszámaik miatt kereskedelmi érdeklődést kevésbé képesek is kelteni.

A sajtó előnye
Az egyik ilyen pozitívum kétségkívül a terjedelmi korlátok nagyobb szabadságfoka . Az elektronikus média – már a rádió, televízió is, de a mobilkommunikációs technológiák különösképpen – az információk, hírek végletes lerövidítését követelik meg. A rádiózás korában egy átlagos hír mindössze 250 szóból állt, ami épp negyede volt egy normál cikknek. A mobiltelefonoknál ez a szám leszűkült akár 60-70 karakterre. Aki tehát egy címszónál több információhoz kíván jutni, megnézheti a televízió híradását, aki pedig még több információt igényel, az eredményesen fordulhat az újságok felé. A befogadó érdeklődését ugyanis nem feltétlenül a médium jellege határozza meg, ez a tényező egyéni jellemzőktől is függ. Az újság, mint az ipari társadalom terméke így válhat a modern társadalom fontos szocializációs tényezőjévé (Cebrián 2004). Szintén a nyomtatott sajtónak kedveznek az időtényezők is. Kétségtelen, hogy a televízió nagy előnye a dinamikus tatalmi megjelenés.

A sajtó erőssége ugyanakkor abban rejlik, hogy van ideje és helye teret adni a közölt tények hátterének, sőt az esetlegesen időközben hozzájuk kapcsolható új tartalmaknak is. Az elektronikus médiumok bemutatják a híreket, a sajtó kontextusba helyezi őket. Mondhatjuk tehát azt, hogy az újság előnye az időben rejlik, hiszen a 24 órás megjelenési ciklus elég időt ad a háttér feltárására, szakértői vélemények beszerzésére, grafikák készítésére és mindebből mélyebb tartalom megalkotására (F. del Rio 2003).

Szintén tartalmi előnyt biztosít a nyomtatott sajtó számára a megjelent tartalmak egyéni feldolgozásának sokszínűsége. A televízióban közvetített képes tartalmakat rövid-idejűség, azonnali hatás jellemzi, éppígy elszállnak a rádióban kimondott szavak. Az újság ezzel szemben nagyobb teret nyújt a reflexióra, az anyag feldolgozására. Amíg a TV inkább az érzelmekre hat, rövid időre tartva fenn érdeklődésünket, addig a sajtóban ennek tartós megragadása a cél. A nyomtatott sajtóban megjelenik a szöveg a maga kézzel fogható, rögzített valóságában. Az újságok ezáltal praktikusak, hiszen a nyomtatott anyagok kivághatók, archiválhatók, továbbküldhetők, mindez lehetővé teszi az információ megosztását másokkal. Ezáltal a sajtó nemcsak a kritikai gondolkodás alapját képezheti, de a családi és szociális életben is fontos kapocsként funkcionál (F Hutin 2003).

A nyomtatott sajtó társadalmi szerepét tekintve az elemzők kiemelték, hogy az újság előnye egyéb médiákhoz viszonyítva szociális, közösségi szerepében is rejlik. Közösségek és családok összefűző ereje lehet, gondoljunk csak arra, ahogy a hagyományos sajtót egy-egy családon belül tematikailag szétbontva olvassák. A sajtóban megjelenő témák igen gyakran közösségi diskurzust provokálnak, amely csökkenti a modern társadalomra jellemző elszigeteltséget, közös élményanyaghoz juttatva és ezáltal összefűzve emberek egy csoportját (Getler 2003).

