center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A kelet-európai átalakulás nagy kérdései és az értelmiség
Szalai Erzsébet, www.találjuk-ki.hu, 2007. május 14.

Születtek-e értelmiségi reflexiók az újkapitalizmus kialakulásának nagy társadalmi kérdéseire? Milyen problémák foglalkoztatják ma a magyar értelmiséget, és milyen stratégiákat alakítottak ki? Írásomban három egymással összefüggő témát fogok röviden kifejteni.

1. Melyek voltak a létezett szocializmus felbomlásának, majd az újkapitalizmus kialakulásának nagy társadalmi kérdései, dilemmái? Születtek-e értelmiségi reflexiók eme nagy kérdésekre és melyek voltak az értelmiséget leginkább foglalkoztató problémák?
2. Az előzőek fényében térségünkben milyen értelmiségi magatartásminták rajzolódnak ki?
3. Végül néhány általános tételt és következtetést fogalmazok meg röviden.

Gondolataim megformálása során igyekeztem a térség egészére tekinteni, mindazonáltal kiemelkedő hatást gyakoroltak rám hazai, vagyis magyarországi tapasztalataim. Az általam Kelet-Európának nevezett térségnek – némi leegyszerüsítéssel – Oroszország is része.

A nagy kérdések
Az átalakulás kezdetének nagy társadalmi kérdése az volt, hogy vajon a régi rendszer hatalmi elitje önként lemond-e politikai privilégiumairól, pontosabban melyek a békés politikai átalakulás feltételei, biztosítékai. Az ehhez kapcsolódó másik nagy kérdés, hogy kikből, mely társadalmi csoportokból fog rekrutálódni az új hatalmi elit.

E kérdéshez kapcsolódóan elsősorban Hankiss Elemér, Jadwiga Staniszkis, Szelényi Iván és jómagam fogalmaztunk meg hipotéziseket, majd téziseket. Ezek számos lényeges ponton eltérnek egymástól, van azonban közös vonásuk is. Ennek lényege, hogy a létezett szocializmus hatalmi elitjének legalábbis egyes csoportjai képesek korábbi politikai hatalmukat az új rendszerben gazdasági hatalommá konvertálni. És ezáltal a „kommunista nomenklatúra” ezen csoportjai - mint „nomenklatúraburzsoázia” - az új hatalmi elit részévé válnak. Ez egyben a békés átalakulás legfontosabb biztosítéka is. Abban már megoszlottak a vélemények, hogy egyrészt a „nomenklatúraburzsoázia” megszületése és térnyerése morálisan elfogadható-e, másrészt mellettük milyen új hatalmi csoportok fognak kiemelkedni. Az átalakulás kezdetén még senki sem prognosztizálta, ami bekövetkezett: a gazdasági hatalom legfőbb birtokosává a multinacionális vállalatok vezető menedzserei és tulajdonosai váltak, akik eme koncentrált gazdasági hatalom bázisán ma már alapjaiban határozzák meg a politikai és kulturális elit mozgásterét. Azért tehetik ezt meg, mert a koncentrált gazdasági világhatalom, a nemzetközi gazdasági-pénzügyi szuperstruktúra részei.

Ezen első nagy kérdéscsoporthoz kapcsolódik a második, de már konkrétabb nagy kérdés, a privatizáció kérdésköre. Tulajdonosburzsoázia és ezen keresztül fizetőképes kereslet hiányában hogyan menjen végbe az állami tulajdon lebontása, kik legyenek, lehessenek a gazdasági hatalom új birtokosai? És ebben a dilemmában van-e helye a morális szempontoknak?

Szemben az első nagy kérdéskörrel, ez a kérdéscsoport szinte alig jelent meg a széles nyilvánosság fórumain. Inkább csak a szűk politikai elit körében és a közgazdászok (kisebb mértékben a szociológusok), zárt szakmai vitáiban fogalmazódott meg. A térségben kezdetben egészen eltérő válaszok születtek eme dilemmára. A két szélső példa Magyarország és Csehország.

