center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

A szolgáltatók felelősségének szabályozása a legújabb alkalmazások és az amerikai tapasztalatok fényében
Bayer Judit, mediakutato.hu, 2007 tél

Részlet a tanulmányból

A szolgáltatók felelősségi szabályainak európai megállapítása óta több mint fél évtized telt el, az európai szabályozás alapjául szolgáló amerikai törvény pedig hamarosan tízesztendős lesz. Ez hosszú idő az internetszabályozásban: a jelentős tapasztalatok mellett a technikai megoldások rapid változása is jelzi a változtatás igényét. A cikk bemutatja ezeket a folyamatokat és a web 2.0 világát szervező szereplőket, amelyek a tartalom- és az internetszolgáltatók között helyezkednek el. A szerző a Kanadában alkalmazott értesítési-értesítési eljárást (notice-and-notice) ajánlja alapul venni egy összetettebb, az igényeknek megfelelő felelősségi rendszer kialakításához.

1. Az amerikai szerzői jogi törvény gyakorlati tapasztalatai
A témában jártasok előtt minden bizonnyal ismertek az amerikai szerzői jogi törvény (Digital Millenium Copyright Act, DMCA) felelősségi szabályai. Ahhoz azonban, hogy bebizonyítsam: ezek a szabályok nem képesek betölteni azt a feladatot, amelyre hivatottak, elöljáróban mégis szükségesnek tartom ismertetni ezek legfontosabb tartalmát.

Az internetszolgáltatók felelősségére nézve a DMCA – a világon elsőként – bevezette az értesítési-eltávolítási eljárást. Ennek lényege, hogy egy úgynevezett biztonságos kikötőt kínált az internetszolgáltatóknak arra az esetre, ha az általuk közvetített, tárolt, talált vagy másolt tartalom jogellenesnek minősül, azzal a feltétellel, hogy bizonyos körülmények között eltávolítják a kifogásolt, szerzői jogokat sértő anyagot.1 A törvény mindegyik esetre vonatkozóan részletesen felsorolja az ártatlanság kritériumait, azaz egy sor olyan feltételt, amelynek érvényesülnie kell ahhoz, hogy a mentesülés beálljon.

A mentesülés alapfeltétele, hogy a szolgáltatónak legyen egy belső szabályzata, amely lehetővé teszi az ismételt jogsértők előfizetésének letiltását. Tiszteletben kell tartania azokat a technológiai beállításokat, amelyeket a szerzői jogok jogosultjai alkalmaznak, hogy azonosítsák és védjék a jogvédett műveket. Emellett az ideiglenes másolat készítése, tárolása és kereső működtetése esetén a szolgáltatónak bizonyos egyéb aktív cselekményeket is kell tennie akkor, amikor jogellenes anyag létezéséről szerez tudomást. Például az ideiglenes másolat készítése után, ha az eredeti, jogellenes anyagot az eredeti helyéről eltávolították, és erről formális levélben értesítették a szolgáltatót, akkor neki is el kell távolítania az arról készült tárolt másolatot.2 A legkiterjedtebb kötelezettségei azonban akkor vannak a szolgáltatónak, ha jogellenes tartalom tárolását végezte. A DMCA ezzel kapcsolatban fejti ki az értesítési eljárás részleteit.3 Természetesen alapvető feltétel, hogy a tárhelyet szolgáltatónak ne legyen előzetes tudomása a tartalom jogsértő jellegéről vagy olyan tényekről, amelyek nyilvánvalóvá tennék a jogsértő tevékenységet. További követelmény – amelyet az európai irányelv nem vett át –, hogy a szolgáltatónak ne legyen anyagi nyeresége a jogellenes tevékenység kapcsán. Ezen kívül szükséges, hogy legyen egy kijelölt képviselője, akinek megküldhetőek az értesítések, és e személy neve, címe, telefonszáma és e-mail-címe letétbe helyezve elérhető legyen a Szerzői Jogvédő Hivatalban. Amikor a jogsértő tevékenységről tudomást szerez, a tárhelyszolgáltatónak el kell távolítania a tartalmat, vagy meg kell akadályoznia a hozzáférést.

