center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Nagy Imre, Krassó és a hatodik koporsó
avagy: június 16-a, az illúziók napja. Kerpel-Fronius Gábor, www.hirszerzo.hu, 2007. június 16.

Most, majd két évtized múltával azt láthatjuk, hogy mialatt 1956 emléke ünnepi megemlékezésekbe merevedik, éppenséggel az eltemetni vágyott Kádár-rendszer él velünk.

A Magyar Köztársaság történetét mindennél pontosabban írja le az a zavar, amely elfogja az embert, ha meg kell neveznie a rendszerváltás szimbolikus pillanatát.
 
Esélyes jelöltek pedig lennének, de ilyen-olyan okok miatt egyik sem tekinthető a kitüntetett pillanatnak: a falurombolás elleni tüntetés, amely nagy tömeget mozgatott meg, mégsem belpolitikai jellegű volt; a köztársaság október 23-i kikiáltása, amelyet komolytalanná silányított, hogy éppen a moszkvai nagykövetből Orbán-boy-já válás rögös útjának köztársasági elnöki stációján állomásozó Szűrös Ideiglenes Mátyásra esett a dicsőség; a "négyigenes" népszavazás, amely inkább megosztotta, mint egybeforrasztotta még a rendszerváltó ellenzéket is; az első szabadon választott Parlament megalakulása pedig nem széles tömegek részvételével zajlott.
 
Így hát június 16. a maga monumentalitásával jószerivel az egyetlen valóban közösségi pillanata a rendszerváltásnak – amelyet igazán megrendítővé az a szépséges kettősség tesz, amint a tömeg végtisztességet ad egy forradalom megtorlás áldozatául esett vezetőinek, miközben egyúttal – és éppen ezáltal – kinyilvánítja, hogy mindörökre el kívánja temetni azt a rendszert, amely puszta létét is e forradalom leverésének köszönheti.
 

A temetésen részt vevő, vagy azt a televízión követő tömegnek persze igen kevés sejtése volt, milyen szándékok és erők hatásaként került sor éppen úgy és éppen arra az eseményre, amelyen végül résztvennie adatott. Arról, hogy a Történelmi Igazságtétel Bizottsága eleinte csupán egy kegyeleti aktust kívánt megvalósítani – vagyis tisztességesen eltemetni azokat, akiket ettől félelemből és végső megalázásképpen megfosztottak.
 
Csak később, a mozgástér bővülésével jutottak a TIB vezetői arra a következtetésre, hogy a szertartás egyúttal fölhasználható az érintettek politikai rehabilitációjának megkezdésére is.
 
Arról is viszonylag kevés fogalma lehetett a résztvevőknek, hogy az Ellenzéki Kerekasztalba tömörült pártok mint küzdöttek azért, hogy a kegyeleti aktust lehetőség szerint jelentős tömegeket megmozgató politikai eseménnyé tegyék, hiszen az ötvenhatos hagyományok mindegyikük hagyományrendszerének szerves részét képezték, de azt is jól tudták, hogy egy ilyen esemény üdvözítő hatással lehet saját – egyelőre még konkrét megmérettetéssel nem hitelesített, tehát – hiányos legitimációjukra is.
 
Arról pedig végképp kevés fogalma lehetett bárkinek, hogy az MSZMP milyen módon igyekezett halogatni, hogy az esemény egyáltalán megtörténhessen, később inkább már csak arra törekedve, hogy lehetőleg szűk családi körben kerüljön sor a temetésre, és amikor már belátható volt, hogy megvalósul az elkerülhetetlen, akkor a Párt milyen módon igyekezett annak szereplőjévé válni – miközben politikai és titkosszolgálati eszközöket egyaránt bevetettek annak érdekében, hogy a TIB, illetve az EK erőit lehetőleg megosszák.
                                                 
Így került sor Nagy Imre és mártírtársai temetésére, amely egy csapásra ötvenhat nyilvános rehabilitálását eredményezte – egy olyan aktus keretében, amelyről látványosan távol tartották azokat – például Krassó Györgyöt és körét –, akik ötvenhat forradalmi hagyományát élő, azaz a rendszerváltás számára is releváns, követendő tradíciónak tekintették.
 
Olyan aktus keretében, amely – a szituáció jellegéből is következően, de vélhetően politikai szándékoktól sem mentesen – ötvenhat akkoriban egyébként uralkodó reformkommunista értelmezését jelenítette meg, amely szerint a forradalmat a Nagy Imre körül csoportosuló pártellenzék készítette elő, jelentős szerep jutott az Írószövetségben és a Petőfi-körben lezajlott értelmiségi vitáknak, az utca népének megmozdulásai, a fegyveres harcok pedig voltaképpen csupán a mindvégig az értelmiségi-politikai elit irányítása alatt álló forradalom tömegtámogatását biztosították.
 
