center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Miért maradt el a rendszerváltás?
A rendszerváltás-vita globális ideológia hátteréről. Kardos Gábor. www.találjuk-ki.hu, 2006. június. 19.

Az EU válsága mutatja: ideje elkezdeni Nyugat-Európa integrációját is az újraegyesítés befejezéseként, ledolgozva a stratégiai egyenlőtlenséget Európa keleti és nyugati fele között. Az összeurópai rendszerváltás nélkül aligha sikerül megvalósítani az egyesült Európát. Elég siránkozást hallottunk már a honi rendszerváltás befejezetlenségével kapcsolatban, ideje megfogalmazni ennek globális európai hátterét és mélyebb okait is.

Amikor Kis Jánossal, Tamás Gáspár Miklóssal és több ezer emberrel együtt tüntettünk 89-ben derekasan skandálva a „demokráciát” jelszót, nem gondoltuk, hogy mit és kiket juttatunk hatalomra. Ha tudtuk volna, ha valaki világosan megmondta volna nekünk, talán csak páran masíroztak volna tovább. Akkor még a szócső a rendszerváltó elitnél volt. Sok tekintetben még mindig náluk van, mint TGM és Kis János Népszabadságban folytatott rendszerváltás-vitája is mutatta. Pedig – tisztesség ne essék szólván – lassan felnőne a feladathoz egy új nemzedék. Mikor a valódi demokrácia a tét, nem lenne baj, ha más is szóhoz jutna. Nem mintha azt gondolnám, hogy valakinek mindenáron az új nemzedék szószólójaként kellene fellépnie, ahogyan azt sem gondolom, hogy lényege szerint nemzedéki kérdésről lenne szó. Mégis van néhány ideológiai beidegződés, melyektől jobb lenne eleve megszabadulniuk az új generációknak, és nem kéne „örökség” gyanánt rájuk róni. Alapvetően ilyen a bal-jobboldali, illetve szocialista-kapitalista „alternatívák” egész sematizmus-rendszere, mely szemlátomást a rendszerváltás-vita középpontjában áll. Mintha mindez elevenen élne politikai kultúránkban, miközben mára közönséges politikai tömegmarketinggé züllött, és az egész szociál-kapitalista nyugati civilizáció globális válságához vezetett. Ha az új nemzedék netán úgy gondolja: mindkét eszmerendszer és egész váltógazdálkodásuk megbukott, akkor nem fog kérni egyikből sem, élve legelemibb jogával, a szabad gondolkodás és véleményformálás jogával.

Nem biztos, hogy az új nemzedék azért fojtja konszumerizmusba örömeit és bánatát, mert nem gondol és nem akar semmit. Lehet, hogy azért, mert ma nem kínálnak neki elfogadható alternatívát, és nem kap lehetőséget, média-szócsövet, hogy saját álláspontját képviselje. Sőt, arra sem kap biztatást, hogy egyáltalán kialakítson valamilyen önálló álláspontot. Persze ezt elsősorban magának kell kivívnia, és az ő felelőssége, mégis szóvá kell tenni, ha ezt ma „a szabadság rendszerében” sokféleképpen akadályozzák. Nem a fent nevezettek hibáztatásáról van szó, hiszen ők legalább elindították a vitát, és teljesen természetes, hogy a maguk módján tették. Van azonban a rendszerváltás-vitának pár súlyos hiányossága, melyeket szóvá kell tenni. A Népszabadság azonban a választási kampány előtt jobbnak látta lezárni a rendszerváltással kapcsolatos vitát, még mielőtt igazán kibontakozhatott volna. Ne hagyjuk annyiban – legyen szabad ezúton is folytatni.

Lengyel barátaink érdemi bevonása nélkül elég furcsa interaktív hasbeszélésnek tűnt a Szolidaritás egész értékelése és óhatatlanul modoros bratyizássá (pardon: bratankizássá) válik Michnik vagy Kuron harcostársi megidézése. Évtizedeken, sőt évszázadokon át folytatódott az a kölcsönösen inspiratív lengyel–magyar párbeszéd, mely mára tragikus hirtelenséggel megszakadt. Pontosabban részünkről szakadt meg. Rajtuk nem múlik. Pedig – apropó Szolidaritás – ha mi nem találjuk ki és nem csináljuk meg Kelet-Közép-Európát, akkor vajon ki? Persze a többi Visegrádon inneni és túli országot sem elfelejtve... Itt az alkalom, hogy egy érdemi rendszerváltás-vitához meghatározó lengyel személyiségek is hozzászóljanak! Eddig sem voltak nyelvi nehézségeink, úgyhogy most sem lenne elegáns ilyesmire hivatkozni.