A szabályos értesítés írásban történik, és csakis olyan személy küldheti, akinek joga van fellépni a szerzői jogosult nevében. Már három alapvető elem megléte esetén is köteles a szolgáltató a panaszt befogadni, és hiánypótlás céljából felvenni a kapcsolatot a panaszossal.4

A keresőszolgáltatás esetében is feltétel, hogy a szolgáltatónak ne legyen tudomása a tartalom jogsértő jellegéről, és ne szerezzen anyagi nyereséget a jogsértő tevékenységből. Az értesítés–eltávolítás szabályai azonosak a tárhelyszolgáltatáshoz kapcsolódó feltételekkel és kötelességekkel.

A törvény a szolgáltatót mentesíti az eltávolítással okozott károkért viselt felelősség alól is, hiszen végül kiderülhet, hogy a tartalom valójában nem is valósított meg jogsértést. A mentesülés feltétele, hogy a szolgáltató megfelelő módon közvetítsen a panaszos és a közzétevő között, és adott esetben a tartalom visszahelyezéséről is gondoskodjon.

1.1. Visszahelyezés
A tartalom közzétevőjének lehetősége van arra, hogy ellenértesítéssel éljen, és kérje a tartalom visszahelyezését. Az ellenértesítést a szolgáltató továbbítja a panaszosnak, és tájékoztatja, hogy az eltávolított tartalmat tíz munkanapon belül visszahelyezi, hacsak a panaszos nem küld újabb értesítést olyan tartalommal, hogy bírósági keresetet indított az előfizető jogellenes magatartástól való eltiltása érdekében. Ha a bírói eljárást a panaszos ténylegesen nem indítja meg, akkor a szolgáltató 14 napon belül visszahelyezi a tartalmat; a határidőt az ellenértesítés dátumától kell számítani. Lényegében ezt a megoldást vette át a magyar elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény is. A magyar jogszabály egyik következetlensége, hogy bár nem csupán a szerzői jogsértésekről szól, az értesítési és eltávolítási eljárás szabályait csak a szerzői jogsértésekre vonatkoztatja.

A tartalom visszahelyezése az értesítési-eltávolítási eljárás egyik sarkalatos kérdése. A tartalom közzétevője csak akkor kérheti az ismételt közzétételt, ha valószínűnek tartja, hogy azt tévedésből távolították el, vagy hogy a panaszosnak nem is volt joga a szerzői jogosult nevében fellépni. Kérdés, hogy ez utóbbit honnan tudhatná a közzétevő, ha a szolgáltató nem küldi meg neki a panaszos levelét vagy nevét – amire nem köteles.

1.2. A P2P fájlcserélések által keltett problémák
Az elmúlt évtizedben a szerzői jogsértések túlnyomó része fájlcserélő szoftverek segítségével történt, aminek használatát a szerzői jogosultak hiába igyekeztek megakadályozni. E technológia sajátossága, hogy a tartalom a „központi” szervereken csak keresztüláramlik, ott nem időzik és nem tárolódik. Erre a problémára a DMCA nem kínál megoldást. A fájlcserélők csak hozzáférést vesznek igénybe, tárhelyet nem, így nincs mit eltávolítani – a tartalom a felhasználók saját otthoni gépén található.

Így hát a lemezkiadók megkíséreltek élni a DMCA 512.§ (h) szakaszával, amely szerint a szolgáltatótól követelhetik a felhasználó nevét és címét azzal a céllal, hogy keresetet indíthassanak ellene. Csakhogy az azonosítás kérelméhez csatolni kell az eltávolítást kérő értesítést. Márpedig ahol nincs tárolás, mint a P2P tartalomnál, ott eltávolítást sem lehet kérni, tehát nem lehet csatolni az erre irányuló kérelmet sem. Így a szolgáltató formai hiba miatt nem teljesítette a felhasználó megnevezésére irányuló kérést. Ez a joghézag volt az ügy tárgya az RIAA v Verizon-ügyben, amelyben a bíróság is úgy foglalt állást, hogy az azonosítás csak akkor igényelhető, ha az eljárás tárolt tartalom miatt folyik, és nem vehető igénybe olyan jogsértések esetén, amelyeket kizárólag a hozzáférés igénybevételével követnek el (RIAA v Verizon, 2003: 24).