A nyomtatott sajtó, mint hirdetési közeg fő sajátosságai
A nyomtatott sajtó statikus jellege fontos szerepet játszik az információ értelmezésében, és ebből kifolyólag a reklámok és hirdetések hatékonyságának növelésében. Míg a televíziós reklámokban a néző figyelme több fele oszlik meg (képi- és hanghatások, feliratok), addig az újságokban és folyóiratokban van idő a hirdetések alaposabb tanulmányozására, és ezáltal az ott leközölt információ mélyebb és alaposabb befogadására (Coburn, 1999). Az újságok és magazinok statikus jellegéből adódóan arra is lehetőség nyílik, hogy az olvasó több ideig, alaposabban tanulmányozza a hirdetés kontextusát, amely lehetővé teszi, hogy a reklám megértéséhez szükséges kulcsot a fogyasztó maga vehesse kézbe. Összehasonlítva a televízióval azt találjuk, hogy a képernyőn zajló eseményeknek sokszor vagy nincs kontextusuk, vagy ha van, későn adják a néző kezébe a megértéshez szükséges kulcsot. Ez növeli annak esélyét, hogy a sok esetben 10-20 másodperces reklámok üzenete elvesszen, vagy ne legyen maradandó: az agy utóbbi esetben kisebb eséllyel tudja elraktározni az információt.

Szorosan összefügg a sajtó statikus vonása és az általa közölt üzenetek mélyebb értelmezése. Sanderson (1994) azt állapítja meg, hogy az olvasók számos esetben az újságot arra használják, hogy utána olvassanak a híreknek, illetve hogy azok mélyebbre hatoló értelmezését kapják meg. A nyomtatott sajtónak ez a pontosabb, informatívabb jellege az olvasók hirdetésekkel szembeni attitűdjükre is hat, hiszen azokban pontosabb leírás és tájékoztatás található egy termék árát, minőségét és beszerzési helyét illetően.

Ez szoros összefüggésben áll a Millward Brown (2003) vizsgálati eredményeivel: a nyomtatott sajtó jobban tudja a mélyebb üzeneteket átadni, hatékonyabban képes egy üzenet – jelen esetben egy termék – nehezebben érthető aspektusainak kommunikálására.

Szintén a reklámüzenetek megértéséhez kapcsolódik szorosan egy, a nyomtatott sajtó és a televízió között meglévő, több publikációban (Smith, 1999, 2002; Millward Brown, 2003; Ducoffe és Curlo, 2000) is hangoztatott eltérés: az üzenetek racionális és emocionális befogadása. Míg az emberi agy baloldali része az üzenetek racionális értelmezéséért és megértéséért felelős, addig az agy jobboldali féltekéjében történik az üzenetek emocionális feldolgozása. A nyomtatott sajtóban leközölt üzenetek ezért a bal, a televízió által sugárzott információ a jobb féltekében kerül feldolgozásra, hiszen az újságok az ésszerű, logikus gondolkodást igénylő, a televízió pedig az érzelmekre való ráhatáson keresztüli befogadást és megértést segítik. A televízióban nézett reklámok az érzelmekre próbálnak hatni: benyomást kelteni, nyomot hagyni a nézőben, ami később a termék iránti érdeklődést válthatja ki.

Azonban másképpen funkcionál a nyomtatott sajtó: egy újsághirdetés jóval inkább a termék racionális oldalait és attribútumait igyekszik kihangsúlyozni. Ami a nyomtatott sajtó szavahihetőségét illeti, több szerző is (Sanderson, 1994; Kuper, 1998; Murdoch, 1998; Magnetto, 1999) hasonló következtetésre jut: állításuk szerint a televízióban látott és hallott dolgok az újságban nyernek megerősítést. A televízióból nyert információkat csak akkor verifikálódnak, ha azok az újságban is megerősítést nyernek. Ez egyben a nyomtatott sajtó előnye is: valós, igaz hatása van. Ehhez Sanderson és Magnetto hozzáfűzi, hogy az olvasók jobban megbíznak az újságokban, mint a televíziós csatornákban, és ezáltal nagyobb valószínűséggel hisznek azon hirdetéseknek, amelyek azon újságokban megjelennek. Mehta (2000) azt hangsúlyozza ki, hogy a televíziós reklámokat jóval manipulatívabbnak és félrevezetőbbnek érzik az emberek, mint a nyomtatott sajtóban elhelyezett hirdetéseket.

