center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A Hajós-jelenség
Szabó Gyöngyi, mediakutato.hu. 2006. ősz.

Részlet a tanulmányból

Írásomban Hajós András különböző tévécsatornákhoz kapcsolódó tevékenységét és műsorait (Magánszám – TV2, Késő este Hajós Andrással – Viasat3, Heti Hetes – RTL Klub) elemzem. Figyelmem középpontjában az egységes és komplex médiaszövegként működő „Hajós-jelenség” áll. Azt kívánom vizsgálni, hogy az általam „Hajós András-jelenségnek” nevezett, folyamatosan alakuló és bővülő médiaszövegek összessége miként létesít intertextuális kapcsolatot a talk-show műfajjal, illetve fontosnak tartom megfigyelni a szöveget alkotó rétegek kapcsolódásait, kölcsönös viszonyát, egymásra épülését és a főszöveg nélküli jelkomplexumnak a kialakult médiastruktúrába való beágyazódását.

1. A „Hajós-jelenség” rétegei
Értelmezésem szerint Hajós András tevékenysége egy egységes, de többrétegű médiaszöveget konstruál, amelynek részét képezik Hajós televíziós műsorai és fellépései, zenei pályafutása együttesével, az Emil Rulez! zenekarral, illetve írásai, filmszerepei.
Ebben a folyamatosan bővülő szövegfolyamban meghatározhatunk az életmű szempontjából kiemelkedő jelentőségű pontokat (ilyen például a zenekar megalakulása; a Magánszám című műsor indulása; a Késő este Hajós Andrással vagy vendégszereplése Friderikusz Sándor A szólás szabadsága című népszavazási adásában), de fontosnak tartom kiemelni, hogy mindezek között főszövegnek tekinthető elem nem különül el.

Így hibásnak tartom azt az értelmezési szempontot, amely szerint Hajós pályájának íve 1993-tól (az Emil Rulez! megalakulásától) – ekkor még a média figyelmétől mentesen – folyamatosan emelkedett, s mivel a média még „nem érintette”, ebből következően értéket teremtett. Ugyanez a kritikai megközelítés úgy írja le Hajós tevékenységét, mint „emelkedő”-„hanyatló” értékminőséget létrehozó alkotói folyamatot1. Ezzel szemben úgy gondolom, hogy a Hajós András nevével jelölhető szövegegyüttes olyan esztétikai viszonyt generál a valósághoz, amely működését tekintve a Mihail Bahtyin által leírt „ambivalens karneváli nevetés”-sel ekvivalens. Bahtyin karneválelméletét elsősorban a François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája című műve (1982) alapján interpretálják, de adott témánk szempontjából a Dosztojevszkij poétikájának problémái című tanulmányát (2001) használom, amelyben a karnevalizáció poétikai eszközeit vizsgálja.

„Az ambivalens karneváli nevetés hatalmas alkotó s egyben műfajteremtő erővel rendelkezett. Ez a nevetés a jelenségeket a változás és az átmenet folyamatában ragadta meg és értelmezte, a maga folyamatos és teremtő, megújító változandóságában rögzítette a jelenségben a formálódás mindkét pólusát: a halálban felsejlik a születés, a születésben – a halál, a győzelemben – a vereség, a vereségben – a győzelem, a koronázásban – a trónfosztás stb. A karneváli nevetés nem hagyja, hogy a váltás e mozzanatainak akár egyike is az egyoldalú komolyságban abszolutizálódjék és megmerevedjék” (Bahtyin, 2001: 205).

A mi szempontunkból lényegesebb a karneváli nevetés relativizáló aspektusa, mivel ugyanezt figyelhetjük meg Hajós András tevékenységében is. A Hajós-szövegben ez a jelenség az elsősorban önreflexív, önironikus nevetségessé tevés:
„...először saját magára vonatkozik, s csak másodsorban, ezen a prizmán keresztül teszi nevetségessé a másik személyt, azaz a szubjektum reflektál önmaga nevetségességére is.” (Németh, 2004: 48).

