center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Mozaik-média: miért nem maradhat a közszolgálat pusztán nemzeti hatáskörben?
Parászka Boróka, www.prherald.hu, 2006. június 30.

A kérdés nem az, hogy mit kezd a magyar média a „határon túliakkal”, hanem az, hogy mikor lépi át a saját határait és korlátait. Ha csak az Erdélyben élő magyarokat és nem magyarokat tekintjük potenciális médiafogyasztónak, akkor is legalább ötmillió nézőt nyerhetne meg magának. Már ha akarna.

A közszolgálati média kérdéseit és lehetőségeit Közép- és Kelet-Európában rendszerint nemzeti hatáskörben vizsgálják. Ez a megközelítésmód természetes, ha a meglévő finanszírozási struktúrákat, a források elosztásának és felhasználásának lehetőségeit tekintjük kiindulópontnak. Állami televízióadókról és rádióadókról beszélünk, az állami finanszírozás feltételeiről vitatkozunk, és ezért nem csodálkozunk azon, hogy a kínálat is csak az adott állam területére vonatkozó műsorpolitika szerint meghatározott.

Pedig miközben a tévé és a rádió „befelé” sugároz, addig az adást „kívülről” is fogyasztják, a közszolgálati média, a sajátos nyelvi és kulturális összefüggések miatt nem maradhat pusztán nemzeti hatáskörben. Vagy pontosabban: a nemzeti hatáskörök összehangolása, egymásra építése elengedhetetlen. Mert az egyetlen tényező, amely nem talál bele ebbe a nemzeti médiarácsba: a célközönség. A közép-kelet-európai televíziónézők és rádióhallgatók jelentős része olyan közszolgálati adók sugárzását követi, amelyek más országból sugároznak, mert ezeken a csatornákon férhet hozzá a számára (is) szükséges információkhoz. Ha úgy tetszik, a közép-kelet-európai médiafogyasztó nagyon is bőséges kínálatból választhat, hiszen a „saját”, országos közszolgálati médiáin kívül „átnézhet” a határokon, válogathat más nemzeti adók kínálatából. Bizonyos szemszögből azonban ez a túlkínálat igen is szegényes. Mert míg bizonyos információkat több forrásból, többféleképpen is megkaphat, mindig lesznek olyan lefedetlen területek, amelyek ebből a médiamozaikból nem rakhatók ki. Rendszerint épp „saját magukat” nem látják és nem hallják ezek a fogyasztók, a kulturális, nyelvi és politikai határátlépőkkel, a többlakiakkal nem tudnak mit kezdeni ezek a csatornák. Ugyanis a közép-kelet-európai közszolgálati médiák rendszerét sosem hangolták össze. Egynyelvű, egykultúrájú struktúrában épülnek fel ezek a rendszerek, és azok, akik több kultúrának a fogyasztói vagy több politikai-társadalmi rendszer részesei, azok számára az átjárás lehetőségei nem adottak. Sem a kulturális, sem a politikai párhuzamosságok nem követhetők. Éppen ezért a közép-kelet-európai államok az uniós csatlakozás ellenére sem közelednek egymáshoz mediálisan, ezeknek a nemzeti adóknak az egyik jellegzetessége, hogy a környező országokra vonatkozó információk kínálata szegényesebb, hogy regionálisan nincsenek jelen ezek a médiumok, vagy éppenséggel sokkal távolibb geopolitikai és geokulturális igényeket elégítenek ki. Ami önmagában nem baj, csak nem elég. Ezzel a kontextusvesztéssel vagy gyengüléssel ugyanis épp a közszolgálatiságát veszíti el a média, és nem marad más, mint egy egzotikus hírhalmaz, amellyel a médiafogyasztó nem biztos, hogy tud kezdeni valamit.

A média mozaikjellegét az elmúlt másfél évtizedben a nemzeti közszolgálati médiastratégiák bizonyos műsorblokkok beépítésével próbálták gyengíteni. Így születtek a román és a magyar médiában az ún. „kisebbségi” műsorok. És így jött létre az a torzó, amit a magyar médiatörténetben „kihelyezett” médiának nevezhetnénk. Mindkét stratégia abból a megfontolásból született, hogy a „mozaikhatás” csupán nyelvi-etnikai törések hatására jött létre. Hogy az etnikai térképekre kell rárajzolni a médiatérképet, és máris sikerül lefedni a törésvonalakat. Csakhogy a nyelvi és etnikai határvonalak nem mindig egyeznek meg a kulturális-politikai törésvonalakkal. Egy szatmári román például kifejezetten érdekelt lehet a nyíregyházi önkormányzati vagy a magyar kormányzati választások eseményeit illetően, mert ez a mindennapi életét érinti. Egy sepsiszentgyörgyi magyar embernek azonban az információigénye Bukaresthez kötött. Viszont a szatmári román csak akkor értesül az új magyar kormány rendeleteiről, ha átlépi a határt, mert nincs az a román média, amely számára információkat szolgáltatna a néhány kilométerrel Szatmár és az ország határain kívüli eseményekről. A sepsiszentgyörgyi magyar ember pedig, aki nem tud románul, mediálisan valahol a Budapest-Miskolc-Debrecen tengelyen él, mert román televíziót nem néz, a magyar televízió- és rádióadók pedig olyan világra engednek rálátást, amelyhez neki semmi köze. Két átrázott médiafogyasztónk van tehát, képletesen. Reálisan pedig ki nem elégített célközönségek millióit hagynak cserben a közszolgálati médiák.