Az információfeldolgozás módja szintén meghatározza a reklámok befogadásának hatékonyságát – derül ki az erről szóló tanulmányokból és vizsgálatokból (Rauramo, 1995; Millward Brown, 2003). A TV reklámok fogyasztása passzív folyamat, hiszen az üzenet átadására rendelkezésre álló idő meglehetősen korlátolt. Az üzenetet e rövid idő alatt kell értelmezni, ami sok esetben ahhoz vezet, hogy a néző eléri az ún. információs szaturáció (telítettség) állapotát. Ezzel ellentétben a nyomtatott sajtó hirdetéseit aktívabban közelítjük meg és dolgozzuk fel: az információt olvasni, értelmezni kell, azaz fel kell dolgozni. Az elolvasni kívánt hirdetést, és az olvasásra szánt időt maga az olvasó határozza meg, így nagyobb is az esély arra, hogy a terméket megkülönböztesse a többitől, felfogja annak sajátosságait. Erre a televíziós reklámok esetében jóval korlátoltabb a lehetőség. Mindezek következménye, hogy a nyomtatott sajtó reklámjai olyan üzeneteket tudnak átadni, amire a televíziós reklám – időkorlátai miatt – nem képes.

A reklámok rövid- és hosszú távú hatása, valamint az eladási statisztikákra gyakorolt befolyása szintén egy meghatározó vizsgálati dimenzió a különböző médiumok tanulmányozásakor. Jóllehet a televízió rövid idő alatt képes nagy hatékonyságot kifejteni a termék ismertségére vonatkozóan, ez a hatás korlátozott ideig tart. Ezzel szemben a nyomtatott sajtó reklámkampánya az üzenet hosszú távú hatást erősíti: az olvasók hosszabb ideig emlékeznek egy nyomtatott sajtóban olvasott hirdetésben látott termékre, és jóval lassabban megy ki emlékezetükből.

A reklámok és hirdetések költséghatékonysága szintén egy olyan fontos tényező, amivel a hirdető cégeknek mindenféleképpen számolniuk kell. A korábbi nézetekkel ellentétben, miszerint a televíziós reklámok megtérülési rátája a legkedvezőbb, Smith (2002) arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyomtatott sajtóban futtatott kampányok jóval költséghatékonyabbak, valamint minél nagyobb összeg jut a magazinokban megjelenő hirdetésekre egy cég reklámra fordítható büdzséjéből, annál jobbak lesznek a költséghatékonysági mutatók is.

A nyomtatott sajtó hátránya
A már többször is idézett csehországi Millward Brown kutatás (2003) egyik ezzel kapcsolatos legfontosabb megállapítása, hogy a televíziós reklámokkal ellentétben a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések esetében nagyobb gyakorisággal fordul elő az úgynevezett wear-out effektus, azaz az érdeklődés fokozatos csökkenése. Egy hirdetés sokszori elolvasását követően az olvasót egyre kevésbé érdekli az, ami sok esetben ahhoz vezet, hogy átlapozza a reklámot, hirdetést. Ez különösen nagyobb reklámkampányok esetében fontos, ahol egy hirdetés több alkalommal is megjelenik. A tapasztalatok alapján az mondható, hogy négy megjelenés még hatékony lehet, amennyiben ennél több alkalommal jelenik meg a reklám a nyomtatott sajtótermékben, az már nem fogja a reklámhatékonyságot növelni.

Másik több forrás által is említett hátrány jóval inkább gyakorlati megközelítésű. Kuip (1994) megállapítása szerintaz újságok hirdetési stratégiái nem megfelelő rugalmasságúak, és túlságosan költségesek, ami visszatartó erő a hirdetők szemében. Ehhez kapcsolódik a ’Strength in Numbers’ (1999) című kiadvány azon észrevétele, miszerint a hirdetők kevesebb bizalommal viseltetnek az újságok iránt: ennek legfőbb okai abban keresendők, hogy a tv hirdetési díjai egységesebbek és pontosabbak, ugyanakkor az újságok hirdetési díjai differenciálatlanabbak, mint a televízióé. A nyomtatott sajtó termékeire jellemzőbb, hogy a hirdetések méretei nincsenek standardizálva, melynek a hirdető által történő utánkövetése és ellenőrzése szintén hosszadalmas folyamat. A televíziós reklámdíjakat számos tényező befolyásolhatja: például behatárolható és mérhető az a célcsoport, amelyhez a reklámüzenetet el kívánják juttatni. Ennek elsődleges oka, hogy a televízió megfelelő piackutatást folytat az újságokkal ellentétben, ami megnehezíti a hirdetői igényekhez történő alkalmazkodást.