Szintén elgondolkodtató hiányosság, hogy az egész vitában nem esett szó a Nyugat szerepéről a lengyel és a magyar rendszerváltásban. Miféle marxista kritika az, ahol még a szovjet imperializmusra is csak futólag utalnak, más pedig úgyszólván fel sem merül, még TGM radikálisan forradalmi neomarxista kritikájában sem? Pedig a Nyugat aktív nagyhatalmi beavatkozása a folyamatokba nem valami gőzös „összeesküvés-elmélet”, hiszen elég a Szabad Európa rádió nyilvános véleményformáló szerepére utalni, és arra, hogy annak hírszerkesztési direktíváit a CIA határozta meg. Ritkán beszélünk róla, és hivatalosan csak több évtizedes késéssel vallották be, de ma már vitathatatlan tény a CIA szerepe a térségünkben kifejtett nyugati szabadságpropagandában. Mindez nemcsak történelem. Ugyanannak a CIA-nak „meg nem erősített hírek szerint” nálunk fenntartott titkos börtönei meglehetősen aktuális hírnek számítanak. (A megfogalmazás szándékosan a hajdani TASZSZ stílusát idézi.) Tényekről van szó, és nem értékelésről. Mire jó a sajtószabadság, ha erről nem illik beszélni még az idei 50. évfordulón sem – mintha valami Nagy Testvért megbántanánk már a tények említésével is? Nem olyan ez kicsit, mint a Kádár-kori öncenzúra, mely többnyire túltett a valódin? Na és nem kár ilyen magas labdát adni a szélsőségeseknek, hogy csak ők beszéljenek egy ilyen nyilvánvaló problémáról?

Szóval az első érdemi rendszerváltás-vitában ideje feltenni a kérdést: lehet ép ésszel feltételezni, hogy a nagyhatalmak „ölbe tett kézzel” figyelték volna, hogyan döntenek majd lengyel barátaink teljesen szabadon a szocialista típusú önigazgatás és a nyugati kapitalizmus közötti választás dilemmájában, mikor az utóbbihoz egészen nyilvánvaló stratégiai érdekeik fűződtek – gazdasági és geopolitikai téren egyaránt? Vagy elfelejtettük volna, mennyi valóságalapja volt 56-ban a Szabad Európa szabadságpropagandájának, illetve a Nyugat biztató ígéreteinek? Miközben a szuezi válsághoz és a hidegháborús megosztottság fenntartásához fűződő nagyhatalmi érdekek sokkal fontosabbnak bizonyultak a lengyel és a magyar nép szabad önrendelkezésénél, sőt Európa forradalmi újraegyesítésénél is. Vajon egy másik történelmi kontextusban és ezért sokban eltérő formában nem valami nagyon hasonló „megtévesztődés” és csalódás ismétlődött meg a rendszerváltással, illetve azt követően, mint amit 56-ban megtapasztaltunk a „szabad világ” ígéretei kapcsán? Ejnye. Kinek a hibájából tanulhatnánk, ha még a sajátunkból sem?

Amikor a rendszerváltó elit vezetésével együtt meneteltünk a nyugati típusú demokrácia felé, még majdnem gyerek voltam – honnan kellett volna tudnom menetelésünk voltaképpeni irányáról és veszélyeiről, ha ők nem figyelmeztettek? Még ma sem ők hívják fel erre a figyelmünket, hanem nekünk magunknak kell rájönnünk. Ebből a szempontból oly mindegy, hogy egyikük lelkifurdalásáról számol be, míg másikuk éppen ezt tartja képmutatásnak, és inkább igazolja vitatott magatartásukat mint „az igazsággal való bátor szembenézést”. Az ő felelősségükön és valamennyiünk önálló gondolkodási-cselekvési felelősségén ez mit sem változtat. A szabadság sohasem adottság vagy egy rendszer örök időkre megvalósított „vívmánya”, hanem sokkal inkább újra és újra megvalósítandó lehetőség és feladat. A szabadság paradox módon sorskötelesség. Minden embernek és minden újabb nemzedéknek ismét ki kell vívnia maga és utódai számára. Ma láthatjuk, hova fajul a „szabad világ” rendszere, ha kész ténynek veszi és örökre megszerzett eredményének tartja a szabadságot, miközben a gyakorlatban a kizárólagosan „szabad világnak” tartott Nyugat marketingjének olcsó szlogenjévé és neokolonialista háborúk vezényszavává teszi. Igen, marketingszlogenné és vezényszóvá – a szabadságot. Naponta tapasztaljuk.

