center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Noam Chomsky
A szólásszabadság védelmezője. Daniel Mermet, Le Monde diplomatique (magyar kiadás), 2007. szeptember 19.

Részlet az interjúból.

Noam Chomsky nyelvészt, a bostoni Massachusetts Institute of Technology (MIT) professzorát 2005-ben a brit Prospect magazin olvasói „a legnagyobb élő értelmiségivé” választották. Alábbi interjújában egyebek között arra emlékeztet, hogy a totalitárius rezsimek azokra a reklámkommunikációs mozgatórugókra támaszkodnak, amelyeket az első világháború után az Egyesült Államokban tökéletesítettek. 2005 májusában Franciaországban az Európai Alkotmányszerződésről szóló népszavazás során a sajtóorgánumok többsége az „igen” pártján állt, a franciák 55 százaléka mégis „nem”-mel szavazott. Úgy tűnik tehát, hogy a médiumok manipulációs hatalma korántsem abszolút. A választók a „nem” szavazatukkal talán „nem”-et mondtak a médiumokra is?

– Az Edward Herman és általam elvégzett kutatás a médiamanipulációról, avagy a közmegegyezés kialakításáról nem érinti a médiumok közvéleményre gyakorolt hatásának a kérdését. Ez bonyolult téma, de néhány, e tárgyban elvégzett elmélyült kutatás arra enged következtetni, hogy a valóságban a médiumok hatása a társadalom legtanultabb részére a legerősebb. Úgy tűnik, a közvélemény legnagyobb része kevésbé függvénye a médiadiskurzusnak. Vegyük például az Irak elleni háború esetét: az amerikaiak 75 százaléka véli úgy, hogy az Egyesült Államoknak véget kellene vetnie katonai fenyegetésének, és előnyben kellene részesítenie a megegyezés diplomáciai úton való keresését. Nyugati kutatóintézetek által végzett felmérések azt mutatják, hogy az iráni és az egyesült államokbeli közvélemény a nukleáris problémák bizonyos aspektusait illetően azonos módon foglal állást: a két ország lakosságának döntő többsége úgy gondolja, hogy az Izraeltől Iránig terjedő térséget teljes mértékben mentesíteni kellene a nukleáris eszközöktől, beleértve azokat is, amelyeket a régióban tartózkodó amerikai csapatok birtokolnak. Na mármost ahhoz, hogy ezt az információt a médiumokban felleljük, ugyancsak sokat kell keresgélnünk!

A két ország politikai pártjai közül egyik sem védi ezt az álláspontot. Ha Irán és az Egyesült Államok valóban demokratikus országok volnának, amelyekben tényleg a többség határozza meg a politikát, akkor a nukleáris kérdésről most meglévő nézetkülönbségek kétségkívül már rég megoldódtak volna. Vannak más ehhez hasonló példák is. Ami például az Egyesült Államok szövetségi költségvetését illeti, az amerikaiak többsége azt szeretné, ha csökkennének a katonai kiadások, ezzel szemben nőnének a szociális helyzet javítására fordított összegek, az ENSZ-nek juttatott hitelek, a nemzetközi gazdasági és humanitárius segítségnyújtást szolgáló ráfordítások, végül pedig eltörölnék azt az adócsökkentést, amelyet George W. Bush a leggazdagabb adóalanyok érdekében határozott el.

Ezekben a kérdésekben a Fehér Ház politikája teljességgel ellentétes a közvélemény óhajával. Csakhogy azokat a felméréseket, amelyek fényt derítenek erre a tartós népi szembenállásra, ritkán teszik közzé a médiában. Olyannyira, hogy a polgárok nemcsak a politikai döntéshozatali centrumoktól vannak elrekesztve, de még tudatlanságban is tartják őket a közvélemény valós voltát illetően. Nemzetközi nyugtalanság tapasztalható az Egyesült Államok „kettős deficitjének” óriási méretét illetően: a kereskedelmi és a költségvetési deficitről van szó. Igen ám, de ezek csak egy harmadik deficittel, a demokratikus deficittel szoros összefüggésben léteznek, amely folyamatosan növekszik és nemcsak az Egyesült Államokban, hanem általában véve az egész nyugati világban.