Magyarországon a volt állami tulajdont igen hamar és „áron alul” egy szűk tulajdonosréteg birtokába juttatták. Az új tulajdonosok két legfontosabb csoportja elsődlegesen a multinacionális vállalatok tulajdonosi hálózata, másodlagosan a hazai politikai pártok hazai klientúrája. Ebben az országban általánosan elfogadott nézet volt, hogy a privatizáció szempontjai közül a morális szempontokat tökéletesen ki kell és ki is lehet iktatni. Szemben Csehországgal, ahol kezdetben általános elv volt a lebontásra ítélt állami tulajdon széles társadalmi rétegek birtokába való eljuttatása. Ez volt a kuponos privatizáció. Más kérdés, hogy a nemzetközi-gazdasági hatalmi viszonyokkal összefüggésben a privatizáció ezen útja kudarcot vallott, és ma már a cseh gazdasági-hatalmi szerkezet - ezen belül a külföldi tőke szerepe - nagy hasonlóságot mutat a magyaréval.

A privatizációhoz is kapcsolódik a harmadik nagy kérdés: az állam szerepe az átalakulásban és az újkapitalizmus kialakuló új rendszerében. Itt is voltak eltérések a térség országai között. Az értelmiség és kisebb részt a politikai elit körében végül is uralkodó ideológia azonban a neoliberalizmus, a minimális állam koncepciója lett. Az átalakulás második szakaszában azonban ennek ellentmond a tényleges gyakorlat, és ez valamelyest az ideológia változásában is nyomon követhető. Egyfelől az egyenlőtlenségek rohamos növekedése, a társadalmi feszültségek erősödése valós társadalmi igényként veti fel a jóléti állam kiépítését. Másfelől a gazdasági elitek állami protekcionizmus iránti - a korábbi rendszerhez viszonyítva nem csökkenő - hathatós várakozásai is bővítik az állami bürokrácia feladatait. (Az Európai Unióhoz csatlakozott országokban tovább bővíti az állami bürokrácia funkcióit a csatlakozás „levezénylése”. E szerep mentén erős EU-technokráciák épülnek ki.) Harmadrészt: a privatizáció lelassulásával vagy lezárultával beszűkülnek a politikai pártok klientúraépítésének gazdasági forrásai. A klientúraépítés fő bázisává ekkortól az állami állások szaporítása és osztogatása vált.

A felsorolt tényezők - legalábbis Magyarországon - az állami bürokrácia ismételt túlburjánzásához vezettek. Ebben az országban azonban a leginkább hangadó neoliberális értelmiség nem kívánt szembenézni a jelenség okaival, ehelyett a minimális állam teóriájának felmelegítésével foglalatoskodik. Bár vele szemben már hallatszik a baloldali, szociáldemokrata értelmiség hangja, ez a hang egyelőre még gyenge.

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban előttünk áll az átalakulás legátfogóbb, legáltalánosabb nagy kérdése: a létezett szocializmusból újkapitalizmusba átalakuló társadalmak szuverenitásának és a világkapitalizmusban elfoglalt helyének kérdése. És az ezzel összefüggő, nem kevésbé fontos problematikák.

Ez a kérdéscsoport tömören összefoglalható az alábbi kérdésben: milyen sajátos hatást gyakorol a globalizáció az átalakuló országokra. A globalizáció mai szakasza a magam értelmezése szerint nem más, mint a szovjet birodalom összeomlása után rivális nélkül maradt nemzetközi nagytőke korlátlan előrenyomulása. Ez a folyamat a centrumkapitalizmus országaiban is érezteti hatását, de ez a hatás a volt szovjet birodalom országaiban jóval markánsabb, erőteljesebb. Ennek két oka van. Egyrészt már a létezett szocializmus felbomlása sem volt független a globalizáció folyamatától: a nemzetközi nagytőke a profitráták süllyedése miatt az 1970-es évektől erősen érdekelt volt a létezett szocializmus országainak gazdasági bekebelezésében. E folyamat során és eredményeként a volt szovjet birodalom országainak politikai és kulturális elitje rendkívül szűk mezsgyén mozog. Konkrétabban: a helyi gazdaságpolitikai elitek mozgástere igen szűk. Ez pedig kifejezésre jut az értelmiség által artikulált ideológiákban is.

