center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A reform pr-technikái
Az államháztartás ökoszociális reformjának kommunikációs érvei és indokai. Lukács András, Rádics Tamás, dr. Varga Mihály, 2003.

A tanulmány letöltése (PDF formátum, 410 KB)

„Az erény éppen úgy le tudja győzni a bűnt, mint ahogy a víz is le tudja győzni a tüzet. Manapság azonban úgy gyakorolják az erényt, mint aki egy pohár vízzel akar megmenteni a tűztől egy kocsirakomány rőzsét, s amikor a lángok nem hagynak alább, kijelenti, hogy a víz nem tudja legyőzni a tüzet. Ebből aztán nagyszerűen táplálkozhat a bűn, az erénynek pedig elkerülhetetlen pusztulás a vége.”
Meng-ce (Kínai filozófus; i. e. 372–319)


A reform gondolatának elfogadtatása

Az ökoszociális államháztartási reform bevezetésének alapfeltétele, hogy az emberek megismerjék, és elfogadják annak módszereit és céljait. Ez nem könnyű feladat, hiszen jelenleg a reklámok és a tömegkommunikációs eszközök műsorai is túlnyomó részben ezzel ellentétes minták követését mutatják kívánatosnak. Magyarországon például gazdasági reklámokra 2002-ben mintegy 200 milliárd forintot költöttek, és ezek jelentős része a környezetet és az egészséget súlyosan károsító tevékenységekre vagy termékek használatára buzdított (dohányzás, autózás, a vizeket súlyosan szennyező mosószerek, eldobó csomagolásban árusított termékek stb.). Az ökoszociális államháztartási reformmal kapcsolatos kedvező hozzáállás kialakításában sajnos a közoktatás sem jeleskedik. Ugyanakkor a környezetileg fenntarthatatlan magatartási minták az iskolákban is széles körben jelen vannak. (Ennek egyik legkirívóbb példája: a Tetra Pak iskolai reklámkampánya.) Tehát a környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt fenntarthatatlan életmintákat minden lehetséges módon és fórumon évi több száz milliárd forintos befektetéssel propagálják, ugyanakkor a fenntartható megoldások ismertetésére „nincs pénz”. Ez azonban nem jelenti azt, hogy eleve reménytelennek tartanánk bármilyen kísérletet arra, hogy meggyőzzük a lakosságot és a döntéshozókat az ökoszociális államháztartási reform előnyeiről és megvalósíthatóságáról.

Ezt a derűlátást az alábbi tények alapozzák meg:
1. A környezet állapotának exponenciálisan felgyorsuló romlása mindenképp rákényszerít bennünket a változtatásra. A természeti törvényeket még a legbefolyásosabb érdekcsoportok sem tudják megváltoztatni. Ebből az is következik, hogy minél hamarabb cselekszünk, annál kedvezőbb helyzetbe kerülhetünk.

2. A gazdaság fejlődésének motorját napjainkban már nem a nagy nyersanyag- és energiaigényű ágazatok jelentik, hanem a tudásipar. Ha ugyanazt a folyamatot kívánjuk megismételni, mint az iparilag fejlett országok tették korábban, akkor elmaradásunk még tovább fog növekedni. Tehát gazdasági szempontból is az egyetlen lehetőségünk a humán erőforrások kiemelt fejlesztése és a természeti értékeink megőrzése.

3. Az emberek gondolkodásmódja világszerte rendkívüli mértékben megváltozott az elmúlt évtizedben. Ma már nem csak a zöld civil szervezetek hangsúlyozzák a környezet védelmének elsőrendű fontosságát, hanem egyre inkább ezt fejezi ki a közvélemény, valamint ezt húzzák alá a politikusok és a tudományos kutatók állásfoglalásai is. Ennek megfelelően az Európai Bizottság és az OECD is szorgalmazza a zöld államháztartási reform mielőbbi megvalósítását. Igaz, a cselekedetek még többnyire nem tükrözik ezeket a gondolatokat, azonban a gondolkodásmód
átalakulása mindig az első lépés a gyakorlati kivitelezéshez vezető úton.