– Minden egyes alkalommal, amikor megkérdeznek egy sztárriportert vagy egy tv-híradós szerkesztőt, hogy ki van-e téve bármiféle nyomásnak, hogy cenzúrázzák-e, az illető azt válaszolja, ő teljes mértékben szabad, saját meggyőződésének ad hangot. Hogyan működik a gondolkodás feletti kontroll egy demokratikus társadalomban? Mert ami a diktatúrákat illeti, azt jól ismerjük.
– Amikor az újságírókat erről kérdezik, nyomban rávágják: „Senki sem gyakorol rám nyomást, azt írok, amit akarok.” S ez igaz is. De ha esetleg az uralkodó normával ellentétes álláspontot foglalna el, attól kezdve már nem ő írná meg a vezércikket. Ez persze nem abszolút szabály, én magam is publikálok az amerikai sajtóban, az Egyesült Államok nem totalitárius ország. De annak, aki nem felel meg bizonyos minimumkövetelményeknek, semmi esélye sincs arra, hogy a köztiszteletben álló kommentátorok közé emelkedjen.
Egyébként ez az egyik nagy különbség egy totalitárius állam propagandagépezete és a demokratikus társadalmak működési mechanizmusai között. Egy kissé túlozva azt is mondhatnánk, totalitárius rendszerekben az állam határozza meg a követendő irányvonalat, amihez aztán mindenkinek alkalmazkodnia kell. A demokratikus társadalmak másként működnek. Az „irányvonalat” nem nyíltan jelölik ki, hanem burkoltan jelenik meg. Egyfajta „agymosást” hajtanak végre „a szabadságban”. És még a nagy médiumokban zajló „szenvedélyes” viták is a jóváhagyott hallgatólagos paraméterek keretei között maradnak, így ezek a médiumok korlátok közé szorítják a sok-sok egymással ellentétes véleményt. A demokratikus társadalmak ellenőrzési mechanizmusa rendkívül hatékony; úgy teszik természetessé a követendő irányvonalat, mint a levegővételt. Mindezt észre sem vesszük, és időnként azt hisszük, egy különösen heves vita közepébe csöppentünk. A háttérben ez sokszorosan hatékonyabb, mint a totalitárius rendszerekben.

Vegyük példának okáért Németország esetét az 1930-as évek elején! Egyre inkább megfeledkezünk arról, hogy ez az ország akkor Európa legfejlettebb állama volt a művészetek, a tudományok, a technológia, az irodalom, a filozófia területén. Majd nem sokkal később gyökeres fordulat következett be, s Németország az emberi történelem leggyilkosabb, legbarbárabb államává vált.
Mindezt a félelem csepegtetésével érték el: féltek a bolsevikoktól, a zsidóktól, az amerikaiaktól, a cigányoktól, röviden mindenkitől, aki a nácik szerint az európai civilizáció lényegét, azaz „a görög civilizáció közvetlen örököseit” fenyegette. Pontosan ugyanezt írta le Martin Heidegger 1935-ben. Csakhogy azoknak a német médiumoknak a többsége, amelyek ilyesfajta üzenetekkel bombázták a lakosságot, azokat a marketingtechnikákat vette át, amelyeket amerikai hirdetők fejlesztettek tökélyre…

Sohase feledkezzünk meg arról, hogyan válik egy ideológia nélkülözhetetlenné! Az uralkodáshoz nem elég az erő, más természetű igazolásra is szükség van. Ezért ha egy ember egy másik ember felett hatalmat gyakorol – legyen szó diktátorról, telepesről, bürokratáról, férjről vagy főnökről –, szüksége lesz igazoló ideológiára, s mindig ugyanarra: ez a hatalom annak „javára” szolgál, aki felett uralkodik. Más szavakkal a hatalom mindig emberbaráti, önzetlen, általános módon jeleníti meg magát. Az 1930-as években a náci propaganda eszköztára például abból állt, hogy egyszerű szavakat választottak, ezeket szüntelenül ismételgették, s érzelmekhez, érzésekhez, félelmekhez társították őket. Amikor Hitler [1938-ban] elfoglalta a Szudéta-vidéket, akkor ezt a legnemesebb és legkönyörületesebb célok felemlegetésével hajtották végre; „humanitárius beavatkozásra” volt szükség annak érdekében, hogy megakadályozzák a németajkúak elleni „etnikai tisztogatásokat”, és lehetővé tegyék, hogy közülük mindenki Németország „védőszárnyai” alatt éljen, élvezve a művészeti és kulturális téren a világ legfejlettebb országának a támogatását. A propaganda terén, ha Athén óta bizonyos értelemben nem is változott semmi, azért nagyon sok minden tökéletesedett. Az eszközök sokkal kifinomultabbá váltak, különösen és paradox módon a világ legszabadabb országaiban: az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Itt s nem másutt vette kezdetét az 1920-as években a közkapcsolatok modern ipara, mondhatnánk, a közvélemény vagy a propaganda kialakítása.