A multimédiás kampányok
A nyomtatott sajtó előnyeinek felsorolásakor több tanulmány (Smith, 19993; Ducoffe és Curlo, 2000; Millward Brown, 20034) is említést tesz a televízió és az újságok, illetve folyóiratok racionális-emocionális tengelyén tapasztalható különbségről. Egyöntetűen állítják, hogy a nyomtatott sajtó az ésszerű, logikus gondolkodást igénylő, a televízió pedig az érzelmekre való ráhatáson keresztüli befogadást és megértést segítik. Smith (2002) ezzel kapcsolatban azt is kiemeli, hogy az ezen eltérésen alapuló, az ezt kihasználó együttes reklámkampányok hatékonysága jobb, mint a nem multimédiás kampányoké. Azzal érvel, hogy a televízióban látott reklámot, amely a nézők érzelmeire hat elsősorban, hatékonyan egészíti ki az újságban vagy folyóiratban megjelent reklám, amely nem az érzelmeket, hanem a racionális gondolkodást célozza meg. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a fogyasztó érzelmein keresztül történő figyelemfelkeltést egy, a logikus, ésszerű gondolkodásra ható reklámforma egészíti ki, amely arra épít, hogy olvasás közben az ember agya aktív állapotba kerül, hiszen elsődleges szándéka, hogy megtudjon valamit a reklámozott termékről. Ez utóbbi esetben a reklám racionális érvekkel igyekszik meggyőzni a leendő vásárlót a termék vagy szolgáltatás minőségéről, hasznosságáról. A kettő együttes hatása nagyobb reklámhatékonyságot eredményez, mint ha a reklám csak az egyik médiumon folyna.

Vizsgálatok azt mutatják (Millward Brown, 2003; Smith 2002), hogy a reklámhatás meghosszabbítható vegyes reklámkampányok esetében. A televíziós reklámok rövid távon hatékonyan növelik egy termék ismertségét. Ez a hatás azonban viszonylag hamar elmúlik. Mindezzel szemben a nyomtatott sajtó hirdetései hosszabb távon képesek fenntartani ezt az ismertséget – vagyis a fogyasztók hosszabb idő elteltével is képesek felidézni a terméket. A Millward Brown megfigyelései szerint a televízió rövid távú hatását nagyon jól egészíti ki a nyomtatott sajtó hosszú távú hatása. A kettő együtt figyelemre méltó eredményekhez vezethet, amint azt az alábbi grafikon is mutatja. Egy autóreklám párhuzamosan futott egy hónapon keresztül mindkét médiumban. Az együttes reklámozás következtében a rövid és a hosszú távú termékismertséget is sikerült fenntartani, amely relatíve magasnak mutatkozott a kampány befejeztét követő hatodik hónapban is. A multimédiás környezetben lefolytatott kutatások alapján azt mondhatjuk, hogy az együttes kampányok segítségével nagyobb hatékonysággal érhető el a célközönség (Smith, 2002). Úgy tűnik, hogy a célközönség elérésének maximalizálása kulcs lehet a minél hatékonyabb értékesítés eléréséhez. Jóllehet az összes médiumot tekintve a televízió képes a legszélesebb tömegeket elérni reklámjaival, a vegyes kampányok még szélesebb fogyasztói tömegekhez juttathatják el üzenetüket. A televízióval ellentétben más médiumok a reklámkampány egy korábbi szakaszában érik el legjobb hatékonyságukat a termékismertséget illetően, mert csak szűkebb célcsoportot képesek elérni. Ezzel szemben a televízió hatása a termékismertségre csak egy későbbi fázisban éri el csúcspontját.