4. Bár arra reményünk sem lehet, hogy a belátható jövőben a fenntartható fejlődést szolgáló minták ismertetésére hasonló nagyságú összegek álljanak rendelkezésre, mint az ezzel ellentétes jellegű kommunikációra, meggyőződésünk, hogy már kisebb összegekkel is jelentős eredményt lehet elérni. Erre utal például az, hogy a közvélemény-kutatások szerint az – igen kis összegekből gazdálkodó – környezetvédő civil szervezetek elfogadottsága, hitelessége sokkal magasabb, mint a lényegesen nagyobb hatalommal és pénzügyi háttérrel rendelkező politikusoké és gazdasági vezetőké. Ezt támasztja alá az a számtalan kisebb-nagyobb siker is, amit a környezetvédő civil szervezetek az elmúlt években elértek a náluk pénzügyileg több nagyságrendileg kedvezőbb helyzetben lévő ellenérdekelt felekkel szemben. Ha a kormányzat a jelenlegi rendkívül kis összegnél valamivel nagyobb mértékben fogja támogatni a fenntartható fejlődést szolgáló kommunikációt, már rövid időn belül is komoly eredmények érhetők el.

5. Talán a kormányzat is felismeri, hogy amennyiben a gyakorlati intézkedéseivel is a fenntartható fejlődés érdekében cselekszik, akkor a választópolgárok számára nyilvánvalóvá válik, hogy nem egyetlen választási ciklusban, hanem hosszú távon gondolkodik, és ennek megfelelően fogják leadni szavazatukat a következő választáson.


Előzmények
A Levegő Munkacsoport 1992 óta készít módosító javaslatokat az államháztartás – az állami költségvetés, az adó- és járulékrendszer – átalakítására azzal a jobbító szándékkal, hogy a gazdaság korszerűbb, környezetkímélőbb irányban fejlődjön, és további két világméretű társadalmi-politikai probléma, az alulfoglalkoztatottság és a túlzott jövedelem egyenlőtlenség enyhüljön Magyarországon. E javaslatok közül az elmúlt évek során egyre több épült be az állami költségvetésbe. Ilyen volt többek között a környezetvédelmi termékdíjak bevezetése, valamint egyes indokolatlan támogatások (például az LRI esetében) leépítése, továbbá a társadalombiztosítási járulék csökkentése. Az elmúlt tíz évben nemzetközi szinten is egyre szélesebb körben kezd elfogadottá válni az ökoszociális államháztartási reform gondolata. Ezt jelzi számtalan tudományos kutatás, konferencia, politikusok nyilatkozata, sőt, egyre több országban a konkrét gyakorlati intézkedések is. A Levegő Munkacsoportnak a 2003. évi állami költségvetéshez készített – részletes szakmai ajánlásokat tartalmazó – tanulmánya önálló fejezetben számba veszi az ökoszociális államháztartási reform várható társadalmi fogadtatását, a közvélemény támogatásának megszerzési lehetőségeit, az ehhez vezető főbb public relations módszereket, kommunikációs érveket és a reformintézkedések legfontosabb indokait. (Az általunk összeállított tanulmány a vázát képezi a későbbiekben kidolgozásra kerülő részletes PR-kampánynak).


A reform elemei
Az ökoszociális szemléletű államháztartási reformnak két alapvető eleme van. Egyrészt az általános adóreform, amely az élőmunka terheinek csökkentését és a környezetszennyezés fokozottabb megadóztatását irányozza elő. Másrészt az állami támogatások felülvizsgálata, amely a nemzetgazdasági és környezetvédelmi szempontból káros támogatások leépítését és a közfeladatok magasabb színvonalon történő ellátásának nagyobb támogatását jelenti. Ezek mindegyike csak professzionális módon felépített, tudatosan kivitelezett public relations kampány keretében fogadtatható el a társadalommal. Kiemelkedően fontos szerepet kap azokkal az érdekcsoportokkal történő párbeszéd, amelyeket a reformintézkedések gazdaságilag hátrányos helyzetbe hoznak.

Az államháztartás ökoszociális szemléletű reformjára vonatkozó, 2003. évi javaslatait a Levegő Munkacsoport úgy dolgozta ki, hogy azok összhangba kerültek a Kormányprogram és „Magyarországnak az uniós csatlakozás megalapozására szolgáló középtávú gazdaságpolitikai programja 2002” célkitűzéseivel, az EurópaiUnióhoz való csatlakozás követelményeivel, az OECD ajánlásaival, valamint az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciájának határozataival. A kidolgozás során figyelembe vettük a zöld államháztartási reformban élenjáró országok (különösen a skandináv államok, Hollandia, az utóbbi időben Németország) tapasztalatait, továbbá neves európai és amerikai tudományos műhelyek (például a Worldwatch Institute és a Wuppertali Energia-, Éghajlat- és Környezetkutató Intézet) kutatási eredményeit, szakmai ajánlásait.