Miután öniróniája és önreflexiója folyamatosan megszakítja a narrációt, amely ezáltal nyitottá, folyton alakulóvá válik, a befogadótól pedig értelmezői helyzetének folyamatos újraalkotását várja, azaz befogadói önreflexióra van szükség a szövegbeli szakadások megértéséhez. Ez a relativizálódás – véleményem szerint – további szövegszintek között létesít intertextuális kapcsolatot: vonatkozik a Hajós-jelenség különböző műfajaira, a magyarországi médiára – különös tekintettel a televízióra -, de természetesen nyitottsága, folytonos átmenetisége miatt kiterjed a társadalom domináns rendjére is. A Hajós-szöveg tehát az irónia, az önirónia eszközét felhasználva nemcsak saját textusát teszi nyitottá, hanem az intertextuális kapcsolódások miatt ugyanúgy hat több szövegszintre is.

Bahtyin szerint:
„A karnevalizáció nem külsőleges és merev séma, amely rárétegződik a kész tartalomra, hanem a művészi láttatás különösen hajlékony formája, sajátos heurisztikus elv, amely lehetővé teszi, hogy felfedezzük az újat és az eddig ismeretlent” (Bahtyin, 2001: 208).
A rávezetés – persze – magában foglalja a lehetséges kudarcot is, vagyis a fönt vázolt intertextuális szövegsor „végén” álló társadalmi normák védelmében esetleg fölléphetnek egyes társadalmi csoportok képviselői, elítélve a „normasértőt”. Császi Lajos interpretálja Kenneth Burke-öt, aki elkülönít két purifikációs eljárást: a mortifikációt és a viktimizációt. Leegyszerűsítve az okfejtést az első esetben lényegében „önkritikáról”, a másodikban pedig másokra irányuló „kritikáról” beszélhetünk (Császi, 2002: 72). Hajós András gyakori negatív kritikai megítélésének ilyen purifikációs, társadalmi szempontból „önvédelmi” aspektusa is lehet. Érdekes megfigyelni Hajós nyilatkozataiban a támadásokra adott válaszokat, mivel szinte minden esetben kitér a kritika elől, nem vállalja sem a mortifikációt (nem vállalja sem a „vezeklő”, sem a „bűnös” szerepét), sem a viktimizációt (nem hibáztat másokat) (lásd Császi, 2002: 72). Fontosnak tartja elmondani, hogy: „...nem szeretek kritikára reagálni2”, vagy egy konkrét esetre reagálva: „Önmagam is megrémülök, mennyire nem érdekel Havas3 véleménye.” (Igaz, ez utóbbi esetben az elhatárolódás a kritikus személyének negligálását, kompetenciájának kétségbe vonását is magában foglalja.) Ha bármilyen módon – elutasítóan vagy elfogadva – reagálna a kritikára, azzal nem megszakítaná a narrációt, ezáltal a szövegképződést nyitottá téve az alternatív értelmezési módok előtt, hanem bezárná a folyamatot, amely megszakítás nélkül, Möbius-szalagként önmagába fordulna vissza. Hajós iróniája ezt a helyzetet nem hagyja kialakulni. Paul de Man iróniaértelmezését alkalmazva megállapítható, hogy az irónia lényege, hogy az „permanens parabázis” (De Man, 2000: 197).

Vagyis a Hajós-jelenség a különböző szinteken megvalósuló intertextuális kapcsolódásokon keresztül relativizálja mindezen szintek narrációját. Megszakítja azokat, de nemcsak alkalmanként, hanem jelenlétével permanensen relativizálja az egységes textusnak tekinthető médiaszöveget.

A továbbiakban e szintek közül először Hajós András eddigi tevékenységének fő műfaját, a talk-show-t vizsgálom, majd azokat a műsorokat, csatornákat elemzem, amelyeknél eddig műsort vezetett vagy szereplőként feltűnt.