A legnagyobb probléma kétségtelenül a nyelvi gettó, amelyben a közszolgálati médiák működnek. Ha lenne is akarat és kapacitás arra, hogy kinyissák a nemzeti közszolgálati médiumok terét (mint ahogyan ez az akarat teljességgel hiányzik), úgy a nyelvi szinkronitás lehetősége, módszertana ebben a térségben teljességgel kidolgozatlan.

A következő probléma a már meglévő „mozaik-struktúrákra” való teljes reflektálatlanság. A csak etnikai képletekre épülő műsorszolgáltatás behatárolja és leszűkíti a kínálatot, erősíti és megmerevíti az etnikai határokat. Ezek a mozaik-médiumok előbb utóbb „etno”-médiává válnak, és elveszítik közszolgálati jellegüket. A kereskedelmi és közszolgálati adók kínálata miatt eleve fragmentált a közönség, és ezeknek a csatornáknak, műsoroknak a vevője már csak az maradhat, aki elszántan érdekelt az „etno-adásban”. Ezért a közép-kelet-európai média első és legfontosabb lépése a valódi közszolgálatiság felé a nemzeti decentralizálás kell legyen, mint ahogyan – a nem közép-kelet-európai térségekben is – a decentralizálást tartják a közszolgálati média jövőjének (lásd Newton Minow). A decentralizálás egyszerre jelent nyelvi, kulturális és politikai határátlépést (tehát a nemzeti közszolgálati adók hatékony összehangolását) és egyszerre jelenti a regionális média megerősítését.

Mindaddig, amíg csak Budapestről és csak magyar nyelvű médiakínálattal próbál élni bármely csatorna (legyen az a Duna TV, az M2, vagy a rádióadók valamelyike) egy fiktív célközönség számára (amelyet úgy neveznek, hogy kárpát-medencei magyarság), addig csak nagyon alacsony nézettségű és közszolgálati szempontból nem kielégítő műsorok születhetnek. Azok a magyar etnikumú közösségek, amelyeket ezek a próbálkozások megcéloznak, nem etnikailag hermetikusan elzárt közegben élnek. Mindennapi információigényük túlterjed saját etnikai határaikon. Ráadásul ezeknek a kisközösségeknek a nyilvánossága sem fedi egymást. Nem lehet ugyanazzal a hírblokkal kielégíteni a szabadkai, a csíki, az aradi és a beregszászi magyart. Az a közös nevező, amely ebben az információs térben megnevezhető, olyan kicsi, hogy láthatatlan. Olyan kevés információ, olyan kevés tartalom fér ebbe bele, hogy a mozaik-adások és adók nézettsége eleve nem, vagy alig mérhető. És így sem piaci, sem közszolgálati szempontból nem komolyan vehető az, amit az ilyen jellegű média képvisel.

Mi lehet a következménye a közszolgálati nyitásnak? Két aspektust szeretnék megvilágítani: nő a nézettség, és ezzel nő a közszolgálati tévék mozgástere is. Átalakul a kereskedelmi adók és a közszolgálati adók közötti viszony, hiszen bizonyos információk csak az előbbin szerezhetők meg. (Már amennyiben sikerül meghaladni a mozaik-média struktúráit.) Hogy ezt kell-e és lehet-e profitra fordítani – az meghaladja ennek a felvetésnek a kereteit. De az a finanszírozás szempontjából egészen biztos, hogy ha a közszolgálati adók működtetését vagy a működtetés egy részét az országok között megosztanák, ha az infrastruktúrát és a tartalomgyártás feltételeit megosztanák, akkor egészen más léptékű lenne a közszolgálati műsorok anyagi háttere.

Tartalmi szempontból: a kereskedelmi csatornák számára feltáratlan és kihasználatlan, javarészt elérhetetlen témakínálat tárulhat így fel. Konkrétan: a Duna Televízió az egyetlen a magyar televízióadók közül, amelyben a közép-kelet-európai kulturális valóság felsejlik. Esetlegesen, koncepció nélkül. (A magyar televíziók kulturális kínálata amúgy is szegényes és elégtelen.) A román közszolgálati rádiózás és televíziózás tematikus csatornákat tart fenn, amelyeken a kínálat meglehetősen gazdag, átgondolt, jól szervezett. Viszont regionálisan és nemzeti szempontból teljesen „vak”, és ezért egysíkú. Ha a román struktúrából sikerülne átcsempészni valamit a magyar rendszerbe, és a magyar tartalomból sikerülne csöpögtetni a román struktúrába, akkor bizonyos lenne az előrelépés.

Összegezve a rövid felvetést: a kérdés nem az, hogy mit kezd a magyar média a „határon túliakkal”, hanem az, hogy mikor lépi át ez a média a saját határait és korlátait. Ha csak az Erdélyben élő magyarokat és nem magyarokat tekintjük potenciális médiafogyasztónak, akkor is legalább ötmillió nézőt nyerhetne meg magának. Már ha akarna.

A szerző újságíró, A Hét című hetilap felelős szerkesztője. Előadása elhangzott az EOKIK szervezésében megtartott, A határon túli magyarság és a magyar közszolgálati média című konferencián 2005. december 16-án, Budapesten.

Parászka Boróka

Mozaik-média: miért nem maradhat a közszolgálat pusztán nemzeti hatáskörben? www.prherald.hu, 2006. június 30.

Kapcsolódó cikk
Gáspárik Attila: Kétfogásos médiafogyasztás Erdélyben, avagy: eszi/nem eszi?
Szerbhorváth György: Miért nincsenek közlekedési baleseteik a kisebbségeknek?