A reformintézkedések bevezetésének előkészítő szakasza Tudatosítani fogjuk az állam polgáraiban: jövőt építeni csak hosszú távon gondolkodva, egészséges környezetet feltételezve lehet. A jövő – „a jólét és a jól-lét” – megteremtése hosszabb távon nem képzelhető el az Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetőségei 329 szágok (elsősorban Spanyolország) ellenállása miatt az egész EU-ra kiterjedő egységes energiaadó bevezetése egyelőre késik. Mindezek ellenére ma már egyre több tagország vallja magáénak azt, hogy nem szükséges a közös döntésre várni az adórendszer reformjával kapcsolatban, hiszen számos kihívásra (foglalkoztatottság, környezeti értékek, a kutatás + fejlesztés és a versenyképesség javulása) megfelelő válasz adható nemzetgazdasági szinten is.

A környezeti értékek jelentőségét leginkább felismerő tagállamok (elsősorban a skandináv országok, és Hollandia, Németország, Nagy-Britannia, Ausztria), saját adórendszerüket már most is egyre inkább egy ilyen reform elveinek megfelelően alakítják. Igyekeznek szövetségeseket szerezni a környezetkímélőbb gazdasági szabályozórendszerek bevezetéséhez, hiszen így jobban biztosítható az átalakítás a gazdasági versenyképesség sérelme nélkül. Magyarországnak ezekkel az élenjáró országokkal kell azonosulnia. Egyre több országban hoznak létre Parlamenti Különbizottságot a környezetileg fenntartható fejlődést szolgáló gazdasági szabályozórendszerek kidolgozására. 2000 óta már a Magyar Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága mellett is működik ilyen munkacsoport. Az ökoszociális államháztartási reform koncepcióját elfogadva gyakorlati lépéseket is kell tenni a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében. Ennek eszköze az államháztartás öko-szociális reformja, melynek alapelve: a környezetet súlyosan szennyező, a természeti erőforrásokat pazarló tevékenységek erőteljesebb adóztatásával, valamint az ilyen tevékenységek közpénzekből történő támogatásának megszüntetésével források képződnek az élőmunka terheinek csökkentésére és a humán erőforrások (oktatás, kultúra, egészségügy, K+F stb.) fejlesztésére.

Az ökoszociális szemléletű államháztartási reform kidolgozói az EU gyakorlatát is figyelembe vették. A reformelképzelések két változatot tartalmaznak. Az úgynevezett „radikális zöld változat”, ami elvben gazdaságilag és technikailag is megvalósítható lenne, politikai szempontból azonban – a jelenlegi körülmények között – egy lépésben nem kivitelezhető. A másik javaslat a radikális átalakítások helyett a reform fokozatos, lépésről-lépésre történő bevezetését tartalmazza, és így nagyobb társadalmi támogatottságot tesz lehetővé. Így a tervezett PR-kampány is ezt az elgondolást bontja ki. Az ökoszociális államháztartási reform legfontosabb eredményei • A tervezett intézkedések hatására a gazdaság versenyképessége, környezetünk és a természet valamint a lakosság egészségi állapota egyaránt javulni fognak. ökoszociális szemléletű államháztartási reform bevezetése a jelenlegi gazdasági modell felülvizsgálata és lépésről lépésre történő átalakítása nélkül. Egészséges gazdaság nem létezhet ugyanis egészséges emberek, illetve egészséges környezet nélkül. Nemzetközi tapasztalatok és kutatások bizonyítják: léteznek olyan megoldások, amelyek révén a gazdaság úgy fejlődik, hogy egyúttal a környezet állapota is javul.