Ezért a Verizon-ügy óta a szerzői jogosultak inkább úgynevezett John Doe-eljárást indítanak a felhasználó ellen, azaz ismeretlen személy ellen indítják meg azzal, hogy majd az eljárás során a bíróság deríti ki a személyazonosságot (bővebben lásd Bayer, 2005b).

Ezen kívül pedig a DMCA (i)(1)(A) szakaszát kísérlik meg kiaknázni, amely a többszöri jogsértések után a felhasználó előfizetésének felmondását írja elő. A lemezkiadók úgy próbálják a kívánt hatást előidézni, hogy rövid egymásutánban többször is értesítéseket küldenek az internetszolgáltatóknak, vagy eleve azt állítják, hogy a felhasználó több alkalommal követett el jogsértést (hiszen minden egyes letöltött zeneszám külön jogsértésnek számít) (Urban, 2006: 685).5

A felhasználónak nincs semmiféle tiltakozási joga az ilyen megszüntetés ellen, és előzetes értesítést sem kap. Érdekes helyzet állhat elő, ha például családi előfizetést szüntet meg az internetszolgáltató, amiért a család gyermeke fájlcserélő alkalmazással szórakozott. Az internet széles körű felhasználása miatt az előfizetés felmondása napjainkban aránytalan szankciónak tekinthető (Pollack, 2006: 574–575).

1.3. A DMCA értékelése
Részletekbe menő, precíz szövegezése révén a DMCA viszonylagos biztonságot nyújt az internetszolgáltatóknak: kevés kétséget hagy afelől, hogy mit kell tenniük, mert minden, a formai követelményeknek megfelelő értesítésre el kell távolítaniuk a kifogásolt tartalmat. Ugyanez a sajátossága rugalmatlanná is teszi, ami például a Verizon-ügyben is tükröződött, hiszen minden helyzetre nem képes megoldást nyújtani. Az azonban egyértelműen előny, hogy az internetszolgáltatóknak nem kell állásfoglalást kialakítaniuk a tartalom jogszerűségére nézve, így nem fenyeget az a veszély, hogy a szólásszabadság és a szóláskorlátozás közötti, az emberi jogok területére tartozó, alapos mérlegelést igénylő kérdést egy ebben járatlan, laikus szervezetnek kellene megválaszolnia, ráadásul annak terhe mellett, hogy ha tévesen dönt a szólásszabadság javára, akkor a tartalom közzétevőjével egy sorban válik felelőssé a tartalomért. Nyilvánvaló hátrány, hogy ennek az ára a szólás nagyobb fokú korlátozása. Habár elméletileg kevéssé vitatható, hiszen a korlátozást törvény írja elő, és az nem diszkriminatív, mert nem a tartalom alapján korlátozza a szólást, a diszkriminációt laikus szereplők végzik el: a szerzői jogok jogosultjai rendelkeznek teljhatalmú döntőbíróként egy anyag jogszerűsége vagy jogellenessége felett.

Igaz ugyan, hogy van lehetőség a tartalom visszatételére. De mint láttuk, a közzétevő csak akkor támadhatja a levételt, ha tévedésből történt az eltávolítás, vagy ha nem jogosult tett panaszt: az elsőt úgy lehet értelmezni, hogy a szolgáltató (vagy a panaszos) „mellényúlt”, és a tartalomnak egyáltalán semmi köze nincs a kifogásolt tartalomhoz; azonban jogkérdést nem vitathat a közzétevő. A másodikra pedig azért csekély az esély, mert a szolgáltató nem köteles megküldeni a panaszos adatait.