A „Take a Fresh Look At Print” nevezetű tanulmány 2002-es bővített kiadása a világ számos országában lefolytatott reklámhatékonysági kutatásokat mutatja be, illetve összegzi annak tapasztalatait. A vizsgálatok között nagy számban találhatók szóló- és vegyes reklámkampányok eredményei is.
(A „Take a Fresh Look At Print" nevezet_ tanulmány 2002-es bővített kiadása a világ számos országában lefolytatott reklámhatékonysági kutatásokat mutatja be, illetve összegzi annak tapasztalatait. A vizsgálatok között nagy számban találhatók szóló- és vegyes reklámkampányok eredményei is. A „Print Advertisement Works" elnevezés_, a nyomtatott sajtóban megjelen_ reklámok hatékonyságát mérő kutatást 2002. április 24. és 2002. december 15. között végezte a Millward Brown Csehországban. A vizsgálat folyamán 10 különböző termék reklámkampányát követték. A vizsgált kampányok között szerepeltek szóló kampányok (csak a nyomtatott sajtóban megjelent) és vegyes kampányok (nyomtatott sajtóban és más médiumban megjelent) egyaránt. 3960, 18 és 60 év közötti felnőttet interjúvoltak meg a vizsgálat során. A mintában 50%-50%-ban szerepeltek nők és férfiak.

A vegyes kampányok azonban a fogyasztók egy még szélesebb tömegéhez juthatnak el. Fontos tényező, hogy amennyiben sikeres a célközönség elérése, a fogyasztók vásárlási szándékát is sikerüljön a leghatékonyabban növelni. Erre az egyik legelterjedtebb módszer, hogy a reklámok, reklámkampányok ideje alatt megvizsgálják, hogy a reklám hogyan, milyen mértékben befolyásolja a fogyasztót vásárlási szándékában. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a vásárlás meg is történik, mégis, egy eszköz a szándék mérésére. Az eddigi kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy a vegyes kampányok ebben a tekintetben is hatékonyabban működhetne (Finley, 1992; Smith, 2002). Ez összefüggésben áll azzal, hogy a multimédiás kampányok következtében a nyomtatott sajtóban és a televízióban folyó kampányok egymás hatását felerősítik: a nyomtatott sajtó a televízióét, a televízió a nyomtatott sajtóét (Szonda Ipsos). Mi több, a kampány ideje alatt a televízióban látott reklámot kedvezőbben értékelik a fogyasztók annak hatására, hogy ugyanannak a terméknek a reklámjával a nyomtatott sajtóban is találkoznak. Vagyis a nyomtatott sajtó közegbe látott reklám kihat a televíziós verzió értékelésére, illetve az azzal szembeni attitűdre is. Az alábbi ábra egy vegyes kampánynak a vásárlási szándékra kifejtett hatását mutatja.