Az embereknek be kell látniuk, hogy hiába vannak anyagi javaik, ha nincs meg hozzá az egészségük, vagy elveszítették mindezek alapját: az egészséges környezetet. Céltudatos PR-tevékenységgel, társadalmi célú kommunikációval el fogjuk érni, hogy a társadalom tudatában alapvető értékként jelenjen meg az egészség és az egészséges környezet. Az Európai Unióhoz való csatlakozás során sok mindent kellett és kell átalakítanunk annak érdekében, hogy Magyarország eredményesen közelíthesse meg az EU tagországaival kapcsolatban támasztott elvárásokat. A csatlakozás során az egyik legkritikusabb terület: a környezet védelme, az EU e téren kialakított szigorú követelményei, valamint a nyugat-európai közvélemény elvárásai, amelyekhez minél hamarabb alkalmazkodnunk kell. A környezet- és természetvédelmi előírások betartásával kapcsolatban Magyarország – néhány ideiglenes, átmeneti mentesség kivételével – nem kap engedményeket, azokat a csatlakozás után szigorúan számon fogják kérni. Amennyiben ezeket nem teljesítjük, komoly pénzbüntetéssel és egyéb hátrányokkal is számolhatunk.


A reformot bevezető pr-kampány során használt érvrendszer
Azon országok kormányai, amelyek a meglévő környezeti és természeti értékeiket feláldozzák a rövid távú kincstári haszon megszerzése reményében, az így megszerzett bevételeknek a sokszorosát költik majd arra, hogy utólag próbálják meg helyreállítani környezetüket és az előzőleg feláldozott, értékes természeti javaikat. Ezen túlmenően: óriási veszteséget szenvednek a lakosság rossz egészségi állapota és a korai halálozások következtében. Magyarország nem folytathatja ezt a gyakorlatot. A környezettudatos gondolkodás- és életmód az egész világon – ezen belül az Európai Unióban különösen is – egyre nagyobb teret nyer. E folyamat fontos részét képezi az ökoszociális államháztartási reform fokozatos bevezetése. A környezetet súlyosan terhelő tevékenységek adóit egyre több EU-tagország növeli. Az EU minden tagországára egységesen vonatkozó adók bevezetéséhez minden tagország beleegyezése szükséges.

- Az adók és támogatások a hatékonyság javítására ösztönöznek.
- Az adóterhek összességükben nem növekednek, egyszerűsödik az adózás.
- Átláthatóbbá válik a közpénzek felhasználása.
- Egyenletesebb lesz a terhek eloszlása, mérséklődik a térségek, társadalmi csoportok közötti különbség.
- Csökkennek a társadalmi feszültségek és a gyermeknevelés terhei.

A reformintézkedések bevezetését és társadalmi elfogadtatását nagymértékben megkönnyíti majd a tervszerűen bonyolított kommunikációs tevékenység. Komoly, hosszú távra tervezett, több évig tartó, professzionális PR-kampányt kell lebonyolítani a reform kimunkálásában részt vevő közgazdászokkal, környezetvédő szakértőkkel és a PR-kampányt tervező, kivitelező kommunikációs szakemberekkel karöltve.


A kommunikáció alapvető stratégiai eleme
Azt tudatosítjuk az emberekben, hogy a kormány választási programjában meghirdetett elvekkel teljes összhangban a fenntartható fejlődés, a korszerűbb gazdaság kialakítása, az EU-hoz történő sikeres csatlakozás érdekében el kell fogadni az államháztartás ökoszociális szemléletű átalakításának koncepcióját, s a mindenkori pénzügyi, gazdasági és társadalmi helyzethez igazodva, kezdetben apróbb lépésekkel, majd fokozatosan gyorsuló ütemben be kell vezetni az ökológiai szemléletű, a fenntartható fejlődés elveit is figyelembe vevő intézkedéseket. Ezzel a Kormány bebizonyíthatja, hogy hisz a jövőben, bízik a sikeres Magyarország megteremtésében, hisz abban, hogy mandátumát a választópolgáraitól nem csak négy évre kapta, hanem valóban hosszú távon gondolkodik. A kampány során különösen nagy hangsúlyt kap majd a sokszorosan átgondolt, céltudatos kommunikáció, érvényesülni fognak a public relations, a marketingkommunikáció, a társadalmi célú reklámok és a tömegkommunikáció hatásmechanizmusai. A PR-kampány nagymértékben hozzá fog járulni a reformcsomag széles körű elfogadásához, ha az egyes akciókban és a publicitások során azt mutatjuk meg az állampolgároknak és a gazdasági élet szereplőinek, hogy milyen személyes érdekeik fűződnek a reformok bevezetéséhez, mit hoz mindez nekik, és mit hozhat a társadalomnak, az országnak és a környezetüknek, miért érdekeltek ebben. Ehhez természetesen nagy szükség van arra, hogy a magyaroknál lényegesen jobban élő és fejlettebb nyugateurópai országok e téren megvalósuló gyakorlatát követendő példaként, vonzó módon, a reformokat mintegy divattá tematizálva mutassuk be, a kommunikációs eszközök széles skáláját igénybe véve.