Másrészt a volt szovjet birodalomhoz tartozó országok talán legfontosabb - és a létezett szocializmus által különösen felerősített - történelmi öröksége a civil társadalom, az alulról építkező demokratikus intézmények fejletlensége. Ezekben az országokban gyakorlatilag nem működnek a kollektív önvédelem társadalmi mechanizmusai. A nemzetközi nagytőke és annak ideológusai ezért itt szinte akadálytalanul valósíthatják meg neoliberális „reformjaikat”. Azokat a „reformokat”, melyek a fejlett demokratikus hagyományokkal rendelkező centrumkapitalista országokban - legalábbis ma még - kemény társadalmi ellenállásba ütköznek. A szovjet birodalom összeomlása nyomán született újkapitalista társadalmak klasszikus félperifériás újkapitalizmusok. (Az erre utaló három legfontosabb tényező: gazdaságaiknak az átlagosnál jóval erősebb függése a nemzetközi piaci konjunkturális viszonyoktól, a gazdaság és a társadalom duális szerkezete és az egyenlőtlenségek nagy mértéke). Ezen félperifériás újkapitalizmusok pedig az erősödő globalizáció körülményei között a nemzetközi nagytőke kísérleti terepei. Más megközelítésben: a nemzetközi gazdasági-pénzügyi szuperstruktúra Kelet-Európát a nyugati centrumországok munkásosztálya elleni harc eszközeként igyekszik felhasználni. Ez konkrétan többek között azt jelenti, hogy a centrumországok munkásosztályának szociális követeléseit erőforrásainak többek között Kelet-Európába való áthelyezésével, illetve az ezzel való „játszadozással” igyekszik letörni. Mindazonáltal ma már a kelet-európai munkásságot is azzal revolverezi, hogy amennyiben az erőteljesebb szociális követeléseket támaszt, ő maga továbbvonul keletebbre.

A félperifériás állapot tehát ezen a szálon szűkíti le a helyi gazdaságpolitikai elitek mozgásterét. Melyeknek gyakorlatilag csak a következő kérdésben van szabad választásuk: a hazai és a térségben jelenlévő nemzetközi gazdasági elitek felhalmozása a középrétegek vagy a társadalom legszegényebb rétegeinek megcsapolása árán menjen-e végbe.

Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódóan fontos összefüggésre bukkant Szelényi Iván és kutatócsoportja. A térség egészére kiterjedő kutatásaik szerint azokban az országokban, amelyekben a gazdaságpolitikai elitek tartózkodtak a neoliberális reformok végrehajtásától, az elszegényedési folyamatok erősebbek voltak, mind az eme fordulatot végrehajtó nemzetgazdaságokban. Saját kutatásaim szerint ennek az összefüggésnek az a magyarázata, hogy azokat az országokat, melyeknek politikai és gazdaságpolitikai elitje a neoliberális fordulatnak ellenállt, a nemzetközi-gazdasági szuperstruktúra kirekesztette a nemzetközi tőkeáramlás mechanizmusaiból. Így ezen országok a vészes tőkehiány állapotába kerültek, illetve maradtak. Ennek pedig az lett a következménye, hogy ezen országok elitjeinek a tőkefelhalmozási folyamat beindításához relatíve több erőforrást „kellett” elszivattyúzniuk a maguk javára a társadalom többségétől. Ezért van az, hogy ezekben az országokban az elszegényedési folyamatok relatíve erősebbek.

Megítélésem szerint az eddig vázoltak voltak a kelet-európai átalakulás nagy kérdései. De elsősorban a globalizáció specifikus hatásainak kérdése egyben a jelen nagy kérdése is. Térségünkben azonban csupán az egyelőre szerény vonzerejű globalizációkritikai mozgalmakban tevékenykedő értelmiségiek tematizálják eme problematikát. Ők azonban ma még nagyon kevesen vannak. És a hangadó neoliberális értelmiség igen kemény harci eszközöket alkalmaz velük szemben. Legfőképpen szellemi teljesítményük elhallgatását. És ha ez mégsem sikerül, akkor következik a stigmatizálás: vagy szélsőjobboldaliként vagy szélsőbaloldaliként (de az is előfordul, hogy egyszerre mindkettőként) bélyegzik meg őket.

De ha nem az igazi, nagy kérdések, akkor melyek voltak és melyek jelenleg az értelmiség által tematizált és vitatott problémák? Ezek közül a legfontosabbak a pártpolitikai küzdelmekhez kapcsolódó témák. Ennek pedig az az oka, hogy az értelmiség többsége betagozódik a különböző politikai pártokba vagy azok holdudvarába. Ezen jelenség okainak taglalása azonban már átvezet bennünket a második témánkhoz, az értelmiségi magatartásminták bemutatásához.