Hivatkozási lista
Coburn, Noel: Neuroscience and advertising: incompatible no longer? 52nd World Newspaper Congress. 13-16 June 1999, Zurich.
Ducoffe, Robert H.; Curlo, Eleonora: Advertising value and advertising processing. In.: Journal of Marketing Communications, December 2000, Vol. 6 Issue 4.
Kuip, M.J.: Newspapers are a real good advertising medium, and now we know why. 47th World Newspaper Conference, 29th May-1st June 1994, Vienna.
Kuper, Jos: Putting Method into Circulation Madness. 51th World Editors Forum Conference, 31st May-3rd June 1998, Kobe.
Magnetto, Hector: Our bet for the 21st century. Continuing relevance of the newspaper in a multimedia framework. 52nd World Newspaper Congress. 13-16 June 1999, Zurich.
Mehta, Abhilasha: Advertising Attitudes and Advertising Effectiveness. In.: Journal of Advertising Research. May/June 2000, Vol. 40 Issue 3.
Murdoch, Lachlan: Harnessing creativity to build the newspaper of the future. 51st World Newspaper Congress, 31st May-3rd June 1998, Kobe.
Rauramo, Jaakko: Surviving in changing times. 48th World Newspaper Conference, 28-31 May 1995, Paris.
Sanderson, Len: The Decline of the written word? Guaranteed survival through innovation.
47th World Newspaper Conference, 29th May-1st June 1994, Vienna.
Smith, Alan: Take a Fresh Look at Print. FIPP, 1999.
Smith, Alan: Take a Fresh Look at Print. FIPP, 2002.
Strength in numbers: the challenges for newspaper advertising. World Association of  Newspapers Conference, 1999, Paris.
Print Advertisement Works (a Millward Brown kutatása). UVDT, 2003.
Ducoffe, Robert H.; Curlo, Eleonora: Advertising value and advertising processing. In.:
Journal of Marketing Communications, December 2000, Vol. 6 Issue 4.
Finley, Mike: The media multiplier project. In: New paths to advertising revenues. FIEJ conference, 1992, Paris.
A Perspective on Advertising Other Than Television, Szonda Ipsos-ASI
Jim Chisholm (Director, Shaping the Future of the Newspaper): Best Business Practice in Newspapers. Az előadás elhangzott: World Editors Forum, 2004. június 1.
Jean-Louis Cebrián (Chief Executive Officer of PRISA Group and EL PAÍS):
Finding the Old Roots of New Journalism. Az előadás elhangzott: World Editors Forum, 2004. június 1.
Henri Pigeat (Charman of Editions de l’llissos, France): The challenges. In.: The role of the newspaper. In: Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities int he Press Industry. Strategy Report, Volume 2. No. 3. June 2003. WAN.
Timothy Balding, Director General, WAN (World Association of Newspapers):
World Trends in the Newspaper Industry: An Update. Az előadás elhangzott: World Editors Forum, 2004. június 1.
Jean-Louis Cebrián (Chief Executive Officer of PRISA Group and EL PAÍS): Finding the Old Roots of New
Journalism. Az előadás elhangzott: World Editors Forum, 2004. június 1.
Fred Arp, Director (Telegraaf Holding, The Netherlands): Finding new crossroads:
Diversification within the Telegraaf Group. Az előadás elhangzott: World Editors Forum, 2004. június 1.
Michael Getler (Ombudsman at the Washington Post, US): Community tool. In.: The role of the newspaper. In:
Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities int he Press Industry. Strategy Report, Volume 2. No. 3. June 2003. WAN.
Felipe T Edwards del Rio (Editor, El Mercurio, Chile): Order and perspective. In.: The role of the newspaper. In: Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities int he Press Industry. Strategy Report, Volume 2. No. 3. June 2003. WAN.
Francois Régis Hutin (President-Directeur-Général, Ouest-France): Social service. In.: The role of the newspaper. In: Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities int he Press Industry. Strategy Report, Volume 2. No. 3. June 2003. WAN.
További WAN anyagok:
The role of newspapers. In: Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities int he Press Industry. Strategy Report, Volume 2. No. 3. June 2003. WAN.
The Value Driven Newspaper. In: Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities in the Press Industry. Strategy Report, Volume 1. No. 6. May 2002. WAN
Growth and Diversification Strategies. In: Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities in the Press Industry. Strategy Report, Volume 2. No. 4. June 2003. WAN
The Distribution Revolution. In: Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities in the Press Industry. Strategy Report, Volume 2. No. 1. December 2002. WAN.
Circulation Winners. In: Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities in the Press Industry. Strategy Report, Volume 3. No. 4. June 2004. WAN.
The Tailored Newspaper. In: Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities in the Press Industry. Strategy Report.
Internet Strategies for Newspapers Revisited. In: Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities in the Press Industry. Strategy Report, Volume 1. No. 3. May 2002. WAN
New Designs, New Formats. In: Shaping the Future of the Newspaper. Analizing Strategic Developments and Opportunities in the Press Industry. Strategy Report, Volume 3. No. 3. June 2004. WAN

Összefoglaló
Nemzetközi kutatások eredményeinek összefoglalása
A nyomtatott sajtó statikus jellege fontos szerepet játszik az információ értelmezésében, és ebből kifolyólag a reklámok és hirdetések hatékonyságának növelésében. Míg a televíziós reklámokban a néző figyelme több fele oszlik meg (képi- és hanghatások, feliratok), addig az újságokban és folyóiratokban van idő a hirdetések alaposabb tanulmányozására, és ezáltal az ott leközölt információ mélyebb és alaposabb befogadására (Coburn, 1999).