Sorsközösség, patriotizmus és az összeurópai rendszerváltás problémája
A Szolidaritás erejét nagyrészt a lengyelek patriotizmusa adta, sőt ma is ez adja a lengyel kultúra, társadalom és gazdaság jellegzetes dinamizmusát. A patriotizmus a nagy népek jellemző erénye (valaha a magyaroké is, például a reformkorban), míg a patriotizmussal lényegében ellentétes nacionalizmus a kis népek jellegzetes „gyengéje”. Talán a trianoni törés és az elvesztett világháborúk miatt, talán másért, de a patriotizmus nálunk szinte teljesen kiveszett, és helyét egyfelől gőzös vagy színlelt nacionalizmus, másfelől nem kevésbé gőzösen színlelt, illetve márkatudat szintjén megjelenő globalizmus és internacionalizmus foglalja el. Bár 56-ban még úgy tűnt, nem veszett ki nálunk sem a patriotizmus, mára komoly kétségek merülhetnek fel ezzel kapcsolatban. Nem szégyen e téren tanulni lengyel barátainktól. Aki több időt tölt náluk, tapasztalhatja, hogy a lengyelekben milyen erős a sorsközösség érzése, függetlenül pártállásuk nemzeti vagy internacionalista jellegétől. Ezt a sorsközösséget és szolidaritást terjesztik ki ránk is a történelmi barátsággal, és ezt alighanem azért viszonozzuk egyre kevésbé, mert nincs mivel.

Hogy mennyire nincs fogékonyság a patrióta szolidaritás lehetőségére vezető magyar értelmiségiekben sem, azt szimptomatikus módon mutatja, ahogy éles vitájuk dacára Kis János és TGM egybehangzó vészharang-kongatással emlegetik az új lengyel kormány példáját. Meglehet, magánemberként politikailag nem szimpatizálnak velük, ám ők sem vonhatják kétségbe, hogy ez a kormány demokratikus választással került hatalomra, és amikor „lengyel kapitalizmust” hirdetve bejelentették a Tesco meg a multik korlátozását, akkor bizony a lengyel patriotizmust láthattuk, mely szokatlannak tűnő módon mintha valóban a választók érdekeit igyekzne érvényre juttatni. (Adam Michnik lelkiismereti drámájától függetlenül.) Valamilyen „baleset” vagy „véletlen” folytán ezúttal nagyon is demokratikusan működött az a nyugati típusú választási rendszer, melyben egyébként a közvélemény-kutatások favoritpártjai szoktak befutni, és csak elvétve egy olyan párt, melyet kivételesen nem a profi közvélemény-menedzsment statisztikus inerciarendszerének olajozott működésével választottak meg.

Nem mellesleg: ha valaki nem ért egyet lengyel barátaink választásával, írja meg nekik, lehetőleg privát levélben vagy a lengyel sajtóban, és nem ország-világ előtt elhatárolva magát tőlük, ami a történelmi barátság arcul csapása. Pedig ma sincs több valódi barátja ennek a népnek, a miénknek, mint eddigi történelmünkben. Ha jobban utána számolunk, igazából csak egy, aki nem csupán érdekből viselkedik barátként. Pont őt kell kioktatni? Kinek jó az? És pont akkor, amikor alkalmasint saját érdekeit igyekezne érvényesíteni a „globális” érdekekkel szemben? Vagy csak irigykedünk? Ha már Szolidaritásról beszélünk, nem ártana néha gyakorolni is. A régi barátokról újak kedvéért megfeledkezni, sőt velük szembefordulni meglehetősen kétes „politika” a magánéletben is – hát még a közéletben. Akár magánemberként, akár közösségként viselkedünk így, maximálisan megérdemeljük a sorsunkat, ha ellenünk fordul.

Mikor a Szolidaritás 25 éves évfordulójakor ott jártam, csekély lengyeltudásom ellenére annyit azért megértettem Lech Wałęsa ünnepi beszédéből, hogy Európát nem a Nyugat változtatta meg és tette szabaddá, hanem mi, közép-és kelet-európaiak. Még ha nem is igazán szabad és újraegyesült ez az Európa, akkor sem a Nyugat tette meg a döntő lépést, és nem a Nyugat vállalta magára döntően a váltás kockázatát, illetve terheit, hanem Európa keleti fele tette az egyesült Európát pár év alatt olyanná, amilyennek ma ismerjük. Apropó Szolidaritás – végre valaki nyilvánosan kimondta ezt. Legalább a lengyelekre még lehet számítani... Aligha elég csupán utalni rá: nemcsak hogy mi bontottuk le a vasfüggönyt, de nyugat felől lényegében máig nem bontották le, ami különösen a munkaerőpiacon, de más eléggé egyoldalúan „szabad” piaci területeken is jól lemérhető. Ugyan miből ered a mai uniós válság, ha nem éppen ebből, a Kelet-Nyugat közti egyenlőtlenségek nyilvánvalóvá válásából? Az, hogy nyugaton milyen kevéssé értik mind a mai napig Európa egyesítését tulajdonképpen stratégiai versenyelőny számunkra – illetve azzá válhatna, ha mi magunk felismernénk és élhetnénk vele. Tizenöt év alatt nálunk szinte minden megváltozott, miközben a globális Nyugaton szinte semmi nem változott, mintha egyszerűen az ő rendszerük győzött volna a keleti felett, és már csupán annyi dolgunk lenne itt Európában, hogy a „civilizálatlanabb” keleten is meghonosítsuk ugyanazt. Pedig az EU jelenlegi válsága jól mutatja, hogy éppen ideje lenne elkezdeni Nyugat-Európa integrációját is az újraegyesítés befejezéseként, ledolgozva a ma tapasztalható mentális-kulturális lemaradásukat és az ezzel összefüggő stratégiai egyenlőtlenséget Európa keleti és nyugati fele között. Ideje lenne Nyugaton is megszabadulni a hidegháborús ideológiai beidegződésektől, mert egy ilyen összeurópai rendszerváltás nélkül aligha sikerül megvalósítani az egyesült Európát. Elég siránkozást hallottunk már a honi rendszerváltás befejezetlenségével kapcsolatban, ideje talán megfogalmazni ennek globális európai hátterét és mélyebb okait is.