A kampány legfontosabb pr-teendői
• Megfogalmazzuk és részletesen, szemléletesen leírjuk azt a víziónkat, hogy milyen lesz a reformok bevezetését követő tíz év eltelte után az ország.
• Megtervezzük a reform lépéseit több évre lebontva, és minden intézkedéshez annak a magyarázatát is hozzárendeljük.
• Bemutatjuk, hogy az adott lépés mit eredményez, milyen konkrét változásokat indukál.
• Olyan füzeteket, és Internetről letölthető programokat készítünk, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyes emberek rendszeresen kiszámítsák: milyen anyagi előnnyel, vagy hátránnyal járnak személyükre (családjukra) nézve a reform egyes intézkedései.
• Elemezzük, és rendszeresen közreadjuk, hogy a változásokat követően beszedett pénzeket mire fordítjuk.
• A reformfolyamat során időről időre beemelünk egyegy újabb, népszerűsítő szlogent a köztudatba a változásokkal kapcsolatban.
• Lehetőleg minden politikai és gazdasági érdekcsoport, valamint a civil társadalom és a polgárok által is elfogadható védnököt választunk.
• Olyan szimbólumot keresünk – nyilvános pályázat útján – amely méltóképpen reprezentálja az újonnan bevezetésre kerülő kampányt.
• A kampányhoz önálló logót terveztetünk (szintén nyilvános pályázatot kiírva).
• Az előkészítő szakasztól kezdődően folyamatosan közvélemény-kutatásokat végeztetünk.
• Az MTA Szociológiai Kutatócsoportja által készített felmérések tapasztalatait felhasználjuk a kommunikációs kampányunk során.
• SWOT-analízist végeztetünk a reform erősségeinek és gyengeségeinek megállapítása céljából.
• Tudományos, ismeretterjesztő és népszerűsítő szinten egyaránt rendszeres megjelenésre törekszünk az írott és elektronikus médiában.
• Saját, ingyenesen forgalmazott hírújságot jelentetünk meg, melynek kiadását részben a lapban hirdetéseket közlő – elsősorban környezetkímélő termékeket gyártó és forgalmazó – cégek, illetve társadalmi célú (például egészséges életmódra, sportra, alkotásra, tanulásra, balesetmentes közlekedésre, közösségi aktivitásra serkentő) államilag finanszírozott megrendelések fedezik.
• Reklámklippeket készíttetünk – pályázat útján kiválasztott professzionális video- és filmgyártó stúdióval.
• A témával kapcsolatos ismeretterjesztő és PR-filmeket ingyenesen sugároztatjuk az ország 246 regionális kábeltelevíziós hálózatán keresztül, mint társadalmi célú kampányfilmeket.
• Ugyanez a TCR-jelleg segíti a költséghatékonyságot. (Szinte ingyen tudunk rendszeres megjelenést elérni a közszolgálati televíziós csatornákon).
• A külföldi eseményeket és az ökoszociális reformcsomaghoz hasonló pozitív példákat rádióbeszélgetések keretében mutatjuk be
• Interjúkat kezdeményezünk mértékadó lapok rovatvezetőinél.
• Vitaesteket, fórumokat szervezünk a program népszerűsítése érdekében.
• A különféle egyetemek hallgatói szervezett beszélgetéseken vesznek részt az ökoszociális reformmal kapcsolatban. A beszélgetéseket a reform kommunikációs stábja szervezi és vezeti.
• Az egyetemek, kutatóintézetek, állami intézmények és civil szervezetek vezetőit is bevonjuk a reformfolyamat nyilvános társadalmi vitájába.
• Szövetségeseket keresünk, koalíciót építünk az érintett társadalmi és gazdasági szervezetekkel.
• A lakossági fórumok megszervezésével egyidejűleg forró vonalakat működtetünk, ingyenesen hívható telefonszámokkal.
• Az ökoszociális reform társadalmi támogatottságát szervező PR-csoport önálló honlapot alakít ki, és azt hetente frissíti.