Értelmiségi magatartásminták
Az értelmiség által tárgyalt témák döntő részét nem ők maguk, hanem a politikai pártok tematizálják. A politikai elit és az értelmiség nagy része erősen összefonódik, mely részben oka, részben következménye a politikai elit tematizálási fölényének. Az összefonódásnak mély történelmi gyökerei vannak. Bár a térségben voltak jelentős forradalmi nekibuzdulások, azokat legtöbbször külső hatalmak szinte mindig megtorolták. Ezért mély beidegződésként rögzült a társadalom tagjaiban: közös, kollektív fellépés helyett célravezető a különböző szintű hatalmi szereplőkkel kötött egyéni, informális alku. Vagy legalábbis a hatalom egyéni „kicselezése”. Ez az oka annak, hogy a térségben hagyományosan gyenge a szolidaritás elvén alapuló civil társadalom. Ebből a képletből vezethetőek le az értelmiség lehetőségei. A társadalmi folyamatok befolyásolásának igényével fellépő értelmiségi szereplők küzdelmükben nemigen támaszkodhattak - és ma sem igen támaszkodhatnak - a civil társadalom erejére. Elsősorban ez az a tényező, mely a mindenkori hatalom felé fordulásra ösztökéli őket. Igen mély beidegződésként, sőt nyíltan vállalt meggyőződésként alakult ki: az értelmiség csakis a hatalom közvetlen befolyásolásával - adott esetben manipulálásával - képes valódi társadalmi hatást kifejteni.

Részben ebből következnek az értelmiség erős hatalmi törekvései. Másrészt az újkorban abból, hogy erős tulajdonos polgárság híján az adott társadalmak modernizációs motorjává az értelmiségnek kellett válnia. Bár az értelmiség csak igen rövid történelmi pillanatokra vált a hatalom közvetlen birtokosává, nagy részének a politikai hatalommal való közvetlen és enyhén ambivalens viszonya történelmi folytonosságot mutat. Ehhez kapcsolódó beidegződései annyira mélyek, hogy már igénye sem igen van a széles közvélemény mozgósítására - vagyis a civil társadalom megszerveződésének katalizálására. Ha ezt mégis megteszi, az csak rövid történelmi pillanatokra szorítkozik. Ez jól látható volt az 1989-es politikai rendszerváltások idején is. A politikai rendszerváltások lezárultával az abban kulcsszerepet játszó értelmiség egyenesen demobilizálni igyekezett a részben az ő közvetítésével létrejött civil mozgalmakat. És ez a törekvése sikerrel is járt.

Az értelmiségnek a politikai pártokkal való összefonódása mögött egzisztenciális tényezők is meghúzódnak. A politikai rendszerváltások után megkezdődött az értelmiségi tevékenység piacosítása, mely ezen tevékenység jelentős gazdasági leértékelődésével járt. Ez az értelmiség igen nagy részét ösztönözte arra, hogy zsugorodó alapjövedelmeit a pártoktól közvetlenül vagy közvetetten elnyerhető pénzforrásokkal „egészítse ki”. (Magyarországon 2003-tól a pártokhoz közel álló értelmiség pártfinanszírozása egészen nyílttá, intézményessé vált: miközben a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva folyamatos forráskivonás történik többek között az állami finanszírozású kultúra és az oktatás szférájából, a parlamenti pártok megegyezése nyomán a hozzájuk közel álló értelmiség javadalmazása céljából új pártalapítványokat hoztak létre.)

De az idő előrehaladásával az értelmiség nagy része nemcsak a politikai elitekkel, hanem a gazdasági elittel is összefonódik. Sőt, mivel ebből a szférából relatíve jóval nagyobb jövedelmeket hozó megrendelésekhez lehet hozzájutni, egyre inkább ez az összefonódás válik a meghatározóvá. És ezen a szálon még közelebb jutunk azon tételünk magyarázatához, hogy miért a pártküzdelmek állnak az értelmiségi viták középpontjában: mert azok valójában nem érintik, sőt jótékony homályba burkolják a gazdasági elit érdekeit és törekvéseit - a gazdasági elit hatalmi szerepét. A politikai pártok ugyanis – mint a korábbi gondolatmenetből következik – valójában nem képesek eltérő gazdaságpolitikai alternatívák felmutatására.

