center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Az emlékezés terei
Blénesi Éva, www.találjuk-ki.hu, 2006. december 20.

A családi képek vizsgálata az utóbbi évtizedben a kulturális emlékezet egyik legizgalmasabb interdiszciplináris kutatási terepe lett. E témát járta körül a budapesti Goethe Intézetben tartott „Exponált emlék” című konferencia és az ahhoz kapcsolódó kiállítások.

Bevezetés: múlt és emlékezés mint az identitás alapeleme
Az egyéni és társadalmi identitáshoz szervesen hozzátartozik a múlthoz való viszonyulás, ezért a történelemmel való foglalkozás összefügg saját identitásunk keresésével. Csak az merül igazán feledésbe, aminek az adott jelenben nincsenek meg a vonatkozási keretei. A kollektív emlékezet – csakúgy, mint az egyéni – nem a múltat mint olyat őrzi meg, hanem az idővel változó vonatkozási keretekkel egyben maga a múlt is folyamatosan újjászerveződik. Bellah szerint „A közösségeknek […] van történelmük – bizonyos értelemben a múltjukból állnak –, ezért egy igazi közösség 'az emlékezet közössége', mely nem felejti el a múltját. Annak érdekében, hogy a közösség ne felejtse el a múltját, a közösség újra és újra elmeséli a történetét, az őt alkotó narratívát.”

Az utóbbi évtizedekben számos területen, így a társadalomtudományban, a történettudományban és a szociálpszichológiában is kialakult egy olyan sajátos megközelítés, amely a társadalmi és a történeti tudás magyarázatában a narrativitás sajátosságait hangsúlyozza. A narratív magyarázat elvével kapcsolatosan Hayden White úgy fogalmaz, hogy „ezek az események nem azért valósak, mert megtörténtek, hanem először is azért, mert emlékezésre méltónak ítéltettek, másodszor pedig azért, mert képesek maguknak helyet találni az eseményeknek egy kronologikusan rendezett sorában.”

Nemcsak a társadalmaknak, hanem a társadalmakban élő egyéneknek is elsősorban az önmeghatározás miatt van szükségük a múltra. „Egy nemzet csak akkor él, ha elevenen tartja múltját” – fogalmazott Haykal. Jan Assmann még tovább megy: „A történelem: cselekvés és emlékezés eredője. Emlékek nélkül nincs történelem; cselekvés nélkül a megtörténtek nem emlékezetesek.” Hogyan szervezi át az emlékezet szerkezetét az írás, a lejegyzés – jelen esetben pedig a vizuális dokumentáció?

Ha egy szöveg elveszíti a magától értődését, többé nem szól a jelenhez, és feszültségbe kerül vele. Ennek a feszültségnek a feloldása új kihívást jelent az értelmező számára – nem elégséges az egyébként feledésbe merülő múltat átörökíteni, mivel a jelen számára közvetlenül meg nem ragadható múlt értelmezésre szorul. Az értelmező feladata tehát, hogy megteremtse azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek lehetővé teszik a „lefagyott” múlt felelevenítését. Ám az a mód, ahogyan a történész az emlékezés, az emlékezet még megőrzött anyagából, illetve a különböző forrásokból a saját múltunkról szóló történetét megalkotja, döntő módon irányt szab a múlt megrajzolt képének. Peter Burke szerint „Ma túlságosan is egyszerűnek látszik az emlékezet és az írott történelem viszonyának ez a hagyományos felfogása: az emlékezet azt tükrözi, ami valójában történt, a történelem pedig az emlékezetet. A történelem és az emlékezet is egyre problematikusabbnak tűnik számunkra. Úgy látszik, többé nem olyan ártatlan tevékenység a múltra visszaemlékezni, róla írni, mint egykor gondolták. Mintha immár sem az emlékezet, sem a történeti művek nem volnának objektívek. A történészek igyekeznek megtanulni, hogy számoljanak a tudatos és tudattalan szelekcióval, interpretációval és torzítással. Az emlékezetet és a történeti műveket illetően egyre inkább úgy látják, hogy a társadalmi csoportok határozzák meg, vagy legalábbis befolyásolják a válogatás, az értelmezés és a torzítás módját: ez nem csupán az egyén műve.”

Maurice Halbwachs tétele szerint a tökéletes magányban felnövekvő egyén nem rendelkezne emlékezőképességgel, mivel az emlékezet a szocializálódás folyamán tapad az emberhez. Jóllehet mindig az egyén az, aki emlékezettel „rendelkezik”, az emlékezőképesség mégis kollektív produktum. Bár a kollektívumok nem rendelkeznek emlékezettel, mégis meghatározóan befolyásolják tagjaik emlékezetét. Még a legszemélyesebbnek mondható emlékek is csak társadalmi csoportok keretei közt zajló kommunikációban és interakcióban születnek meg. Így ezen feltevés értelmében nemcsak a másokkal kapcsolatos tapasztalatokra emlékezünk, hanem arra is, amit ők maguk mesélnek el, igazolnak és tükröznek vissza. Ezért élményeinkre is mások vonatkozásában, a jelentések társadalmi veretű összefüggésének keretei közt teszünk szert, ugyanis „észlelés nélkül nincsenek emlékek”.