Smith (2002) valamint a Millward Brown (2003) kutatás ehhez kapcsolódóan azt emelik ki, hogy a nyomtatott sajtó olvasásakor a fogyasztó nincsen az idő korlátai közé szorítva, azaz a hirdetéseket hosszabban tanulmányozhatja, a többszöri visszalapozás lehetősége pedig a megértést és a könnyebb befogadást segíti elő.

Szorosan összefügg a sajtó statikus vonása és az általa közölt üzenetek mélyebb értelmezése. Sanderson (1994) azt állapítja meg, hogy az olvasók számos esetben az újságot arra használják, hogy utána olvassanak a híreknek, illetve hogy azok mélyebbre hatoló értelmezését kapják meg.

A nyomtatott sajtónak ez a pontosabb, informatívabb jellege az olvasók hirdetésekkel szembeni attitűdjükre is hat, hiszen azokban pontosabb leírás és tájékoztatás található egy termék árát, minőségét és beszerzési helyét illetően. Ez szoros összefüggésben áll a Millward Brown (2003) vizsgálati eredményeivel: a nyomtatott sajtó jobban tudja a mélyebb üzeneteket átadni, hatékonyabban képes egy üzenet – jelen esetben egy termék – nehezebben érthető aspektusainak
kommunikálására.

Szintén a reklámüzenetek megértéséhez kapcsolódik szorosan egy, a nyomtatott sajtó és a televízió között meglévő, több publikációban (Smith, 1999, 2002; Millward Brown, 2003; Ducoffe és Curlo, 2000) is hangoztatott eltérés: az üzenetek racionális és emocionális befogadása. Míg az emberi agy baloldali része az üzenetek racionális értelmezéséért
és megértéséért felelős, addig az agy jobboldali féltekéjében történik az üzenetek emocionális feldolgozása. A nyomtatott sajtóban leközölt üzenetek ezért a bal, a televízió által sugárzott információ a jobb féltekében kerül feldolgozásra, hiszen az újságok az ésszerű, logikus gondolkodást igénylő, a televízió pedig az érzelmekre való ráhatáson keresztüli befogadást és megértést segítik.

A televízióban nézett reklámok az érzelmekre próbálnak hatni: benyomást kelteni, nyomot hagyni a nézőben, ami később a termék iránti érdeklődést válthatja ki. Azonban másképpen funkcionál a nyomtatott sajtó: egy újsághirdetés jóval inkább a termék racionális oldalait és attribútumait igyekszik kihangsúlyozni.

Ami a nyomtatott sajtó szavahihetőségét illeti, több szerző is (Sanderson, 1994;Kuper, 1998; Murdoch, 1998; Magnetto, 1999) hasonló következtetésre jut: állításuk szerint a televízióban látott és hallott dolgok az újságban nyernek megerősítést. A televízióból nyert információkat csak akkor verifikálódnak, ha azok az újságban is megerősítést nyernek.

A TV reklámok fogyasztása passzív folyamat, hiszen az üzenet átadására rendelkezésre álló idő meglehetősen korlátolt. Az üzenetet e rövid idő alatt kell értelmezni, ami sok esetben ahhoz vezet, hogy a néző eléri az ún. információs szaturáció (telítettség) állapotát. Ezzel ellentétben a nyomtatott sajtó hirdetéseit aktívabban közelítjük meg és dolgozzuk fel: az információt olvasni, értelmezni kell, azaz fel kell dolgozni.

A reklámok rövid- és hosszú távú hatása, valamint az eladási statisztikákra gyakorolt befolyása szintén egy meghatározó vizsgálati dimenzió a különböző médiumok tanulmányozásakor. Jóllehet a televízió rövid idő alatt képes nagy hatékonyságot kifejteni a termék ismertségére vonatkozóan, ez a hatás korlátozott ideig tart. Ezzel szemben a nyomtatott sajtó reklámkampánya az üzenet hosszú távú hatást erősíti: az olvasók hosszabb ideig emlékeznek egy nyomtatott sajtóban olvasott hirdetésben látott termékre, és jóval lassabban megy ki emlékezetükből.