Ez a két ország annyira fejlett volt a demokratikus jogok területén (nők választójoga, szólásszabadság stb.), hogy a szabadság utáni vágyat többé már nem lehetett kizárólag állami erőszakkal elfojtani. Ezért fordultak a „közmegegyezés kialakításának” technikáihoz. A közkapcsolatok ipara a szó szoros értelmében megteremti a közmegegyezést, az elfogadást, az engedelmeskedést. Ellenőrzése alatt tartja az eszméket, a gondolatokat, a szellemet. A totalitarizmushoz képest ez nagy előrelépés: sokkal kellemesebb engedelmeskedni egy hirdetésnek, mint például egy kínzókamrában tartózkodni…

Az Egyesült Államokban a szólásszabadságot olyan szinten védik, amilyennel más országban nem találkoztam. Ez eléggé új keletű dolog. Az 1960-as években a Legfelső Bíróság a szólásszabadság tiszteletben tartásával kapcsolatban a mércét rendkívül magasra emelte, ami szerintem egy alapvető, a felvilágosodás értékei által a 18. században létrehozott elv kifejeződését jelentette. A bíróság álláspontja az volt, hogy a véleménynyilvánítás szabad, azzal az egy megkötéssel, hogy nem szólíthat fel bűncselekményben való részvételre. Ha például éppen egy boltot rabolok ki, az egyik tettestársam pedig fegyvert ránt, s én felkiáltok: „Tűz!”, akkor ezt a véleményemet az alkotmány nem veszi védelmébe. Ami a többit illeti, az indítéknak különösen komolynak kell lennie, mielőtt a szólásszabadság korlátozása egyáltalán szóba kerülne. A Legfelső Bíróság ezt az elvet a Ku-Klux-Klan tagjainak javára is megerősítette.
Franciaországban, az Egyesült Királyságban, s úgy tűnik, Európa többi részén a szólásszabadságot nagyon korlátozó módon határozták meg. Szerintem a leglényegesebb kérdés a következő: joga van-e az államnak meghatároznia, mi a történelmi igazság, s büntetheti-e azt, aki attól eltér? E gondolat elvezet a tisztán sztálini gyakorlattal való megbékéléshez. A francia értelmiségiek nehezen fogadják el, hogy ilyen a hajlamuk. S mégis egy ilyen megközelítés elutasításának nem kell kivétellel bírnia. Az államnak semmilyen módon sem kell büntetnie azt, aki azt állítja, a Nap forog a Föld körül. A szólásszabadság elve valami nagyon elemi dolog: vagy olyan vélemények esetében is védelmezzük, amelyeket gyűlölünk, vagy egyáltalán nem vesszük a védelmünkbe. Még Hitler és Sztálin is elfogadták azoknak a szólásszabadságát, akik osztották az ő álláspontjukat… Hozzáteszem, van valami lesújtó, sőt felháborító abban, hogy ezeken a kérdéseken két évszázaddal Voltaire után még mindig vitatkozni kell. Mint tudjuk, Voltaire azt mondta: „Halálom napjáig védelmezni fogom a véleményemet, de életemet adom azért, hogy ti is megvédelmezhessétek a tiéteket.” Nagyon szomorú szolgálatot teszünk a holokauszt áldozatai emlékének azzal, ha elfogadjuk hóhéraik alapvető tanainak egyikét.

Az interjú teljes szövege itt olvasható.

Daniel Mermet

Noam Chomsky. A szólásszabadság védelmezője. Daniel Mermet, Le Monde diplomatique (magyar kiadás), 2007. szeptember 19.

Fordította: Ferwagner Péter Ákos