• Hangposta, sms, és elektronikus levelező központot létesítünk és működtetünk.
• A témában kiírt pályázatokat a nagy sajtónyilvánosság keretei között hirdetjük meg. Az eredményhirdetéseket ünnepélyessé tesszük.
• Nagy nézettséget nyújtó televíziós csatornákon tesszük közzé a témával kapcsolatos anyagokat – tudományos, ismeretterjesztő és népszerűsítő szinten egyaránt. Televíziós vetélkedőket szervezünk.
• Oktatási és kulturális intézményekben felvilágosító, tudatformáló tevékenységet fejtünk ki.
• Népszerű embereket és véleményvezéreket szólaltatunk meg a témával kapcsolatban.
• Társadalmi párbeszédet alakítunk ki találkozók, szemináriumok, szimpóziumok, nemzetközi konferenciák megszervezésével.
• Zenei eseményeket és különböző ünnepélyeket szervezünk annak érdekében, hogy a reformfolyamat elfogadását érzelmi–hangulati oldalról is segítsük.
• Kitüntetéseket, díjakat adományozunk.
• Utazó kiállításokat szervezünk, annak érdekében, hogy az emberekhez közelebb vigyük a reform szellemiségét és várható eredményeinek bemutatását.
• Rendszeres időközönként adásba kerülő, tematikusan szervezett televíziós, illetve rádióműsorok keretében népszerűsítő anyagokat teszünk közzé.
• Figyelemfelkeltő akciókat kezdeményezünk.
• Külföldi tanulmányutakra visszük a közgazdászokat, a politikai véleményvezéreket, a témával mértékben foglalkozó újságírókat, a programot kimunkáló környezetvédő és kommunikációs szakembereket.
• Ösztöndíjakat alapítunk, s az AISEC közreműködésével nagy publicitást elérve ítéljük oda azokat.
• Bemutatjuk híres emberek, művészek, tudósok, kutatók és véleményvezérek hitvallását a reformok mellett.
• Öko-klubok, vitakörök, társadalmi fórumok alakítását kezdeményezzük.
• Konstruktív megbeszélésekre törekszünk a különböző politikai pártokkal.
• A reformok bevezetésével kapcsolatos fontosabb eseményekhez – melyeket különböző ünnepélyes alkalmakkal kötünk össze – munkaebédeket és sajtófogadásokat rendezünk.
• Reklámöltözékeket (sapkákat, sálakat, pólókat, tréningruhákat) rendelünk, és önköltségi áron árusíttatjuk azokat.
• Környezetbarát, illetve természetes anyagokból gyártatjuk le a reform legfontosabb üzeneteit hordozó szatyrokat, bevásárló és sporttáskákat, esernyőket, léggömböket, tollakat, labdákat, poharakat. A felsorolt tárgyakat ingyenes PR-ajándéknak szánjuk. Részletes forgatókönyvet dolgozunk ki az ajándékozási alkalmakra, illetve az átadást kísérő frappáns és szellemes kísérőmondatokra.
• A különböző elismeréseket, díjakat és díszokleveleket esetenként pénzjutalom kíséretében adjuk át.
• Rendszeresen adásba kerülő vetélkedő műsorokat szervezünk komoly nyeremények elérhetőségével – a teljesítmény (vetélkedőben felmutatott tudás) vagy a szerencse (sorsolás a résztvevők között) alapján. • Kérdőíveket szerkesztünk és a beküldők között különböző ajándékokat sorsolunk ki (például: biotermékek, bioélelmiszerek, bioágyneműk stb.).
• Öko-innovatív versenyt hirdetünk a fenntartható fejlődésért, a győzteseknek komoly állami elismerést és jutalmat felkínálva.
• A különböző napi és hetilapokban szakértői oldalakat jelentetünk meg az ökoszociális államháztartási adóreformmal kapcsolatban.
• Szakfordító-irodákat bevonva lefordíttatjuk a témában rendelkezésre álló külföldi irodalmat, összegezzük annak tapasztalatait, s a megfelelően szegmentált célcsoportok különböző szintjeit figyelembe véve, tudományos igényű, illetve népszerűsítő jellegű irodalmat adunk ki.