Hiába feküdt az öt felravatalozott mártír mellett a hatodik koporsó, amely szimbolikusan ötvenhat valamennyi mártírjának – elesetteknek és kivégzetteknek – volt hivatva emléket állítani, hiába olvasták föl valamennyi kivégzett nevét, valóságos jelenlét csak a reformkommunistáknak adatott.
 
Ezzel egy valószínűleg sohasem volt ötvenhat képe került a szertartás központjába – egy olyan ötvenhaté, amelyben a nemzet szíve egyszerre dobbant, mindenki egyet akart, egy pillanatig mindenki a legjobb önmagát nyújtotta, a politikai megosztottság pedig végképp a múltba tűnt.
 

Ott és akkor rövid ideig élt a remény, hogy az MSZMP uralmától megcsömörlött társadalom ötvenhat hagyományához visszanyúlva teremt magának új berendezkedést. De e rövid idő alatt is tisztázatlan maradt az "ötvenhatos hagyomány" fogalma, amint az is, hogy ennek milyen relevanciája lehet nyolcvankilenc nem forradalmi, hanem tárgyalásos átmenetében.
 
E tisztázatlanság is indokolta Krassó Györgynek már az előkészületek során elhangzó figyelmeztetését, amely szerint a "nemzeti megbékélés" jegyében fogant temetést az MSZ(M)P reformszárnya bizonyára megkísérli majd felhasználni arra, hogy minél nagyobb részt sajátítson ki magának ebből a hagyományrendszerből.
 
E törekvésében pedig az utódpárt hosszú távon sikerrel járt – láthattuk ezt a Medgyessy-ügynél, amikor Medgyessy-apologéták ismét arról győzködték a közönséget, hogy a rendszerváltás voltaképpeni motorja a hetvenes évek közepétől az MSZMP vezetőségének reformorientált csoportja volt; tetten érhetjük abban a vélekedésben, hogy Kádár, a forradalom leverője végső soron ’56 főbb célkitűzéseinek megvalósítója.
 
Sőt, ma már azt is tudhatjuk mértékadó körökből, hogy Kádár valójában szociáldemokrata politikus volt, legújabban pedig Gyurcsány (!) Nagy Imrére (!!) emlékezve vesz részt közös imán (!!!) a parlamenti pártok megjelenni hajlandó vezetőivel.
 
E sikerre az utódpártnak annál nagyobb esélye lehetett, mert intézményi képviselete egyedül a reformkommunista hagyománynak volt az MSZP révén. A munkástanácsok hagyománya a parlamenti demokrácia kialakulásával és a tulajdonviszonyok átrendeződésével igen gyorsan elvesztette relevanciáját, az utca népe, a pesti srácok tradíciója pedig leginkább a jobboldal által szükség esetén felhasználható, szükség múltán kapcarongyként eldobható félelemkeltő eszközként, nem pedig valódi alternatíva hordozójaként került a politikai közösség látókörébe a rendszerváltást követően.

 
A temetésen részt vevők közül egyedül Orbán Viktor beszéde szólt világosan az elmaszatolás ellen – miközben hangsúlyozta tiszteletét Nagy Imréék emberi áldozata előtt, élesen elhatárolta magát a pártellenzék politikai örökségétől, de ugyanilyen élesen fogalmazta meg szembenállását a nyolcvankilences reformszocialistákkal is, akiket a békés átmenet érdekében tárgyalópartnernek elfogad, együttműködő partnernek azonban nem.
 
Látnoki szavakkal szólt arról is, hogy a hatodik koporsóban nemcsak ötvenhat névtelen áldozatai, hanem generációja elkövetkező néhány évtizede is ott fekszik.
 
Visszatekintve enyhe malíciával állapíthatjuk meg, hogy az akkori borostás fiatalember később maga is milyen sokat tett azért, hogy jóslata valóra váljék: miközben következetesen fáradozott azon, hogy az utódpárt és a hatalomátmentők ellenében fölépítsen egy másik, polgári Magyarországot, az ehhez szükséges tömegtámogatottságot csak úgy tudta megszerezni, hogy újra életre keltette a Kádár-rendszer egyik legkártékonyabb elemét: a gyámkodó, önállótlanságra nevelő paternalizmust.
 
Most, majd két évtized múltával azt láthatjuk, hogy mialatt ötvenhat emléke annak rendje és módja szerint ünnepi megemlékezésekbe merevedik, éppenséggel az eltemetni vágyott Kádár-rendszer él velünk.
 
Nyugodna már végre békében.
 
Kerpel-Fronius Gábor

Nagy Imre, Krassó és a hatodik koporsó, avagy: június 16-a, az illúziók napja. www.hirszerzo.hu, 2007. június 16.