center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Média és társadalom
Az új médiáról – egy régi médiumon. Bajomi-Lázár Péter, antennamagazin.hu, 2006. IV.

„Média.” Kezdetben nemhogy a kifejezés tartalmában, de még abban is bizonytalanok voltunk, hogy egyes vagy többes számban kell használnunk utána az igét. Mára viszont a mai elsődleges jelentéseiben a digitális médiumok megjelenése idején megjelent, és azóta a mindennapi használatba átkerült terminusnak nem a nyelvtani, hanem az üzleti, társadalmi, politikai, etikai, művészeti és szakmai vonatkozásait vizsgáljuk – néha csak kerülgetjük.

Az Antenna Hungária Zrt. támogatásával és a Médiakutató című szakmai folyóirathoz, és az Antenna Magazinhoz kapcsolódóan idén ősszel jelent meg az Antenna Könyvek sorozat első kötete. A sorozat egyes darabjai az említett témákat tárgyalják majd, s az alábbiakban – gondolatébresztő és kedvcsináló, esetleg vitaindító szándékkal közlünk néhány részletet a sorozat első kötetéből, melynek címe Média és társadalom, szerzője pedig Bajomi-Lázár Péter médiakutató, a Médiakutató folyóirat főszerkesztője.

Az új média
A szakirodalom összefoglaló néven „új médiaként” emlegeti a digitális-konvergens médiumokat, vagyis mindazokat a tömegkommunikációs eszközöket, amelyek digitális jeltovábbítással működnek, és amelyek egyesítik magukban a „régi” médiumok számos sajátosságát – ilyen mindenekelőtt az internet és a harmadik generációs mobiltelefon. A 21. század elején újnak számító tömegkommunikációs technológiákat persze abból a szempontból könnyelműség „újnak” nevezni, hogy a média története voltaképpen másról sem szól, mint arról, miként válnak az „új” médiumok „régivé”.

Akárcsak a hagyományos médiumok kialakulása, a legfontosabb új médium, az internet létrejötte is számos különböző felfedezésnek köszönhető. A 20. század közepe után, a hidegháború éveiben az amerikai egyetemeket – katonai célokra is használható – hálózattal kötötték össze: a nagyközönség számára még nem hozzáférhető ARPANET 1969 óta működik. A hálózat lényege a decentralizáltság volt, vagyis az, hogy a hálózat két pontja közötti kapcsolatot immár nem lehetett egyetlen kommunikációs csatorna kiiktatásával elvágni. Az ekkor már ARPA-INTERNET-nek nevezett hálózat a hidegháború végén nyitott a nagyközönség felé: az internet grafikus felülete, a már említett world wide web 1990 óta működik, használata pedig – legalábbis a fejlett országokban – az 1990-es évek második felében vált tömegessé.

A mai internet egyik közvetlen előzménye a teletext (vagyis a képújság): a televízióképernyőn lehívható közérdekű információkból álló adatbázis jelentette. A másik közvetlen előzménye a videotext volt (amelyet az Egyesült Királyságban Prestel, Kanadában Telidon, Németországban Bildschirmtext, Franciaországban Minitel néven működtettek). A videotext felhasználói a telefonhálózaton keresztül saját termináljukra (kis képernyős monitorukra) hívhattak le egyebek mellett törvényszövegeket, önkormányzati információkat, közlekedési menetrendeket, játékokat és híreket. Ez a hálózat már interaktív volt, azaz lehetőséget nyújtott például a jegyrendelésre is. A videotext Franciaországban volt a legnépszerűbb: az 1990-es évek közepén a hálózat 25 ezer szolgáltatását 6,5 millió terminálon keresztül 20 millió előfizető használta.

Az 1990-es években terjedtek el a digitális mobiltelefon-rendszerek is; ezek analóg elődei a századforduló rádióamatőrjeinek helyhez kötött, majd az 1960-as évektől mobilis készülékei voltak, elsősorban az amerikai kontinensen.

Az új, digitális média egyik legfőbb sajátossága a tartalombőség, vagyis az, hogy a digitális jeltovábbításnak köszönhetően az új médián keresztül megszerezhető információk mennyisége messze meghaladja a régi médiumokon keresztül megszerezhetőkét – és a felhasználó befogadóképességét is. Az új média másik jellemző sajátossága a platformfüggetlenség, vagyis az, hogy a tartalom elválik az infrastruktúrától: az interneten hozzáférhető world wide web vagy a mobiltelefonon keresztül elérhető wap egyaránt alkalmas „újságolvasásra”, „rádióhallgatásra” és „tévénézésre”. Az új média harmadik, az előbbiekkel összefüggő fontos sajátossága pedig az interaktivitás növekedése, vagyis az, hogy a korábban viszonylag passzív felhasználó meglehetősen aktívan válogathat a rendelkezésére álló tartalmak között.

Az internet szabályozási dilemmái
Az első digitális médium, az internet megjelenése arra int, hogy a médiaszabályozás újragondolása nem várathat sokáig magára. Az internet már olyan hibrid médium, amelyet egyaránt jellemez az elektronikus média és a nyomtatott sajtó számos sajátossága, és ezzel kétségessé teszi a hagyományos – vagyis platform alapú, azaz egyfelől a nyomtatott sajtót és az elektronikus médiát, másfelől a magán- és a nyilvános szférát megkülönböztető – szabályozás alkalmazhatóságát.
Legalább négy okból:
Egyrészt azért, mert az internetes tartalmakhoz való hozzáférés egyszerre aktív és passzív: a kívánt tartalmat keresve az ember néha olyan oldalba botlik, amelyre esetleg cseppet sem kíváncsi.1 Kérdéses tehát, hogy az aktív hozzáférés által jellemzett nyomtatott sajtóra vagy a passzív hozzáférés által jellemzett elektronikus médiára vonatkozó szabályozást kell-e alkalmazni.