Szlogenjavaslataink
Egészséges életkörülményeket!
Környezetvédelmi adóreformmal az életért, a jövőért!
Ezt kínálja a reform: Tisztességes munka – tisztes megélhetés!
Reform az életért, a fenntartható fejlődésért!
Pénzt vagy életet? (Erős képi kontrasztokkal aháttérben, pl. olajszennyezés a tengeren: elpusztultés kihalt strand, olajban vergődő madár stb.)
Inkább a nemkívánatos dolgokat adóztassuk!

Az a stratégiai elképzelésünk, hogy a legfőbb témák (ökoszociális adóreform, támogatási rendszerek átalakítása) mindegyik plakáton hangsúlyos üzenetként fognak megjelenni. Az egyik óriásplakáton (vagy a rádiókban illetve a különböző tv-csatornákon közzétett reklámokban és klippeken egyaránt) az szerepelne, hogy „az életért”, egy másikon az, hogy „az egészségért”, egy harmadikon például: „a jólétért”, a negyediken: „a jövőért”, s az ötödiken pedig az, hogy „a gyermekeinkért!” „Ökoszociális adóreformmal a munkahelyekért, az oktatásért, az egészségért, a tudományért, a gyermekeinkért!” „A tudás, az egészség, a természet érték!” (hatásos képi megjelenítéssel) „Mit ér a gazdagság egészség nélkül?” (A szöveg alatt, illetve mögött képi üzenet, ami az ellenpontokat minden szónál részletesebben és hatékonyabban ábrázolja) „Pénzt? Vagy életet?” (Képi megjelenítés, ellenpontokkal) „Ha kivágtad az utolsó fát és megmérgezted az utolsó folyót is, rájössz majd, hogy a pénz nem ehető!” „A rossz dolgokat adóztassuk, ne a jókat!”


Az ökoszociális államháztartási reform céljai
1.) A gazdasági szerkezet korszerűsítésének felgyorsítása,
2.) a munkanélküliség csökkentése és a hazai munkaerő versenyképességének növelése,
3.) a külkereskedelmi mérleg javítása,
4.) a nyersanyagok és az energia hatékonyabb felhasználása,
5.) a társadalmi feszültségek mérséklése,
6.) az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a tudományos kutatás helyzetének jobbítása, valamint
7.) a környezet állapotának és a lakosság egészségének javítása. A kommunikációs teendők fontos részeként kell tudatosítanunk az állampolgárokban azt, hogy a közfeladatok ellátásához – egészségügy, oktatás, önkormányzatok, nyugdíjrendszer, munkanélküliek megsegítése, munkahelyteremtés, kutatás-fejlesztés, diplomácia, katasztrófák elhárítása, honvédség stb. – az államnak pénzre van szüksége, viszont ezeket az összegeket egyre kevésbé az emberi munka megterhelésével szedi be, hanem a súlyosan környezetszennyező és egészségkárosító tevékenységek fokozottabb megadóztatásával, illetve a nyújtott támogatások felszámolásával teremti elő. Szorgalmaznunk kell, hogy a társadalom a GDP, illetve a GNP mellett az újabb keletű és komplexebb mutatókat megismerje, elfogadja azok bevezetését, és ezáltal érzékelje a reformfolyamat által hozott előnyöket. Az új mutatókat be kell vinnünk a köztudatba, és népszerűvé kell tennünk. Ilyen például a GPI (Genuine Progress Indicator: „valódi haladási mutató”) és a HDI (Human Development Index: „emberi fejlődési mutató”). Ahhoz, hogy az adóreform bevezetését a társadalom elfogadja, professzionális PR- és marketing-, illetve reklámtevékenység keretében célcsoportokra lebontott és kellőképpen hatékony üzenetek tervszerű célba juttatására, a környezeti tudat formálására, EU-konform értékrend kialakítására, az adómorál javítására és annak elfogadtatására van szükség, hogy az államtól elvárt feladatok elvégzéséhez szükség van az adók beszedésére. El kell oszlatnunk a tévhiteket a következőkkel kapcsolatban: inflációgerjesztés, növekvő adóterhek, versenyképesség romlása, igazságtalanabb közteherviselés, a szegények további terhelése.