Hogyan válhatott reakcióssá a baloldali forradalmiság
TGM forradalmi álláspontjával nyilván elsősorban azok szimpatizálnak, akik számára vonzó a forradalmi pátosz, és azok ellenzik, akiktől ez „alkatilag idegen”. Pedig van itt egy alapvető elméleti és gyakorlati ellentmondás, mely a marxizmus öröksége: mintha nem tűnne fel a szocialista-kommunista forradalmároknak, hogy eredendően a polgári társadalom is forradalmi ideológiára és praxisra épül, mely hatalomra jutva és „konszolidálódva” is megőrizte eredendő forradalmiságát, mégpedig ugyanolyan ellentmondásos és totális formában, ahogyan a hadikommunizmus átkerült a sztálinizmus gyakorlatába. Mert a forradalom lényegében háborút jelent, a háború ideológiája, a kapitalizmus pedig a földi ökoszisztéma magasabb perspektívájából nézve alapjában a hagyományos rend, mindenfajta kultúra és a természet elleni totális háború ideológiája, ami mai globális növekedési válságában különösen élesen mutatkozik meg. Ezt pedig a marxista forradalmi ideológia nemhogy sosem vonta kétségbe, de a leghatározottabban tovább radikalizálta, és – ha lehet – még totálisabb ideológiai formát adott neki. Paradoxonnak tűnhet, de egy eredendően forradalmi és háborús rendszert (a kapitalistát éppúgy, mint a szocialistát) nem forradalommal, hanem békével lehetne megdönteni. Valóban egyetemes szolidaritással. Ennek feltételeiről azonban csak most kezdhetünk érdemben gondolkodni, belátva a Gandhi-féle békés ellenszegülés korlátait, és a béke érvényesítésének radikálisabb módjai után nézve. Nem a Greenpeace-re gondolok, bár az is előjele lehet egy újfajta aktivizmusnak.

Kezdjük tehát az alapoknál, a szavak természetesnek mondható logikájánál. Ennek alapján például a kapitalizmus alapvetően illogikus és helytelen kifejezés. A korlátlanul öncélú és öncélúan korlátlan felhalmozást (azaz kapitalizációt) értelmes ember nem nevezheti fő dolognak - a kapitalizmus tőszava, a latin caput ugyanis ezt jelenti. No meg fejezetet. Például a történelemben. Más nyelven ugyanerről a szóról az juthat eszünkbe: ennek vége, a kapitalizmusnak annyi, ez a fejezet is véget ér. Ráadásul éppen a mi időnkben.

A (neo)liberalizmus és a radikális baloldaliság vitájában mindkét fél részben arra hivatkozik, illetve abból meríti magabiztosságát, hogy értelmiségiek ezrei állnak mögöttük, míg – most azt mondhatnák nekünk – vajon ki képviseli a bal-jobb-szoc-kap alternatívákat eleve elutasító álláspontot? Tényleg – kérdezhetünk vissza –, ki képviseli azok millióit, akik ma szót sem kapnak, szóhoz sem jutnak egy idejétmúlt ideológiai vitában, és akik joggal érzik úgy, hogy nem róluk szól a mese? Közben pedig leginkább talán éppen itt, Kelet-Közép-Európában adottak a feltételei a másként gondolkodás hagyományait folytató és világnézetileg radikalizáló újfajta szabadgondolkodásnak, mely végleg szakíthat a levitézlett bal-jobb-szoc-kap paradigmával. Ez sem egyszerű kérdés persze, mert a kapitalizmust folyamatosan összekeverik az ipari társadalommal és annak gazdaságával. Bár a globalizáció kétségkívül mindkettő végső növekedési válságát jelenti. Mindazonáltal vannak, akik az ideológiák plátói barlangrendszereiben még mindig régi árnyékkoncokon marakodnak, miközben már ránk omlik a barlang és az egész földi ökoszisztéma. Ejnye. Ideje lenne új prioritások szerint gondolkodni és cselekedni.