Másrészt azért, mert a neten – különösen a fórumokon – keveredik egymással a nyilvános és a magánszféra. A nyomtatott sajtó, a rádió és a televízió hagyományosan a nyilvános szférát testesítette meg, a nyilvános szférában pedig egyes jogsértések – például a jó hírnévhez fűződő jog vagy a személyes adatok védelmének sérelme – súlyos szankciókat vonhatott maga után, szemben a magánszférával, ahol az effajta (jog)sértések rendszerint következmények nélkül maradtak. Az interneten azonban magánemberek cserélnek eszmét a nyilvánosság előtt, gyakran profik moderálása nélkül. Az pedig, hogy ilyenkor a nyilvános vagy a magánszférára alkalmazott jogszabályokat kell-e érvényesíteni, erősen vitatott.

Harmadrészt azért, mert az internet másként is felrúgja a szabályozás hagyományos paradigmáit. Az újságot, a rádiót és a televíziót hagyományosan profik működtették, a neten azonban amatőrök is közzétehetik üzeneteiket. Az amatőrök pedig gyakran őrzik anonimitásukat, szemben a profikkal, akik általában a nevüket vállalva szerepelnek. Az internetes fórumok esetében tehát gyakran az is titokban marad a jogalkalmazó előtt, hogy ki követte el a jogsértést, így a szankciók alkalmazása praktikus nehézségekbe is ütközne.

Végül negyedszer azért, mert a korlátozások az interneten sok esetben egyszerűen nem érvényesíthetők, hiszen nemzeti jogszabály betartását kellene egy globális, országhatárt nem ismerő médiumon számon kérni. Hiába követeli valamely ország bírósága azt, hogy a nemzeti jogszabályokba ütköző tartalmat az országban bejegyzett tartalomszolgáltatók távolítsák el, ha ugyanaz a tartalom hozzáférhetővé tehető egy másik országból is, ahol a jogszabályok megengedőbbek. Ugyanez áll egyébként a televíziókra is, amelyek – akárcsak hajdanán a nyugat-európai kalózrádiók – időnként már ma is olyan országban jegyeztetik be magukat, ahol a nemzeti médiatörvények nagyobb szabadságot biztosítanak számukra, mint a célország jogszabályai, és – műholdon keresztül, fütyülve az országhatárokra – onnan sugározzák műsorukat célközönségüknek.

A digitalizáció és a médiakonvergencia korában egyes elemzők számára kézenfekvőnek tűnik a platform alapú szabályozást tartalom alapú szabályozással felváltani – vagyis bizonyos tartalmak közlését egyetemesen tiltani.3 Ez az elgondolás azonban a szólásszabadság korlátozásának veszélyét rejti magában. Azt jelentené, hogy azok a tilalmak, amelyek eddig csak a rádióban és a televízióban voltak érvényesek, a nyomtatott újságok online változatában és az egyéb weboldalakon is érvénybe lépnének. Vagyis a jogalkotó pusztán azért csorbítaná az online sajtó és az internet viszonylagos szabadságát – például a pornóképek közlésének szabadságát –, hogy a rádiózásban és a televíziózásban ugyanazokat a jogelveket alkalmazhassa, mint korábban.

A médiatechnika gyorsan fejlődik, a fejlődés iránya pedig ma egyértelműnek látszik. Ha a fejlődés mai trendjei folytatódnak, a felhasználó viszonylag csekély anyagi befektetéssel könnyebben férhet majd hozzá a különböző tartalmakhoz, mint eddig. Kérdésessé válik, hogy a tiltás továbbra is a megfelelő eszköze-e az állami médiaszabályozásnak, vagyis a legitim társadalmi szempontok érvényesítésének, a médiakínálat befolyásolásának – annál is inkább, mert technikai lehetőségei beszűkülnek. A médiatechnika fejlődése nemcsak a platform alapú, de nagyrészt a tartalom alapú szabályozás alól is kihúzza a szőnyeget, arra kényszerítve a jogalkotót, hogy – követve az elmúlt évtizedek tendenciáját – még jobban kivonuljon a média szabályozásából. A jogalkotó ma nem sokat tehet. Felül kell vizsgálnia a médiaszabályozás hagyományos alapelveit, és le kell mondania az elektronikus média nagyobb része – a magán-műsorszolgáltatók – ellenőrzéséről, vagyis ezt a szektort is csak azoknak a polgári és büntetőjogi rendelkezéseknek szabad szabályozniuk, amelyek a nyomtatott sajtóra is vonatkoznak.4 Ez persze nem jelenti azt, hogy a piaci tökéletlenségek állami korrekciójára – vagyis a támogatás különféle formáira – sem volna szükség. A technikai fejlődés mai trendjei mellett tehát a nagyközönség eleshet a média befolyásolásának egy korábban fontos eszközétől, a tiltástól.

Bajomi-Lázár Péter

Média és társadalom, Az új médiáról – egy régi médiumon, antennamagazin.hu, 2006. IV.