Az értelmiségi tevékenység piacosítása egyet jelent korábbi rendies szerveződésének felbomlásával. Ez a folyamat pedig elsősorban a legerősebb elitcsoport, illetve a gazdasági elit érdekeit fejezi ki. Az értelmiségi piacon belül háromfajta piac különül el egymástól. Az egyik a médiasztároké. Ők minden lehetséges kérdéshez hozzászólhatnak, de le kell mondaniuk témáik tudományos igényű megközelítéséről. Ezen belül le kell mondaniuk a társadalmi problémák komplex feltárásáról és gondolataik empirikus alátámasztásáról. A média nem vevő sem az árnyalatokra, sem egy-egy állítás empirikus bizonyításának részleteire.

A másik piac a döntően az egyetemeken összpontosuló szaktudományos értelmiségé. Legfontosabb funkciója a politikai és gazdasági elitek szakember-szükségletének folyamatos kielégítése. Ennek megfelelően csupán részismereteket termel és ad át. Szakterületének határait féltékenyen őrzi, és határozottan tartózkodik társadalmi problémák átfogó, elméleti, több tudományterületet integráló megközelítésétől.

A harmadik piac azoké az értelmiségieké, akik egészen közvetlenül a gazdasági és politikai elit keresletét elégítik ki. Őket szolgáltató értelmiségieknek nevezem. Ezen értelmiségiek számára a kutatási szempontokat és igen gyakran a kutatási eredményeket is a megrendelést nyújtó elitek határozzák meg. A kutatási eredmények az esetek döntő részében nem hozhatók nyilvánosságra.

A három piac szereplői idegenkedhetnek egymástól, de viszonyukat inkább a békés egymás mellett élés jellemzi. Abban pedig közösek az érdekeik: azokat az értelmiségieket, akik igényt tartanak mind állításaik empirikus igazolására, mind elméletalkotásra, mindhárom szférából ki kell rekeszteni. Eme szintézisre törekvőket egyik oldalról túlságosan elvontnak és bonyolultnak, másik oldalról tudománytalannak, harmadik oldalról pedig „élhetetlennek” minősítik.

Azok az értelmiségiek, akik kreativitásra, szaktudományosságra és magas jövedelemre egyaránt igényt tartanak - ha el akarják kerülni a fenti minősítéseket - nem ritkán megháromszorozzák értelmiségi énjüket. Egyik nap fantáziadús napilap-publicisztikákat írnak, másik nap szürke adatokat másolnak egymás mellé egy szaklapba szánt tanulmányba. A harmadik nap pedig – például – átalakulási tervet készítenek egy nagyvállalat menedzsmentjének megrendelésére.

A vázolt hármas szerkezetű piac azonban nem működik önszabályozó módon. Vagyis eme piac nem tölti be azt a Polányi által definiált funkcióját, mely szerint a kereslet-kínálat-ármechanizmuson keresztül végső soron a „fogyasztó” várakozásait elégíti ki és értékeit juttatja kifejezésre. (Ennek kifejtésére most nincs módom, de lásd „Intellectucal roles at the end of the millenium” c. tanulmányomat. In: Post-Socialism and Globalization. Új Mandátum, 1999.)

Ehhez kapcsolódó kérdés: vajon egyáltalán értelmiségieknek tekinthetőek-e a fent leírt társadalmi szereplők? Akik, mint láttuk, erősen alárendeltek a politikai és gazdasági eliteknek. A kérdés megválaszolásához végre definiálni kell az értelmiség fogalmát. Számomra a legrelevánsabb Konrád György és Szelényi Iván meghatározása: értelmiségieknek tekinthetők azok a társadalmi szereplők, akik egyfelől saját transzkontextuális tudás birtokosai, másfelől társadalmi pozíciójukat kizárólag eme sajátos tudás biztosítja. A vázolt hármas szerkezetű piac szereplőire eme kettős meghatározás csupán a médiasztárokra áll, hiszen a szakértelmiség és a szolgáltató értelmiség tevékenysége nem elégíti ki a transzkontextualitásra vonatkozó kritériumot. De Konrád és Szelényi definíciójának a médiasztárok is csak korlátozott mértékben felelnek meg. Egyrészt bár a médiasztárok intellektuális teljesítménye valóban transzkontextuális, de egyre kevesebb olyan konkrét tudással rendelkeznek - kell rendelkezniük -, melyet egy tágabb összefüggésrendszerbe helyezhetnek. Másrészt, mivel az adott piac csak korlátozott mértékben tükrözi vissza valódi társadalmi szerepüket, tényleges társadalmi pozíciójukat homály és bizonytalanság övezi.