Az is igaz, hogy a törvény korlátozza a panaszosok körét azáltal, hogy a panaszossal szemben is támaszt bizonyos követelményeket: meg kell adnia a nevét, az elérhetőségét, és nyilatkoznia kell jóhiszeműségéről, valamint arról, hogy meggyőződése szerint a kifogásolt tartalom szerzői jogot sért, továbbá bizonyítania kell, hogy jogosult a szerzői jogok birtokosa nevében fellépni. Ennek ellenére a közelebbi vizsgálat során kiderül, hogy a törvény nyíltan előnyben részesíti a szerzői jogosultakat a közzétevőkkel szemben. Ahogy az értesítés-eltávolítás logikájából egyébként is következik: az ártatlanság vélelme helyett a bűnösség vélelme érvényesül.

Az igazi probléma azonban a visszaélésszerű joggyakorlás: meglepően magas az aránya a téves értesítéseknek. A lemezcégek a stratégiájukat azzal egészítik ki, hogy alkalmanként több ezer értesítést is küldenek az internetszolgáltatóknak, amelyek számára még az is lehetetlenné válik, hogy legalább a teljesen ésszerűtlen értesítéseket kiszűrjék – habár erre a jogszabály sem adna lehetőséget. Így csupán az automatikus eltávolítás lehetősége marad számukra. Felmérések szerint nem csupán lemezcégek élnek az értesítés lehetőségével, hanem egyéb vállalatok is abból a célból, hogy elhallgattassák a jogos kritikákat, észrevételeket (Urban, 2006: 673–674).

A visszahelyezés lehetősége pedig nem hozza a közzétevőt egyenlő helyzetbe. A felhasználó akkor kérheti a tartalma visszahelyezését és a kára megtérítését, ha az értesítés szándékosan megtévesztő volt. Tehát ez csak akkor alkalmazható, ha a panaszos „szándékosan és lényegesen” torzítja el a tényeket, miközben az értesítés már egyszerű „jóhiszeműség” esetén is érvényes. A lemezcégek pedig robotokkal fésülik át a netet, jogsértő tartalmak után kutatva, majd az összegyűjtött találatok listáját ellenőrzés nélkül küldik meg az internetszolgáltatónak, amely így természetesen sok esetben olyan tartalmakat is megjelöl, amelyekre nem is vonatkozik szerzői jogvédelem, vagy amelyek a szabad felhasználás hatálya alá esnek: például könyvismertetéseket, illetve egyszerűen nem létező oldalakat is. Az esetleges visszahelyezési kérelem esetén még védekeznek is azzal, hogy nem „szándékosan” küldtek téves értesítést, hiszen a gép követett el hibát (Pollack, 2006: 560, 563).6

A keresőoldalak találatai elleni értesítések pedig éppenséggel többségükben visszaélésszerűnek tűnnek. Például a Szcientológiai Egyház több tucat értesítést küldött a Google-nek, követelve a vele szemben kritikus oldalak linkjeinek eltávolítását. A leggyakrabban pedig üzleti vállalkozások kérik versenytársaik linkjeinek eltávolítását (Urban, 2006: 654, 655).7

Visszahelyezésre irányuló ellenértesítést a gyakorlatban alig kérnek.8 Az okok keresése során felmerülhet, hogy a tartalomszolgáltatónak könnyebb elhelyeznie a tartalmat újra ugyanott, vagy akár másik szolgáltatónál, mint levelezésbe kezdeni. Emellett valószínű, hogy az ellenértesítés lehetősége nem is ismert széles körben. Továbbá, mint már említettem, a felhasználó nem kap másolatot az értesítésről, és bár értesítik a tartalom eltávolításáról, ezen értesítésnek nem kell sem indokolást, sem más információt tartalmaznia.

Bayer Judit

A teljes cikk itt olvasható

A szolgáltatók felelősségének szabályozása a legújabb alkalmazások és az amerikai tapasztalatok fényében. mediakutato.hu, 2007 tél