2. A talk-show
Hajós András saját műsorai a talk-show műfajába sorolhatók. Mint azt a televíziós műfajok meghatározásával, illetve történetével foglalkozó szerzők megállapítják, a talk-show a szórakoztató televíziós műsorok közé sorolható, a varietével és a kabaréval mutat rokonságot.4
A műfaj története a The Tonight Show 1954. szeptemberi premierjéig nyúlik vissza, és ezzel a késő esti műsorsávot addig jellemző, különböző műsorszámokból álló varietéműsorok helyét az egy műsorvezető-személyiség köré szerveződő, a meghívott vendégekkel folytatott beszélgetéseket egyéb műsorszámokkal kiegészítő műsorok foglalták el.

A talk-show két típusát szokás megkülönböztetni (Creeber et al., 2003): a „hírességeket szerepeltető” és a „vallomás típusú” talk-show-kat. Az első – a „hírességeket szerepeltető” – típusba tartozó műsor volt az Amerikai Egyesült Államokban például a The Tonight Show is, majd a The Dick Cavett Show (1969-1986), a The Arsenio Hall Show (1989-1994) és a Late Night with David Letterman (1982-); Magyarországon Vitray Tamás műsorai, például az 1970-es években a Csak ülök és mesélek és az Ötszemközt, később a klasszikus értelemben is a műfajhoz tartozó Tóksó (1983) és a Telefere (1985).

Hazai képviselői közül az 1989-ben indult Friderikusz-show volt a legnagyobb szabású produkció, amelyben Friderikusz Sándor a „klasszikus”, hírességeket felvonultató talk-show formai elemeit, szerkezetét dolgozta ki és alkalmazta a rendszerváltást követően újfajta televíziózást (is) igénylő közönség szórakoztatására – nagy sikerrel. Bár a műsorvezető személyiségét, néhány műsorelemét (emlékezzünk a csótányevős számra vagy az „álpápa” megszólaltatására) a „magaskultúrát” féltő kritikusok támadták, a műsor mégis évekig futott, nagy nézettséggel (Babarczy, 1998). Ebbe a típusba tartoztak Vámos Miklós beszélgetős műsorai is, és a napjainkban is futó Fábry-show.
A műsorok helyszíne gyakran szobabelsőt idéző, a háttérben stilizált nagyvárosi panorámával határolt színpadi tér. A műsorvezető előtt asztal áll, a vendégek – akik többnyire ismert személyiségek, esetleg valamiben meglepő, érdekes teljesítményre képes hétköznapi emberek – karosszékben vagy kanapén ülnek.

A közönség tagjait általában megszólítja a műsorvezető, esetleg aktív közreműködésre kéri fel őket: kérdezésre, véleménynyilvánításra, szereplésre, szavazásra. A talk-show e típusa elsősorban a műsorvezetőről szól. A szórakoztató műsortípus show-jellegéből adódóan tudnia kell az eseményeket irányítani, szórakoztatni a nézőket, ugyanakkor a beszélgetések során képesnek kell lennie érzékenyen reagálni partnerére, az esetleges bensőséges témák kibontásához is értenie kell. Igaz, a talk-show-k újabb generációjára (erről részletesen a továbbiakban) jellemző az intim témák kerülése. Akár a tiszteletlenség, a gúnyolódás is a showman eszköztárához tartozhat, ezzel a módszerrel hazánkban Fábry Sándor próbálkozik néhány éve, míg például Amerikában David Letterman „tiszteletlen viccelődésével a fiatalabb közönséget vette célba” (Creeber et al., 2003: 82-83).

A műsorok szerkezete általában azonos: a műsorvezető monológjával kezdődik a program, majd egy átmeneti szakaszban – esetleg a közönséget is bevonva – valamilyen játékba vagy produkcióba kezd a showman, ezután a meghívott vendégekkel készített interjúk következnek, végül a vendégek fellépésére kerül sor (Hartai, 2002; Creeber et al., 2003).

