center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A GM termékek marketing környezetének politikai, jogi elemei magyarországon
Bíró János, www.nk.com/hu,

Részlet a tanulmányból

1. Bevezetés
A növények mindig is az emberiség legfontosabb erőforrását képezték. Nemcsak az élelem és a takarmányok, hanem egy sor egyéb fontos anyag, úgymint az olajok, a növényi rostok, a belőlük származó energia, valamint a ház- és hajóépítésre használt faanyag is növényi eredetű. A növénytermesztés csaknem tízezer évvel ezelőtti kezdete a modern civilizáció születésével esik egybe. A növényekből képződött fosszilis ásványkincsek – kőolaj, földgáz és kőszén – felhasználása tette lehetővé az ipari forradalmat a XIX. és a vegyipar létrejöttét a XX. században.

Manapság az európai és globális szintű kihívások árnyékában újra nagy figyelmet kell fordítanunk a növényekre. A világ gyarapodó népességének élelemre van szüksége, és egyúttal a jó minőségű, biztonságos és elérhető áru élelmiszerek iránti egyre növekvő igényt is ki kell elégíteni. A korlátozottan rendelkezésre álló fosszilis energiahordozókat, melyek az éghajlatunkat és egészségünket veszélyeztető üvegházhatást okozó gázok képződésének fő forrásai, megújuló energiaforrásokkal kell majd kiváltani. A főleg megújuló energiaforrásokon alapuló, fenntartható mezőgazdaságba való átmenet éppoly elkerülhetetlen, mint amilyen kívánatos.

A tudományos és technikai haladásnak különösen a növényi biotechnológia révén szerepet kell játszania a fenti átmenet megvalósításában, olyan kényszerítő körülmények mellett, mint a megművelhető területek korlátozott nagysága, a klímaváltozás, valamint az egyre változékonyabb időjárás.

Jelenleg a GM termékek forgalmazása törvényileg tiltott Magyarországon, ugyanakkor az igény a termékekre a termelők részéről nagy. Közös feladat első lépésben az, hogy feltárjuk a magyar marketing környezetet annak érdekében, hogy a GM termékek és abból készült élelmiszerek piacra juttathatóságával megteremtődjék a fogyasztók választási szabadsága.
Emellett segítenünk kell mérlegelni egyfelől a megalapozott környezet- és egészségvédelmi aggályokat, másfelől az elfogadható kockázatot, a várható gazdasági előnyöket, hogy az új technológiának a magyar polgárok boldogulásának és jólétének, a gazdaság és a környezet előnyös helyzetének érdekében történő felhasználása a lehető leghatékonyabb legyen.

Elemzésemben a STEEP /társadalmi (social), technológiai (technological), gazdasági (economic), természeti (ecological), politikai és jogi (political)/ környezeti tényezők közül részletességgel vizsgálom a politikai és jogi környezet elemeit annak megállapítására, hogy Magyarország jelenlegi, rövid távú gazdasági érdekeit hogyan válthatja fel egy differenciálatlan, a helyi jelenségeket figyelembe vevő technológiai sokféleséget biztosító gazdaság, a koegzisztencia uniós elveit követve.

2. Politikai és jogi környezet elemei
Minden vállalkozás, gazdálkodó szervezet számára lényeges az a politikai, illetve a tevékenységet szabályozó jogi környezet, amelyben működik. A politikai, jogi környezet nagyon erősen áthatja a mezőgazdaságot. Rendkívül fontos, hogy feltérképezzük a transzgénikus fajták termesztésére és felhasználására korlátokat felállító politikai és jogi környezetet, hiszen a politikai elemek sorában jelenik meg egy politikai rendszer milyensége éppúgy, mint prioritásai, a politikai döntéshozatal, érdekérvényesítés formái. A marketing lehetőségeit az adott országban működő piaci rendszer nagymértékben befolyásolja. A piaci rendszer viszont a hivatalban lévő kormány irányultságától is függ. Néha az állam beavatkozik protekcionista módon a nemzeti ipar megerősítésébe, versenyképességének megtartásába.

2.1 EU konform magyar szabályozási rendszerek
Az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeként hazánk a közép-kelet európai országok közül elsőként alkotta meg a géntechnológia tevékenységről szóló törvényt (1998. évi XXVII. Törvény), amely a Magyar Tudományos Akadémia javaslatára meghatározta a GMO-k, a géntechnológiával módosított szervezetek hivatalos elnevezését. A törvény s a végrehajtására kiadott rendeletek szabályozták a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok, zártrendszerű (tehát a környezettel nem érintkező) felhasználását, a GMO-k szabad környezetben való kibocsátását, valamint a GM termékek kereskedelmi forgalomba hozatalát, takarmány, élelmiszer vagy egyéb célra. Meghatározásra került az engedélyezés, az eljárás rendje, kijelölték az illetékes engedélyező és ellenőrző hatóságokat, a jelölési kötelezettséget.

A géntörvény megalkotásával szükségessé vált a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság létrehozása is, amely a GM termékek engedélyezésére benyújtott kérelmeket véleményezi az engedélyező hatóságok (Fölművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium) részére. Javaslatot ad annak elfogadására vagy elutasítására. A bizottság tagjai között nemzetközileg is elismert kutatók, egyetemi tanárok, a környezet és egészségvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi szervezetek képviselői is helyet kaptak.

A törvény 1999. évi hatályba lépése óta Magyarországon kizárólag kísérleti vagy kutatási célra kerültek engedélyezésre GM növényfajták, rendkívül szigorú biztonsági feltételekkel, helyenként néhány száz négyzetméteres területen.

A tanulmány teljes szövege itt olvasható.

Bíró János

A GM Termékek marketing környezetének politikai, jogi elemei magyarországon, www.nk.com/hu