A vázolt hármas szerkezetű piacon tehát az értelmiségi lét igen nagyrészt feloldódik - vagy már eleve ki sem alakul.

A piaci „értelmiséggel” szemben születik meg lassacskán a kritikai értelmiség csekélyke tábora. A kritikai értelmiség három fontos tulajdonsággal írható le. Egyrészt - amennyire ez lehetséges - kívül áll a hatalmi mechanizmusokon, független azoktól az erőktől, melyek e mechanizmusokat működtetik. Másrészt a kritikai funkció betöltésére csakis azok predesztináltak, akik képesek a gazdag társadalomismeret és az elméleti igényesség ötvözésére. Vagyis itt éppen azokról van szó, akikről a korábbiakban mint kirekesztettekről szóltam. Végül, de nem utolsósorban: a kritikai értelmiség lényegéből következően tagadja az értékmentes tudományos megközelítés lehetőségét. Sőt, az erre irányuló igyekezetet ideologikus törekvésnek minősíti. Érdemes ezzel kapcsolatban Gunnar Myrdalt idéznünk: „Valamivel több, mint száz évvel ezelőtt az a félrevezető törekvés jelentkezett a társadalomtudományban, hogy a legfontosabb értékekkel terhelt fogalmainkat 'objektívvé' tegyük, olyan 'tisztán tudományos' meghatározások segítségével, melyek feltehetően mentesek mindenféle politikai értékeléstől. Azért, hogy a tudományos fogalmakat a politikai értékelésektől elválasszák, gyakran új és ártalmatlannak tűnő szinonimákat gondoltak ki és tettek a helyükre. Logikai szempontból ezek a kísérletek sikertelenségre voltak kárhoztatva. Az értékelt terheltség nem volt cél és funkció nélkül, és az értékek hamarosan áttörték az erőltetett 'tisztán tudományos' meghatározásokat, sőt a sajátosan fabrikált szinonimákba is beférkőztek.”

Myrdal szerint a tudósnak éppen azért kell értékeit explicit formában megfogalmaznia, hogy közönsége képes legyen azoktól - amennyire lehetséges - elvonatkoztatni.

A kritikai gondolkodás megjelenését térségünkben korántsem csupán a helyi társadalmi problémák, feszültségek hívják elő. A kollektivista kísérlet bukásával és a globalizáció előrehaladásával megingott a jóléti állam eszménye, szerte a világon megrendültek a többpártrendszerű parlamenti demokrácia intézményei, és előrehaladt az önszabályozó piac eszményéhez fűződő illúziók szertefoszlása is. Ezért néhány évvel ezelőtt egyszerre beszélhettünk a baloldali gondolkodás, a liberalizmus és a konzervativizmus válságáról. A válság azonban arra jó, hogy gödrének aljához ütközve felhajtóerőt nyerjünk. Ezek nyomán mára már mindhárom eszmerendszer talaján megkezdődött a hangsúlyozottan kritikai gondolkodás újjáéledése.

Térségünkben valószínűleg - de Magyarországon mindenképpen - a liberalizmus talaján megfogalmazódott kritika hangja hallatszik a legerősebben. A liberális kritikai értelmiségiek elsősorban a politikai intézményrendszer felől közelítenek a társadalmi problémákhoz. A tükör, amit a társadalom elé tartanak, a többpártrendszerű parlamenti demokrácia klasszikus eszménye. Ennek létező intézményein elsősorban a törvényességet, az átláthatóságot és az emberi jogok biztosítását kérik számon.

A konzervatív kritikai értelmiségiek ennél mélyebb kritikáját adják a fennálló viszonyoknak. A többpártrendszerű parlamenti demokrácia intézményrendszerének válságjeleit döntően a gazdasági hatalom világszerte – és a térségben különösen jeletkező – erős koncentrálódásából és a politikai elitekkel szembeni túlhatalmából vezetik le. Eszményük a globalizálódó nemzetközi nagytőkével szemben a nemzeti keretek - ezen belül a nemzetállam - megerősítése. És ezen a kereten belül a kistulajdonosok által működtetett önszabályozó piac ideájának rekonstruálása.