Itt már nem segít, ha csak bal vagy jobb szemmel nézzük a helyzetet, mert a közismerten térlátást adó két szemmel nézés sem feltétlenül elég, hogy előre lássunk. A balszeműek és jobbszeműek azonban mintha csak visszafelé sandítanának, olyan haladás-konzervativizmus sémák szerint, melyek végleg a múlt sémáinak bizonyulnak. A baloldali „progresszió” gőzgépszagú sztenderdjei ma körülbelül olyan anakronisztikusan hatnak, mint a sokadik búcsúkoncertjükön fellépő élemedett rockerek szánalmas „lázadás”-marketingje. Lázadásuk mára külön iparággá vált. Ráadásul a baloldal haladás-ideológiája – ha lehet – még nagyobbá teszi ökológiai felelősségét a katasztrofális következményekkel járó ipari „fejlődésért”.

Ökológiai radikalizálódás a baloldali helyett – az új generáció paradigmaváltása
Nagy kár és igen komoly hiba összetéveszteni a globális iparosítás minden természetet és kultúrát felszámoló barbárságát az egyetlen lehetséges vagy egyedül üdvözítő nyugati civilizációval, mikor már évtizedek óta jócskán előrehaladhatott volna egy gyökeresen új civilizáció elméleti és gyakorlati alapjainak megteremtése, ha nem gátolná az a globális előítélet, hogy nincs alternatívája az ipari civilizációnak – noha minden eddigi, mai és eljövendő kultúra lényegében ennek alternatívája volt és lesz. Az is szánalmas félreértés, hogy az iparosítással együtt minden géppel le kéne számolni, mert az iparosítás lényege nem a gépek használata volt, hanem az emberek és a társadalom elgépiesítése egy öncélú tömegtermelés érdekében (illetve egy szűk csoport – tőkés vagy kommunista elit – magánérdekeinek szolgálatában). Gépeket az ipari forradalom előtt is használtak, de nem a társadalom elgépiesítésére és a termelés vagy a termékek olyan primitív fetisizálására, mint amit a mai fogyasztói tömegtársadalom önreklámjaiban látunk. (Mellesleg az ipari termelést és az ipari társadalmat a marxizmus sem fetisizálta kevésbé, mint a kapitalizmus individualistábbnak tűnő ideológiái.) Ideje kimondani, hogy a marxista kollektivizmus és a nyugati tömegindividualizmus kapitalizmusa alapvetően ugyanannak a globális iparosítási koncepciónak két válfaja volt.

TGM régi marxista felismerésként említi, hogy a szovjet kommunizmus valójában államkapitalizmus, de a frappáns analógiát furcsa következetlenséggel nem működteti a másik irányba (feltehetőleg marxista részrehajlásból), mármint hogy akkor mennyiben mondhatjuk, hogy Nyugaton pedig megvalósult egyfajta fogyasztói kommunizmus, az egyetemes pop-proletarizáció osztály nélküli konzumtársadalma, valamint egyfajta marketing-tervgazdálkodás.

A mediokrácia leszoktatta ugyan az új generációkat minden diszkurzív gondolkodásról és intellektuális szemléletről, egyfajta jelbeszédre nevelve át őket. Ezzel azonban csak látszólag biztosították a rendszer hatalmát a hagyományos diszkurzív kritikával szemben. (A kapitalizmus éppen azáltal siklott ki mindig bírálói kezéből, hogy – a kommunizmussal ellentétben – szinte semmit sem mond ki, nincs kiáltványa, illetve elveit és ideáljait végső soron kimondatlanul gyakorolja, sőt: a szabadságra hivatkozva úgy tesz, mintha csak azt gondolná, amit mi mindannyian, együtt és külön-külön „szabadon” választunk... abból, amit ő kínál.) Csakhogy video-idiotizálása közben az új generáció megtanulta a kapitalizmus jelbeszédét olvasni, kiszúrta kimondatlan ideáljait, és tulajdonképpen átlát egész önreklámozási rendszerén, ami idővel végzetesnek bizonyulhat a rendszer számára.