A közelmúltban napvilágot látott közvélemény-kutatások adatai szerint a társadalom többsége számára a legfőbb érték a biztonság. Ebben az összetett kérdéskörben az emberek az anyagi biztonságot, a munkahelyet teszik az első helyre. Másodsorban a közbiztonságot és az egészséggel összefüggő környezeti állapotot tartják fontosnak. Magyarországra jellemző, hogy a rendszerváltás óta folyamatosan nyílik az olló a leszakadók és a nyertesek között, valamint az is, hogy a társadalom jelentős hányada érzi magát vesztesnek, látja bizonytalannak a jövőt. Az ökoszociális államháztartási reform egyik legfontosabb célkitűzése a biztonságérzetet veszélyeztető tényezők felszámolása. Az ökoszociális államháztartási reformjavaslatok a biztonság, a stabilitás, a kiszámíthatóság irányába hatnak, és a fenntartható fejlődést elősegítő ösztönzik a gazdasági élet szereplőit és az egyéneket egyaránt. A társadalmi elfogadás egyik legfontosabb feltétele az, hogy az emberek megismerjék a reformjavaslatokat, és felismerjék, hogy ezek a reformok a társadalom valamennyi csoportjának érdekeit szolgálják, hiszen a hosszú távon is fenntartható ökoszociális piacgazdaság kialakulásához vezetnek. Kommunikálni fogjuk, hogy a reformintézkedések megvalósítása nagymértékben javítja a biztonságot. Ezen belül különösképpen hangsúlyozzuk azt, hogy biztosabbá válik az egészség megőrzése, a gyermekek nevelése, tervezhetőbbé a jövő.

Ezek olyan célkitűzések, amelyek azt bizonyíthatják, hogy a Kormány nem csak a következő választásokig gondolkodik, hanem az ország jövőjét, a fenntartható fejlődést tartja szem előtt. Rámutatunk arra, hogy a reformok bevezetésének köszönhetően mi módon változik meg a bérköltségek aránya a különböző ágazatokban (oktatás, egészségügy, építőipar, közlekedés, vegyipar, gépjármű gyártás, energetika), milyen hatással lesz a háztartásokra (könnyítések, többletterhek). Láthatóvá tesszük, hogy az energia, a közlekedés, a szilárd és folyékony hulladék keletkezésének és a föld igénybevételének megadóztatásából milyen környezeti előnyök származnak (CO2-, SO2-, NOx-, zajkibocsátás, városi zöldterületek illetve természet-közeli területek mennyiségének alakulása stb.).

Elmondjuk, hogy az államháztartás ökoszociális átalakításának középpontjában a szilárd értékeken nyugvó, erős és egészséges Magyarország megteremtése áll. A kommunikációs kampány azt sugallja majd, hogy a reform képes az ország régi és új bajainak orvoslására, és mindannyiunk számára a gyarapodás lehetőségét kínálja. Lehetőséget ad arra is, hogy a határainkon belül élők megvalósíthassák álmaikat, személyes céljaikat. „Ha a családok számára méltó életkörülményeket teremtünk, jogszabálymódosításokkal és gazdasági reformintézkedésekkel elérjük, hogy hazánkban olyan értékrend érvényesül majd, amelynek középpontjában a tisztesség, a munka becsülete, az élet és a környezet tisztelete, megbecsülése áll, akkor Magyarország olyan ország lesz, ahol mindenkinek esélye van a jólétre és a felemelkedésre. A reform tisztességes munka eredményeként tisztességes megélhetést, egészséges környezetet és tervezhető jövőt eredményez, olyan országot, ahol biztosítottak a lét alapfeltételei: a szabadság és a jólét; az egyén, a család, az ország, a nemzet biztonsága.” A reformhoz illeszkedő jogszabályok előkészítése során nagy hangsúlyt fektetünk az előzetes hatásvizsgálatok elvégzésére, és élő kapcsolatot tartunk fenn az állampolgárokkal és a társadalmi mozgalmakkal. A változtatásokat előkészítő időszakban és a későbbiek során is különösen nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon az állampolgárok tájékoztatása, a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala.

Lukács András – Rádics Tamás – dr. Varga Mihály