A baloldali kritikai értelmiség szintén a globalizálódó tőke túlhatalmának következményeiben ragadja meg a társadalmi problémák gyökerét. De ez utóbbiak közül kritikájában főként az egyenlőtlenségek világszerte és a térségben tapasztalható ugrásszerű növekedésére, az ökológiai válságra és az elidegenedés jelenségeinek megszaporodására helyezi a hangsúlyt. Meggyőződése, hogy eme globális problémákra a nemzetközi globalizációkritikai mozgalmak által reprezentált globális, vagyis nemzetközi szintű választ kell adni. Pontosabban, csakis ilyen válaszokat lehet adni, mert a nemzeti szintű válaszkísérletek lehetőségei egyre inkább kimerülőben vannak. A baloldali kritikai értelmiség nem hisz abban, hogy a globalizálódó nagytőke túlhatalmának a nemzeti kereteken belül működő önszabályozó piacokhoz való visszatérés valós alternatívája lehet. De ezt nem is tartaná kívánatosnak. Eme értelmiség egy része a globális nagytőke nemzetközi szintű civil kontrollját szorgalmazza. A másik része emellett hosszabb távon lehetségesnek és szükségesnek tartja a kapitalizmus egész rendszerének – ezen belül a tőke–munka viszonynak – meghaladását is.

Mindazonáltal a vázolt hármas szerkezetű kritikai gondolkodás a térségben – de Magyarországon mindenképpen – még csak csíráiban van jelen. Főként azért, mert – az ismertetett történelmi okokkal magyarázhatóan – még egyik irányzatnak sem szerveződött meg a valós társadalmi bázisa. A kritikai gondolkodók ezért kicsit haragszanak a „népre”. A liberálisok azért, mert a „nép” többre becsüli a biztonságot a szabadságnál. A konzervatívok azért, mert a „nép” a fogyasztás bűvöletében elfordulni látszik a nemzeti értékektől. A baloldaliak pedig azért, mert a „nép” nem lázad fel kizsákmányolói ellen.

Összegzés
A térség értelmisége csak igen kevéssé reflektált az átalakulás nagy kérdéseire, az erre törekvőket pedig marginalizálni igyekezett. Pedig a világtudományosságban komparatív előnye nagy volt – és ez a komparatív előny még mindig fennáll. Az első időkben ennek forrása az volt, hogy a térségben világtörténelmileg egyedülálló folyamat ment végbe: most először járták végig társadalmak az államszocializmusból a kapitalizmusba vezető utat. A jelenlegi komparatív előny pedig abból fakad, hogy a térségben kialakuló félperifériás újkapitalizmus állapota, fő jellemzői a világkapitalizmus állapotának fő jellemzőinek erősen „túlrajzolódott” visszatükröződései. A centrumországoknál markánsabban jelentkeznek benne a kapitalizmus általános válságának fő jegyei: az általános kereslethiány, a humán tőke vészes leértékelése és az ökológiai válság. Általánosabban fogalmazva: az a tendencia, hogy a tőke általános „túlterjeszkedése” következtében szinte tökéletesen kiiktatja a korábban őt kordában tartó korrekciós mechanizmusokat. De pontosan ezzel fel is falja önnön létfeltételeit.

Mindebből ragyogó elméletek születhettek volna térségünkben – és még mindig születhetnének. Ezek szórványos volta azonban csak részben magyarázható az általam korábban ismertetett belső társadalmi jellemzőkkel. A másik ok abban keresendő, hogy a centrumországok értelmisége csak az átalakulás első nagy pillanata iránt tanúsított aktív érdeklődést. Nagy hiátus, hogy eddig még nem vette észre: ha a társadalmi folyamatok a mostani irányba haladnak tovább, a mi társadalmainkban a saját társadalmaik jövőképét pillanthatják meg. Ha ezt képes lesz tudatosítani, talán nagyobb érdeklődést fog tanúsítani azok iránt az elméletek iránt, melyek Kelet-Európa országaiban az eddig elmondottak ellenére mégiscsak megszülettek és meg is fognak születni.

Szalai Erzsébet

A kelet-európai átalakulás nagy kérdései és az értelmiség. www.találjuk-ki.hu, 2007. május 14.