Ahelyett, hogy posztmodern pikareszkregénybe illő módon, mint a marxizmus búsképű lovagjai, harcba szállnánk a tőke-szélmalmok ellen, érdemes mérlegelni, hogy ma még miért csak a multik tudnak nagyobb tömegeket „mobilizálni” ebben a társadalomban, és miért eleve esélytelen bármilyen marxista mozgósítás, pláne az ex-kommunista országokban. Ha már forradalmat akar valaki, érdemes annak reális feltételeit megteremteni, illetve számot vetni ezek hiányával. Félreértés ne essék: az igazságáért küzdő legbúsképűbb lovag is ezerszer emberibb, mint a megalkuvók tömegei, akik esetleg kinevetik, vagy az őket olcsón manipuláló karrier-niemandok. Ettől azonban még nem válik követendő vagy követhető példává. Inkább annak módját kellene megtalálni, hogyan s mivel szólíthatnánk meg azok millióit, akik a kapreálban éppúgy nem hisznek, mint a szocreálban. Ők mire várnak, milyen világért tudnának kiállni mai rezignációjukból kilépve? A marxizmusnak itt semmi esélye, sőt álmegoldásként még akadályozza is az új eszmeiség szabad és öntörvényű kibontakozását. Körülnézhetünk: a tizenévesektől a nyugdíjas korosztályokig sehol sem találunk jelentős réteget vagy csoportokat, akiket ma a marxizmus mobilizálni tudna és akiket ne a multik mobilizálnának mint hűséges fogyasztóikat. (Hiszen a tömegpártok is a multik marketingeszközeivel és a globális kapitalizmus kétszínű ideológiájával mobilizálják választóikat!) Ennek a mélységesen antidemokratikus médiavarázsnak a megtörésére pedig a marxizmusnak nemcsak azért nincs receptje, mert Marx idejében még nem volt tele-mediokrácia, hanem azért sem, mert forradalmi ideológiaként tényleg alaposan lejáratták és legfőképp azért nem, mert a marxizmus az iparosításra épülő polgári kapitalista társadalom legradikálisabb ideológiája. Nincs nagyobb ellentmondás, mint tőle várni az általa legradikálisabban képviselt világrend megdöntését. (Főleg, hogy az „magától” is megdől, mikor eléri globális növekedésének végső ökológiai határait.) Legfőképp ezért diszkreditálódott mára a marxizmus, mely persze így is emberibb törekvés lehet, mint a tőke elvtelen kiszolgálása vélt magánérdekből vagy még véltebb közérdekből.

Akár tetszik a vitapartnereknek, akár nem, az új nemzedékek elsősorban ökológiai érzékenységükön keresztül aktivizálódnak, illetve alapvetően ezáltal érdeklődhetnek a politika iránt. Jó okuk van erre, mert az ökológia és a földi élet egészére kiterjedő sorsközösség egyetemes szolidaritás-élménye az új évezred legforradalmibb fejleménye és legfontosabb politikai felismerése, melynek egyértelmű prioritássá válása eleve megkérdőjelezi a hagyományos politikai tematizálási formák kategóriarendszerét és „értékrendjét”. Minden korábbi nézettel és gyakorlattal szemben sorsdöntőnek bizonyul, hogy egyik sem óvott meg minket a globális csődtől, ezért teljesen új globális szemléletre és gyakorlatra van szükség. Közben bizonyos értelemben a szolidaritás is „globalizálódik”, illetve ökológiai keretben jelenik meg. A biomarketing és a zöld-aktivizmus számos megnyilvánulása nekem sem szimpatikus, de reálpolitikailag egyre meghatározóbb lesz a közgondolkodásban. Mi több, a szabadság eszményével és humánsoviniszta alkalmazásmódjával kapcsolatban a hagyományos bal-jobb dogmatika teljes újragondolására késztet, folytatva és környezetünk egészére egyre szélesebben kiterjesztve a szabadságért való küzdelem legnemesebb hagyományait.

A szabadság-marketing és a demoligarchia rendszere
Nem a marxizmus eszményei nem valósultak meg (azok talán túlságosan is megvalósultak, bizonyos szempontból a nyugati típusú tömegtársadalomban és marketing-gazdaságban is), hanem a szabadság eszménye nem valósult meg a magát arrogánsan egyedül „szabad világnak” tartó nyugati világban.

