center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A hírgyűjtés szabadsága
Elie Abel, www.prherald.hu, 2005. január 1.

A néhai Walter Lippmann, a nagytekintélyű amerikai publicista már-már klasszikusnak számító Public Opinion („Közvélemény”) című könyvének első fejezetében elmesél egy igaz történetet.

A század elején, egy kicsiny szigeten maroknyi angol, francia és német állampolgár élt együtt békésen. Nem volt telefonösszeköttetésük a szárazfölddel, a rádiózás akkor még gyermekcipőben járt, a postát pedig gőzhajó szállította. 1914 szeptemberének közepén a szigetlakók a kikötőnél gyűltek össze, és izgatottan várták a postahajó érkezését, hogy tájékozódhassanak a legfrissebb európai eseményekről. A kupilánytól megtudták, hogy Nagy-Britannia és Franciaország augusztus első napjaitól kezdve háborúban áll Németországgal.

„Hat héten át – írja Lippmann 1922-ben – barátilag viselkedtek egymással, amikor tulajdonképpen ellenségek voltak”. Természetesen vannak súlyosabb megpróbáltatások is annál, minthogy ne tudjuk, melyik szomszédunkat kell gyűlölnünk. Ám Lippmann ennél fontosabb dologra akarta felhívni a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy az emberek magatartását a valóságról alkotott képük szabályozza, s ez a kép föltehetően nem teljes, vagy pedig – mint az előbbi esetben – elavult, torz, valamely tekintetben hamis. A sztereotípiák hatása Amerikában nagyon aggasztotta őt, és hosszú pályafutása alatt sokat tett azért, hogy az Egyesült Államok közvéleménye kellőképpen értesült legyen.

Lippmann azt szerette volna, ha az olvasóban kialakuló kép a lehető legjobban emlékeztet a valóságra. Az volt a meggyőződése, hogy csak a jól tájékozott nyilvánosság hozhat helyes ítéleteket, és az amerikai újságírásra hárul a roppant felelősség: úgy kell a józan döntési lehetőségek tudatosítását elősegíteni, hogy szabadon gyűjtjük és adjuk közre az információkat anélkül, hogy a kormányzat vagy az uralkodó párt hozzájárulását meg kellene szereznünk.

A hírgyűjtés szabadsága előfeltételezi az újságíróknak a hozzáférhetési jogát, mely jog magától értetődően következik az amerikai Alkotmány Első Módosításának jelenkori értelmezéseiből. Ennek az indokoltsága egy olyan országban, melyben az embereknek választaniuk kell a tisztségviselésre jelöltek vagy a pártok, programok, illetőleg a politikai irányvonalak között, az állampolgároknak abból a szükségletéből ered, hogy kellő tájékozódás után foglalhassanak állást, hozhassák meg döntéseiket. Konkrétabban az újságírónak az a joga, hogy összegyűjtse és továbbítsa mindazon információkat, amelyekre az állampolgárok igényt tarthatnak. Tény, hogy az Egyesült Államok Kongresszusához, az állami törvényhozásokhoz, a bíróságokhoz és a kormányszervekhez való „hozzáférés” útjába csak ritkán gördítettek akadályokat az újabb időkben. Az amerikai köztársaság történelmének kezdeteiben korántsem volt ritka, hogy a szövetségi, illetőleg egy-egy állami törvényhozás zárt ajtók mögött végezze munkáját.

Az ún. Kontinentális Kongresszusra (1774-1789) titokban, a sajtó és a nyilvánosság kizárásával ülésezett. A sajtó és a kormányzat kapcsolatait jellemző növekvő nyíltság irányzata a 19. század folyamán alakult ki, és fejlődése – az alkalmi megtorpanások ellenére – átnyúlt a 20. századba. Még a második világháború idején sem alkalmazta az Egyesült Államok a közlést meghiúsító cenzúrát a sajtóban, illetve a műsorszórásban: az amerikai tömegtájékoztatási eszközök az öncenzúra rendszerében működtek. Szabad akaratukból mondtak le az olyan hírek közléséről, amelyek „az ellenség javát vagy hasznát szolgálónak” minősültek. Ez a fejlődés nem jelentett egyenes vonalú előrehaladást. A nukleáris korszak és a hidegháború feszültségei olykor arra ösztönözték a kormányzat főtisztviselőit, hogy könnyen ráüssék bizonyos anyagokra a „szigorúan bizalmas” bélyegzőt.