A meghívott vendégek hírességek, akik a média gyakran szerepeltetett alakjai: színészek, sportolók, médiaszemélyiségek – korunk „sztárjai”. Ha a vendég nem híres, akkor valamilyen szempontból közérdeklődésre kell, hogy számot tartson, esetleg különös képességekkel kell rendelkeznie vagy sajátos produkciót kell bemutatnia. Aktualitások (társadalmi, gazdasági, politikai) általában nem jelennek meg a talk-show hírességeket szerepeltető változatában.

A műfaj másik altípusát a „vallomás típusú” (Creeber et al., 2003) vagy „exploitalk” (Hartai, 2002) show-nak nevezik. Ez a műsortípus magánéleti vagy közérdekű kérdésekkel foglalkozik. Egy műsor általában egy témát vizsgál. A résztvevők hétköznapi emberek, többnyire az adott témához vallomásosan feltárulkozva szólnak hozzá, legbensőbb magánügyeiket vitatják meg a meghívottak egymás közt vagy a közönség, illetve a műsorvezető kérdései, hozzászólásai alapján. Nemritkán heves vitába, sőt verekedésbe torkollik az eszmecsere. Természetesen ezek az akciók a műsortípus vonzerejét is jelentik, ezért sokszor előre megkomponált történetet mutatnak be fizetett szereplőkkel (Hartai, 2002: 213).

A műfaj kiemelkedő alakja Oprah Winfrey, aki 1984-től vezette műsorát, amelyben személyes és érzelmileg túlfűtött stílusban egyrészt „klasszikus szociálpolitikai vagy a nyilvánossággal kapcsolatos” témákról beszélgettek, másrészt a társadalmi kérdéseket „otthoni és/vagy személyes kontextusban” mutatták be (Creeber et al, 2003: 84). Bármi volt a téma (AIDS, kábítószer, családon belüli erőszak, szexuális problémák stb.), hozzászólásaiban személyes élettapasztalataira hivatkozott, és ehhez alakították ki a show szerkezetét is: az egyórás műsor végén „egy társadalmi témát személyes problémává alakítottak” (Creeber et al., 2003: 85).

Az 1990-es években a talk-show vallomás típusa vált népszerűvé. Az 1991-ben indult Jerry Springer Show például – amely már elsősorban látványelemként alkalmazza a fent említett feltárulkozást, tettlegességet – kritikusai szerint visszaél a helyzetével. „Olcsó borzongást keltett a nézőkben, és ezzel a témát az olcsó voyerizmus szintjére süllyesztette” (Creeber et al., 2003: 84).
Magyarországon a Mónika-show (2001-től) eleinte még közösségi és magánproblémákat tárgyalt szakértők bevonásával. A meghívott vendégek váltották egymást, de a téma szakértője (például pszichológus, tanár, orvos) a színen maradt, kommentált, közbeszólt, kérdezett, majd a műsor végén tanácsokat adott a nézőknek. Később a szakértők elmaradtak, a résztvevők „magukra maradnak” a színen problémáikkal, csak Mónika ad tanácsokat nekik, illetve a műsor végén levonja a tanulságot. A műsor fontos új eleme az erőszak megjelenése is.

A talk-show itt vázolt két típusa mára láthatóan a műfaj két generációjának is bizonyult. A hírességeket szerepeltető talk-show-k kiszorulnak a műsorszerkezetből, a délutáni műsorsávban a vallomás típusú show-k jelentek meg, az estéket pedig a „valóságtelevíziózás” (O'Sullivan et al., 2002: 164-166; McQuail, 2003: 251-252) új műfajai töltik ki.

Hajós András a Magánszám és a Késő este Hajós Andrással című műsoraihoz a talk-show mindkét típusából átvett fontos elemeket, de főként a „hírességeket felvonultató” változat műfaji jegyeit figyelhetjük meg ezekben a produkcióiban.

A tanulmány teljes szövege itt olvasható.Szabó Gyöngyi

A Hajós-jelenség, mediakutato.hu. 2006. ősz.