A fogyasztói individualizmussal összekevert „szabadság” nagy illúziója a XX. századdal együtt úgyszólván szemünk láttára ért véget. A szabadság nevében valójában a világ népeinek, sőt az egész földi természetnek globális gyarmatosítását vitték végbe mint „globalizációt”. Amit a Nyugat szabadságnak nevezett, mára globálisan a természettel és önmagunkkal szembeni felelőtlenség önkényének bizonyult, mely a legkevésbé sem méltó a szabadság névre. A görög tragédiákban inkább hübrisz volt a neve a hős ilyen végzetes elbizakodottságának. Hogy mit lehetne emberi értelemben szabadságnak nevezni, fenntartható harmóniában a természettel, mára szinte elképzelhetetlenné vált, annyira rátelepedett az önkényes és világfaló fogyasztói szabadságfelfogás. Ha nem a szabadság nyugati mítoszainak utópisztikus kijelentéseit és misztifikációit nézzük, vagyis a „szabad világ” reklám-szlogenjeit és marketingjét, hanem azt, hogy mit vittek végbe a nevében, a kép cseppet sem idilli. Éppen a szabadságra leghangzatosabban hivatkozó rendszerek bizonyultak a leginkább totális, embertelen és szabadságellenes rendszereknek: és nemcsak az „Arbeit macht frei” fasizmusa vagy a polgári szabadság vívmányait az egész proletariátusra kiterjesztő kommunizmus, hanem bizony a polgári szabadság nevében minden más kultúrát, világfelfogást és rendszert, legfőképp pedig az egész természetet maga alá gyűrő „globális” kapitalizmus is. A világgyarmatosítás nem a kapitalizmus vadhajtása vagy sajátos történelmi következménye csupán, hanem leglényege és motivációs rendszerének fókuszpontja. Mindent és mindenkit lényege szerint megszáll, nemcsak katonai és gazdasági értelemben, hanem pszichésen, az analitikus invesztíció értelmében is. (A „szabadság” ideológiája pedig ennek a világgyarmatosító invesztíciónak a libidója.) Totális világnézet ez a javából, mégpedig úgy, hogy ennek felelősségét talán még annyira sem vállalja magára, mint a fasizmus vagy a kommunizmus, melyek e tekintetben sokkal naivabbnak, gyengébbnek és kevésbé „hatékonynak” bizonyultak. Meg kevésbé megtévesztőnek, mint az a rendszer, amelyik úgy tesz, mintha politikai döntéseit is a szabadnak mondott piac vagy valami statisztikus demokrácia diktálná, mintha bizony a piac hozná az egyébként meglehetősen tendenciózusan korporatista vagy protekcionista törvényeit és nem ő maga. Ki is? Lehet, hogy mégsem vagyunk elég naivak, hogy a demokráciaként mediatizált szabadságban ne ismerjük fel egy gazdaságioligarchia szabad kezének árnyjátékát. Mert a szó eredeti értelmében véve a nyugati „demokráciák” ma korporatista oligarchiaként működnek – a demokrácia eredendően egészen mást jelent. Egészen pontosan demoligarchiának nevezhetjük a demokráciaként működtetett modern oligarchia rendszerét, melyben a demokrácia a kampányok idején lefuttatott közönséges média-demóvá redukálódik.

A globalizáció kimenetele – milyen fordulat következhet?
Az, hogy a kapitalizmus és a szocializmus ideológiái vagy a baloldali-jobboldali politikai alternatívák sztenderdjei egyaránt megbuknak abban a globális válságban, melyet globalizációként maguk idéztek elő, nos, ez éppen nem azt jelenti, hogy nincs mit tenni és gondolni, hogy minden elméleti és gyakorlati lehetőséget kimerítettünk volna. Ellenkezőleg: ezáltal nyílik meg az új világnemzedék számára a talán évszázadok óta nem látott lehetőség, hogy mindent, egész civilizációnkat alapjaitól újragondoljuk és megújítsuk. Mindent. Beleértve a ma még magát kizárólag polgáriként meghatározó jogrendet és a globális ipari társadalom fő ideológiai eszközeként működtetett „tudományt” is. Ha túl akarjuk élni, újra kell írnunk az egész emberi tudás enciklopédiáját, mivel évszázadok óta felhalmozott ismereteink döntő többsége arra a mára megdőlt előfeltevésre épült, hogy „legyőzzük” a természetet. (A tudományt jelentő görög episztémé is szó szerint „felette állást” jelent, mintha nem részét képeznénk a természetnek, hanem felette állnánk. Nem csoda, ha egy ilyen szánalmas illúzió, a nyugati „tudomány” egész eddigi alapállására jellemző episztémikus gőg katasztrofális következményekkel járt.)