Egy honvédelmi miniszterhelyettes az 1962-es kubai rakétaválság után kötötte az ebet a karóhoz, hogy a kormánynak joga és kötelessége a „hírirányítás”, és idetartozónak vélte az információ visszatartásának és a hamis hírek terjesztésének jogát is. Az inga hirtelen és erőteljesen az ellenkező irányba lendült, amikor a mind népszerűtlenebb vietnami háború a közvélemény szemében kétségbe vonta a washingtoni vezetők politikai bölcsességét. A Kongresszus 1966-ban fogadta el a Freedom of Information Act-et (az információ szabadságát szavatoló törvényt) azzal a céllal, hogy korlátozzák a szövetségi kormányhivatalok információ-visszatartási lehetőségeit. A törvényhozás 1974-ben pedig az elnöki vétó dacára még inkább kiterjesztette a fenti törvény hatókörét, hogy lehetővé tegye a sajtó és a közvélemény betekintését a kormányszervek irataiba. A hírekhez való akadálytalan hozzáférés az amerikai újságírók szakmai hitvallásának sarkköve lett. A nemzetközi terminológia kategóriáiba fordítva ez egyet jelentett (a néhai Kent Cooper-nek, az Associated Press egykori főigazgatójának megfogalmazásában) azzal a joggal, hogy a hírlapírók „szabadon járhassanak-kelhessenek a világban és szabadon tudósíthassanak arról, amit látnak és éreznek”. A nemzetközi jog ilyen formális kitételt természetesen nem ismer. A szuverén államok nem minden esetben engedik be mindazokat, akik területükre akarnak lépni; számos országban keményebben bánnak az újságírókkal, mint a turistákkal vagy az üzletemberekkel. Ami pedig a „szabad tudósítást” illeti, ez csak elméleti; a legtöbb állam alkotmánya elvben elismeri ugyan, de az korántsem érvényesül mindenütt.

A New York-i Freedom House, a világ sajtóját és műsorszórását vizsgáló intézet jelentése szerint valóban szabad tömegközlési médiumok csak viszonylag kevés országban léteznek. Az elemzett 187 állam közül 64-et minősítettek szabad sajtóval rendelkezőnek, 65 számított „részben szabadnak” és 58 egyáltalán nem támaszthatott igényt erre a jelzőre. Magát a hozzáférhetőséget is nehéz elérni a jelenlegi körülmények között. Az újságírók számára e koncepció magában foglalja az információs forrásokhoz való hozzájutást a „fogadó” államban; tehát nemcsak a hivatalos szervek hírterjesztésének és propagandájának kizárólagosságát, hanem azt is, hogy „hozzáférhessenek” az egyszerű állampolgárokhoz, a fennálló állapotok bírálóihoz, az ellenzéki politikusokhoz és a különvéleményt vallókhoz. Ez a fogalom teljesen új a nemzetközi kapcsolatokban. Az elv csupán egyetlen állam képviselőinek ellenzésével helyet kapott az UNESCO kommunikációs problémákat tárgyaló nemzetközi bizottságának 1980. évi összefoglaló jelentésében: „Minden államnak lépéseket kell tennie a külföldi tudósítók bebocsátására, hírgyűjtő és közlő munkájuk megkönnyítésére”.

A helsinki konferencia záróokmányának aláírói által vállalt különleges kötelezettségeket tiszteletben kell tartani, sőt, széles körben alkalmazni. „Az újságírók szabad hozzáférése a hírforrásokhoz a pontos, hiteles és kiegyensúlyozott tudósítás nélkülözhetetlen alapkövetelménye. Ez szükségszerűen föltételezi mind a nem hivatalos, mind a hivatalos információkhoz való hozzájutást, azaz az újságírók a vélemények teljes skálájáról tájékozódhassanak bármely országban.”

Az újságírók szempontjából ez a megfogalmazás kétségtelen haladást jelent az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához képest, mely utóbbi meghatározza minden embernek azt a jogát, hogy „bármely nézetet szabadon vallhasson, hogy szabadon keressen, kaphasson és továbbíthasson az újságírás szabadságáról információkat és eszméket bármely hírközlési eszközzel, tekintet nélkül az országhatárokra”.

Az UNESCO Közgyűlésén előterjesztett ún. MacBride jelentés már sokkal tényszerűbb az újságírók jogait és az államok kötelezettségeit illetően. Leglényegesebb kitétele az, hogy a gondolkodási árnyalatokhoz való hozzáférhetés nyújtása nélkül az újságírók nem tudósíthatnak pontosan és elfogulatlanul. E jelentést 82 ajánlással – a Nobel- és Lenin-békedíjjal kitüntetett volt ír külügyminiszter, Sean MacBride irányításával szövegezték meg. Az újságíró (bármilyen legyen a politikai meggyőződése) ragaszkodik ahhoz, hogy csak azt írja, amit „lát és érez” – Kent Cooper parafrázisával szólva. Ám a „látással”, az érzéssel és a hír-anyag megírásával a dolog még nem ér véget. Hogy a riporter tudósítása megérkezzék otthoni szerkesztőségébe, előbb olyan csatornákon kell áthaladnia, amelyeket a fogadó ország kormánya ellenőriz: telefonon, rádiós összeköttetésen, telexen vagy a hagyományos távirati szolgáltatás keretében. A legtöbb államban e szolgáltatásokat egy minisztérium működteti, illetve ellenőrzi, mely csak ritkán bánik kifogástalanul a külföldi tudósítókkal. A minisztériumi illetékesek általában nem utasítják vissza valamely híranyag vagy kommentár továbbítását azon az alapon, hogy az politikailag káros az ország kormányzatára. Azonban megcáfolhatatlan ürügyekre hivatkozva késleltethetik azt: „műszaki problémák vannak” „élénk a napfolttevékenység”, „rosszak a meteorológiai viszonyok”, „nagy a túlterheltség” és így tovább.