Pierre Nora francia történész az emlékezést, a belőle fakadó kollektív emlékezetet, végül pedig magát történetírói tudást is konstrukciókként magyarázza, így – szerinte – a belőlük származó tudást (értékrendet valamint világlátást) sem „tükrözésnek”, „utánzásnak” avagy „rekonstruálásnak”, hanem a konstruálás eredményének tekinti. „Emlékezet, történelem: távolról sem szinonimák – írja Pierre Nora –, s rá kell ébrednünk, hogy szembeállítja őket minden. Az emlékezet maga az élet, melyet élő csoportok hordoznak, s ekképpen folyamatos fejlődésben áll, kitéve az emlékezés és a felejtés dialektikájának, nem törődve szükségszerű deformációjával, védtelen minden használat és manipuláció ellen, hajlamos hosszú rejtőzködésre és hirtelen új életre kelésre. A történelem mindig problematikus és tökéletlen rekonstrukciója annak, ami már nincs. Az emlékezet mindig időszerű jelenség, megélt kötődés az örök jelenhez; a történelem a múlt megjelenítése. […] Az emlékezet az általa összeforró közösségből fakad, ami – Maurice Halbwachs szavaival – annyit tesz, hogy annyi emlékezet van, ahány csoport. Az emlékezet természeténél fogva sokféle és sokszorozódó, kollektív, többes számú, mégis individualizált. A történelem – épp ellenkezőleg – mindenkihez és senkihez sem tartozik, ez adja egyetemes elhivatottságát. Az emlékezet a konkrétben gyökerezik, a térben, a gesztusban, a képben és a tárgyban. A történelem csak időbeli folyamatokhoz, fejlődési ívekhez és dolgok közötti viszonyokhoz kapcsolódik. Az emlékezet abszolútum, míg a történelem csak a viszonylagost ismeri.”

Emlékezni viszont csak úgy lehet, ha megvannak hozzá az eszközeink. Az eszközök készletét pedig Pierre Nora az emlékezet helyeinek, azaz lieux de mémoire-nak nevezi. Az emlékezet helyei – írja Gyáni Gábor – a személyesen megélt és spontán módon ható emlékezet (vagyis a hagyomány) és a történelem (tehát a rekonstruált múlt) metszéspontján keletkeznek olyan pillanatban, amikor van még mire építeni az akart, az óhajtott emlékezést.

„Exponált emlék. Családi képek a magán- és a közösségi emlékezetben”: konferencia a Goethe Intézetben
A fenti címmel tartottak konferenciát neves nemzetközi – amerikai, holland, német – és magyar szakemberek közreműködésével 2006. november 10-11. között a budapesti Goethe Intézetben. A meghívott előadók között szerepelt Marianne Hirsch, a Columbia University angol és összehasonlító irodalomtudomány professzora az Institute for Research on Women and Gender Institute-nál, a Modern Language Association (MLA) folyóiratának főszerkesztője. Ő az, aki Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory (1997) című kötetével a családi fényképek, privát képek vizsgálatának egyik elméleti megalapozója volt, s ő alkotta meg azokat a fogalmakat, amelyeket ma már a téma kapcsán a kutatók általánosan használnak. Számos cikket, illetve tanulmányt publikált a 20. és 21. századi a kulturális emlékezetről, különösen a második világháború, illetve a holokauszt irodalmi, illetve fényképészeti reprezentációjáról. Jelenleg Leo Spitzerrel (akiaz amerikai Dartmouth College történelemprofesszora és a Columbia University vendégprofesszora, és szintén részt vett a konferencián) a Czernowitz Crossroads: Four Jewish Families Before, During, and After the Holocaust című köteten dolgozik. A résztvevők között volt Svetlana Boym, a Harvard University professzora; Susan Rubin Suleiman irodalom- és kultúrkritikus, szintén a Harvard University professzora; Willem van Zoetendaal, holland kurátor és könyvkiadó, aki fotógalériát vezet Amszterdamban, ahol magyar fotó- és képzőművészek is kiállítottak már, többek között a tavalyi holland évad keretében. A külföldi meghívottak között szerepelt Rob Kroes szociológus is, a University of Amsterdam Professor Emeritus-a. A magyar előadók részéről kiemelném Berecz Ágnes művészettörténészt és kritikust (Université Paris/Panthéon-Sorbonne) és Orbán Katalin irodalomtörténészt (Harvard University), akinek a fő kutatási területe a trauma, emlékezet és elbeszélés kapcsolata a kortárs irodalomban és vizuális kultúrában.