A marxizmus szerint eddig csak különféleképp értelmezték a világot, de a feladat ma az volna, hogy megváltoztassuk. Nos, a globalizáció mai állapotában ez már édeskevés. Minimum megváltani kellene világunkat gazdasági, szociális és ökológiai adósságaiból és bűneiből (több európai nyelven e kettő ugyanaz a szó). Ez aligha megy majd olyan újfajta szabadgondolkodás és spiritualitás nélkül, mely a világunkon eluralkodott pozitivista tudományt legalább olyan radikális kritikával és alapelveit illető kétellyel kezeli, mint egykor a modern felvilágosodás az egyház világnézetét és a hagyományos valláserkölcsi rendet illető kritikájában. Nem azért, mert ehhez van kedvünk vagy személyes affinitásunk, hanem mert az emberi gondolkodást és cselekvést sohasem lehetett másképpen alapjaiban megváltoztatni, ami sors-szükségszerűségként jelenik meg, ha egyszer kiderült, hogy irányvonala fenntarthatatlan. Amikor sorsunkról van szó, már kevés a teória és a praxis, az intellektualizmus és a pragmatizmus is, egyedül ezek eredendő egysége és annak szellemi kifejeződése, egyfajta gyökeresen új spirituális vagy energetikai szemlélet jelenthet megoldást. Ésszerűbben, mint a saját életfeltételeit felélő modern „racionalizmus” vagy a világvége-érzésben kéjelgő irracionalizmus. Valami nem vallásos, de nem is vallástalan gondolkodás az ember és a földi élet sorsáról lehet még alkalmas arra, hogy megváltozzunk és meg tudjunk felelni a legglobálisabb kihívásnak, az ipari civilizáció túlélésének. Mert a racionális érvek még a viszonylag értelmesebb embereket sem szokták arra késztetni, hogy gyökeresen változtassanak életükön, ahogyan az érzelmes mellébeszélés és az apokaliptikus tobzódás sem segít. Ha tetszik, ha nem: szükség „hatalommal szólni” és nemcsak úgy, „mint az írástudók szoktak”, - bár az idézett szöveg görög eredetijében az exouszia nemcsak hatalmat, hanem szabadságot is jelent, illetve mindazt, ami a valóság lényegéből (ouszia) következik. Mondjuk realizmust. Jobbos duma? El tetszett felejteni, hogy a maga korában és kontextusában a Názáreti sokkal inkább baloldali volt, sőt: az emberi szabadság máig meghatározó élharcosa, aki döntő módon hozzájárult a rabszolgatartó társadalom „rendjének” megdöntéséhez. Hozzá képest a szolgája elől felvilágosodott barátainak szabadelvűségét eltitkoló Voltaire a szabadság reakciós árulója. Na de hagyjuk is ezt a megtévesztő bal-jobb részrehajlósdit! Különben sem kell előre megijedni, mert még legfeljebb gyengéd előszelét érezhetjük csupán az előttünk álló spirituális fordulatnak, mely által a harmadik évezred meghatározó gondolkodási és cselekvési formái létrejöhetnek.

A filozófiatörténet példái és azok többé-kevésbé sematikus alkalmazásai nem segítenek, amikor az első gondolkodók elemtanának elemi erejével és eredetiségével kell újragondolnunk egész világfelfogásunkat és praxisunkat, hogy újra megtaláljuk valamiképpen az elveszett harmóniát. Már évtizedek óta az önálló és felelős gondolkodás helyett alkalmazták a történeti-kritikai megközelítést -bölcsészet címén szinte kizárólag ezt oktatják- amivel tényleges sorsproblémáink megoldásától egyre távolabb kerültünk. Ismét el kell tehát sajátítani az önálló és felelős gondolkodást, melyben magukkal a dolgokkal és személyekkel foglalkozunk és nem csupán a dolgok, illetve személyek történeti-kritikai értelmezéseivel vagy fenoménjeivel. Mellesleg a történeti példák, a filozófiatörténet meghatározó gondolkodói is ezt tanítják, ám ha nem ezt tanítanák, akkor is ez volna a dolgunk.

Badacsonyban lakom és a kertben azt tapasztalom, hogy nem elég kivágni az akácokat, hanem gyökerestül kell kiásni, hogy ne nőhessenek ki újra. Lehet, hogy egyesek szeretik az akácmézet és jól jön nekik, én mégis úgy gondolom: jobb nélküle, ha „művelni akarjuk kertjeinket”, akár csak a Voltaire-i értelemben is. Ilyen akác ezen a bolygón és annak elvadult édenkertjében a globális ipari társadalom, akár kapitalista, akár szocialista válfaját vesszük. Nem is beszélve az újabban terjedő bio-akácokról, a biotechnológiával magát zöldre festve rehabilitálni próbáló ipari társadalomról. Az talán a legundokabb, mert tüskéi kevésbé látszanak és – ha nem vigyázunk – még mélyebb gyökeret ereszt. Amíg ez burjánzik mindannyiunk kertjében, addig aligha lesz itt Éden vagy bármilyen fenntartható harmónia. Akkor sem, ha csak páran ássuk ki gyökerestül a kertünkből. Tudom: az akác szúrós, undok gaz, de ne sajnáljuk! Gondoljunk arra: mennyivel szebb a kert nélküle.

A szerző filozófus.

Kardos Gábor

Miért maradt el a rendszerváltás?A rendszerváltás-vita globális ideológia hátteréről. www.találjuk-ki.hu. 2006. június. 19.