A második világháborút megelőzően a tekintélyuralmi rendszerű országokban a cenzúra dívott: gyakran megkövetelték, hogy a tudósító előbb mutassa be munkáját és a távíróhivatal csak ezután volt hajlandó akár egy szót is felvenni. Számos országban nyíltan töröltek az anyagokból, vagy egyszerűen letiltották azokat, noha e gyakorlat nem mindenütt volt azonos azzal, amit a Hutchins Commission on Freedom of the Press (a sajtószabadsággal foglalkozó bizottság) hozott nyilvánosságra 1946-ban. Egyes esetekben behívatták az újságírót a cenzorhoz, hogy megbeszélhessék a törléseket és a kihagyásokat, és még az is előfordult, hogy a tudósító rábeszélte a cenzor-t: maradhasson ez vagy az a tény, bekezdés. Más helyeken viszont a külföldi tudósítónak nemegyszer fogalma sem volt, hogy mit húzhattak ki tudósításából mindaddig, amíg nem tudott összeköttetést teremteni szerkesztőségével.

A katonai diktatúrákban a cenzorok azt állítják, hogy nemcsak a nemzetbiztonság, hanem a közerkölcsök védelmét is szem előtt tartják. Az egyik jelentős dél-amerikai országban például nem nyúlnak a külföldi újságírók tudósításaihoz, míg a hazai tömegtájékoztatási eszközöket szigorúan kordában tartják. Az érvényes jogszabályok tiltják minden olyan anyag megjelentetését, ami bármiképpen sértheti a közszemérmet; erőszakosnak minősülő jeleneteket tartalmaz, vagy bűncselekmények elkövetésére bujt; káros szokásokra ösztönöz vagy csábít; a fennálló rendszer, a közrend, a hatóságok, vagy képviselőik ellen uszíthat; kedvezőtlenül befolyásolhatja a más államokkal fenntartott kapcsolatokat; sért bármely közösséget vagy vallást; bármiféle módon árthat a nemzeti méltóságnak vagy érdekeknek; rossz hírét költi a fegyveres erőknek.

A közvetlen cenzúra napjainkban már sokkal kevésbé elterjedt, mint 30 évvel ezelőtt. Ám még ott is, ahol formálisan már megszüntették, a sajtószabadságot alá lehet ásni, mi több, hatékonyan megsemmisíteni jóval „kifinomultabb” módokon.

Bizonyos államokban például engedélyhez kötik az újságírói tevékenységet. Ennek procedúrái, illetve kikötései mindenütt mások, azonban vitathatatlanul ugyanazt a célt szolgálják: megszorítani e hagyományosan nyílt foglalkozás űzését. S bár ezt a gyakorlatot gyakran úgy tüntetik föl, mint a szakmai színvonal emelésére hivatott intézkedést, nem kell nagy képzelőerő hozzá, hogy egy másik, már korántsem olyan tiszteletreméltó indítékot fedezzünk föl mögötte. A tömegtájékoztatási eszközök mind szigorúbb ellenőrzése során azoktól az újságíróktól, akiknek hűsége a rendszerhez kétes, vagy akiknek politikai nézetei nem egyeznek az uralkodó csoport szemléletével, megtagadják a „jogosítványt”. Annyi módozata van annak, ahogy egy erre elszánt kormányzat gátat vethet a sajtószabadságnak, hogy az itt föl sem sorolható. (Íme két találomra kiragadott példa: egy ellenzéki orgánum példányszámának korlátozására kényszerülhet, mert a kormány meghiúsítja számára a papír behozatalát, vagy valamely kiadó nem kap valutát az elengedhetetlenül szükséges berendezések importálására).

A sajtó önjelölt urai – akár az angol Tudor királyok – a hírek kinyomtatását és terjesztését az ellenük irányuló aknamunka természetes eszközeinek tekintik.

Nem igazmondó, hanem engedelmes tömegtájékoztatási médiumokat akarnak. S ha netalán korunkban már nehezebb volna számukra a politikai cenzúra alkalmazása, mint egy generációval ezelőtt, meglepő önteltséget tanúsítanak a sajtó és a műsorszórás kézbentartásának új és kevésbé szembetűnő módszerekkel való megvalósítására. Igen sok újságíró – köztük nem kevés harmadik világbeli – attól tart, hogy az új tájékoztatási világrendről dúló nemzetközi vita éppen a sajtószabadság már említett megnyirbálóinak érdekeit szolgálhatja, mégpedig olyan értelemben, hogy az új nemzetközi rendszernek a bevezetése tényleges elismerést nyújthat az elnyomójellegű politikai formációknak. E hírlapírók szerint a nemzetek közötti kölcsönös megértés nem nyerhet, csak veszíthet az olyan intézkedések révén, amelyek a valóság torz tükörképének az emberek agyába való (köz) vetítésével kísérleteznek úgy, hogy elzárják őket – akárcsak Lippmann történetében a szigetlakókat – az információk világméretű áramlásától.

Elie Abel

A hírgyűjtés szabadsága, www.prherald.hu, 2005. január 1.