A konferencia koncepciója, amelyet Bán Zsófia irodalomtörténész dolgozott ki, arra az elgondolásra épült, hogy a családi képek vizsgálata az utóbbi évtizedben a kulturális emlékezet egyik legizgalmasabb multi-, illetve interdiszciplináris kutatási terepe lett. A konferencia felhívó szövege alapján „a kortárs kulturális diskurzusban a család igen erőteljes metafora, melynek történelmi, társadalmi és vizuális reprezentációja minduntalan a legkülönfélébb szociológiai, antropológiai, vallási és politikai szándékokkal, tartalmakkal telítődik. Történelmi események, sorsfordulók gyakran alapjaiban érintik a családok integritását, sorsát, s a családi fényképek, a család (ön)reprezentációi éppen ezért képesek olyan revelatív módon reflektálni a tágabb történelmi háttérre is.

A rendszerváltás óta a múlt, a történelmi és kulturális emlékezet feldolgozása, értelmezése a magyar társadalom megkerülhetetlen feladata lett. Ez az egyre sürgetőbb feladat különösen aktuálissá vált a holokauszt 60. évfordulója után, valamint idén, az 1956-os forradalom 50. évfordulójának évében. E feladathoz szorosan hozzátartozik a történelem vizuális reprezentációjának vizsgálata, mely téma Magyarországon jóval kevesebb figyelmet kapott, mint amit – különösen egy képek által uralt világban – megérdemelne.

A téma fotóművészeket, dokumentumfotósokat és filmkészítőket, fényképeket felhasználó művészeket, festőket, installációk, digitális műalkotások, kollázsok, montázsok, képregények készítőit, valamint kritikusokat, teoretikusokat, írókat hoz közös vizsgálódási terepre, akik egyébként olyan szerteágazó területeken tevékenykednek, mint az irodalom, történelem, vizuális kultúra, művészettörténet, szociológia, antropológia, pszichoanalízis, film és média, gender tanulmányok – hogy csak a legkézenfekvőbbeket említsük.”

„Privát dokumentum”: kiállítás a Stúdió Galériában
A 2006-os novemberi fotóhónaphoz kapcsolódva egy kétnapos, interdiszciplináris nemzetközi konferenciát, és ehhez kapcsolódó kiállításokat terveztek a konferencia megálmodói, melyek a családi képek témájára épülnek. E témakört elsősorban szó és kép kapcsolata szempontjából vizsgálták, vagyis azt kutatták, ahogyan a családi fényképek a narratívák, mítoszok, ideológiák konstrukciójához kapcsolódnak. A közkeletű felfogás szerint a képek a történeteket hivatottak illusztrálni, illetve hitelességüket bizonyítani, valójában azonban a kapcsolat összetettebb; a történetek gyakran maguk is képeket teremtenek, a képek pedig kontextust, értelmezést kívánnak, s akár több történet is kapcsolódhat ugyanahhoz a fényképhez. A vizsgálódások javasolt témái közé tartoznak a láthatóság, láthatatlanság, kontextusteremtés, manipuláció, kihagyás, értelmezés és ellenállás kérdései.

A konferenciát kísérő kiállítások olyan művészek műveiből álltak össze, akik munkáikban valódi családi fényképeket, vagy a családi képeket mint koncepciót használják. A konferenciához kapcsolódó kiállítások a Stúdió Galériában (kurátor: Erőss Nikolett), a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben (kurátor: Zólyom Franciska) és a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay termében (kurátor: Lázár Eszter és Sturcz János) voltak.

„Az emlékezéshez” – írja Erős Nikolett, a Stúdió Galéria kiállításának kurátora – „kapaszkodókra van szükségünk, hogy felidézhessünk, kiemelhessünk, emlékként jeleníthessünk meg töredékeket a múltból. E kapaszkodók mentén rekonstruálódnak élethelyzetek, személyek, történetek, és az emlékező azokhoz való viszonyulása, az, ahogyan önmagát megérti a múltban, és ahogyan ez a jelenét alakítja. Ilyen kapaszkodók, közvetítők, burkok a régi fényképek, filmfelvételek, összegyűjtött tárgyak és a zene hordozta emlékek, amelyek köré a Privát dokumentum kiállításon látható portrék rendeződnek. A bemutatott munkákat nemcsak az emlékezés központi témája köti össze, de az a személyes, ugyanakkor csupán közvetetten megjelenő viszony is, amely a művek alkotóit az emlékezőkhöz fűzi.