A reklámok és hirdetések költséghatékonysága szintén egy olyan fontos tényező, amivel a hirdető cégeknek mindenféleképpen számolniuk kell. A korábbi nézetekkel ellentétben, miszerint a televíziós reklámok megtérülési rátája a legkedvezőbb, Smith (2002)

A „Take a Fresh Look At Print" nevezetű tanulmány 2002-es bővített kiadása a világ számos országában lefolytatott reklámhatékonysági kutatásokat mutatja be, illetve összegzi annak tapasztalatait. A vizsgálatok között nagy számban találhatók szóló- és vegyes reklámkampányok eredményei is. A „Print Advertisement Works" elnevezést, a nyomtatott sajtóban megjelent reklámok hatékonyságát mérő kutatást 2002. április 24. és 2002. december 15. között végezte a Millward Brown Csehországban. A vizsgálat folyamán 10 különböző termék reklámkampányát követték. A vizsgált kampányok között szerepeltek szóló kampányok (csak a nyomtatott sajtóban megjelent) és vegyes kampányok (nyomtatott sajtóban és más médiumban megjelent) egyaránt. 3960 18 és 60 év közötti felnőttet interjúvoltak meg a vizsgálat során.

A nemzetközi kutatások egyöntetűen állítják, hogy a nyomtatott sajtó az ésszerű, logikus gondolkodást igénylő, a televízió pedig az érzelmekre való ráhatáson keresztüli befogadást és megértést segítik. Smith (2002) ezzel kapcsolatban azt is kiemeli, hogy az ezen eltérésen alapuló, az ezt kihasználó együttes reklámkampányok hatékonysága jobb, mint a nem multimédiás kampányoké.

Vizsgálatok azt mutatják (Millward Brown, 2003; Smith 2002), hogy a reklámhatás  meghosszabbítható vegyes reklámkampányok esetében. A televíziós reklámok rövid távon hatékonyan növelik egy termék ismertségét. Ez a hatás azonban viszonylag hamar elmúlik. Mindezzel szemben a nyomtatott sajtó hirdetései hosszabb távon képesek fenntartani ezt az ismertséget – vagyis a fogyasztók hosszabb idő elteltével is képesek felidézni a terméket. A Millward Brown megfigyelései szerint a televízió rövid távú hatását nagyon jól egészíti ki a nyomtatott sajtó hosszú távú hatása.

A multimédiás kampányok gazdasági, financiális hatékonyságát konkrét kutatások bizonyítják. A multimédiás környezetben lefolytatott kutatások azt sugallják, hogy az együttes kampányok segítségével nagyobb hatékonysággal érhető el a célközönség Jóllehet az összes médiumot tekintve a televízió képes a legszélesebb tömegeket elérni reklámjaival, a vegyes kampányok még szélesebb fogyasztói tömegekhez juttathatják el üzenetüket.

Fontos tényező, hogy amennyiben sikeres a célközönség elérése, a fogyasztók vásárlási szándékát is sikerüljön a leghatékonyabban növelni. Az eddigi kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy a vegyes kampányok ebben a tekintetben is hatékonyabban működhetnek (Finley, 1992; Smith, 2002). Ennek hátterében az áll, hogy a multimédiás kampányok következtében a nyomtatott sajtóban és a televízióban folyó kampányok egymás hatását felerősítik: a nyomtatott sajtó a televízióét, a televízió a nyomtatott sajtóét (Sonda Ipsos). Mi több, a kampány ideje alatt a televízióban látott reklámot kedvezőbben értékelik a fogyasztók annak hatására, hogy ugyanannak a terméknek a reklámjával a nyomtatott sajtóban is találkoznak. Vagyis a nyomtatott sajtó közegbe látott reklám kihat a televíziós verzió értékelésére, illetve az azzal szembeni attitűdre is.


Az írott sajtó helyzete. www.mediaasz.hu, 2005. 26. kiadás.