A fotográfia lényegénél fogva a leginkább alkalmas arra, hogy belőle kiindulva nézője elgondolkodjon az emlékezés és a felejtés munkáján. László Gergely évekkel ezelőtt egy családi ünnep kapcsán már foglalkozott azokkal a régi fényképekkel, amelyeket nagyapja hivatalos külföldi utak, illetve családi események alkalmával készített. A családi archívum sokat őriz belőlük, több évtizeden át dokumentálva személyes történeteket és a kiküldetések félhivatalos pillanatait. Utóbbiak a 'baráti szocialista országok' ismert kulisszái között készültek, amelyek egyaránt sokatmondóak a személyes és a történelmi emlékezet számára. E képek egy részének újranézése adta a videón rögzített beszélgetés keretét. A képek valamiképpen kijelölték magukat a művész számára – a videóból kiderül, hogy a válogatás az ő kíváncsiságát, és nem feltétlenül a nagyapa preferenciáit tükrözte –, ami egyrészt stimulálta az emlékezést, másrészt eltérítette azt a már rögzült irányokból. A beszélgetés dinamikája hullámzó, az emlékező fegyelmezetten, ugyanakkor egyfajta szemérmességgel lép át a fotók egy részén, az elbeszélés akkor kap tágabb teret, amikor a képeken át az adott korszak politikai klímája és az ettől áthatott közélet is érzékelhetővé válik. A fényképek a beszélgetés során a nézők számára inkább sejthetők, mint láthatók, jelenlétüket a szóbeliség teremti meg. (László Gergely: Kádár István fényképeiről)

Hevesi Nándor és Szilágyi Kornél filmjében (Mostanában már nem kérdezel senkit) az emlékezés olyan mélyen ivódik be a főszereplő személyiségébe, hogy átugrik egy dimenziót és a jelen valóságává válik. Mosonyi Ferenc, amellett hogy tanárként amatőr filmkört vezet, valamint – saját megfogalmazása szerint – neoprimitív-ultranaiv esküvői klipeket készít, Máté Péter zenei hagyatékának őrzője, az általa mélységesen tisztelt zenész dalainak tolmácsolója. Megkapó elkötelezettséggel és átéléssel idézi meg a halott énekest, önmagát kínálva az emlékezés médiumaként, hogy dalait játszva a kitüntetett pillanatokban feloldódjanak a feloldhatatlan határvonalak és a jelenlét illúziója átélhetővé váljék.

Archív családi filmek, az újvidéki televízió régi felvételei és az elmúlt években készült interjúk rajzolják meg Király Ernő szabadkai komponista, népdal- és népihangszer-gyűjtő, kortárs portréját az alkotópáros másik, Promenade című filmjében. A filmben a zeneszerző élettörténete a zenei inspirációs források és az általa készített instrumentumok (citrafon, tablofon) bemutatása által bontakozik ki, egy pózoktól mentes, a tradíciókat és a kísérleti zenét a legnagyobb természetességgel ötvöző személyt jelenítve meg, aki a beszélgetések során otthonában és performanszai alkalmával a színpadon is hasonló közvetlenséggel beszél emlékeiről és szövi azokat zenei munkáiba.

Az őskori régészet tudományos berkein kívül, személyes felismeréseire támaszkodva gyűjti Khoór Miklós hosszú évek óta a Magyarországon található prehisztorikus kőemlékeket, az inka kultúra itthoni nyomait. Az általa kultikusnak tartott köveket, melyek elmélete szerint emberi beavatkozás nyilvánvaló nyomait viselik, lévén portrék és állatszobrok, sajátos tudományos magyarázatokkal látja el és a megtalálásukra vonatkozó személyes történetekkel kíséri, kitartóan képviselve nézeteit a tudományos világ, de még a család szkepszisével szemben is. A gyűjtemény darabjai egy alternatív őstörténeti teória tanúi, azonban számunkra valószínűleg többet mesélnek a gyűjtő mítoszteremtő képzeletéről és a magára maradottságból is igazolást merítő elkötelezettségéről, valamint az emlékek feltárása fáradságos, az időt és a kulturális távolságokat a fantázia segítségével átlépő munkájáról. (Khoór Lilla–Will Potter: Khoór Miklós víziója az inka-maja kultúráról Magyarországon)”

A Stúdió Galériában a személyes emlékezés maradványaiból megalkotott „emlékezet helyei” a képi megjelenítés legkülönbözőbb eszközeinek felhasználásával számos formát öltöttek, de valamennyiüket összeköti az a törekvés, hogy a kívánt emlékezet tartósan megszilárdítsa önmagát. A különben ismeretlenségbe merülő múlt így kerül a Privát dokumentum darabjaiban a személyes emlékezet helyeinek közvetítésével az egyetemes emlékezet közösségi vérkeringésébe.

Blénesi Éva

Az emlékezés terei, www.találjuk-ki.hu, 2006. december 20.